NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Klasicizmus

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Literatúra , Kultúra a umenie

Autor: juvi

Počet slov:1442

Počet písmen:10,174

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.65

Počet zobrazení / stiahnutí:5326 / 219

Veľkosť:11.66 kB

Klasicizmus

z talianského slova classicus, tj vynikajúci, vzorový, príkladný
umelecký smer , ktorý sa uprednostnoval v 17. – 18. storocí
vznik – francúzsky královský dvor(Ludovít XIV.- Král Slnko)
zmysel – napodobnovanie prírody, hlavne toho, co je v nej podstatné a nemenné
vzor – antické umenie – Aristoteles – názory na krásy v pravde a napodobnovaní prírody; opis prírody
žánre: 1. vysoké – óda, elégia, epos, tragédia(historické nadcasové námety)
2. nízke – bájka, komédia, satira(námety zo života nižších vrstiev)
orientácia na racionalistickú(racio = rozum)filozófiu René Descarta – „Myslím, teda som“
vyžaruje rozumovú disciplínu, usiluje sa zobrazit charakterové crty ludí, ktoré vytvárajú dobovú predstavu o cloveku, alebo jej protirecia
literatúra – sústredí sa na všeobecné crty cloveka
presné pravidlá tvorby klasicistickej poézie zveršoval Nicolas Boileau – Despreaux v diele Básnické umenie

Francúzska literatúra:

Pierre Corneille
Cid – námet – španielsky rytiersky tematický okruh
klasicistická dráma
dodržiava: 1. jednota casu – dej sa odohráva pocas 24 hodín, výnimocne 30 hod
2. jednota deja – zameranie na jeden dej vylucovalo vedlajšie motívy
3. jednota miesta – dej sa musel odohrávat na jednom mieste
typický verš pre klasicizmus – alexandrin(12 – slabicný)

Jean Racine
Faidra – psychologická tragédia, v ktorej dominujú ludské vášne, najmä lúbostné
príbeh o žene zachvátenej živelnou zlocinnou láskou k nevlastnému synovi

Moliére(Jean - Baptiste Poquelin)
autor, herec, režisér, riaditel divadelnej spolocnosti
zomrel na javisku
Zdravý nemocný
Lakomec
Misantrop – clovek, ktorý nenávidí ludí a stráni sa ich

Jean de la Fontaine
Bájky – dvanástzväzkové
zbavil ich výslovnej mravnej poucnosti a podal názorný a satiricky vyhrotený obraz doby, zastávajúc sa vždy obycajných ludí a zdravého rozumu
o pokrytectve, klamstve, intrigách a dvojakom metri spravodlivosti
premietnuté do príbehov zvierat s ludskými vlastnostami, sú aktuálne aj v súcasnosti
Osvietenstvo

pokrokové hnutie v 18. st., ktoré zachvátilo Európu, hlavne Anglícko a Francúzsko
zakladalo sa na dôvere v osvietený rozum a na pravde, ktorá sa dala preverit rozumom a empíriou(skúsenostou)
vzniklo ako opozícia voci feudálnemu absolutistickému poriadku a jeho ideologickej opore – cirkvi
nábožensky udržiava ludí v pokoji a mieri
vycítanie prehreškov cirkvi
propagácia slobody písania a presvedcenia
všetci ludia sú od prírody rovní potreba vlády osvietenej, nie absolutistickej
hlavne podpora rastúceho meštianstva – nová spolocenská vrstva, cast aristokracie a niektorých panovníkov(jozefinizmus – reformy Jozefa II. V Rakúsku)
základný znak – súhra rozumu a citu
vo vývoji – 2 estetické koncepcie:
1.staršia – z doznievajúceho klasicizmu
uprednostnovanie rozumového prvku
2.novšia – dôraz na individuálnost ludského inštinktu a citu
uvolnenie presných klasicistických pravidiel
- významný myslitelia a spisovatelia:
Charles Louis – Montesquieu, Denis Diderot(na cele encyklopedistov), Jean - Jacques Rousseau

Denis Diderot
Encyklopédia – súhrn súdobých poznatkov z rôznych vedných odborov, filozofie a remesiel
pracoval na nej väcšiu cast života
vychádzala v rokoch 1751 – 1765, 35 zväzkov


- pod vplyvom osvietenstva sa pestovala osvetová výchovná literatúra

Daniel Defoe – Robinson Crusoe
Jonathan Swift - Guliverove cesty


Voltaire(Francois Marie Arouet)
Candide(Optimizmus) – filozofická poviedka
satira na módne, lacné ucenie o vševládnej harmónii a Božej prozretelnosti
Prostácik – hrdina – Huron, ktorý sa pozerá na svet dôvercivým pohladom neskazeného divocha, cím sa ovela viac dostávajú do zorného pola citatela neduhy absolutistického Francúzska


Ceská osvietenská literatúra
- predstavitelia – vedci, ktorí sa usilovali dokázat svojbytnost a starobylost ceského národa

Jozef Dobrovský
- zaoberal sa dejinami, literatúrou, ceským jazykom a národopisom
Dejiny ceského jazyka a literatury
Nemecko – ceský slovník
- zakladatel modernej jazykovedy a slavistiky

Jozef Jungman
- pracoval v oblasti básnického ceského jazyka
Slovesnost – napísal 1. ceskú prírucku poetiky
Slovník cesko – nemecký

Václav Kramerius
- vydával diela starej ceskej literatúry, noviny, casopisy, ucil novým spôsobom hospodárenia a popularizoval vedecké poznatky


Integracné procesy v slovenskom národnom obrodení

osudy slovenskej literatúry sa v období šírenia osvietenských myšlienok nevyvíjali bezproblémovo
v posledných dvoch desatrociach 18. st. nastáva výrazné uvolnenie tvorivosti; Slovensko vstupuje do novodobých dejín
literatúra prekonáva obsahovo i tvarovo starší typ literárnej barokovosti
slovenské národné obrodenie – 4 fázy:
1.fáza(1780 – 1820) : Tolerancný patent – vytvárajú sa ním približne rovnaké podmienky pre dve prevládajúce vierovyznania(katolíci a evanjelici);
aktivita, ktorá obsiahla Slovensko a všetky spol. skupiny – bernolákovci – kodifikácia slovenciny;
založenie a cinnost Slovenského uceného tovarišstva(1789)
2.fáza(1820 – 1835)pokracovanie národnozjednotnovacieho úsilia ;
založenie: Slovenského citatelského spolku v Pešti
Spolku milovníkov reci a literatúry slovenskej(1834)
na cele bernolákovcov: c.: Ján Kollár, P. J. Šafárik
s.: Ján Hollý, Martin Hamuliak
3.fáza(1835 – 1843)národnozjednotnovacie úsilie pokracuje, návrat k
biblickej ceštine u evanjelikov neprispel k dosiahnutiu konecného ciela;
štúrovci – nová romantická generácia
4.fáza(1843 – 1848)kodifikácia slovenciny L. Štúrom;
revolúcia(1848 – 1849)


Slovenská osvietenská a klasicistická literatúra

- v 1.fáze SNO sa do popredia dostávajú dve úsilia:
1.Snaha o uzákonenie spisovnej slovenciny(A. Bernolák)
2.Starostlivost o povznesenie slovenského ludu vydávaním casopisov a diel
Anton Bernolák(1762 – 1813)
výrazná osobnost v období národného obrodenia
narodil sa v Slanici na Orave
štúdium: teológia v Trnave, Viedni a Bratislave
pôsobil ako knaz v Ceklísi(Bernolákovo), v Trnave na arcibiskupskom úrade, v Nových Zámkoch ako dekan hlavnej mestskej školy
jeho úsilie o uzákonenie spisovnej slovenciny je završením predchádzajúcich snáh:
1.kamaldulská rehola
2.Jozef Ignác Bajza
1787 – uzákonenie spis. Slovenciny
Jazykovednokritická rozprava o slovenských písmenách
Gramatica Slavica – 1.gramatika

Hlavné zásady v pravopise:
1.odstránenie rozdielu v písaní y/ý a i/í
2.oznacovanie mäkkosti d, t, n, l
3.písanie j ako g; q, x ako kw, ks a gz
4.písanie g ako ?g
5.zavedenie skupiny šc
6.písanie velkých písmen pri všetkých podstatných menách a pri výrazoch vztahujúcich sa na osoby

A. Bernolák završil prácu velkým šestzväzkovým slovníkom: Slovár Slovensko – Cesko – Latinsko – Nemecko – Uhorský – pracoval na nom20 rokov; 31 000 slov; vyšiel 12 rokov po jeho smrti
Etymológia slovanských slov(1790)
Bernolákov slovník sa mal stat normotvornou príruckou SZ
Bernolákovcinu zacali používat katolíci, evanjelici sa držali biblickej ceštiny
Okrem záujmu o jazykovedu sa objavil aj záujem o slovenskú históriu(Juraj Papánek, Juraj Sklenár)

Slovenská osvietenská próza

ústredné postavenie – vecná literatúra

Jozef Ignác Bajza
predstavitel osvietenskej prózy
narodil sa v Predmieri
štúdium: teológia vo Viedni
pôsobil v Dolnom Dubovom – takmer 20 rokov, velká cast jeho tvorby a v Bratislave
nábožensko – výchovné práce
René mládenca príhody a skúsenosti – 1.román
putovanie Reného, ktorý sa vydá hladat svoju unesenú sestru
2 casti: 1. cesty po Turecku, Egypte a Taliansku
2. cesty po Slovensku, výchovný charakter, odsudzovanie panstva a cirkvi, preto bola zakázaná
Slovenské dvojnásobné epigramata(1794)zbierka epigramov
pranieruje ludské slabosti, nešetrí ani bernolákovcov


bol zložitou osobnostou
pre prudkú priamu sebavedomú povahu sa dostával do konfliktov s okolím, najmä s cirkvou
prel sa s bernolákovcami o prvenstvo v uzákonení jazyka

Juraj Fándly(1750 – 1811)
predstavitel osvietenskej prózy
narodil sa v Castej pri Trnave; polosirota
príkladný typ národného buditela
štúdium: teológia v Budíne a Trnave, najdlhšie pôsobil v Naháci
jeho spisy predstavujú ucelenú encyklopédiu polnohospodárskych vedomostí
vo svojich prácach propaguje bernolákovcinu
tvorca prvej slovenskej prozaickej reci
O uhroch a vcelách rozmlúvání
Ovcár
Slovenský vcelár
Pilný domajší a polný hospodár
Dúverná zmlúva medzi mníchom a diablom(1789)zastávanie jozefínskych reforiem
kritika mníchov – kláštorov, ktoré sa prestali venovat školskému a sociálnemu poslaniu
poukazuje na bohatstvo kláštorov
stavia sa proti náboženskému fanatizmu a pokrytectvu
vyšli 2 zväzky, dalšie 2 zväzky – zhabané cirkvou uväznený na dva týždne o vode a chlebe
má charakter vedecko - satirickej rozpravy
písané formou dialógu medzi konzervatívnym mníchom Atanaziom a uštipacným diablom Titinillom, do roly ktorého stavia paradoxne autor sám seba
1.velké dielo písané bernolákovcinou

Osvietenská poézia

coraz viac crt klasicizmu

Augustín Doležal
Pametná celému svetu tragoedie... – skladba, ktorá má charakter dialógu medzi Adamom Evou a ich synom Sitom
usiluje sa zblížit náboženstvo s rozumom

Bohuslav Tablic
Poezye – 4 zväzky
zozbierané jeho básne a štúdie


Klasicizmus v slovenskej literatúre
v 20 rokoch 19. st. do kultúrno – spolocenského života vstupuje nová generácia
popredie – myšlienka všeslovanskej vzájomnosti – dominantný myšlienkový prúd – vystihuje hnutie v atmosfére napoleonských výbojov a silnejúceho národného hnutia


Pavol Jozef Šafárik(1795 – 1861)
predstavitel klasicistickej literatúry
priniesol svojou umeleckou a vedeckou tvorbou vela tvorivých podnetov
narodil sa v Kobeliarove
štúdium: Kežmarok – Tatranská múza s lyrou slovanskou
Jena – filozofia, história, prírodné vedy, teológia, hvezdárstvo
pôsobil na pravoslávnom gymnáziu v Novom Sade a v Prahe ako riaditel a cenzor Ústrednej knižnice
zomrel v Prahe, pochovaný v Olšanoch
usiloval sa oživit umelú literatúru ludovou piesnou spolu s J. Kollárom a Benediktim: Písne svetské lidu slovanského v Uhrích
od folklóru prešiel k štúdiu dejín slovanských jazykov a literatúry
Dejiny slovanskej reci a literatúry všetkých náreci(1837)velmi významné
encyklopedický charakter; ucebnica, v ktorej sa zaoberá štúdiom slovanských jazykov a literatúry od najstarších cias až po autorovu súcasnost
Slovanské starožitnosti(1837) skúma osudy Slovanov od najstarších cias do 10. st. – po prijatie krestanstva
Slovanský národopis(1842)prikladá mapu s rozšírením Slovanov, údaje o ich reciach, mravoch, folklóre, politickom rozvrstvení


Diskusia

REAGOVAT

abc123456 abc123456 napísal/a - 21. 7. 2018 - 07:54

abc20180721

pandora charms outlet

coach factory outlet

jordan shoes

louboutin shoes

adidas nmd r1

michael kors outlet store

brewers jerseys

cheap jordans for sale

coach factorty outlet store

kate spade purses

city royals jerseys

canada goose outlet store

air max 90

skechers outlet

cheap oakley sunglasses

ralph lauren outlet online

nike outlet store online

adidas store

valentino outlet

kate spade outlet

tiffany and co outlet

nike free 3.0

coach outlet store

coach factory outlet online

air max outlet

pandora charms outlet

moncler sale

kobe shoes

canada goose outlet

cheap ray ban sunglasses

yeezy shoes

birkin handbags

coach outlet online

ysl outlet

air foamposite

yeezy shoes

mets jerseys

coach factorty outlet store

nike tessen

coach factory outlet

canada goose coats

ralph lauren sale clearance uk

louis vuitton factory outlet

adidas superstars

air max 95

ferragamo outlet

ralph lauren outlet online

harden vol 1

coach outlet store online

ralph lauren

canada goose jackets

ugg boots outlet

longchamp outlet

pandora outlet

kate spade outlet

canada goose jackets

ralph lauren sale clearance uk

coach factory outlet

pandora charms outlet

cheap jordans

mlb jerseys cheap

michael kors outlet clearance

discount oakley sunglasses

fitflops uk

oakley sunglasses outlet

mulberry handbags

hermes handbags

michael kors bags

adidas outlet

athletics jerseys

nike air presto

swarovski crystal

coach outlet

michael kors outlet online

marlins jerseys

nike air max 2018

yeezy boost 350

kate spade handbags

converse all star

reds jerseys

louis vuitton outlet

braves jerseys

nike shoes

michael kors outlet

kate spade purses

coach outlet online

ralph lauren outlet online

ralph lauren outlet online

coach outlet online

fitflop shoes

mlb jerseys wholesale

michael kors outlet store

ralph lauren uk

dr martens boots

canada goose jackets

michael kors outlet store

michael kors outlet store

pandora charms sale clearance

adidas outlet store

ralph lauren outlet online

polo ralph lauren outlet

kate spade handbag

adidas yeezy shoes

adidas sneakers

jordans

ralph lauren uk

epic react flyknit

salomon outlet

nba jerseys cheap

fitflops sale clearance

orioles jerseys

fitflop sandals

oakley sunglasses outlet

cheap jordan shoes

coach factory outlet online

nike free 5.0

swarovski outlet

coach factory outlet online

mulberry uk

yeezy boost

louis vuitton factory outlet

moncler outlet online

cheap air jordans

puma outlet

air max 1

pandora jewelry

kate spade bags

nmd adidas

cheap jordan shoes

cheap ray ban sunglasses

nike air max zero

twins jerseys

michael kors outlet online

jimmy choo

coach outlet online

lacoste polo shirts

rockies jerseys

ugg outlet online

coach factory outlet online

coach factory outlet online

kate spade handbags

dansko shoes

pandora canada

rolex replica watches

kate spade handbags

yeezy boost 350

fitflops sale

cheap ray ban sunglasses

polo ralph lauren

adidas shoes

new balance outlet store

yeezy boost 350

adidas yeezy boost 350

christian louboutin shoes

longchamp outlet online

christian louboutin shoes

coach factory outlet online

nike zoom shoes

cartier watches

coach outlet store online

birkenstock outlet

nike outlet

ugg shoes

supreme shirts

air max 87

vans outlet

michael kors outlet clearance

michael kors outlet online

nike cortez classic

moncler

retro 11

asics outlet

coach outlet canada

coach outlet online

adidas outlet online

kate spade handbags

canada goose

kyrie 4

coach factorty outlet online

ugg outlet store

ralph lauren sale

michael kors handbags

michael kors canada

canada goose

kate spade outlet online

nike air max 90

ugg outlet store

tory burch outlet online

salvatore ferragamo outlet

cheap jordans free shipping

pandora charms outlet

converse shoes

coach outlet store

cheap jordans

fake rolex

adidas yeezy boost

birkenstock outlet store

mont blanc pens

ecco shoes

oakey sunglasses outlet

birkenstock outlet online

moncler jackets

adidas campus shoes

ugg boots

christian louboutin shoes

christian louboutin shoes

columbia shoes

adidas stan smith

birkenstock shoes outlet

fitflops sale

toms outlet store

canada goose jacket

adidas outlet online

louis vuitton outlet online

louis vuitton outlet store

red bottoms

michael kors

coach factory outlet online

uggs outlet

pandora sale clearance

ray ban sunglasses outlet

mlb jerseys

adidas yeezy boost

timberland shoes

supra for sale

red bottom

coach outlet online

nike shoes outlet

nike air max 2019

timberland shoes

cheap nike shoes

air more money

louboutin outlet

padres jerseys

nike air max 97

pandora jewelry outlet

astros jerseys

nike sneakers

adidas yeezy

air max shoes

asics outlet store

louis vuitton outlet online

tiffany and co jewelry

polo ralph lauren outlet

coach factory outlet online

pandora outlet

kate spade handbags

coach outlet online

fitflops sale

birkenstock uk

jimmy choo shoes

underarmour outlet

cheap jordan shoes

tory burch outlet online

tiffany outlet

ecco shoes for women

columbia outlet

supreme shirts

air force 1

michael kors outlet clearance

pandora charms sale clearance

kobe shoes

adidas outlet store

cheap jordan shoes

air jordans

mariners jerseys

nike outlet store

nike outlet

gucci outlet online

michael kors outlet clearance

nike outlet online

ugg outlet

toms outlet online

coach outlet online

timberland outlet

yeezy shoes

moncler coats

canada goose jackets

nike air max 2018

nike outlet store

ecco outlet

cheap jordan shoes

hermens

louboutin outlet

adidas nmd r1

hermes bags

fred perry polo shirts

birkenstock shoes

pandora charms sale clearance

burberry outlet store

adidas originals

ugg boots

air jordan shoes

adidas yeezy

oakley sunglasses wholesale

uggs outlet

coach outlet store online

coach factory outlet

valentino outlet

kate spade outlet online

tory burch handbags

michael kors outlet clearance

ralph lauren uk

coach outlet online

pg 2 shoes

ray ban glasses

durant shoes

air max shoes

adidas superstar shoes

ugg outlet store

nike dunks

moncler coats

kate spade outlet online

pandora jewelry

polo ralph lauren outlet

timberland boots outlet

diamondbacks jerseys

adidas ultra boost

white sox jerseys

discount oakley sunglasses

ugg boots sale

cheap jordan shoes

nike outlet online

louboutin shoes

michael kors handbags

dr martens

canada goose parka

michael kors outlet online

air max

pandora jewelry store

dodgers jerseys

nike huarache shoes

cheap ray ban sunglasses

moncler jacket

converse outlet

ray bans

jordan shoes for sale

valentino

coach factory outlet

air jordan retro

nike zoom

ugg canada

nike outlet store

polo ralph lauren outlet

pandora charms outlet

indians jerseys

christian louboutin sale

kate spade outlet store

moncler outlet online

prada shoes

coach outlet online

mlb jerseys cheap

ecco outlet

air more uptempo

coach factory outlet online

fitflop uk

timberland boots

prada outlet online

reebok outlet

kate spade outlet

kate spade bags

cheap air max

longchamp outlet

mbt

air max

birkenstock outlet

jimmy choo outlet

angels jerseys

fitflops sale clearance

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

jordan shoes

adidas nmd r1

fitflop sandals

supra for sale

coach factory outlet

air max 270

michael kors outlet store

ralph lauren outlet

birkenstock sandals

pandora charms sale

adidas nmd runner

pandora charms

ralph lauren sale

pandora jewelry outlet

canada goose coats

cheap nfl jerseys wholesale

cheap air jordans

devil rays jerseys

coach factory outlet online

louis vuitton outlet

pandora rings

ysl handbags

michael kors outlet online

coach outlet

hermes bag

cheap oakley sunglasses

lebron james shoes

coach outlet store online

salvatore ferragamo outlet

pandora charms

moncler sale

basketball shoes

polo ralph lauren outlet online

vans outlet store

pandora charms

pandora charms sale

christian louboutin shoes

philipp plein

ugg boots

new balance outlet

rolex replica watches

pandora charms outlet

longchamp

nfl jerseys

ralph lauren uk

abercrombie kids

pandora charms

nike sneakers

canada goose jackets

pirates jerseys

oakey sunglasses outlet store

ray ban sunglasses discount

polo ralph lauren outlet online

pandora outlet store

coach outlet online

birkenstock sale

canada goose sale

birkenstock outlet store

pandora jewelry

coach factory outlet online

adidas outlet online

polo ralph lauren outlet

cheap air jordans

polo ralph lauren outlet online

ugg outlet online

adidas shoes

kate spade outlet online

salvatore ferragamo

michael kors

nfl jerseys

cheap oakley sunglasses

coach factorty outlet online

cheap jordan shoes

nike huarache shoes

canada goose jackets

michael kors outlet online

coach outlet online

kate spade outlet online

ferragamo shoes

pandora jewelry

mont blanc pen

discount oakley sunglasses

fendi handbags

uggs outlet

salvatore ferragamo shoes

hermes outlet

nike react shoes

coach outlet store online clearance

nike shoes

ecco outlet

ray ban sunglasses outlet

polo outlet online

rangers jersey

mulberry outlet uk

coach factory outlet online

coach outlet online

nba jerseys wholesale

pandora jewelry outlet

nike cortez classic

timberland outlet

fred perry outlet

louis vuitton handbags

kate spade outlet online

coach outlet store online

kate spade outlet online

yeezy shoes

coach outlet online

timberland outlet

coach factory outlet online

michael kors outlet

dr martens boots

cheap oakley sunglasses

ralph lauren

supreme uk

coach outlet store online

mulberry

ronaldo jerseys

nike shox shoes

toms shoes

philipp plein outlet

canada goose

supreme clothing

salvatore ferragamo shoes

rolex replica watches for sale

canada goose sale

pandora jewelry

hermes bags

pandora charms sale

christian louboutin sale

coach outlet online

ugg sale

nike running shoes

timberland shoes

michael kors outlet store

tory burch outlet store

air max axis

blue jays jerseys

coach factory outlet

nike air max 97

red bottom heels

abc20180721

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Klasicizmus 29. 6. 2011 3935 1.1 321
 
sk 14. 8. 2011 3983 1.1 320
 
sk Klasicizmus 6. 3. 2009 3548 2.4 724
 
sk KLASICIZMUS: 23. 10. 2009 5502 12.0 4293
 
sk Klasicizmus (aj… 29. 10. 2009 3404 2.5 750
 
sk Klasicizmus, empír 22. 9. 2008 6635 2.5 674
 
sk Klasicizmus a… 1. 9. 2007 3221 2.1 600
 
sk Literatúra:… 31. 8. 2008 3144 1.7 485
 
sk Klasicizmus 18. 3. 2010 3822 5.3 1606
 
sk Literatúra:… 20. 1. 2011 3435 2.5 718