NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Opisný slohový postup

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Gramatika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:634

Počet písmen:4,259

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:2.37

Počet zobrazení / stiahnutí:6254 / 243

Veľkosť:4.9 kB

Opisný slohový postup


Proces ludského poznávania sa zacína zmyslovým vnímaním sveta. Nevyhnutnou podstatou rozvoja myslenia a teoretických poznatkov sú informácie o konkrétnych vlastnostiach predmetov a javov, ktoré získavame zmyslovými orgánmi. Schopnost pozorovat umožnuje cloveku samostatne získavat väcší pocet informácií lahšie riešit mnohé problémy a primeranejšie sa správat v rozlicných situáciách.
Opisný sloh vzniká tak, že podávatel vyberá pre svoj prejav vonkajšie alebo vnútorné znaky a zložky veci, osoby alebo javu. Tieto znaky podávatel uvádza ako pozorovatel. Neuvádza ich teda ako vlastné zážitky alebo zážitky inej osoby.

Funkcia a obsah opisu, druhy opisu

Funkciou opisu je co najpresnejšie a najnázornejšie slovami vystihnút pozorovaný predmet alebo jav, ciže vystihnút jeho znaky, crty a vlastnosti. Ide vlastne o výpocet znakov a vlastností na otázky: Aké je to? Ako to vyzerá? Z coho sa to skladá? Ako to funguje? Ako sa s tým narába? Na zaciatku , zväcša pri odbornom opise, teba strucne odpovedat na otázku: Co je to?, ciže treba predmet klasifikovat, zatriedit. Opis, najmä odborný, býva casto súcastou výkladu, v ktorom sa vysvetlujú, objasnujú zákonitosti a prícinno-následné vztahy a funkcie javov i predmetov.
Od funkcie opisu závisí, ktoré znaky a vlastnosti objektu a ako uvedieme a ci budeme opisovat iba na základe zmyslového vnímania alebo na základe analytického pozorovania. Podla toho rozlišujeme opis: jednoduchý, odborný a umelecký.
Každý z týchto opisov môže byt statický - opisuje objekt v stave pokoja, alebo dynamický – opisuje objekt v pohybe, alebo opisuje následnost cinností pri výrobe niecoho – opis pracovného postupu.
Niekedy sa nehybný objekt opisuje tak, ako ho vníma alebo pozoruje pohýbujúca sa osoba – opis s dejovým rámcom (dejový opis). Je castý v publicistike (reportáž) a v umeleckej literatúre.
Pri opise zložitejšieho prístroja alebo pracovného postupu ide casto o hybrid (zmiešaný útvar) statického a dynamického opisu. Niekedy je tažké rozlíšit odborný a jednoduchý opis, pretože každý opis smeruje k odbornosti. Aj umelecký opis môže obsahovat odborné vyjadrovanie, najmä termíny, aj ked jeho cielom je vyjadrit, ako objekt pôsobí na city, aké vyvoláva nálady, predstavy, teba subjektívne pocity.


Kompozícia opisu

Kompozicná stránka opisu tiež závisí od jeho funkcie. Napr.: v reklamnom opise nového typu osobného auta sa zacína tými znakmi, ktoré sú atraktívne pre kupujúceho: vzhlad karosérie a interiéru, malá spotreba benzínu atd. Pri kompozícii je najefektívnejšie nacrtnút si istý plán, kompozicný postup, aby sme na nic nezabudli. Napríklad : opis zhora dolu, zlava doprava, od podstatných znakov k menej podstatným, od celku k castiam atd. Základnými jazykovými prostriedkami opisu sú podstatné mená, prídavné mená, príslovky spôsobu a miery a slovesá. V opise velmi záleží na ich presnom výbere, aby sme dosiahli co najdokonalejšiu predstavu o objekte u prijímatela opisu.Štylizácia opisu

Štylizácia opisu závisí od druhu opisu. V statickom, najmä odbornom opise prevláda menné vyjadrovanie, pasívum a polovetné prícastové konštrukcie, napr.: chladiaci okruh je naplnený, kryt chrániaci pred poškodením atd. Nadmerná zhustenost vetnej stavby, ale aj prílišná uvolnenost stavby viet a ich nadväznosti alebo opakovanie rovnakých spájacích výrazov však pôsobia nepriaznivo na vnímanie obsahu viet.

Opis a charakteristika

S pojmom charakteristika sa stretávame skôr v slovesnom ako v mennom tvare. Napríklad v publicistickom rozhovore alebo na vyucovaní: „ Charakterizujte túto novú metódu, charakterizujte informáciu ako slohový útvar“.
Charakteristika je vystihnutie najvýznamnejších znakov, telesných a duševných vlastností, typických crt predmetu, osôb alebo celých skupín ludí. Kým opis je vecné, presné vypocítanie podstatných znakov, charakteristika podáva prevážne odlišné, typické iba najnápadnejšie vlastnosti a znaky. Podla autorovho postoja je char. subjektívna , ked podáva aj hodnotenie charakteristických vlastností, a objektívna, ked vymenúva význacné vlastnosti bez osobného hodnotenia, bez osobnej zaujatosti. Char. môže byt priama, ked autor podáva bezprostredne, sám charakteristické crty, alebo nepriama , ked charakteristiku nepodáva sám autor, ale niektorí z hrdinov diela pri rozprávaní, v rozhovore, v myšlienkach, alebo charakteristika vyplýva z konania, reci a myšlienok ludí.
.

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Slovenský jazyk pre stredné školy-1.roc.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Opisný slohový… 17. 8. 2015 1051 -- --
 
sk Slohové postupy a… 27. 3. 2010 3533 1.6 455
 
sk Slohové postupy a… 15. 4. 2010 3688 1.8 451
 
sk Didaktika… 24. 2. 2010 16427 21.4 7293
 
sk Slohový postup 24. 11. 2007 2996 0.5 137
 
sk maturitné otázky zo… 28. 12. 2013 2290 -- --
 
sk Jazykove_styly 26. 12. 2007 3198 0.4 101
 
sk trestné právo 30. 6. 2005 2909 -- --
 
sk Seminárna práca 9. 7. 2009 3647 -- --
 
sk Úvaha a výklad 11. 3. 2011 4628 1.0 258