NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Rusíni

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (3)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Geografia

Autor: kristína22

Počet slov:1168

Počet písmen:8,040

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:4.47

Počet zobrazení / stiahnutí:185 / 10

Veľkosť:12.19 kB

                                      Rusíni

 

Zriedkavo RusnaciRusňáciRusnáci; najmä v historických kontextoch aj Rut (h) éni; do druhej svetovej vojny vo význame a aj Karpatorusi, Uhrorusi, (uhorskí a haličskí) Rusi, Karpatskí Rusi, Podkarpatskí Rusi, (uhorskí a haličskí) Malorusi, Karpatskí Rusíni, lat. Rutheni, môžu byť:

 • a) najzápadnejšia vetva  východných Slovanov žijúca na severovýchodnom Slovensku, v HaličiBukovine, v Zakarpatskej oblasti Ukrajiny, v Rumunsku, v SrbskuChorvátskuMaďarsku a početná skupina v USA a Kanade.
 • b) Slovania (t. j. aj napr. Slováci) – resp. v dávnejšej minulosti akékoľvek osoby – gréckokatolíckeho alebo pravoslávneho vyznania
 • c) v cirkevnej administratíve Vatikánu v rokoch 1944  až 1961: všetci slovanskí gréckokatolíci bývalého Poľsko-litovského kráľovstva a Rakúsko-Uhorska (a emigranti z týchto oblastí v Západnej Európe, USA a Kanade)[
 • d) v dávnejšej minulosti (spravidla v latinskej podobe Rutheni):
  • pôvodne (doložené od konca 11. storočia): východní Slovania, obyvatelia Kyjevskej Rusi
  • od 12. storočia do cca 15. storočia: predovšetkým obyvatelia Haliče a Volyne (západná Ukrajina)
  • cca od 16. storočia do 18. storočia: obyvatelia východnej časti Poľsko-litovského kráľovstva a Podkarpatskej Rusi v Uhorsku (t. j. predkovia dnešných Rusínov, Bielorusov a Ukrajincov)
  • v 19. stor. a na zač. 20. storočia: Východní Slovania žijúci na území Rakúskej monarchie resp. (neskôr) Rakúsko-Uhorska (a emigranti z týchto území v zahraničí)
  • od 12. – 17. storočia: členovia pohraničnej hliadky v Uhorsku
  • v 16. a 17. storočí: kolonizátori nových území v hornatých oblastiach východného a stredného Slovenska

 

Téma identity patrí k "horúcim" témam spoločenskovedného výskumu. Záujem o túto oblasť v podstatnej miere vyplýva z jej komplikovanosti a mnohovýznamovosti, ale aj z pálčivosti témy pre súčasné dianie vo svete. Vo všeobecnosti sa identita jednotlivca chápe ako prežívanie toho, čím jedinec je (vlastnej autenticity, jedinečnosti a konzistentnosti v čase a priestore) ako indivíduum alebo ako člen ľudských spoločenstiev. V roku 1991 sa k rusínskej národnosti prihlásilo len niečo málo nad 50% z výberového súboru, pričom viac ako 20 40% sa hlásilo buď k slovenskej alebo ukrajinskej národnosti. Pokiaľ ide o rok 2001, situácia je zreteľne odlišná. K rusínskej národnosti sa prihlásilo skoro 70% respondentov, k slovenskej necelá štvrtina a k ukrajinskej iba 6% respondentov. Keď vychádzame z toho, že účastníci výskumu  uvádzali, že sa cítia byť Rusínmi, možno to označiť za pozitívny trend. Prežívanie etnickej príslušnosti sa odzrkadľuje v praktickom konaní. V roku 2005 prišlo k zmene Štatútu Rady vlády SR pre národnostné menšiny a etnické skupiny, ktorá sa týkala zloženia rady. Zmenu štatútu schválila vláda 31. mája 2005 (Návrh na zmenu Štatútu..., 2005) a týkal sa pribratia zástupcu ruskej menšiny a zmien subjektov, ktoré nominujú do rady zástupcov rómskej menšiny a bulharskej menšiny. Návrh na pribratie zástupcu ruskej menšiny schválili členovia rady ešte v marci 2003, do zmeny štatútu sa toto rozšírenie premietlo až v máji 2005. Právo nominovať svojho zástupcu do rady získal Zväz Rusov na Slovensku. Ruská menšina sa usilovala získať zastúpenie v rade už v roku 1997, zo strany štátnych orgánov to však bolo odmietnuté s odôvodnením, že „ruská národnostná menšina nie je na Slovensku autochtónna“ (Zväz Rusov na Slovensku..., 2004). Akceptovanie zástupcu ruskej menšiny do rady vládou SR možno považovať za zmenu postoja štátnych orgánov v tejto veci. Vláda sa pri svojom rozhodnutí odvolala aj na kladné stanovisko Spoločenskovedného ústavu SAV k rozšíreniu rady o zástupcu ruskej menšiny. Podľa stanoviska tohto ústavu Rusi na Slovensku netvoria autochtónnu, ale tzv. migračnú menšinu, to však „neznamená, že sa na ruskú minoritu nevzťahujú národnostné a menšinové práva, ako ich stanovuje Ústava SR a medzinárodné dohody a dokumenty, ktoré Slovenská republika ratifikovala a v tomto zmysle sú pre ňu záväzné“ (Stanovisko Spoločensko− vedného..., 2005). Zmenený prístup vlády k tejto otázke môže predstavovať aj istý precedens v slovenskej menšinovej politike. V minulosti sa totiž problematika práv a postavenia národnostných menšín na Slovensku riešila takmer výlučne len v kontexte autochtónnych menšín, ktorých príslušníci sú na území Slovenska dlhodobo usadení. Smerom do budúcnosti sa však pravdepodobne otvorí aj otázka postavenia príslušníkov národností a etník, ktoré sa na Slovensko prisťahovali pred kratším časom, pričom nepôjde len o ľudí z európskych krajín.

V roku 2011 sa k rusínskej národnosti prihlásilo 33 482 obyvateľov, čo predstavuje 0,6% populácie a boli treťou najpočetnejšou menšinou na Slovensku. Rusínsky jazyk ako svoj materinský uviedlo 55 469 obyvateľov, čo predstavuje 1,0% populácie.

 

 

Jednou z najdôležitejších stránok etnogenézy Rusínov na Slovensku bolo riešenie otázky ich spisovného jazyka. Ide o veľmi dôležitý problém každého národného hnutia, avšak v strednej Európe bol neraz i preceňovaný. Malým slovanským národom v tomto priestore často chýbali ďalšie národotvorné činitele, preto jazyková otázka bola v centre národných snáh. O Rusínoch na Slovensku to platí ešte o čosi viac. Na druhej strane, do istej miery zaráža skutočnosť, že napriek nespornému úsiliu viacerých generácii národných buditeľov problematika ich spisovného jazyka nebola vyriešená ani počas národného obrodenia, ani neskôr. Stala sa jedným z dezintegrujúcich faktorov elity rusínskej pospolitosti, ba je ním dodnes. Prvú skupinu príčin tvoria zložité sociálno-ekonomické, politické a kultúrne podmienky, ktoré karpatským Rusínom prekazili možnosť konštituovať sa ako moderný národ. Vzniku konzistentného národného vedomia Rusínov na Slovensku naviac bránili aj niektoré geografické a demografické faktory. Viaceré smery v národnej orientácii obyvateľstva spôsobili, že ani vektory hľadania národného literárneho jazyka nemohli byť rovnobežné. Pritom vzťah národa a jazyka je priamy a symetrický, ba reč často vystupuje ako hlavný integrujúci faktor národnouvedomovacieho a emancipačného hnutia. Rusíni totiž žijú na rozhraní dvoch veľmi rozsiahlych jazykových areálov: západoslovanského a východoslovanského. Okrem slovenských a poľských vplyvov jazykovú situáciu komplikoval aj kontakt s neslovanskými jazykmi: maďarským, nemeckým a čiastočne i rumunským jazykom. Prirodzene, dochádzalo k interferencii fonetických, morfologických i lexikálnych prejavov. Preto sa jazyková vertikála rusínskych dialektov tvorila veľmi ťažko. Rozmanitosť rusínskych nárečí prekážala povýšeniu niektorého z nich na literárny jazyk. Pozoruhodným javom, na ktorý však chceme upozorniť, je využívanie miestneho nárečia v jazykovej komunikácii. Pre obyvateľov transhraničného regiónu, ktorý sa nachádza na území niekoľkých štátov (Poľska, Ukrajiny, Slovenska, Maďarska) toto miestne nárečie v istej miere totiž plní funkciu interdialektu. V súvislosti s používaním kodifikovaného rusínskeho jazyka sa však neobjavuje len otázka jeho osvojenia, ale aj otázka podoby jazyka a vymedzenia územia, v ktorom má mať funkciu komunikačného prostriedku. Konkrétne ide o to, či všetci Rusíni, nezávisle od toho, v ktorom štáte žijú, majú používať spoločný, jednotný jazyk, alebo majú byť zachované jeho špecifiká v jednotlivých krajinách.Vo výskume nedali na túto otázku jednoznačnú odpoveď. Väčšina sa síce domnieva, že by mali byť zachované územné špecifiká, ale  respondenti si myslia, že by tento jazyk mal byť spoločný pre všetkých Rusínov.

 

Rusínska tradičná kultúra je veľmi svojrázna. Jej vplyv sa odzrkadľuje najmä na tradičnej pastierskej kultúre Slovenska (najmä vďaka valachom). Z hľadiska vierovyznania Rusíni patria k východnému cirkevnému obradu (Gréckokatolícka – 57% a Pravoslávna cirkev – 33%), časť Rusínov tak ešte dodržiava Juliánsky kalendár v cirkevných sviatkoch a v hospodárstve. Súčasnú kultúru rozvíjajú najmä kultúrne spolky, múzeá a ich edukačné programy, osvetové strediská, centrá voľného času, divadlá, samosprávy, amatérske folklórne kolektívy, ktoré pripravujú svoj program v rusínskom jazyku. Svetoznáme sú drevenné gréckokatolícke chrámy na východnom Slovensku zo 17. až 20.storočia, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami (najviac v okresoch SvidníkBardejov a Snina).

 

                                                                                                                                 

 

 


Diskusia

REAGOVAT

deion jones napísal/a - 14. 9. 2019 - 09:13

Recently, CBD oil has grown in appeal adhering to the research that has actually been done concerning its many wellness. CBD or cannabidiol is drawn out from marijuana and also combined with a base oil to make CBD oil. As a result of its dynamic nature, CBD oil can be used in various methods including edibles, oral application, and also vaping. vape pen When it is made solely for vaping, it is described as CBD vaping juice. Rather than including nicotine, it is solely made from CBD oil. Its various other name is CBD e-liquid. CBD juice is mainly consumed making use of a vaporizer. The juice is become a vapor made up of ultra-fine bits which are typically inhaled as well as taken in into the blood stream via the lungs. There are various brand names of CBD juice, which can be found in different flavors and also does depending upon your weight. One reason for the preference of vaping juices over various other types of CBD oil is that the effect is nearly instantaneous. Is CBD Vape Juice Safe? After it has been soaked up right into the body, IjoyCBD vape juice has little or no side-effects. The just well-known effects of this juice is a dry mouth, wooziness, and some sleepiness. Nonetheless, you need to have actually vaped large amounts of CBD to get any one of these results. What it means is you vape a lot less of it. Also, it may imply you vape less regularly. If the signs and symptoms continue, you could attempt pausing throughout which you drink water. Does UNITED STATES Allow the Use of CBD Vape Juice? Offered the many advantages of CBD, it is totally lawful in the USA. Also in states which are yet to legalize making use of medicinal cannabis identify CBD, primarily since it is non-psychoactive. Thus far, thc vape juiceCBD has been found to be reliable in treating chronic pain, anxiousness, clinical depression, and epilepsy. Lawfully, the CBD made from hemp can be bought or imported easily in all of the 50 states. As such, no prescription is needed. So why is hemp-based CBD lawful? It is since hemp contains big quantities of CBD and also really little THC. That's why cannabidiol does not drop under the Controlled Substances Act. That's not so for cannabis and also THC. While it is not entirely a federal policy, various states have thought of plans on the legalization of CBD, which is just one of the cannabinoids contained in marijuana, even though it is non-psychoactive. As part of legalizing medical cannabis, numerous states have actually laid laws concerning CBD and also its products.

REAGOVAT

Jack Simpson napísal/a - 8. 7. 2019 - 11:30

Pleasant post mate, keep up the colossal work, simply imparted this to my friendz the impossible quiz

Zapoj sa do diskusie (3)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
cz Rakousko - Uherské… 1. 4. 2009 3406 1.3 377
 
cz Rakousko-Uherské… 20. 6. 2007 3847 1.4 409
 
sk Analýza ludského… 4. 12. 2009 3886 -- --
 
sk Menšiny v 1. ČSR 22. 8. 2008 3956 3.6 1054
 
sk Vplyv Spišských… 19. 2. 2008 3089 -- --
 
sk Slováci a Česi v 1… 4. 10. 2007 3524 4.9 1498
 
sk 1. a 2. sv vojna,… 26. 7. 2010 3612 1.0 351
 
sk Vojna a… 31. 5. 2007 2861 7.3 2125
 
sk Tahak_-_Parizska… 17. 1. 2011 2589 1.3 441
 
sk Predstavy politikov… 16. 9. 2008 3405 -- --