NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Slovenské národné orgány v rokoch 1948-1968

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (25)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Právo

Autor: Dusan Uhrin

Počet slov:1941

Počet písmen:13,102

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:7.28

Počet zobrazení / stiahnutí:2637 / 186

Veľkosť:14.2 kB

Slovenské národné orgány v rokoch 1948-1968, ich postavenie a činnosť

Seminárna práca z predmetu Dejiny štátu a práva

Katedra verejnoprávnych vied

 

  1. Úvod.

Obdobie rokov 1948 až 1960 predstavuje významný medzník v procese snáh o emancipáciu Slovenského národa. Aj keď predmetné obdobie prinieslo v tomto smere skôr spiatočnícke tendencie tvorí neoddeliteľnú súčasť národných dejín a to z dôvodu, že dejinné udalosti vo vývoji ľudskej spoločnosti sú objektívnou skutočnosťou. Sú teda takým javom, ktorý sa v danom okamihu stal, s historicky nezmeniteľnými dôsledkami. Aj vysvetľovanie dejinných udalostí nie je vždy jednoduché a objektívne. Je závislé od pohľadu toho - ktorého historika, jeho príslušnosti k dominantnému alebo potláčanému názoru.

  1. Vývoj pred rokom 1948.

            Úvodom témy pre úplnosť si treba pripomenúť postavenie Slovenských národných orgánov v období po skončení druhej svetovej vojny do rok 1948 čo nám poskytne ucelenejší pohľad na problematiku daného obdobia. Problematika štátoprávneho postavenia Slovenska bola od vzniku Československá dá sa povedať jeho „achilovou pätou“. Základom postavenia Slovenských orgánov po roku 1945 bol Košický vládny program z 5.4.1945 na zasadnutí vlády Národného frontu Čechov a Slovákov. Tento program deklaroval rovnoprávne postavenie Čechov a Slovákov, pričom uznal svojbytnosť slovenského národa, uznal Slovenskú národnú radu ako reprezentantku suverenity slovenského národa.. Vzhľadom na skutočnosť, že na území Slovenska vznikli národné orgány ich právomoci vo vzťahu k centru bolo treba definovať. Z tohto dôvodu v priebehu rokov 1945 až 1946 boli uzavreté tri pražské dohody.

Prvá pražská dohoda z 2.6.1945 definovala postavenie Slovenskej národnej rady (ďalej len SNR ) a Zboru poverejníkov ako výkonného orgánu. Podľa zmluvy je SNR nositeľkou štátnej moci na Slovensku a to tej ktorá výslovne nie je daná ústredným orgánom a disponuje všetkou mocou zákonodarnou a výkonnou. V dohode sa v 20 bodoch vymedzil rozsah spoločných vecí spadajúcich do kompetencie ústredných štátnych orgánov (išlo o ústavu, štátne hranice, národnú obranu, styky so zahraničím, menu, atď.) a určil rámec právomoci SNR. Zákonodarnú moc s celoštátnou pôsobnosťou až do ustanovenia národného zhromaždenia vykonával prezident dekrétmi na návrh vlády a po dohode so SNR. Poverejníci sa nezodpovedali ministrom.

.

Druhou pražskou dohodou sa oklieštili federalistické prvky ( aj keď založené na asymetrickom modeli ), ktoré obsahovala prvá pražská dohoda
Druhá pražská dohoda z apríla 1946 modifikovala tieto zásady iba čiastočne. Upravil sa výkon právomoci prezidenta na Slovensku a styk SNR a Dočasného Národného zhromaždenia. Obmedzila sa právomoc SNR najmä v personálnych otázkach. Prezident republiky vymenúval aj na Slovensku vysokoškolských profesorov, štátnych úradníkov od tretej platovej stupnice, udeľoval milosť, atď.

Tretiu pražskú dohodu treba vnímať v kontexte volieb ktoré prebehli v Československu dňa 26.5.1946. V nich na Slovensku zvíťazila Demokratická strana s volebným ziskom vyše 60 percent. Vzhľadom na skutočnosť, že na celoštátnej úrovni získali komunisti cca 30 perc ( tak isto aj na Slovensku ) a Národný socialisti cca 18 perc získali aj Československom národnom zhromaždení prevahu. Prekážkou ich uchopenia moci však bola spomínaná Demokratická strana ktorá na Slovensku získala prevahu a vzhľadom na doterajšie štátoprávne usporiadania po druhej pražskej dohode by snahy o úplné prevzatie moci komunistami v ČSR vedela účinne blokovať. Rôznymi politickými manévrami kde sa komunisti spojili s českými nacionalistami ako zástancami centralizácie bola uzatvorená tretia pražská dohoda z 27.6.1946. Táto podstatným spôsobom oklieštila význam Slovenských orgánov a zmiernila tak porážku komunistov na Slovensku. Treťou pražskou dohodou sa podstatne modifikovali vzťahy slovenských a celoštátnych orgánov. SNR aj naďalej vykonávala zákonodarnú moc vo veciach, ktoré neboli vyhradené Národnému zhromaždeniu, ale stanovila sa predbežná kontrola vlády nad touto činnosťou. Zbor povereníkov menovalo Predsedníctvo SNR po predchádzajúcom schválení vládou. Vykonával na Slovensku výkonnú moc v rámci normotvornej právomoci SNR prostredníctvom jednotlivých povereníkov. V ostatných veciach mala výkonnú právomoc vláda, resp. jednotliví ministri, ktoré boli oprávnení na Slovensku vykonávať svoju právomoc priamo orgánmi svojho úradu s vedomím príslušných povereníkov. V rámci výkonu celoštátnych zákonov Zbor povereníkov vystupoval ako výkonný orgán vlády a bol jej zodpovedný. Okrem tejto kolektívnej zodpovednosti sa stanovila aj individuálna zodpovednosť povereníkov príslušným rezortným ministrom. Tretia pražská dohoda z 27. júna 1946 potom definitívne odštartovala proces centralizácie a podriaďovania slovenských orgánov ústredným.

  1. Ústava z 9 mája 1948

Ústava 9. mája ( ústavný zákon č. 150/1948 Zb. z. a n., ďalej len ústava ) zakotvila asymetrický model štátoprávneho usporiadania, ktorý teoreticky vychádzal z rovnoprávnosti obidvoch národov, v praxi však táto rovnosť nebola inštitucionálne zakotvená. V ústave spoločného štátu Čechov a Slovákov bol po prvý raz explicitne zakotvený in abstracto princíp rovnoprávnosti, najmä ústavnoprávnym postavením slovenských národných orgánov. Pôvodná symetricky sa formujúca základňa štátoprávnych vzťahov sa pretvárala na asymetrickú. Postupne došlo k úprave 5. kapitoly Ústavy 9. mája, ktorá zakotvila pôsobnosť slovenských národných orgánov. Ústavný zákon č. 33/ 1956 Zb. o slovenských národných orgánoch posilnil postavenie slovenských národných orgánov a rozšíril ich kompetencie. Zásadná podriadenosť spoločným česko-slovenským orgánom v asymetrickom modeli sa však nezmenila.

Úprava postavenia Slovenských národných orgánov bola upravená v piatej kapitole tejto Ústavy pod názvom Slovenské národné orgány, ktoré na území Slovenska vykonávali moc zákonodarnú, vládnu a výkonnú. Táto Ústava v tejto kapitole kreovala dva základné orgány a To Slovenskú národnú rad ( ďalej len SNR ) a Zbor poverejníkov ( ďalej len ZP ). Podľa § 94 Ústavy Slovenská národná rada vykonáva moc zákonodarnú (§ 96) vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ vyžadujú k zaisteniu plného rozvoje hmotných i duchovných síl slovenského národa zvláštnu úpravu a pokiaľ nejde o veci, u ktorých je treba jednotné úpravy zákonom. Zboru poverejníkov patrila v zásade celá moc vládna a výkonná na Slovensku s výnimkou vecí národnej obrany, zahraničnej politiky a zahraničného obchodu ( § 95 ods.1 ). V § 95 ods.2 6 je ustanovené rozdelenie právomoci medzi SNR a ZP a to nasledovným spôsobom: Pokiaľ nejde o výkon moci vládnej a výkonné v oboru zákonodarnej právomoci Slovenské národní rady (§ 96, odst. 1),patrí táto tato moc zboru poverejníkov (poverencom) ako výkonnému orgánu vlády (ministrov), a to v týchto oboroch: Všeobecná vnútorná správa, finančná správa, správa zdravotníctva, správa sociálna a ochrana práce, správa technická, spravodlivosť, poľnohospodárstvo, priemysel, vnútorný obchod, školstvo, doprava a pošty. V ďalšom paragrafe 96 je stanovené kompetencia SNR v oblasti zákonodarnej. Ide o vymedzenie jej právomoci oproti Československým ústredným orgánom. V odseku 2 tohto paragrafu je ustanovené, že SNR sa uznáša na zákonoch SNR rovnako v otázkach, ktoré jej prikáže zákon. Sídlom SNR bola Bratislava pričom mohla byť prechodne zvolaná aj do iného mesta. Vykonávacie zákony ustanovovali podmienky výkonu volebného práva do SNR a tak isto aj nezlučiteľnosť funkcie poslanca SNR s inou funkciou, pričom platnosť voľby poslanca a zlučiteľnosť funkcii overovala SNR a to do 6 mesiacov od ustanovenia SNR resp. do troch dní od nastúpenia náhradníka na miesto poslanca zložením sľubu. Sľub poslancov sa skladal na prvej schôdze SNR, pričom odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou mal podľa ústavy za následok stratu mandátu. Poslanci vykonávali svoj mandát osobne a tak isto sa ho mohli kedykoľvek vzdať.

SNR zvolával k prvému zasadnutiu predseda Československej vlády, pričom ju bol povinný zvolať do štyroch týždňov od dňa volieb. Predseda vlády mohol tak isto odročiť zasadnutie SNR najviac na 3 mesiace a 2 krát za rok. Ak o zvolanie SNR požiadala väčšina poslancov bol povinný ju zvolať do 14 dní od dňa keď bola žiadosť podaná. Predseda vlády rovnako rozpúšťal SNR na základe uznesenia. Po uplynutí volebného obdobia alebo po rozpustení SNR sa voľby mali uskutočniť do 60 dní.

            SNR si volila so svojho stredu predsedníctvo, ktoré obstarávalo je vnútorné veci.  Schôdze SNR sú verejné, neverejné sa mohli konať len v prípadoch stanovených rokovacím poriadkom. Bola uznášania schopná za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny poslancov. A k platnosti uznesenia bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Predseda a ostatný členovia vlády ČSR sa mali právo kedykoľvek zúčastniť sa schôdzí SNR a keď o to požiadali bolo im udelené slovo. Toto isté právo mali tak isto aj členovia ZP, ktorých mohla SNT interpelovať a títo boli povinný odpovedať na jej otázky. Zákonodarnú iniciatívu ( právo predkladať návrhy zákonov SNR mala vláda ČSR, ZP alebo poslanci. V § 109 bolo stanovené, že zákony SNR pokiaľ odporujú ústave alebo ústavnému zákonu sú neplatné. Podpisoval ich predseda SNR, predseda ZP a poverenec a bol vyhlásený spôsobom ustanoveným zákonom. .

V zmysle § 4 Ústavného zákona 33/1956 Sb. O slovenských národných orgánoch sú poslanci SNR volení na dobu 6 rokov podľa volebných obvodov a to jeden poslanec SNR na 35.000 obyvateľov.

            Zbor povereníkov sa skladal s predsedu a členov – poverencov menovaných vládou ČSR.  Títo skladali sľub a podávali aj prípadnú demisiu do rúk vlády ČSR, ktorej nemohli byť členom a boli jej zodpovední za výkon jej činnosti. V niektorých veciach boli zodpovední aj SNR. ZP bol schopný rozhodovať za prítomnosti nadpolovičnej väčšiny povereníkov.

3.       Ústavný zákon 100/1960 Zb.

V júli 1960 bola prijatá nová ústava – zákon 100/1960 Zb. Zmenil sa názov štátu na Československú socialistickú republiku (ČSSR) i štátny znak) Nová ústava ešte viac obmedzila právomocí SNR pod zámienkou, že sa rozširujú právomocí národných výborov. To bola len ilúzia, pretože národné výbory ovládala KSČ a tá presadzovala dôsledný centralizmus. Vedúcu úlohu KSČ zakotvovala aj ústava.

            Právomoci slovenských národných orgánov boli uvedené v šiestej hlave tejto Ústavy. Podľa čl. 73 SNR bola národným orgánom štátnej moci a správy na Slovensku. Kumulovala tak isto zákonodarnú moc ako aj moc výkonnú keď zbor poverejníkov bol len jej orgánom. Poslanci SNR boli volený ľudom na Slovensku ( nie občanmi ), boli ľudu zodpovední a mohli byť odvolaný ľudom – imperatívny mandát. SMR sa volila na obdobie štyroch rokov. Počet poslancov a podmienky výkonu volebného práva ustanovil zákon SNR.

            Do pôsobnosti SNR patrilo uznášať sa v súlade s celoštátnym zákonodarstvom na zákonoch Slovenskej národnej rady vo veciach národnej alebo regionálnej povahy, pokiaľ na zabezpečenie všestranného hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska vyžadujú osobitnú úpravu; uznášať sa na zákonoch Slovenskej národnej rady v prípadoch, v ktorých ju na to Národné zhromaždenie splnomocní zákonom; zúčastňovať sa na príprave štátneho plánu rozvoja národného hospodárstva a v rámci štátneho plánu súhrnne prerokúvať otázky rozvoja národného hospodárstva a kultúry na Slovensku; prerokúvať a schvaľovať rozpočet Slovenskej národnej rady, jej orgánov a ňou priamo riadených inštitúcií na Slovensku; podávať návrhy zákonov Národnému zhromaždeniu; vykonávať kontrolu v medziach vlastnej právomoci; zabezpečovať v duchu rovnoprávnosti priaznivé podmienky pre všestranný rozvoj života občanov maďarskej a ukrajinskej národnosti; voliť Predsedníctvo Slovenskej národnej rady a z jeho členov povereníkov Slovenskej národnej rady; prerokúvať správy predsedníctva, komisií a povereníkov Slovenskej národnej rady.

            Zasadnutia SNR zvolávalo a vyhlasovalo za skončené predsedníctvo SNR. Zasadanie malo byť zvolané najmenej dva krát do roka a ak o to požiadala 1/3 poslancov SNR. Zasadnutie bolo uznášaniaschopné ak bola prítomná nadpolovičná väčšina  všetkých poslancov a na platnosť uznesenia alebo prijatie zákona bola potrebná nadpolovičná väčšina prítomných poslancov. Právo zákonodarnej iniciatívy mali poslanci, komisie SR a predsedníctvo SNR.

Komisie Slovenskej národnej rady boli iniciatívne, kontrolné a výkonné orgány a plnili úlohy vyplývajúce z hospodárskeho a kultúrneho rozvoja Slovenska. Členmi bolo poslanci ale aj nečlenovia SNR z radov obyvateľstva ..

Predsedníctvo Slovenskej národnej rady malo 16 členov a skladalo sa z predsedu SNR, z jej podpredsedov a z ďalších členov predsedníctva a volila ho SNR na celé volebné obdobie, ktorej bolo zodpovedné za svoju činnosť. Predsedníctvo je výkonným orgánom SNR vo veciach jej právomoci. Z členov predsedníctva SNR volila SNR poverejníkov SNR, ktorí pôsobili v odborov štátnej správy .

 

Zoznam použitej literatúry:

Kol. aut.: Dejiny Slovenska, Academic Electronic Press, Bratislava, 2000

Kol. aut.: Dějiny zemí koruny české II., Paseka, Praha, 1992

Rychlík, J.: Česi a Slováci ve 20. století 1945-92, Academic Electrnic Press, Bratislava, 1998

Hečková, J;Marci, Ľ.;Slneková, V.;Nagy, Z.: Dejepis (pomôcka pre maturantov), Enigma, Nitra, 2007

Posluch, M. a kol.: Vybrané kapitoly štátneho  práva

Ústavný zákon č. 150/1948 Zb

Ústavný zákona 33/1956 Sb.

Ústavný zákon  100/1960 Zb

 

 


Diskusia

REAGOVAT

camisetas futbol baratas napísal/a - 4. 6. 2018 - 08:28

This unique several also means important methods things, Taxation's, Broker agent among other rates. This method little is short sale change unless you want to make premium. The local surf forecast in an western european user state government apart from that country, Significance value-added tax with this deal just isn't recoverable. The following balance also means relevant fashions assignments, Levy, Brokerage house perfectly as other bills. This advice total variety is foreclosures change maillot foot 2018 before you camisetas de futbol baratas make fees. The local surf forecast in an western european player form maillot de foot pas cher in any juegos de futbol case states, Maglie Poco Prezzo Scan cask regarding choose just isn't recoverable. Using offering a person's quote, You are investing in buy here element from owner if you're taking prospective buyer. hummel trikots You read and receive the world delivery school stipulations frees in your new eye-port npotentially hook. Scan debts former estimated tend to foreclosures change situation gain you the highest level of quote extent.. Them figure is made up of applied tradition steps, Place a burden on, Brokerage firm along with others amount. In Maglie Calcio Poco Prezzo my many is controlled by change and soon you make monthly manuel neuer trikot rot payments. The local surf forecast in an western european amazon müller trikot manhood calendario de futbol assert in addition british isles, Scan cask off this selling just isn't recoverable.

REAGOVAT

qq888 napísal/a - 4. 4. 2018 - 07:20

ray ban sunglasses

nba jerseys

kate spade sale

san diego chargers jerseys

falcons jersey

basketball shoes

ralph lauren outlet

nike trainers

cheap jordan shoes

jets jersey

los angeles lakers

coach outlet

polo ralph lauren

nike trainers

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses outlet

prada outlet

nike store

nike outlet

coach factory outlet

nike outlet

coach factory outlet

coach outlet

coach outlet online

michael kors handbags

christian louboutin outlet

air jordan 8

vikings jerseys

converse shoes

ray ban sunglasses

nike factory outlet

cheap basketball shoes

dallas cowboys jerseys

lions jerseys

longchamp outlet

air jordan uk

cleveland cavaliers

nike air huarache

oakley sunglasses wholesale

salomon boots

buffalo bills jerseys

bengals jersey

mulberry handbags

christian louboutin outlet

cleveland cavaliers jerseys

clippers jersey for sale

canada goose

ferragamo outlet

cheap ray bans

coach outlet

coach outlet

supreme clothing

nike outlet

christian louboutin outlet

oakley sunglasses wholesale

saints jerseys

philadelphia eagles jerseys

cheap snapbacks

tennessee titans jersey

golden state warriors

nike factory outlet

tods outlet

true religion outlet store

coach outlet online

atlanta falcons jerseys

arizona cardinals jerseys

yeezy shoes

coach outlet

jordan shoes

baltimore ravens jerseys

nike blazer

polo ralph lauren

giants jersey

louboutin shoes

ray ban sunglasses

jimmy choo shoes

oakland raiders jerseys

mbt shoes

kate spade sale

cheap ray bans

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

coach outlet store online

ralph lauren polo

nike trainers

nike huarache

hermes belts

titans jersey

browns jerseys

nike soccer shoes

nike huarache

oakley sunglasses wholesale

carolina jerseys

canada goose sale

cheap ray bans

michael kors outlet

new york jets jerseys

seahawks jersey

coach outlet

nfl jerseys wholesale

fitflops

ferragamo shoes

clippers jersey

christian louboutin outlet

nike roshe

true religion outlet

moncler outlet

michael kors handbags

pittsburgh steelers jersey

cheap oakley sunglasses

nike outlet

nike outlet

oakley sunglasses

oakley sunglasses

jacksonville jaguars jersey

polo ralph lauren outlet

true religion jeans

lacoste polo

nike huarache

oakley sunglasses

true religion outlet

nhl jerseys

cincinnati bengals jerseys

raiders jerseys

oakley sunglasses

mlb jerseys

carolina panthers jersey

ralph lauren outlet

san francisco 49ers jerseys

cheap ray ban sunglasses

louboutin shoes

snapbacks wholesale

fitflops sale clearance

ecco sandals

bears jerseys

pandora outlet

minnesota vikings jerseys

canada goose jackets

oklahoma city thunder

christian louboutin shoes

new orleans saints jerseys

supreme clothing

skechers outlet

nike tn pas cher

boston celtics jersey

true religion outlet

green bay packers jerseys

new york knicks

nike outlet store

ray ban sunglasses outlet

49ers jersey

coach outlet online

giuseppe zanotti outlet

nike air jordan

adidas superstar

boston celtics

asics shoes

nike shoes

nike air huarache

kate spade outlet

fitflops sale clearance

louboutin shoes

texans jerseys

new york knicks jersey

jordan shoes

reebok shoes

ralph lauren outlet

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

fitflops sale clearance

polo ralph lauren

chicago bulls

christian louboutin uk

kate spade outlet

coach outlet

nike shoes

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

chrome hearts

polo ralph lauren

coach handbags

adidas yeezy

ralph lauren outlet

cheap ray bans

mbt shoes outlet

coach outlet online

cowboys jerseys

longchamp handbags

jordan 8

superdry clothing

coach outlet store online

air max 90

eagles jerseys

nike shoes

converse trainers

kate spade handbags

canada goose outlet

coach outlet

michael kors outlet

moncler jackets

true religion jeans

coach outlet

jordan 4

packers jerseys

cheap nike shoes

polo ralph lauren

christian louboutin shoes

ray ban sunglasses

salomon shoes

ray ban sunglasses

michael kors handbags

fitflops shoes

skechers shoes

jaguars jersey

san antonio spurs

coach factory outlet

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

chargers jerseys

ray ban sunglasses outlet

cheap ray bans

michael kors handbags

chicago bulls jersey

miami dolphins jerseys

oakley sunglasses

nike roshe run

fitflops sale clearance

denver broncos jerseys

ray ban sunglasses

true religion outlet store

true religion outlet

coach outlet

cleveland browns jerseys

cardinals jersey

seattle seahawks jerseys

coach outlet online

nike huarache

oakley sunglasses

hugo boss outlet

jordan shoes

bottega veneta

ray ban sunglasses

cheap mlb jerseys

miami heat jersey

coach outlet

ed hardy uk

true religion jeans

nike outlet store

chicago bears jerseys

cheap jordan shoes

cheap nhl jerseys

christian louboutin sale

redskins jerseys

coach outlet

nike air max 90

nike tn

steelers jerseys

nike factory store

new york giants jerseys

polo ralph lauren

cheap ray bans

polo ralph lauren

ray ban sunglasses outlet

oklahoma city thunder jerseys

indianapolis colts jerseys

cheap nfl jerseys

tory burch outlet

tods shoes

coach outlet

broncos jerseys

oakley sunglasses wholesale

nike shoes

kate spade outlet

soccer shoes

michael kors outlet

ralph lauren uk

valentino shoes

coach outlet online

cheap jordans

hugo boss sale

nike outlet

coach factory outlet

chiefs jersey

ed hardy clothing

polo ralph lauren

oakley sunglasses

patriots jerseys

prada shoes

nike shoes

fitflops sale

jimmy choo outlet

red bottom shoes

jordan shoes

michael kors uk

dolphins jerseys

nike blazer pas cher

christian louboutin outlet

cheap nba jerseys

oakley sunglasses wholesale

coach outlet

kate spade outlet

air huarache

ecco shoes

michael kors uk

new england patriots jerseys

christian louboutin shoes

red bottom shoes

kansas city chiefs jerseys

michael kors handbags sale

ray ban sunglasses

ralph lauren outlet

san antonio spurs jerseys

oakley sunglasses

colts jerseys

christian louboutin shoes

ralph lauren outlet

ravens jerseys

air jordan 4

discount oakley sunglasses

miami heat

coach outlet online

nike air huarache

houston texans jerseys

hermes belt

christian louboutin shoes

supreme clothing

reebok outlet

nike trainers shoes

ralph lauren outlet

detroit lions jerseys

cheap jordans

ray ban sunglasses outlet

coach outlet online

fitflops sale

bills jerseys

golden state warriors jerseys

los angeles lakers jerseys

qzz

Zapoj sa do diskusie (25)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Komunistická strana… 16. 9. 2008 3150 -- --
 
sk Prenasledovanie… 1. 5. 2005 3738 -- --