NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Právne formy podnikov

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Právo

Autor: siiimiiik

Počet slov:957

Počet písmen:6,765

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:3.76

Počet zobrazení / stiahnutí:986 / 166

Veľkosť:7.88 kB

Podnikanie je sústavná zárobková činnosť uskutočňovaná podnikateľom vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, ktorej cieľom je dosahovať ZISK. Vždy sa spája s rizikom neúspechu, ktoré je potrebné vopred odhadnúť a správne mu čeliť. Subjektmi podnikania sú fyzické aj právnické osoby, ktoré podnikajú v súlade so zákonmi (obchodný zákonník, živnostenský zákon, ústava,...)

Fyzická osoba – môže podnikať ak spĺňa nasledovné podmienky:

 • spôsobilosť na práva a povinnosti - vzniká narodením
 • spôsobilosť právna - vzniká dovŕšením 18 rokov
 • spôsobilosť na zodpovednosť - človek je svojprávny
 • bezúhonnosť, čiže nemá zápis v registri trestov
 • požadované vzdelanie - stredná škola, vysoká š., prax, výučný list

Právnická osoba – je zapísaná v obchodnom registri, má právnu formu, napr. s. r. o., a. s., tiché spoločenstvo, alebo združenie.

Podnik je povinný:

 • používať obchodný názov (osobný, vecný, zmiešaný)
 • viesť účtovníctvo (jednoduché, podvojné)
 • platiť daň z príjmu (daň z príjmu FO alebo PO)
 • chrániť životné prostredie (filtre na komínoch, čističky)

Úspešnosť podnikov závisí od konkurencieschopnosti a od prispôsobovaniu sa požiadavkám trhu. Musia sa správať tak, aby neubližovali iným podnikom napr. osočovaním.

Členenie podnikov podľa formy vlastníctva:

 • štátne (podniky, ktoré zakladá štát), manažérske (cieľom je dosahovať zisk), verejnoprospešné (cieľom nie je dosahovať zisk)
 • súkromné (vlastnia ich súkromné osoby, cieľom je dosahovanie zisku pre tieto osoby), podnik jednotlivca (majiteľom je jedna osoba), spoločnosti (združenie dvoch alebo viacerých osôb), družstvo (združenie podnikateľov s cieľom spoločného podnikania)
 • zmiešané (spojené obe formy vlastníctva – štátne + súkromné, alebo spojený domáci a zahraničný kapitál), joint ventures (podniky so zahraničnou majetkovou účasťou)

 

Právne formy podnikania v SR:

Obchodné spoločnosti:

 • V.O.S. – verejná obchodná spoločnosť -  je to spoločnosť, v ktorej aspoň dve osoby podnikajú pod spoločným obchodným názvom a ručia za záväzky spoločnosti spoločne a nerozdielne celým svojim majetkom.

Spoločníci podpisujú spoločenskú zmluvu, ktorá musí obsahovať:

 1. obchodný názov za ktorým sa píše skratka v. o. s.
 2. mená a bydliská spoločníkov, alebo sídla spoločnosti pri PO
 3. predmet podnikania
 4. dobrovoľné vklady spoločníkov (peňažné, alebo nepeňažné)
 5. spôsob riadenia a delenia zisku

Spoločnosť sa môže zrušiť: uplynutím doby, splnením účelu, smrťou spoločníka a likvidáciou.

 • KS – komanditná spoločnosť -  združuje dva druhy spoločníkov s rozdielnym právnym postavením: komplementárov a komanditistov.  Podpisujú spoločenskú zmluvu. Táto obsahuje údaje ako u v. o. s. a menovite skupinu komplementárov a skupinu komandistov. Spoločnosť riadia komplementári. Môžu si zvoliť svojho konateľa. Sú zároveň štatutárnym orgánom. 
  Komandisti neriadia spoločnosť, dozerajú na hospodárenie, pri dôležitých veciach hlasujú.
  Zisk si delia na dve polovice, ak nie je dohodnuté inak. Jednu časť si rozdelia komplementári a jednu komandisti. Za záväzky ručí spoločnosť celým svojim majetkom. K. S. je možné zrušiť rovnakými spôsobmi ako v. o. s.. 
  Komandisti majú prednostné právo na likvidačný poplatok.
 • SRO – spoločnosť s ručením obmedzeným – kapitálová spoločnosť, ktorú môže založiť jedna osoba, alebo viacero spoločníkov.  Založenie spoločnosti nastane podpisom zakladateľskej listiny alebo spoločenskej zmluvy. Spoločenská zmluva obsahuje:
 1. Obchodný názov a sídlo
 2. Mená a bydliská fyz. osôb, názov a sídlo práv. osôb
 3. Predmet podnikania
 4. Základné vklady spoločníkov
 5. Konateľa spoločnosti, orgány

Orgány spoločnosti tvorí s. r. o. zo zákona:

 1. valné zhromaždenie - je najvyšším riadiacim orgánom. Schádza sa raz za rok, v dôležitých veciach hlasujú
 2. konateľ spoločnosti - to je štatutárny orgán, nesmie byť členom dozornej rady.
 3. dozorná rada - je kontrolným orgánom, mala by mať aspoň 3 členov. Môžu tam byť aj zamestnanci.

Zrušenie spoločnosti nastane bez likvidácie alebo likvidáciou.
S. R. O. ručí celým svojim majetkom, spoločníci len do výšky vkladu.

 • AS – akciová spoločnosť – spoločnosť, ktorá získava kapitál výdajom a predajom akcií.  Každá akcia má nominálnu hodnotu vyznačenú na cennom papiery a reálnu hodnotu, ktorú ovplyvňuje dopyt a ponuka, preto je nižšia alebo vyššia ako nominálna. Vlastníkom akcií sú vyplácané dividendy, čiže podiel na zisku. Dividenda ovplyvňuje kurz akcie na trhu. Akciovú spoločnosť môže založiť jedna právnická osoba alebo dve fyz. osoby. Podpisujú zakladateľskú zmluvu, alebo listinu. Jej obsah je podobný ako pri s. r. o., musí obsahovať aj zoznam akcionárov a spôsob založenia – na základe výzvy na upisovanie akcií alebo bez výzvy na upisovanie akcií. Zrušenie spoločnosti sa robí likvidáciou, alebo bez likvidácie, rozhoduje o tom valné zhromaždenie.

Družstvo:

Spoločenstvo neohraničeného počtu osôb, založené na účel podnikania, alebo zabezpečovania hospodárskych, sociálnych a iných potrieb svojich členov. Zložiť ho môže minimálne päť fyz. osôb alebo dve právnické osoby. Orgány družstva: najvyšší orgán – členská schôdza, potom predstavenstvo, kontrolný orgán – kontrolná komisia. Družstvo sa ruší: uznesením členskej schôdze, vyhlásením konkurzu, rozhodnutím súdu, uplynutím doby, na ktoré bolo zriadené, dosiahnutím účelu, pre ktorý bolo založené. Družstvo zaniká výmazom z obchodného registra.

Živnosti:

Môžu si ju založiť fyz. aj právnické osoby, Všeobecné podmienky sú vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť. Ďalšie podmienky sú odborná spôsobilosť, aj iná spôsobilosť. Živnostník má neobmedzené ručenie.

Verejnoprospešné organizácie:

Poskytujú verejné a verejnoprospešné statky a služby. Sú prepojené na štátny rozpočet. Sú neziskové (charita, združenia). Môžu byť:

 1. Verejné podniky - majú finančnú, výrobnú a obchodnú samostatnosť. Ich samostatnú činnosť kontroluje príslušné ministerstvo. Dane odvádzajú do štátneho rozpočtu, zvyšné prostriedky používajú pre vlastné účely, napr. dopravné a zásobovacie spoločnosti.
 2. Podniky s rozpočtovým spôsobom financovania – majú formu akciových spoločností. Podliehajú ministerstvám alebo orgánom verejnej moci. Majú väčšiu samostatnosť, napr. výskumné a vývojové pracoviská, lodenice a prístavy, atď.
 3. Zmiešané spoločnosti – zmiešané sú preto, lebo združujú viac druhov vlastníctva. Podobajú sa a. s. majú samostatnosť a lepšie reagujú na podmienky trhu, napr. bankový sektor.
 4. Rozpočtové organizácie – zriaďujú sa na plnenie verejných funkcií (školstvo, zdravotníctvo, súdy), sú úplne financované zo štátneho rozpočtu.
 5. Príspevkové organizácie – vlastné príjmy nestačia na pokrytie výdavkov (kiná, divadlá, galérie, knižnice, múzeum)
 6. Štátne podniky – verejnoprospešné – zníženie nezamestnanosti (čistenie miest, výsadba stromov, parky) v najnutnejších prípadoch.

Tiché spoločenstvo:

 Tichý spoločník sa zaväzuje poskytnúť podnikateľovi určitý vklad a podieľať sa s ním na jeho podnikaní a podnikateľ sa zaväzuje vyplácať časť zisku vyplývajúceho z podielu.

Združenie:

 Cieľom takéhoto združenia niekoľkých osôb je spoločne dosiahnuť dohodnutý účel.


Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Právne formy… 13. 11. 2009 2078 -- --
 
sk VÝVOJ PRÁVNEJ… 2. 12. 2005 3455 -- --
 
sk Internacionalizácia… 28. 8. 2007 2955 -- --
 
sk Manažment 3. 6. 2016 2200 -- --
 
sk Právo 16. 6. 2005 2204 -- --
 
sk Podnikové… 19. 6. 2007 1618 -- --
 
sk Ekonomika 2006… 2. 7. 2007 2618 -- --
 
sk maturitne temy z EKO 16. 5. 2007 2036 -- --
 
sk Hospodárska politika 15. 2. 2005 3444 -- --
 
sk PRÁVO EURÓPSKEJ A… 22. 4. 2005 2657 -- --