NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Sociálna determinácia osobnosti

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (4)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Psychológia a sociológia

Autor: lenita111

Počet slov:1695

Počet písmen:12,242

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:6.80

Počet zobrazení / stiahnutí:2738 / 192

Veľkosť:14.23 kB

Problematikou determinácie, t. j. podmienenosti vývinu psychiky sa zaoberá mnoho psychológov. Sústreďujú sa najmä okolo otázok, či je v moci rodičov, učiteľov a vychovávateľov stvárňovať psychiku človeka podľa požiadaviek spoločnosti, či má vychovávateľ v tejto oblasti nejaké možnosti alebo je psychika človeka ovplyvnená vopred dedičnosťou a vychovávateľ je voči tomu bezmocný. Neskôr sa tieto otázky formulovali „vedeckejšie“, čo je rozhodujúce pri utváraní psychiky človeka – biologická alebo sociálna determinácia, dedičnosť alebo prostredie, príroda alebo výchova? Zodpovedanie týchto otázok má význam, ktorý spočíva v tom, že poznanie činiteľov vývinu pomáha lepšie pochopiť samotný vývin, ale tiež umožňuje vplyv jednotlivých príčin zosilňovať alebo zoslabovať – usmerňovať vývinový proces.

Vývin ovplyvňujú tieto činitele:

 • vnútorné (endogénne, interné)
 • vonkajšie (exogénne, externé)

K vnútorným činiteľom patria tie, ktoré vychádzajú z organizmu – činnosť a vlastnosti nervovej sústavy, činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním, rast organizmu, zrenie, celkový a momentálny telesný stav, biologické potreby a  pudy a  hlavne dedičnosť.
Vonkajšie činitele pôsobia na človeka z vonkajšieho prostredia. Ide o celý komplex činiteľov – prírodné prostredie, materiálne a kultúrne podmienky, v ktorých človek žije, ľudia, ktorí ho obklopujú. Hovoríme o sociálnej determinácii. Sociálne prostredie vplýva na človeka jednak živelne, náhodnými podnetmi, jednak zámerne, cieľavedome a systematicky, t. j. výchovou.
Podmienky prostredia sa rozdeľujú do 6 hlavných oblastí:

 • fyzikálne prostredie (bioklimatické podmienky, zemepisné),
 • rodina (jej ekonomická a výchovná úroveň, konštelácia v rodine),
 • škola (organizované pôsobenie výchovy a vzdelávania),
 • podmienky mimoškolskej záujmovej činnosti,
 • ekonomické a sociálne vzťahy v spoločnosti,
 • kultúrna nadstavba.

Rozlišujeme prostredie:

 • prírodné (klimatické) – ovplyvňuje rýchlosť zrenia a typ temperamentu, čiže citové ladenie osobnosti,
 • materiálne – zabezpečuje potrebu stimulácie a učenia,
 • sociokultúrne – zabezpečuje uspokojenie základných psychických potrieb, podieľa sa na utváraní ľudských vlastností, ktoré sa realizujú v rámci sociálnej interakcie.

Pre rozvoje psychických vlastností sú najvýznamnejšie sociokultúrne vplyvy. Je to súbor podnetov, ktoré pôsobia v rámci sociálnej interakcie. Ide o proces socializácie. Rozvíjajú sa v ňom vlastnosti a kompetencie umožňujúce postupnú integráciu jednotlivca do spoločnosti. Vonkajšie vplyvy stimulujú proces učenia. Učenie prebieha v interakcii jednotlivca so sociálnym prostredím, ktoré mu poskytuje podnety určitého typu. Učenie je výsledkom individuálnej skúsenosti jednotlivca aj sprostredkovanej všeobecnej skúsenosti. 
Vo všetkých psychických individuálnych rozdieloch hrajú dôležitú úlohu ako dedičnosť, tak prostredie. Medzi vplyvy prostredia, ktoré ovplyvňujú rozvoj inteligencie a ďalších schopností, je treba zdôrazniť okrem rozdielu v intelektuálnej podnetnosti výchovy tiež biologické faktory, rozdiely v životospráve matiek počas tehotenstva, rozdiely v zdravotnej starostlivosti a všeobecných životných podmienkach.  Dedičnosť žiadne vlastnosti nevyjadrí všeobecne platným číslom. Jej výpočet závisí na výbere osôb, s ktorými pracujeme, na ich veku, spoločenskej triedy a celej spoločnosti. Keby mali všetky deti ideálne podmienky pre rozvoj rozumových schopností v rodine, v škole, tak by podiel dedičnosti v individuálnych rozdieloch bol nie 50 %, ale 100%. Naopak, ak budú mať niektoré deti (napr. deti rodičov s lepším spoločenským postavením) neporovnateľne lepšie podmienky pre rozvoj intelektu ako ostané deti, úloha prostredia v individuálnych rozdieloch sa tým podstatne zvýši. Súčasné výskumy zdôrazňujú tiež aktivitu jedinca vo voľbe i vytváraní prostredia, či na nich pôsobí a podporuje, alebo naopak brzdí jeho rozvoj. Tu je snáď príčina toho, že porozumenie detí s adoptívnymi rodičmi v kognitívnych schopnostiach s vekom klesá, pričom zhoda s biologickými rodičmi rastie. Dá sa to pochopiť tak, že tlak rodiny i školy postupne povoľuje a dedičné sklony získavajú väčší priestor, čo trvá aj v dospelosti. Biologické činitele a činitele prostredia pôsobia vo vzájomnej interakcii. Genotyp ako súbor dedičných predpokladov sa mení pod vplyvom vonkajšieho prostredia. Vzniká fenotyp, t. j. vlastnosť organizmu, ktorá sa prejaví navonok. Je to konkrétna realizácia určitého genotypu v určitom prostredí. Psychický vývin je síce výsledkom interakcie dedičnosti a prostredia, zrenia a učenia, podmieňujú ho faktory biologické a faktory prostredia, ale iba nimi by sme nemohli vysvetliť prežívanie a správanie človeka. Tieto faktory nepôsobia na človeka mechanicky a človek nie je iba objektom podliehajúcim pasívne týmto faktorom. Biologické faktory a faktory prostredia sú iba podmienkami (vnútornými a vonkajšími), no dieťa sa vyvíja v praktickej i teoretickej činnosti, ktorá prebieha za určitých podmienok. Vyvíjajúci sa človek je vlastne spolutvorcom vlastnej osobnosti – vlastnou aktivitou, činnosťou (hrou, učením a prácou) reguluje vlastný vývin a správanie.

Chápanie dvoch základných činiteľov vývinu (dedičnosti a prostredia) bolo v psychológii predmetom sporov, čo viedlo k vytvorenie rôznych teórií:

 • biologizujúca teória – za hlavnú určujúcu silu vývinu psychiky považuje biologické činitele, podceňuje faktory prostredia, hlavne sociálneho. Psychické vlastnosti podľa tejto teórie sú prevažne vrodené, ktoré sa v priebehu života vyvíjajú.
 • sociologizujúca teória -  za jedinú určujúcu silu vo vývine psychiky považuje sociálne faktory a nedoceňovali význam biologických faktorov. Táto teória preceňuje význam prostredia a učenia na rozvoj všetkých procesov a vlastností ľudskej psychiky. Predpokladá nekonečnú schopnosť utvárania osobnosti učením, skúsenosťou.
 • kompromisná teória – predstavuje teóriu dvoch faktorov, teória konvergencie (zbiehania) alebo konvergentná teória. Vzťah dedičnosti a prostredia sa nechápe dialekticky (neberie sa do úvahy súčinnosť oboch činiteľov). Podľa tejto teórie dieťa je objektom rôznych pôsobení, neprihliada sa na aktivitu jednotlivca, ktorý je schopný svojrázne spracovať všetky vplyvy, ktoré na neho pôsobia.
 • interakčná teória – súhlasí s tým, že vo vývine človeka hrá úlohu ako vplyv dedičnosti, tak vplyv prostredia, ale aj s tým, že vývin človeka je sprevádzaný ich ustavičnou interakciou. Osobnosť sama seba utvára a vyvíja sa na základe integrujúceho spracovania toho, čo jej oba druhy zdrojov poskytujú. Naše vlastné „ja“ vyberá, usporadúva, vyhodnocuje podnety, vplyvy, skúsenosti, volí stratégie správania, uvedomuje si svoje pocity, zabezpečuje sebareguláciu.

Psychický vývin chápeme ako súhrn kvantitatívnych a kvalitatívnych zmien v správaní a prežívaní človeka, postupné zvyšovanie jeho schopností primerane odrážať okolitý svet v aktívnej činnosti. Proces psychického vývinu je proces aktívneho vyrovnávania sa organizmu s okolitým prostredím, výsledkom vnútorných procesov a vonkajších vplyvov. Osobnosť človeka sa formuje pod vplyvom biologických faktorov (genetické dispozície, vrodené vplyvy). Genetická výbava určuje najmä temperament a konštitúciu. Na formovanie osobnosti má vplyv dané prostredie (príroda, výtvory ľudí). Osobitne významné je prostredia sociálne (rodina, príbuzní, susedia, spoločnosť, kultúra), z ktorého časť pôsobí na človeka výchovne. Pod vplyvom prostredia sa utvárajú schopnosti jedinca, formujú sa jeho emócie, motivácia, charakter. V priebehu života nadobúda čoraz významnejší vplyv vlastná aktivita jedinca. Človek sa odlišuje od iných tvorov vo vedomej regulácií seba samého, svojho prežívania, správania. Rozlišujem tri typy osobnosti, podľa toho, aký vplyv prevláda:

 • osobnosť primitívna, rudimentárna – prevládajú vrodené vplyvy,
 • osobnosť konformná – prevláda vplyv sociálneho prostredia,
 • osobnosť kultivovaná – vie využívať svoje vrodené dispozície a podnety prostredia na svoj harmonický rozvoj.

Z originality osobnosti každého človeka vyplýva, že treba pristupovať ku každému človeku špecifickým spôsobom. Porovnávanie jedného človeka s iným je síce v praxi potrebné, ale aj diskutabilné. Každý jedinec má totiž iné podmienky rozvoja i oblasti, ktoré sú skryté jemu či iným. Zložitosť poznávania osobnosti človeka odhaľuje známe johari okienko.
Osobnosť charakterizujú vlastnosti, ktoré sú:

 • známe mne aj iným (verejná oblasť),
 • známe iným, mne skryté (skrytá oblasť),
 • skryté mne aj iným (neznáma oblasť),
 • známe mne, neznáme iným (privátna oblasť).

Rozhodujúci vplyv na psychiku človeka vytvára predovšetkým rodinné prostredie. Rodina vplýva na deti buď priamo tým, že ich rodičia alebo starší súrodenci v súvislosti s opaterou a starostlivosťou o telesný a mravný vývin cieľavedome a sústavne vychovávajú alebo nepriamo tým, že formuje okolo nich spoločenské prostredie, v ktorom sa celková atmosféra odráža na psychike dieťaťa. Atmosféra rodinného prostredia je daná vzájomnými vzťahmi medzi rodičmi a ostatnými členmi rodiny. Dieťa sa formuje podľa rodinných vzťahov, podľa rodinného prostredia v ktorom vyrastá. To čo dieťa v rodine vidí, to aj napodobňuje. Dospelí, najmä rodičia sú preň vzorom v akomkoľvek konaní. Pre dieťa je dôležité, ako sa správajú k sebe, k svojim deťom, k svojim rodičom, príbuzným, známym, akú majú kultúru. Okrem vplyvu rodičov a súrodencov nemalú úlohu v rodinnom prostredí zohrávajú aj starí rodičia, príbuzní, známi. Pôsobivosť týchto vplyvov je zvýraznená najmä citovou väzbou dieťaťa k blízkym osobám. Kvalitu rodinného prostredia determinujú štyri oblasti podmienok:

 • demografické,
 • materiálne,
 • psychologické,
 • kultúrne.

Súčasťou spoločenského prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje sociokultúrny rozmer rodinného prostredia, je aj kultúrne prostredie. S poznaním kultúrneho prostredia vlastnej rodiny si dieťa osvojuje aj primárne spôsoby správania a cítenia. V ňom si jedinec osvojuje zručnosti pre život v danej spoločnosti. Takto nadobudnuté sociálne skúsenosti vytvárajú bazálnu osobnosť. V rodine sa zachovávajú tradičné etické princípy, zvýrazňujúce prosociálne správanie. K tomu sú vychovávané i deti. Bez uplatnenia týchto princípov by v rodine neexistovala solidarita ani vzájomná pomoc. Rodina síce môže prechádzať určitým vývojom, ale je stále najstabilnejším spoločenským útvarom, optimálne napĺňajúcim nie iba potreby detí, ale aj rodičov. Lásku i radosť zo vzťahu prinášajú do rodiny tak rodičia ako i deti. Sociálne cítenie má dve stránky - túžba milovať a byť milovaným a dávať radosť druhým a to isté od nich dostať. Funkčný domov dáva dieťaťu tri istoty:

 • je zaopatrené (získava potrebné podmienky pre rozvoj),
 • je chránené (pred nečasom, imunita, pokoj),
 • je milované (miluje a je milované, miesto pre odpustenie).

Ľudské potreby delíme na nižšie vyššie. Nižšie predstavujú základné biologické potreby organizmu, ako potreba vzduchu, potravy, vody, odpočinku, bezpečia. Nadväzujú na vrodené pudové sily slúžiace na zachovanie života. Vyššie potreby vznikajú v súvislosti s existenciou človeka v ľudskej spoločnosti, utvárajú sa pod vplyvom danej kultúry, skupiny ľudí v ktorej človek vyrastá – ich hodnôt, postojov, záujmov, cieľov, spôsobu života a pod. Presahujú základné potreby organizmu. Človek potrebuje aj „potravu“ pre jeho dušu (napr. nie len účelné, ale aj pekné oblečenie, nie len starostlivosť, ale aj duševnú akceptáciu, lásku). Zahrňujú potrebu kontaktov, vzťahov k živým bytostiam, najmä k ľuďom (vrátane vzťahu k sebe samému). Abraham Maslow v jeho hierarchii potrieb hovorí, že nesplnené potreby na nižšej úrovni zvyčajne bránia úsiliu o naplnenie vyšších potrieb. Základ pyramídy potrieb reprezentujú fyziologické potreby a potreby bezpečia, istoty, ktoré súvisia s istotou domova. Stred pyramídy predstavujú psychologické potreby, spojené so sociálnym prostredím (niekam patriť, byť prijímaný, milovaný). Vrchol pyramídy tvoria potreby sebarealizácie, sebaaktualizácie, prekročenie hraníc seba samého v podobe vrcholových zážitkov.
Zatiaľ čo psychológia sa zameriava na utváranie ľudskej osobnosti, sociológia zdôrazňuje, že človek sa nenarodí ako sociálna bytosť, ale stáva sa ňou. Jedinec si osvojuje formy správania, jednak jazyk, poznatky a hodnoty a tak sa začleňuje do spoločnosti. Výchova v patologickej rodine či mimo nej deformuje vývin osobnosti, zdravý jedinec môže vyrastať len v zdravej rodine, pri správnej výchove.   

ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚTY

ĽUBA KONČEKOVÁ – Vývinová psychológia

PAVEL ŘÍČAN – Psychologie osobnosti – Obor v pohybu

ZDENKA MACKOVÁ – Všeobecná psychológia pre pomáhajúce profesie

IRENA SOBOTKOVÁ – Psychologie rodiny

 


Diskusia

REAGOVAT

yaoxuemei napísal/a - 1. 12. 2017 - 07:00

yaoxuemei20171201

uggs outlet

true religion jeans sale

asics running shoes

fred perry polo shirts

ralph lauren outlet

coach outlet

coach outlet online

michael kors outlet online

michael kors outlet online

coach outlet online

ray ban sunglasses outlet

canada goose jackets

nike shoes outlet

coach outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

canada goose outlet online

nike factory store

mbt

coach outlet store online

oakley sunglasses

ralph lauren shirts

michael kors outlet online

cheap ray ban

canada goose jackets

nfl jerseys

canada goose

true religion outlet

ugg outlet

canada goose jackets

christian louboutin shoes

canada goose uk

supreme shirts

michael kors outlet

canada goose outlet

cheap nhl jerseys

hermes outlet

ralph lauren

lunette ray ban

tory burch outlet stores

prada outlet online

lacoste outlet

canada goose jackets

yeezy boost 350

coach outlet

coach outlet store online

canada goose jackets

polo outlet

ugg outlet

mulberry handbags

ugg boots

michael kors outlet online

michael kors outlet

christian louboutin

mbt shoes

ugg outlet

ralph lauren

kate spade outlet

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

uggs outlet

christian louboutin outlet

canada goose outlet

tory burch handbags

tory burch outlet

ralph lauren

cheap jordans for sale

christian louboutin outlet

ugg outlet store

canada goose outlet

mulberry bags

uggs outlet

canada goose jackets

ugg boots

ugg boots clearance

michael kors outlet clearance

hermes birkin

uggs outlet

canada goose jackets

canada goose outlet online

jordan retro

canada goose outlet

polo ralph lauren outlet

ralph lauren polo

ugg outlet online

ed hardy outlet

ray ban wayfarer

christian louboutin

michael kors outlet

true religion

michael kors outlet

cheap jordans

polo ralph lauren outlet

ugg outlet

canada goose outlet

cheap oakley sunglasses

michael kors outlet

adidas yeezy

canada goose

michael kors outlet online

fitflops clearance

coach outlet

yeezy shoes

ferragamo shoes sale

oakley sunglasses wholesale

canada goose

coach factory outlet

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

ugg outlet online clearance

michael kors outlet

oakley sunglasses wholesale

canada goose jackets

canada goose jackets

pandora jewelry

cheap jordan shoes

michael kors handbags

ralph lauren sale

longchamp outlet store

coach outlet

polo ralph lauren

canada goose

cheap uggs

nike outlet store

prada outlet

mbt outlet

canada goose jackets canada

moncler outlet

kate spade handbags

ralph lauren polo

ralph lauren

true religion outlet store

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

jordan retro shoes

mont blanc

canada goose outlet store

canada goose jackets

longchamp outlet online

mont blanc pens

mlb jerseys wholesale

lacoste clothing

tory burch sandals

michael kors outlet stores

canada goose

ralph lauren sale clearance

michael kors outlet store

canada goose outlet online

ray ban outlet

fitflops sale

ugg outlet store

cheap mlb jerseys

coach outlet store online

ugg outlet

coach outlet

valentino shoes

polo ralph lauren

longchamp bags

coach outlet

supreme clothing

canada goose

puma outlet

nfl jerseys

michael kors outlet

oakley sunglasses

michael kors outlet online

polo ralph lauren

ugg boots

michael kors outlet

ralph lauren shirts

canada goose jackets

coach outlet

michael kors outlet

michael kors outlet online

polo outlet

cheap ugg boots

uggs outlet

pandora charms sale clearance

ugg outlet online clearance

kate spade sale

coach outlet

oakley sunglasses wholesale

fred perry outlet

nfl jerseys

true religion jeans

yeezy boost 350 v2

ugg outlet store

polo outlet

ugg outlet

uggs canada

michael kors outlet

coach factory outlet

mbt shoes clearance outlet

michael kors outlet online

ugg outlet online

air jordan shoes

cheap oakley sunglasses

nfl jerseys wholesale

canada goose outlet

cheap ugg boots

adidas shoes for men

REAGOVAT

Andada napísal/a - 22. 11. 2017 - 10:01

nike shoes

ralph lauren outlet

new england patriots jerseys

nike outlet store

ralph lauren outlet

coach outlet online

oklahoma city thunder jerseys

los angeles lakers jerseys

kate spade handbags

buffalo bills jerseys

detroit lions jerseys

titans jersey

ugg outlet

coach outlet

discount oakley sunglasses

nike shoes

oklahoma city thunder

ray ban sunglasses outlet

coach factory outlet

kate spade outlet

green bay packers jerseys

coach factory outlet

dolphins jerseys

mont blanc outlet

coach outlet

uggs outlet

true religion outlet

mbt shoes outlet

pandora jewelry

rolex replica

miami heat

nike air jordan

chicago bears jerseys

nike outlet

instyler max 2

michael kors handbags

uggs outlet

polo ralph lauren

air jordan 4

pandora outlet

indianapolis colts jerseys

cheap nfl jerseys

houston texans jerseys

nike outlet

clippers jersey

new york knicks

ravens jerseys

oakland raiders jerseys

air huarache

cheap jordans

salomon boots

true religion jeans

chargers jerseys

nike roshe

ray ban sunglasses outlet

michael kors handbags

true religion jeans

nike air max

arizona cardinals jerseys

kate spade sale

jordan shoes

nike huarache

cheap jordan shoes

fitflops sale clearance

ray ban sunglasses

ugg outlet

pandora outlet

ray ban sunglasses

gucci borse

air jordan 8

salomon shoes

patriots jerseys

coach outlet store online

ralph lauren outlet

fitflops

oakley sunglasses wholesale

ray ban sunglasses outlet

kate spade outlet

broncos jerseys

hermes belts

mlb jerseys

michael kors uk

coach outlet online

ray ban sunglasses

longchamp outlet

nike tn

true religion outlet

cleveland cavaliers

jimmy choo shoes

ralph lauren outlet

nhl jerseys

coach outlet

ray ban sunglasses

polo ralph lauren

ugg outlet

michael kors outlet

christian louboutin shoes

michael kors handbags

polo ralph lauren

polo ralph lauren outlet

polo ralph lauren outlet

michael kors handbags sale

ray ban sunglasses

pandora jewelry

christian louboutin outlet

birkenstock outlet

cleveland cavaliers jerseys

coach factory outlet

coach outlet

cheap nhl jerseys

kate spade sale

christian louboutin shoes

coach outlet

washington redskins jerseys

cleveland browns jerseys

cheap jordan shoes

coach outlet online

cheap oakley sunglasses

uggs outlet

golden state warriors jerseys

armani outlet

cowboys jerseys

christian louboutin outlet

ed hardy

pandora outlet

moncler outlet

ray ban sunglasses

nike huarache

coach outlet

nike blazer pas cher

pandora outlet

nike tn pas cher

christian louboutin shoes

true religion outlet store

ralph lauren outlet

ugg outlet

michael kors outlet

yeezy shoes

michael kors uk

air jordan uk

michael kors uk

browns jerseys

pandora charms

coach factory outlet

mont blanc outlet

canada goose

yeezy boost 350

mont blanc pens

coach outlet

coach outlet online

packers jerseys

nike store

gucci sito ufficiale

oakley sunglasses wholesale

boston celtics jersey

uggs outlet

true religion outlet store

nike air huarache

lions jerseys

polo ralph lauren

cheap ray bans

cheap jordan shoes

raiders jerseys

san antonio spurs jerseys

instyler max

jimmy choo outlet

soccer shoes

pandora jewelry

uggs outlet

coach factory outlet

ugg outlet

eagles jerseys

coach outlet online

christian louboutin outlet

michael kors handbags

tods shoes

nike soccer shoes

coach outlet

michael kors outlet

ugg outlet

mont blanc pens

nike shoes

ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

saints jerseys

michael kors uk

uggs outlet

nike air huarache

minnesota vikings jerseys

reebok shoes

atlanta falcons jerseys

carolina jerseys

oakley sunglasses

michael kors outlet online

cheap ray bans

ralph lauren outlet

ralph lauren uk

ralph lauren polo

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

nike trainers

ray ban sunglasses outlet

hugo boss sale

ferragamo shoes

michael kors handbags

nba jerseys

bears jerseys

nike shoes

gucci outlet

canada goose jackets

oakley sunglasses wholesale

jordan 4

nike huarache

fitflops sale clearance

skechers shoes

new york knicks jersey

polo ralph lauren

snapbacks wholesale

coach outlet

uggs outlet

christian louboutin uk

oakley sunglasses

longchamp handbags

nike outlet

coach outlet store online

oakley sunglasses

philadelphia eagles jerseys

nike roshe run

golden state warriors

cheap mlb jerseys

tods outlet

ralph lauren outlet

coach outlet online

ray ban sunglasses

cheap ray ban sunglasses

san antonio spurs

michael kors handbags

cheap basketball shoes

nike huarache

uggs outlet

ray ban sunglasses outlet

reebok outlet

cheap nba jerseys

oakley sunglasses wholesale

hugo boss outlet

jordan shoes

ugg outlet

nike factory outlet

new york giants jerseys

bruberry sale

burberry outlet

ugg outlet

skechers outlet

ralph lauren outlet

ugg outlet

kate spade outlet

carolina panthers jersey

jordan shoes

tennessee titans jersey

canada goose outlet

dallas cowboys jerseys

fitflops sale clearance

cheap snapbacks

kate spade handbags

air max 90

cheap nike shoes

ugg outlet

ferragamo outlet

clippers jersey for sale

adidas yeezy

cheap ray bans

pittsburgh steelers jersey

cheap oakley sunglasses

nike outlet

falcons jersey

nike outlet

cardinals jersey

new orleans saints jerseys

seahawks jersey

louboutin shoes

fitflops sale

uggs outlet

uggs outlet

chicago bulls jersey

michael kors handbags

polo ralph lauren

jacksonville jaguars jersey

vikings jerseys

uggs outlet

fitflops sale clearance

nike blazer

coach outlet

nike outlet store

birkenstock sandals

cheap jordans

coach handbags

uggs outlet

oakley sunglasses

christian louboutin outlet

colts jerseys

coach outlet

michael kors

giants jersey

polo ralph lauren

oakley sunglasses

michael kors outlet

san francisco 49ers jerseys

redskins jerseys

air max 2015

mbt shoes

true religion outlet

ralph lauren outlet

coach outlet store online

seattle seahawks jerseys

nike shoes

moncler jackets

kate spade handbags

baltimore ravens jerseys

nike trainers

nike factory store

coach outlet

los angeles lakers

oakley sunglasses

cheap ray bans

kate spade outlet

coach factory outlet

49ers jersey

miami heat jersey

cheap ray bans

michael kors handbags

fitflops sale

prada shoes

canada goose sale

gucci shoes

coach outlet online

coach outlet

coach outlet store online

nike outlet

coach outlet

armani exchange

kate spade sale

cincinnati bengals jerseys

ed hardy outlet

ugg outlet

texans jerseys

coach outlet online

ecco sandals

michael kors canada

ecco shoes

ugg outlet

ray ban sunglasses

christian louboutin shoes

true religion outlet

denver broncos jerseys

uggs outlet

jordan 8

polo outlet

nike air max 90

steelers jerseys

nike air huarache

coach outlet online

oakley sunglasses

nfl jerseys wholesale

polo ralph lauren

uggs outlet

boston celtics

new york jets jerseys

jets jersey

jordan shoes

jordan shoes

rolex replica watches

replica watches

michael kors outlet

cheap ray bans

bills jerseys

miami dolphins jerseys

ugg outlet

coach outlet

polo ralph lauren

chiefs jersey

ray ban sunglasses

coach outlet online

converse shoes

cheap ray ban sunglasses

polo ralph lauren

san diego chargers jerseys

ralph lauren uk

ed hardy clothing

ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

yeezy boost 350 v2

christian louboutin outlet

converse trainers

coach outlet store

coach factory outlet

oakley sunglasses

ugg outlet

bengals jersey

chicago bulls

michael kors handbags

nike trainers

michael kors handbags

nike trainers shoes

hermes belt

oakley sunglasses wholesale

prada outlet

polo ralph lauren

christian louboutin shoes

jaguars jersey

kansas city chiefs jerseys

ed hardy uk

fitflops shoes

nike factory outlet

christian louboutin sale

basketball shoes

Zapoj sa do diskusie (4)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Kriminalita mládeže 8. 9. 2008 2881 -- --
 
sk Osobnostné… 16. 5. 2017 1629 -- --
 
sk Všeobecná… 4. 6. 2015 2796 -- --
 
sk VNÍMANIE HUDBY V… 4. 9. 2008 3582 -- --
 
sk Riziká drogovej… 3. 2. 2015 1403 -- --
 
sk Teória výchovy 28. 2. 2008 7782 11.2 2815
 
sk Vybrané rizikové… 2. 6. 2017 1677 -- --
 
sk Špecifiká priestoru… 17. 9. 2008 2339 -- --
 
sk Psychológia… 1. 12. 2005 2642 -- --
 
sk SOCIOLÓGIA 3. 11. 2005 3074 -- --