NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Trestné právo

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (13)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Právo

Autor: kubo131

Počet slov:1113

Počet písmen:7,841

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:4.36

Počet zobrazení / stiahnutí:5252 / 295

Veľkosť:10.19 kB

Trestné právo

 

Čo je to?

Trestné právo je súhrn právnych noriem, ktoré chránia štát a občanov pred nežiaducim konaním;  upravuje a riadi povinnosti, ktoré má občan k ostatným spoluobčanom a k celej spoločnosti.

 

Ako ho rozdeľujeme?

Trestné právo rozlišujeme na hmotnéprocesné:

 1. trestné právo hmotné
 • stanovuje, čo je trestným činom a aký trest možno zaň uložiť
 • spísané v Trestnom zákone
 1. trestné právo procesné
 • upravuje postup orgánov činných v trestnom konaní pri zisťovaní trestných činov, pri rozhodovaní o nich a pri  výkone rozhodnutia /i pri predchádzaní a zamedzovaní trestnej činnosti/  
 • spísané v Trestnom zákone

 

Trestný čin

Trestný čin - je čin, kt. je nebezpečný pre spoločnosť a ktorého znaky sú uvedené v Trestnom zákone. Trestný čin je  prečin alebo zločin.

Prečin

            a) trestný čin spáchaný z nedbanlivosti

                        alebo

            b) úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia         slobody s hornou hranicou trestnej sadzby neprevyšujúcou päť rokov.

Zločin

Predstavuje vyššiu formu trestného činu. Je to úmyselná forma trestnej činnosti, ktorá je vymedzená od prečinu alebo obzvlášť závažného zločinu trestuhodnosťou.

Zločinom je podľa Trestného zákona úmyselný trestný čin, za ktorý tento zákon v osobitnej časti ustanovuje trest odňatia slobody s hornou hranicou trestnej sadzby prevyšujúcou päť rokov.

 

Rozdelenie trestných činov

Trestný zákon rozdeľuje trestné činy do dvanástich oddielov:

 • Trestné činy proti republike - vlastizrada, teror, vyzvedačstvo, vojnová zrada, vyzradenie štátneho tajomstva a pod.
 • Trestné činy hospodárske - neoprávnené podnikanie, falšovanie peňazí, neoprávnené prevádzkovanie lotérií, krátenie daní, porušovanie autorských práv a pod.
 • Trestné činy proti poriadku vo veciach verejných - útok na verejného činiteľa, zneužívanie právomoci verejného činiteľa, korupcia, neohlásenie trestného činu, krivá výpoveď svedka a pod.
 • Trestné činy všeobecného ohrozenia - ohrozenie bezpečnosti lietadla alebo plavidla, ohrozenie životného prostredia, nedovolené ozbrojovanie, šírenie omamných látok, jedov a pod.
 • Trestné činy hrubo narušujúce občianske spolužitie - hanobenie rasy a národa, šírenie poplašnej správy, opilstvo, výtržníctvo, týranie zvierat, neposkytnutie pomoci a pod.
 • Trestné činy proti rodine a mládeži - dvojité manželstvo, opustenie dieťaťa, zanedbanie povinnej výživy, týranie, únos, ohrozenie mravnej výchovy mládeže, podávanie alkoholu mladistvým a pod.
 • Trestné činy proti životu a zdraviu - vražda, ublíženie na zdraví
 • Trestné činy proti slobode a ľudskej dôstojnosti - obmedzovanie osobnej slobody, lúpež, vydieranie, znásilnenie, pohlavné zneužívanie a pod.
 • Trestné činy proti majetku - krádež, sprenevera, podvod, úžera
 • Trestné činy proti ľudskosti - genocída, mučenie
 • Trestné činy proti brannosti a civilnej službe - neplnenie odvodovej povinnosti, obchádzanie brannej povinnosti, nenastúpenie na civilnú službu
 • Trestné činy vojenské - neuposlúchnutie rozkazu, urážka medzi vojakmi, dezercia, zbabelosť pred nepriateľom, nesplnenie bojovej úlohy  

 

Ako môže byť trestný čin spáchaný?

Trestný čin môže byť spáchaný úmyselne alebo z nedbanlivosti:

 1. úmysel – DOLUS –
 • priamy úmysel – páchateľ chcel porušiť alebo ohroziť záujem chránený trestným zákonom (krádež bicykla, vražda…),
 • nepriamy úmysel – páchateľ nechcel spáchať daný trestný čin, ale musel vedieť, že takýmto konaním môže tento čin spáchať (napr. pri bitke niekoho zabije),
 1. nedbanlivosť – CULPA
 • vedomá nedbanlivosť – páchateľ vedel, že môže porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom, ale sa spoliehal, že také porušenie alebo ohrozenie nespôsobí (napr. vodič motorového vozidla prejde cez plnú čiaru, zanedbanie povinnej výživy rodiča),
 • nevedomá nedbanlivosť – páchateľ nevedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, hoci to mal a mohol vedieť (napr. ohrozenie životného prostredia).

 

 •  

Priestupok - nie je trestný čin  - je zavinené konanie, ktoré porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti a je označené ako priestupok v Zákone o priestupkoch popri závažných previneniach, akými sú trestné činy, predstavujú priestupky menej nebezpečné konanie - medzi priestupky patrí napr. aj predaj alkoholu mladistvým, zanedbanie školskej dochádzky, zničenie občianskeho preukazu alebo pasu, neoprávnené užívanie vedeckej alebo umeleckej hodnosti alebo titulu, ublíženie na cti urážkou alebo vydaním na posmech.... - ako priestupok proti majetku je hodnotený len čin, pri kt. škoda nepresiahla výšku minimálnej mesačnej mzdy. Pri prekročení tejto hranice už ide o trestný čin.                            

 

 

Subjekt trestného činu

Subjekt trestného činu - je páchateľ  - deliktuálne /trestne/ spôsobilým subjektom je fyzická osoba, ktorá v čase spáchania trestného činu dovŕšila   14 rokov a je príčetná /je schopná chápať nebezpečnosť svojho činu pre spoločnosť a ovládať svoje konanie/; pre sexuálne trestné činy je hranica 15 rokov - páchateľ je ten, kto trestný čin spáchal sám - spolupáchatelia /2 a viac/ vykonajú trestný čin spolu, ale za trestný čin zodpovedá každá osoba tak, ako by ho  spáchala sama, bez ohľadu na to akým spôsobom k nemu prispela - to sa zohľadňuje až pri stanovení druhu a výšky trestu - účastník trestného činu svojim konaním síce nenapĺňa priamo skutkovú podstatu trestného činu, ale   s úmyselným trestným činom bezprostredne súvisí - účastník mohol naplánovať alebo organizovať trestný čin, naviedol iného na trestný čin alebo poskytol pomoc pri spáchaní trestného činu /organizátor, návodca, pomocník/   priťažujúcu okolnosť -  vyššia trestná sadzba(napr. z obzvlášť zavrhnutiahodnej pohnútky, spáchal trestný čin verejne, zneužil na spáchanie trestného činu osobu, ktorá nie je trestne zodpovedná, spáchal trestný čin ako organizátor, bol už za trestný čin odsúdený, zneužil svoje zamestnanie, povolanie, funkciu alebo postavenie na dosiahnutie neoprávnenej výhody, spáchal trestný čin za živelnej pohromy alebo inej mimoriadnej udalosti) poľahčujúce okolnosti – napr. spáchal trestný čin v ospravedlniteľnom silnom citovom rozrušení, v dôsledku nedostatku vedomostí alebo skúseností, v spojitosti s negatívnymi dôsledkami svojej choroby, spáchal trestný čin vo veku blízkom veku mladistvých alebo ako osoba vo vyššom veku, pod vplyvom hrozby alebo nátlaku, spáchal trestný čin v dôsledku núdze, ktorú si sám nespôsobil, pod vplyvom tiesnivých osobných alebo rodinných pomerov, ktoré si sám nespôsobil, spáchal trestný čin, odvracajúc útok alebo iné nebezpečenstvo, viedol pred spáchaním trestného činu riadny život, pričinil sa o odstránenie škodlivých následkov trestného činu alebo dobrovoľne nahradil spôsobenú škodu, priznal sa k spáchaniu trestného činu a trestný čin úprimne oľutoval, sám oznámil trestný čin príslušným orgánom, napomáhal pri objasňovaní trestnej činnosti príslušným orgánom, alebo prispel k odhaleniu alebo usvedčeniu organizovanej skupiny, zločineckej skupiny alebo teroristickej skupiny.

 

Trest a jeho formy

Trest - je jedným z prostriedkov štátneho donútenia, ktorý v mene štátu ukladajú príslušné súdy v trestnom konaní - spôsobuje sa ním určitá ujma páchateľovi za spáchaný trestný čin Druhy trestov

 • peňažný trest
 • podmienečné odsúdenie k odňatiu slobody (do 2 rokov; ak viedol riadny život), = človek je v podmienke – t.j. počas doby podmienky, nesmie spáchať žiadny trestný čin, inak ide okamžite do väzenia
 • zákaz činnosti
 • zákaz pobytu
 • prepadnutie veci
 • prepadnutie majetku
 • vyhostenie
 • nepodmienečný trest odňatia slobody = okamžité väzenie
 • strata čestných titulov a vyznamenaní (vojenskej hodnosti)
 • výnimočný   trest odňatia slobody (nad 15 rokov a doživotie) = okamžité väzenie

 

Výkon odňatia trestu

Trest odňatia slobody v nápravnovýchovných zariadeniach - sa vykonáva skupinovo v troch nápravnovýchovných skupinách:  

1. skupina:        

 • ak nebol odsúdený v posledných 10 rokoch vo výkone trestu odňatia slobody /väzby/
 • môžu chodiť na priepustky,...do práce,...

2. skupina:        

 • ak bol odsúdený v posledných 10 rokoch vo výkone trestu odňatia slobody
 • obmedzený počet návštev, balíkov,...

3. skupina:        

 • ak ide o nebezpečného recidivistu, odsúdeného zo závažných trestných činov
 • vychádzky v uzavretom priestore,...

Diskusia

REAGOVAT

xiaozheng6666 napísal/a - 26. 1. 2018 - 11:04

2018-1-26 xiaozheng6666

ed hardy clothing

mulberry bags

canada goose uk

polo outlet

coach outlet online

christian louboutin outlet

coach outlet store online

coach outlet online

kate spade purses

polo ralph lauren

adidas yeezy

nike trainers

coach factory outlet online

ugg outlet

mbt shoes

cheap ugg boots

coach outlet

polo outlet stores

coach outlet store online

polo outlet

michael kors outlet online

mulberry handbags

cheap jordan shoes

michael kors outlet

coach outlet

moncler outlet

ugg boots clearance

adidas yeezy shoes

polo ralph lauren pas cher

lacoste shoes

nike air max 90

cheap uggs

michael kors outlet

fred perry

michael kors outlet

yeezy boost 350

canada goose outlet store

ray ban sunglasses

kate spade handbags

kate spade outlet

mbt

coach outlet store online

coach outlet online

canada goose outlet store

coach factory outlet

yeezy boost

pandora outlet

pandora charms sale clearance

ugg boots on sale

oakley sunglasses

REAGOVAT

qq888 napísal/a - 12. 1. 2018 - 09:24

adidas eqt

nmd

lebron james shoes

yeezy shoes

nike air huarache

tom ford sunglasses

nike foamposite

nike zoom running shoe

lebron soldier 11

nike air huarache

longchamp

goyard handbags

hermes belts for men

adidas ultra boost

retro jordans

off white hoodie

paul george shoes

patriots jersey

hermes belt

reebok outlet

nike lebron soldier 11

balenciaga shoes

supreme clothing

paul george shoes

vibram five fingers

kobe shoes

mlb jerseys

michael kors outlet store

yeezy

authentic jordans

jordan shoes

kobe 11

air jordan shoes

asics shoes

yeezy boost 350

air yeezy

adidas nmd

cheap nba jerseys

nike huarache

yeezy boost

adidas stan smith sneakers

michael kors outlet

air jordan

fitflops

curry shoes

james harden shoes

kyrie irving shoes

adidas online shop

nike lebron soldier 10

tom ford eyewear

kobe 9

nhl jerseys

michael kors factory outlet

moncler jackets

ultra boost

tory burch shoes

nfl jerseys

links of london

adidas nmd

kate spade outlet online

yeezy boost 350

retro jordans

gucci belt

air jordan

jordan retro 12

pandora charms

michael kors outlet

http://www.kobebasketballshoes.us.com

jordan 13

nike air force 1

longchamp bags

hermes belts

michael kors outlet online

cheap nfl jerseys

air jordans

michael jordan shoes

prada glasses

nike air huarache

jordan 11

prada sunglasses

nike roshe one

timberland boots

cheap jordans

adidas outlet

adidas ultra boost uncaged

goyard bags

roshe run

jordan shoes

nike zoom

yeezys

harden shoes

yeezy boost 350 v2

balenciaga sneakers

longchamp bags

yeezy boost

nike air force

lacoste online shop

chrome hearts

vans shoes

christian louboutin shoes

longchamp outlet

nike polo

adidas superstar shoes

yeezy

yeezy boost 350

bape hoodie

michael kors outlet

michael kors handbags

supreme hoodie

basketball shoes

kd shoes

af1

kobe 9

hermes handbags

yeezy boost 350 v2

kyrie 4

converse outlet store

cheap jordans

pandora jewelry

michael kors handbags

nike air zoom

links of london sale

lebron soldier 10

pandora bracelet

jordan retro

off white

yeezy boost 350 v2

air max 2017

falcons jersey

michael kors outlet online

adidas nmd

off white clothing

kyrie 3

timberland outlet

adidas yeezy

jordan shoes

kobe sneakers

adidas tubular

links of london outlet store

moncler outlet

air jordan shoes

nike huarache

ferragamo belts

lacoste polo

yeezy boost 350 v2

cheap jordans

nike dunk shoes

air force 1

yeezy boost

louboutin shoes

air max 90

adidas store

adidas yeezy boost

vibram fivefingers

longchamp bags

nike roshe run

yeezy shoes

curry 3

yeezy shoes

adidas tubular shadow

nike air zoom

ferragamo belt

chrome hearts online

calvin klein outlet

adidas outlet online

nike polo shirts

longchamp longchamps

100% real jordans for cheap

nike zoom

nike huarache

nike roshe run

true religion

curry 4

michael kors handbags

nike hyperdunk

louboutin shoes uk

christian louboutin

cheap basketball shoes

adidas stan smith

kobe 11

real jordans for sale cheap

nike air max

nike roshe uk

calvin klein outlet online

hermes belt

adidas outlet online

kate spade outlet

kyrie 4

air max 2018

dior glasses

lebron 13 shoes

adidas tubular

fitflops

http://www.kobeshoes.uk

jordan shoes

kevin durant shoes

led shoes for kids

golden goose

kobe basketball shoes

led shoes

van cleef

longchamp handbags

golden goose

true religion

longchamp handbags

basketball shoes

pandora jewelry

adidas yeezy

nba jerseys

tory burch outlet

golden goose sneakers

jordan 4

cheap jordans

yeezy boost 350

nmd

nike air max 90

true religion jeans

asics running shoes

golden goose

new england patriots jersey

100% real jordans for cheap

jordan 12

adidas outlet

gucci belts

yeezy boost

chrome hearts

longchamp outlet

adidas gazelle

nike mercurial

adidas tubular

adidas ultra boost

michael kors outlet

yeezy shoes

michael kors outlet online

adidas stan smith

michael jordan shoes

Kanye West shoes

nike air force

adidas superstar

nike football boots

adidas ultra boost

adidas nmd r1

stephen curry shoes

nmd

adidas nmd

air max 2016

brady jersey

vans shoes

cheap mlb jerseys

fitflops sale clearance

jordan shoes

retro jordans

chrome hearts online

dior sunglasses

nike hyperdunk 2017

nike air max 90

curry 4

yeezy boost 350 v2

yeezy boost 350

light up shoes

van cleef arpels

michael kors handbags

adidas stan smith shoes

converse outlet

cheap jordans

adidas ultra

cartier bracelet

longchamp

nike basketball shoes

air max 90

true religion outlet

nike air force 1

jordan 11 retro

lacoste outlet

yeezy boost 350

lebron 13

longchamps

converse shoes

yeezy boost 350

yeezys

golden goose sneakers

adidas shoes

adidas tubular shadow

lebron 14 shoes

roshe shoes

lacoste outlet

off white clothing

goyard bags

michael kors

yeezy shoes

air force 1

cheap jordans

yeezy boost 350

nike air max 2018

adidas superstar

reebok shoes

converse outlet

golden goose outlet

yeezy boost

adidas tubular

lebron 14

adidas online shop

lebron 15

lebron 15

adidas outlet

air max

balenciaga shoes

adidas nmd runner

kobe shoes

birkin bag

tory burch shoes

longchamp handbags

lebron shoes

hogan outlet

kyrie 3 shoes

kobe byrant shoes

curry 3 shoes

atlanta falcons jersey

nike air max 2017

led shoes

longchamp bags

michael kors outlet

pandora charms

nike free

adidas neo

jordan 6

adidas superstar shoes

ysl handbags

hermes birkin

hermes belt

nike huarache

michael kors uk

longchamp sale

kobe shoes

jordan retro 6

kyrie shoes

kobe basketball shoes

nike free run

yeezy shoes

chrome hearts

bape hoodie

goyard handbags

adidas nmd

vans outlet

balenciaga sneakers

ysl bags

hogan outlet online

air jordan 13

nike dunks

kate spade handbags

birkin bag

links of london

birkin bag

nike air max

qzz

Zapoj sa do diskusie (13)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk trestné právo 30. 6. 2005 2944 -- --
 
sk Vzory uznesení … 20. 12. 2013 2921 -- --
 
sk Trestné právo 23. 12. 2007 5044 2.1 568
 
sk Zápisnica (trestné… 20. 12. 2013 2398 -- --
 
sk Trestné právo 7. 4. 2007 5523 5.7 1705
 
sk Trestné právo 24. 4. 2006 2959 -- --
 
sk Prípravné konanie o… 23. 6. 2015 4130 -- --
 
sk Ingerencie súdu v… 23. 12. 2008 4037 -- --
 
sk Postavenie… 28. 6. 2017 2017 -- --
 
sk Úlohy súdov v… 1. 6. 2017 2220 -- --