NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Právna analýza oplotenia pozemkov

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (7)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Právo

Autor: bkatherine

Počet slov:450

Počet písmen:2,955

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.64

Počet zobrazení / stiahnutí:1158 / 287

Veľkosť:3.03 kB

Právna analýza oplotenia pozemkov

Podľa občianskeho zákonníka z roku 1811 platilo pre povinnosť oplotenia tzv "pravidlo pravej ruky s orientáciou na vchod", podľa ktorého každý vlastník budovy alebo mestskej záhrady bol povinný sa postarať na pravej strane od svojho hlavného vchodu o nutné uzatvorenie (oplotenie) svojho priestoru a oddelenie od cudzieho priestoru. Účinnosťou nového občianskeho zákonníka č 141/1950 Z. z 1. januára 1951 táto povinnosť prestala platiť, doteraz je však v mnohých miestach dodržiavané ako obyčajové právo. Do Občianskeho zákonníka 40/1964 Zb., ktorý sa v pôvodnom znení oplotením nezaoberal, sa s účinnosťou od 1. apríla 1983 dostala úprava v § 130, ktorá povinnosť plotit viazala iba na stavebno-právne alebo súdne rozhodnutie. Porevolučná veľká novela 509/1991 Zb., Ktorá prekodifikovala celé vlastnícke právo, v § 127 v ods 1 stanovuje všeobecnú povinnosť, že vlastník pozemku nesmie obťažovať ostatných (napr. prenikaním chovaných zvierat na ich pozemky) a v odseku 2 uvádza, že je ak je to účelné a ak to nebráni účelnému využívaniu susediacich pozemkov a stavieb, môže súd po zistení stanoviska stavebného úradu rozhodnúť, že vlastník pozemku je povinný pozemok oplotiť. O oplotení pozemkov pojednával § 12 vyhlášky 137/1998 Z. z., O všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, nová vyhláška 268/2009 Z. z. obsahuje takú úpravu v § 7: 

  1. Oplotenie pozemku nesmie svojím rozsahom, tvarom a použitým materiálom narušiť charakter stavby na oplotenom pozemku a jej okolia a nesmie obmedzovať rozhľadové pole v jazde pripájajúceho stavbu na pozemnej komunikácii.
  2. Vyhotovenie oplotenia pozemku nesmie ohrozovať bezpečnosť osôb, účastníkov cestnej premávky a zvierat.
  3. V záplavových územiach nesmie typ oplotenia pozemku a použitý materiál zhoršovať priebeh povodne, oplotenie pozemku musí byť predovšetkým ľahko demontovateľné, bez pevnej podmurovky a musí umožniť ľahký priechod povodňových prietokov.

§ 127 ods 2 je v slovenskom občianskom zákonníku jediné miesto, kde sa, bez bližšej definície, vyskytuje slovo plot, a to len vo slovesnej forme "oplotiť". Pri výklade nemožno automaticky predpokladať, že plot musí byť stavbou v zmysle § 119, ods 2, tj nehnuteľnú stavbou, spojenú so zemou pevným základom, alebo hnuteľnú stavbu. Výklad termínu plot je spojený s účelom, kvôli ktorému v konkrétnom prípade má dôjsť k oploteniu. Podľa § 3, odsek 1 c) vyhlášky č 85/1976 Zb. je oplotenie drobnou stavbou, tj vzťahuje sa na ňu len ohlasovaciu povinnosť, ak si stavebný úrad nevyhradil nutnosť stavebného povolenia. Rozhodnutím súdu o povinnosti oplotiť pozemok nie je nahradený príslušný postup podľa stavebného zákona, hoci stavebné úrady sú ním pri svojom rozhodovaní viazané. Vecí okolností a výkladu je, kedy sa plot považuje za súčasť budovy, kedy za súčasť pozemku a kedy za právne samostatnú stavbu. Povinnosťou údržby oplotenia sa občiansky zákonník nijako výslovne nezaoberá, možno ju odvodzovať zo všeobecných ustanovení napríklad o povinnosti odvrátenie škody.


Diskusia

Zapoj sa do diskusie (7)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Kniha vyšetrovanie 8. 6. 2016 2288 -- --