NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Všeobecné vedomosti o jazyku

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (2)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Gramatika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:519

Počet písmen:0

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:0.00

Počet zobrazení / stiahnutí:1832 / 241

Veľkosť:3.78 kB

Všeobecné vedomosti o jazyku

a) Jazyk a funkcie jazyka v spolocnosti
Jazyk nie je len systém znakov, ale aj rec ako využívanie tohto systému.

Z úvah o vztahu jazyka a myslenia logicky vyplýva, že jazyk tu vystupuje ako prostriedok, nástroj myslenia. Má poznávaciu funkciu
b) Vznik a vývin slovenského jazyka
Praslovanský jazyk sa zacal výraznejšie diferencovat, ked sa naši predkovia zacali rozchádzat zo svojej pravlasti. Na slovenské územie, presnejšie do karpatsko-naddunajskej oblasti, sa Slovania dostali dvoma prúdmi. Západná a východná cast tohto územia bola osídlená prúdom prichádzajúcim zo severu a severovýchodu, stredná cast prúdom prichádzajúcim z juhu a juhovýchodu. Tým sa npr. vysvetluje podoba rakyta a laket, spolocná s nešným južnými slovanskými jazykmi, v strednej slovencine a podoby rokita a loket v západnej a východnej slovencine.

Vplyvom zemepisných, spolocenských a politických podmienok sa v karpatsko-naddunajskej kotline v 10. storocí zacala utvárat stará slovencina, predchodkyna dnešných nárecí aj spisovnej slovenciny. Popri nej sa zacal po príchode Konštantína a Metoda (863) rozvíjat aj liturgický starosloviensky jazyk. V období od 10. do 13 storocia zanikli v slovencine hlásky ? a ?, a to tak, že v nepárnej polohe v slove zanikli úplne, v párnej polohe boli nahradené samohláskou e alebo a, o.
Z najstarších období slovenciny nemáme priame písomné pamiatky ale mnoho slovenských názvov osád, riek a vrchov je doložených v starých latisnkých listinách. V 14. – 15. storocí však už preniká slovencina aj do listín písaných po latinsky a po cesky. Na území Slovenska sa postupne vyvíjajú tri typy kultúrneho jazyka, ktorý sa používa v rozlicných právnych listinách, ale aj v ludovej slovesnosti a preniká postupne aj do náboženskej literatúry. Tento kultúrny jazyk oznacujeme akokultúrna západoslovencina, stredoslovencina a východoslovencina.
Na kultúrnu západoslovencinu nadväzoval Anton Bernolák , kultúrny jazyk, ktorý ustálil a kodifikoval svojimi gramatickými dielami a šestzväzkovým Slovárom, je známy ako bernolákovcina. V polovici 19. storocia formoval novú spisovnú slovencinu na stredoslovenskom základe Ludovít Štúr. Spisovná slovencina bola oficiálne vyhlásená na zasadnutí Tatrína v auguste roku 1844 v Liptovskom Mikuláši. Po istých úpravách roku 1852 dostala vcelku už dnešnú podobu.
Spisovná slovencina sa zacala slubuje vyvíjat v maticných rokoch o. Nové obdobie rozkvetu sa zacalo r. 1918, najmä v štyridisatich rokoch.

V súcasnosti sa rozvíja vo všetkých oblastiach života.
Vývin slovenskej jazykovedy
Jazykoveda patrí v našej vede k najstarším vedným odborom. K prvým jazykovedcom, ktorý sa venoval všestrannému výskumu slovenksého jazyka, patrí Anton Bernolák (1762-1813). svojimi prácami o pravopise a gramatike slovenciny, ale najmä šestdielnym Slovárom položil základy spisovnej slovenciny založenej na území vzdelancov a na západoslovenskej kultúrnej slovencine.

Ludovít Štúr (1815-1856) formoval dnešnú spisovnú slovencinu na stredoslovenských náreciach. Jazykovedu študoval v Nemecku, dobre poznal súcasné teórie všeobecnej jazykovedy i výsledky historicko-porovnávacej jazykovedy. Jeho jazykovedné idela sú Nárecia sloveskuo alebo potreba písania v tomto nárecí (1846) a Nauka reci slovenskej (1846). Proti Štúrovmu fonetickému pravopisu sa ozval Michal Miloslav Hdža prácami o pravopise; Epigenes slovenicus a Vetin o slovencine.

Prvú sústavnú gramatiku slovenciny vypracoval Martin Hattala (1821-1903), dlhorocný profesor ceského jazyka na pražskej univerzite. Skúmal najmä hláskoslovie a skladbu. Bol spoluautorom Krátkej mluvnice slovenskej 1852, ktorou sa kodifikovala dnešná podoba spisovnej slovenciny.

Diskusia

Zapoj sa do diskusie (2)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Teória výchovy a… 8. 6. 2013 3566 -- --
 
sk F I LO Z O F I A 20… 17. 4. 2007 4301 -- --
 
sk Príspevok k… 27. 11. 2007 2772 -- --
 
sk ANALÝZA SYSTÉMU… 22. 2. 2008 4385 -- --
 
sk Vzdelávanie 25. 2. 2009 1984 -- --
 
sk Multikulturálne… 18. 8. 2015 1494 -- --
 
sk Virtuálna… 3. 4. 2005 3115 -- --
 
sk Modul pre grafickú… 10. 4. 2005 2254 -- --
 
sk Dejiny pedagogiky 31. 12. 2008 3268 -- --
 
sk Slovná zásoba… 24. 4. 2009 1853 -- --