NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Slohové útvary

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (5)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Gramatika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1482

Počet písmen:10,050

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.58

Počet zobrazení / stiahnutí:4776 / 190

Veľkosť:11.64 kB

SLOHOVÉ ÚTVARY – (ŽÁNRE)

správa

- ludia si pri komunikácii vymienajú informácie
- Informácia o udalostiach a podujatiach, ktoré sa už odohrali, sa nazýva správa
- novinová správa je strucná a vecná informácia o aktuálnych politických, spolocenských, hospodárskych, kultúrnych a športových udalostiach doma a vo svete
- správa odpovedá na otázky kto?, kedy?, kde?, ako?, preco?
- má obsahovat všetky dôležité údaje
- tie sa radia podla vopred zvoleného hladiska (dôležitosti, casovej postupnosti, podla príciny, dôsledku)
- správa má byt:
a) objektívna (nemá obsahovat názory, postoje, citové prejavy autora)
b) aktuálna (má informovat o cerstvých udalostiach)
- titulok - nadpis novinovej správy, titulky v novinách majú byt strucné, výstižné a nápadné (obsahom i vzhladom), aby citatela zaujali, niektoré správy obsahujú aj strucný obsah, podtitulok alebo nadtitulok, upozornenie: za nadpisom, titulkom nepíšeme bodku

rozprávanie

1. zachytáva jedinecnú udalost, príbeh
2. príbeh sa rozvíja v casovej postupnosti
3. clení sa na úvod, jadro a záver
4. jadro obsahuje dejovú zápletku, zauzlovanie, vyvrcholenie a rozuzlenie deja
5. vyjadruje osobný zážitok, vlastný príbeh, vlastné postoje
6. využíva slovesá (cinnostné, plnovýznamové)
7. používa sa v nom minulý cas slovies aj historický prézent
8. využíva sa priama rec, oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie vety

- v rozprávaní vystupujú postavy, jedna z postáv je zároven rozprávacom, rozprávac môže hovorit v 1. osobe sg. alebo v 1. osobe pl. , uvádza citatelov alebo posluchácov do prostredia a komentuje, ako prebieha dej, co robia postavy
- rozprávanie je živšie, ak v nom použijeme priamu rec postáv
- prítomný cas v rozprávaní nazývame historický prézent (prítomný cas použitý na minulé deje)
- nadpis rozprávania má byt krátky – výstižný, môže to byt podstatné meno v N: Môj milácik, Záchranca, pád podstatného mena: U strýka, Pri rieke, prídavné meno s podstatným menom: Najmilšia spomienka, Prefíkaný sused, opisná veta: Ako som ucil psa, poucenie, múdrost: Klamat sa nevypláca, nedokoncená veta: Kto druhému jamu kope...
- dialóg - rozhovor dvoch alebo viacerých postáv (osôb)
- repliky - jednotlivé odpovede v rozhovore nazývame
- rec postáv nemusíme vždy vyjadrit priamo (uvádzacou vetou a priamou recou s úvodzovkami), niekedy ju rozprávac vyjadrí nepriamo (Hlavácik povedal, že…) alebo polopriamo (sadni si, máš pätku, povedala pani ucitelka)
- pri priamom rozprávaní rozprávame príbeh tak, ako ho vidí/cíti jedna, zvycajne hlavná postava stvárnovaného príbehu, slovesá sú v tvare 1. os. sg. - preto takéto rozprávanie nazývame ja-rozprávanie
- ak o tom, co prežil a cítil hlavný hrdina príbehu rozpráva niekto iný, používa tvar 3. osoby, hovoríme o nepriamom rozprávaní alebo on-rozprávanie
- retrospektíva - postup v rozprávaní deja, kedy sa najskôr dozvieme rozuzlenie, až potom sa dozvedáme, ako k nemu došlo (najmä v detektívkach)
- in medias res - v rozprávaní vstúpenie priamo do deja umelecký opis

- citovo zafarbený, náladový
- autor opisuje nielen pravdivo jednotlivé vlastnosti javu, ale vyjadruje aj svoj citový vztah k opisovanému javu, používajú sa na to co najkrajšie a najpôsobivejšie umelecké obrazy
Obrazné pomenovanie býva založené na:
a) podobnosti = metafora: škovránok - spevák výšin; sluka - posol jari; zomrel - dohorela svieca jeho života
b) na vnútornej súvislosti (na vztahu casti a celku) = metonymia: žiaci odišli do kina - škola odišla do kina, cítam Rúfusove básne - cítam Rúfusa
c) na prenášaní vlastností ludí, zvierat na nieco neživé = personifikácia (vlastnosti ludí), animalizácia (vlastnosti zvierat): potôcik v zime zamrzol - potôcik v zime onemel, takmer ani nedýchal, zomrel
d) na obraznom prívlastku a prirovnaní: nebotycné výšky, náhlivé potôcky, blatúchy sú ako zlaté dukáty

odborný opis

- je statický
- znaky a vlastnosti opisovaného predmetu sa podávajú vecne a presne, vyberajú a usporadúvajú sa podla dôležitosti, nie podla osobného dojmu autora
- autor má mat' odborné vedomosti o opisovanom jave (o jeho urcení, fungovaní, vzniku a pod.)
- presnost sa v odbornom opise dosahuje prídavnými menami, odbornými termínmi
- využívajú sa len oznamovacie vety
- poradie viet v odseku alebo poradie odsekov môžeme menilt
- odborné opisy sú v ucebniciach, encyklopédiách, v náucnej literatúre
- názornost opisu sa zvyšuje ilustráciou

životopis

- text, v ktorom sa vecne uvádzajú základné i údaje o živote autora
- vyhotovuje sa zväcša ako súcast iných úradných písomností (žiadost, prihláška, dotazník)
- preto sa nazýva úradný životopis
- úradný životopis môžeme napísat ako súvislý text alebo v bodoch, tzv. štruktúrovaný životopis
- aj v životopise sa odrážajú vlastnosti pisatela, preto treba dbat na formálnu úpravu i na štylizáciu textu
a) v úradnom životopise sa vecne vyratúvajú údaje o mieste a dátume narodenia, o vzdelaní, zamestnaní, záujmoch, zvláštnych znalostiach (napr. jazykových), príp. aj o dalších osobných a pracovných plánoch a rodinných pomeroch, využíva sa v nom informacný a opisný slohový postup, oznamovacie vety a slová bez citového zafarbenia
b) v beletrizovanom životopise sa vyberajú len niektoré, podla autora zaujímavé a dôležité údaje, autor ich nielen vymenúva, ale aj komentuje a hodnotí (teda vyjadruje svoj osobný postoj), kombinuje sa v nom rozprávací, opisný aj výkladový slohový postup, na zdôraznenie osobného postoja využíva všetky typy viet podla komunikacného zámeru a slová s citovým zafarbením

slávnostný prejav

- je oficiálna pripravená rec, prednesená pri zvlášt slávnostnej príležitosti (pri gratulácii, uvítaní, pohrebe, pri oslave nejakého jubilea a pod.)
- aby slávnostná rec vyznela majestátne, má byt prednesená precítene a s primeraným pátosom, aby u posluchácov vzbudila obdiv a uznanie
- docieli sa to používaním zvolacích viet, recníckych otázok, citátov, metafor, synoným, prirovnaní, atd.
- slávnostné prejavy sa clenia na:
1) verejné:
a) slávnostné - jubilejné, spomienkové, gratulacné
b) rámcové - privítací, otvárací, záverový, pozdravný
2) rodinné: prejavy na sobášoch, pohreboch, pri výrociach, pri uvítaní novorodeniatok a pod. diskusia

- organizovaná výmena názorov na istú tému, ktorá smeruje k zaujatiu postoja alebo k vyriešeniu nejakého problému, ku kompromisu
- diskusia je verejná, pocíta s aktívnou úcastou viacerých osôb
- využíva prostriedky odborného štýlu a recníctva
- úloha moderátora v diskusii:
- v úvode diskusie oznámit ciel a tému stretnutia, privítat a predstavit prítomných
- v priebehu diskusie upozornovat na dôležité veci, ku ktorým: by sa mali úcastníci diskusie vyjadrit; usmernovat diskusiu, klást otázky, dat priestor všetkým úcastníkom, nedovolit prílišné odbiehanie od témy
- na záver diskusie zhrnút jednotlivé názory a zladit stanoviská: do nejakého spolocného postoja; podakovat sa za aktívnu úcast všetkým diskutujúcim
úlohou diskutéra v diskusii:
- zaujat postoje k problematike
- svoje názory sa snažit podopriet množstvom rozumných tvrdení (argumentov) alebo príkladov
- správat sa ohladuplne k ostatným úcastníkom diskusie: nie skákat im do reci, pocúvat ich a nadväzovat na ich tvrdenia, neodbocovat od témy
- pokúsit sa v komunikácii použit aj neverbálne prostriedky (kontakt ocí, mimika, gestá...), využit vhodnú melódiu, silu hlasu, dôraz...

statický opis (statický = stály, nemenný)

1. predmetom opisu je vec, rastlina, zviera, budova...
2. opis nemá dej
3. vec, rastlina, zviera... sa opisuje v stave pokoja
4. vyratúvajú sa v nom vlastnosti, znaky predmetu v istom poradí
5. využívajú sa najmä podstatné mená a prídavné mená
6. používa sa prítomný cas slovies
7. používajú sa oznamovacie vety
8. používajú sa presné pomenovania a vecné prirovnania
9. poradie opisovaných castí nie je záväzné, jednotlivé vlastnosti sa k sebe priradujú volne

dynamický opis (dynamický = dejový, meniaci sa, vyvíjajúci sa)

1. vyniká, ak opisujeme nejaký dej, proces, ktorý sa opakuje
2. typickým dynamickým opisom je opis pracovnej cinnosti
3. v opise pracovnej cinnosti vysvetlujeme v casovej postupnosti pracovné úkony, ktoré treba vykonat pri realizácii nejakého diela, napríklad: sadenie stromcekov, návod na obsluhu prístroja, recept na prípravu bábovky
4. v dynamickom opise sú dôležité slovesá, používajú sa zvycajne v 1. osobe pl. prítomného casu alebo v 2.os. pl. rozkazovacom spôsobe
5. poradie opisovaných castí je záväzné

opis osoby

- zachytáva vonkajší vzhlad: postavu, chôdzu, tvár, vlasy, hlas, oblecenie a pod.
- charakteristika je výstižný opis, zdôraznenie základných vlastností osoby, veci alebo javu
- ak je opis osoby (osôb) zameraný na najvýraznejšie, najtypickejšie znaky a vlastnosti, vzniká charakteristika:
a) vonkajšia charakteristika - zameraná na najtypickejšie vonkajšie znaky
b) vnútorná charakteristika - zameriava sa na povahu cloveka, jeho schopnosti a vlastnosti
i) priama charakteristika - ak opisujeme povahu a vlastnosti cloveka priamo - pomocou prídavných a podstatných mien, pr. je múdry
ii) nepriama charakteristika - ak opisujeme cloveka cez jeho konanie a správanie, z coho vyplývajú vlastnosti postavy, pr. neprejdeš mu cez rozum

karikatúra

- je osobitným druhom charakteristiky
- v karikatúrnom opise sa niektoré veci hyperbolizujú (zvelicujú), zatial co iné sa zamlcujú alebo zastierajú
- jej cielom je vyvolat komický alebo satirický (výsmešný) dojem
- využíva sa v literatúre, hudbe aj vo výtvarníctve úvaha

- patrí k útvarom výkladového slohového postupu
- vysvetluje sa v nej istý problém (hladajú sa jeho príciny, dôsledky, rozoberajú sa vztahy medzi javmi)
- neprináša nové vecné poznatky, ale známe veci sa posudzujú z nového hladiska
- autor uvažuje o danom jave (nemusí íst vždy iba o vedecký problém, ale napr. aj o spolocenský jav), pricom prejavuje svoj osobný postoj
- úvaha je výklad s výrazným osobným ladením
- osobné ladenie úvahy sa premieta do použitých jazykových prostriedkov
- využívajú sa slová s citovým zafarbením, štylisticky príznakové slová, obrazné pomenovania, synonymá a antonymá, zaujímavo utvorené slová, hodnotiace castice, ba aj citoslovcia
- spravidla sa nevyužívajú odborné termíny a slová cudzieho pôvodu známe len odborníkom z istej oblasti
- v úvahe sa, na rozdiel od výkladu, využívajú všetky druhy viet podla komunikacného zámeru, striedajú sa vety s rozlicnou dlžkou, nedokoncené vety s dlhými súvetiami
- osobitne zaujímavé sú opytovacie vety, na niektoré autor neocakáva odpoved, ale chce nimi podnietit citatela k uvažovaniu, iné otázky napovedajú citatelovi odpoved

 


Diskusia

REAGOVAT

sewa villa napísal/a - 24. 4. 2019 - 17:11

sewa villa di bukit danau sewa villa puncak resort sewa villa bukit danau sewa villa puncak murah villa bukit danau villa puncak cendrawasih sewa villa puncak bukit danau villa di puncak cisarua bukit danau sewa villa murah villa bukit danau lot 14 villa puncak bougenville villa bukit danau lot a sewa villa coolibah untuk robongan villa bukit danau lot 1 villa untuk rombongan villa buki danau lot 5 sewa villa kota bunga villa bukit danau lot b villa kota bunga cipanas type alven villa bukit danau lot 7 sewa villa di kota bunga villa bukit danau lot3 villa kota bunga type seruni villa bukit danau lot4 villa di kota bunga villa bukit danau lot 31 villa kota bunga type katalia villa bukit danau lot 13 villa kota bunga villa bukit danau villa joglo sewa villa kota bunga murah sewa villa puncak resort villa puncak coolibah sewa villa coolibah untuk robongan komplek villa coolibah sewa villa kota bunga untuk rombongan villa coolibah utama sewa villa di kota bunga sewa villa di puncak resort villa coolibah utama villa coolibah murah villa di kota bunga villa coolibah sewa villa kota bunga murah sewa villa di coolibah villa kota bunga sewa villa bukit danau lot 14 villa coolibah sewa villa puncak bukit danau lot 13 sewa villa di coolibah sewa villa braja bukit danau sewa villa coolibah sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa puncak bukit danau lot b 5 kamar sewa villa puncak bukit danau lot 13 villa puncak bukit danau lot 5 sewa villa villa bukit danau puncak sewa villa di bukit danau sewa villa bukit danau villa braja sewa villa bukit danau sewa villa puncak bukit danau villa bukit danau sewa villa bukit danau lot a Sewa villa joglo bukit danau sewa villa Sewa villa puncak sewa villa di bukit danau villa puncak sewa villa bukit danau bukit danau villa bukit danau https://villabukitdanau.org/ Sewa villa puncak http://www.villapuncakbukitdanau.com/ Sewa villa di puncak https://sewavilapuncak.com

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 22. 11. 2018 - 08:16

"Tapi bagaimanapun, dia membeli pil untuk pensiunnya yang sedikit dan agen astm a283 c agen pipa boiler agen plat abrex 400 agen plat asme516 grade70 agen plat astm a285 c agen plat astm516 70 agen plat boiler agen plat hardox agen plat hb 400 agen plat high strenght agen plat high tensile sm490 yb agen plat high tensile sm490ya agen plat kapal agen plat stainless ss304 agen plat stainless ss310 agen plat stainless ss316 agen plat sumihard agen round bar besi aisi 440s45c agen round bar scm440 agen steel rail agen steel sheet pile distributor astm a283 c distributor pipa boiler distributor plat abrex 400 distributor plat asme516 grade70 distributor plat astm a285 c distributor plat astm516 70 distributor plat boiler distributor plat hb 400 distributor plat high strenght distributor plat high tensile sm490 yb distributor plat high tensile sm490ya distributor plat kapal distributor plat stainless ss304 distributor plat stainless ss310 distributor plat stainless ss316 distributor plat sumihard distributor round bar besi aisi 440s45c distributor round bar scm440 distributor steel rail distributor steel sheet pile jual astm a283 c jual baja h beam jual pipa boiler jual plat abrex 400 jual plat asme516 grade70 jual plat astm a285 c jual plat astm516 70 jual plat boiler jual plat hardox jual plat hb 400 jual plat high strenght jual plat high tensile sm490 yb jual plat high tensile sm490ya jual plat kapal jual plat stainless ss304 jual plat stainless ss310 jual plat stainless ss316 jual plat sumihard jual round bar besi aisi 440s45c jual round bar scm440 jual steel rail jual steel sheet pile pabrik astm a283 c pabrik pipa boiler pabrik plat abrex 400 pabrik plat asme516 grade70 pabrik plat astm516 70 pabrik plat boiler pabrik plat hb 400 pabrik plat high tensile sm490 yb pabrik plat high tensile sm490ya pabrik plat kapal pabrik plat stainless ss304 pabrik plat stainless ss310 pabrik round bar besi aisi 440s45c pabrik round bar scm440 pabrik steel rail pabrik steel sheet pile pusat astm a283 c pusat pipa boiler pusat plat abrex 400 pusat plat asme516 grade70 pusat plat astm a285 c pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 pusat plat stainless ss316 pusat plat sumihard pusat round bar besi aisi 440s45c pusat round bar scm440 pusat steel rail pusat steel sheet pile stockis plat hardox stockist plat astm a285 c stockist plat high strenght stockist plat stainless ss316 stockist plat sumihard supplier plat hardox

Zapoj sa do diskusie (5)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Slohové postupy a… 27. 3. 2010 3484 1.6 455
 
sk Slohové postupy a… 15. 4. 2010 3651 1.8 451
 
sk Praktická štylistika 11. 3. 2009 1525 -- --
 
cz Publicistický styl 20. 11. 2013 1869 0.4 1026
 
sk Seminárna práca 9. 7. 2009 3428 -- --
 
sk Jazykove_styly 26. 12. 2007 3174 0.4 101
 
cz Jazykove projevy 2. 11. 2013 3123 2.0 546
 
cz Jazykove projevy 20. 11. 2013 1569 2.0 546
 
sk maturitné otázky zo… 28. 12. 2013 2172 -- --
 
sk Maturitné otázky zo… 21. 9. 2007 4635 2.2 686