NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Slohové útvary

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (7)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Gramatika

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1482

Počet písmen:10,050

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.58

Počet zobrazení / stiahnutí:4885 / 205

Veľkosť:11.64 kB

SLOHOVÉ ÚTVARY – (ŽÁNRE)

správa

- ludia si pri komunikácii vymienajú informácie
- Informácia o udalostiach a podujatiach, ktoré sa už odohrali, sa nazýva správa
- novinová správa je strucná a vecná informácia o aktuálnych politických, spolocenských, hospodárskych, kultúrnych a športových udalostiach doma a vo svete
- správa odpovedá na otázky kto?, kedy?, kde?, ako?, preco?
- má obsahovat všetky dôležité údaje
- tie sa radia podla vopred zvoleného hladiska (dôležitosti, casovej postupnosti, podla príciny, dôsledku)
- správa má byt:
a) objektívna (nemá obsahovat názory, postoje, citové prejavy autora)
b) aktuálna (má informovat o cerstvých udalostiach)
- titulok - nadpis novinovej správy, titulky v novinách majú byt strucné, výstižné a nápadné (obsahom i vzhladom), aby citatela zaujali, niektoré správy obsahujú aj strucný obsah, podtitulok alebo nadtitulok, upozornenie: za nadpisom, titulkom nepíšeme bodku

rozprávanie

1. zachytáva jedinecnú udalost, príbeh
2. príbeh sa rozvíja v casovej postupnosti
3. clení sa na úvod, jadro a záver
4. jadro obsahuje dejovú zápletku, zauzlovanie, vyvrcholenie a rozuzlenie deja
5. vyjadruje osobný zážitok, vlastný príbeh, vlastné postoje
6. využíva slovesá (cinnostné, plnovýznamové)
7. používa sa v nom minulý cas slovies aj historický prézent
8. využíva sa priama rec, oznamovacie, rozkazovacie, opytovacie vety

- v rozprávaní vystupujú postavy, jedna z postáv je zároven rozprávacom, rozprávac môže hovorit v 1. osobe sg. alebo v 1. osobe pl. , uvádza citatelov alebo posluchácov do prostredia a komentuje, ako prebieha dej, co robia postavy
- rozprávanie je živšie, ak v nom použijeme priamu rec postáv
- prítomný cas v rozprávaní nazývame historický prézent (prítomný cas použitý na minulé deje)
- nadpis rozprávania má byt krátky – výstižný, môže to byt podstatné meno v N: Môj milácik, Záchranca, pád podstatného mena: U strýka, Pri rieke, prídavné meno s podstatným menom: Najmilšia spomienka, Prefíkaný sused, opisná veta: Ako som ucil psa, poucenie, múdrost: Klamat sa nevypláca, nedokoncená veta: Kto druhému jamu kope...
- dialóg - rozhovor dvoch alebo viacerých postáv (osôb)
- repliky - jednotlivé odpovede v rozhovore nazývame
- rec postáv nemusíme vždy vyjadrit priamo (uvádzacou vetou a priamou recou s úvodzovkami), niekedy ju rozprávac vyjadrí nepriamo (Hlavácik povedal, že…) alebo polopriamo (sadni si, máš pätku, povedala pani ucitelka)
- pri priamom rozprávaní rozprávame príbeh tak, ako ho vidí/cíti jedna, zvycajne hlavná postava stvárnovaného príbehu, slovesá sú v tvare 1. os. sg. - preto takéto rozprávanie nazývame ja-rozprávanie
- ak o tom, co prežil a cítil hlavný hrdina príbehu rozpráva niekto iný, používa tvar 3. osoby, hovoríme o nepriamom rozprávaní alebo on-rozprávanie
- retrospektíva - postup v rozprávaní deja, kedy sa najskôr dozvieme rozuzlenie, až potom sa dozvedáme, ako k nemu došlo (najmä v detektívkach)
- in medias res - v rozprávaní vstúpenie priamo do deja umelecký opis

- citovo zafarbený, náladový
- autor opisuje nielen pravdivo jednotlivé vlastnosti javu, ale vyjadruje aj svoj citový vztah k opisovanému javu, používajú sa na to co najkrajšie a najpôsobivejšie umelecké obrazy
Obrazné pomenovanie býva založené na:
a) podobnosti = metafora: škovránok - spevák výšin; sluka - posol jari; zomrel - dohorela svieca jeho života
b) na vnútornej súvislosti (na vztahu casti a celku) = metonymia: žiaci odišli do kina - škola odišla do kina, cítam Rúfusove básne - cítam Rúfusa
c) na prenášaní vlastností ludí, zvierat na nieco neživé = personifikácia (vlastnosti ludí), animalizácia (vlastnosti zvierat): potôcik v zime zamrzol - potôcik v zime onemel, takmer ani nedýchal, zomrel
d) na obraznom prívlastku a prirovnaní: nebotycné výšky, náhlivé potôcky, blatúchy sú ako zlaté dukáty

odborný opis

- je statický
- znaky a vlastnosti opisovaného predmetu sa podávajú vecne a presne, vyberajú a usporadúvajú sa podla dôležitosti, nie podla osobného dojmu autora
- autor má mat' odborné vedomosti o opisovanom jave (o jeho urcení, fungovaní, vzniku a pod.)
- presnost sa v odbornom opise dosahuje prídavnými menami, odbornými termínmi
- využívajú sa len oznamovacie vety
- poradie viet v odseku alebo poradie odsekov môžeme menilt
- odborné opisy sú v ucebniciach, encyklopédiách, v náucnej literatúre
- názornost opisu sa zvyšuje ilustráciou

životopis

- text, v ktorom sa vecne uvádzajú základné i údaje o živote autora
- vyhotovuje sa zväcša ako súcast iných úradných písomností (žiadost, prihláška, dotazník)
- preto sa nazýva úradný životopis
- úradný životopis môžeme napísat ako súvislý text alebo v bodoch, tzv. štruktúrovaný životopis
- aj v životopise sa odrážajú vlastnosti pisatela, preto treba dbat na formálnu úpravu i na štylizáciu textu
a) v úradnom životopise sa vecne vyratúvajú údaje o mieste a dátume narodenia, o vzdelaní, zamestnaní, záujmoch, zvláštnych znalostiach (napr. jazykových), príp. aj o dalších osobných a pracovných plánoch a rodinných pomeroch, využíva sa v nom informacný a opisný slohový postup, oznamovacie vety a slová bez citového zafarbenia
b) v beletrizovanom životopise sa vyberajú len niektoré, podla autora zaujímavé a dôležité údaje, autor ich nielen vymenúva, ale aj komentuje a hodnotí (teda vyjadruje svoj osobný postoj), kombinuje sa v nom rozprávací, opisný aj výkladový slohový postup, na zdôraznenie osobného postoja využíva všetky typy viet podla komunikacného zámeru a slová s citovým zafarbením

slávnostný prejav

- je oficiálna pripravená rec, prednesená pri zvlášt slávnostnej príležitosti (pri gratulácii, uvítaní, pohrebe, pri oslave nejakého jubilea a pod.)
- aby slávnostná rec vyznela majestátne, má byt prednesená precítene a s primeraným pátosom, aby u posluchácov vzbudila obdiv a uznanie
- docieli sa to používaním zvolacích viet, recníckych otázok, citátov, metafor, synoným, prirovnaní, atd.
- slávnostné prejavy sa clenia na:
1) verejné:
a) slávnostné - jubilejné, spomienkové, gratulacné
b) rámcové - privítací, otvárací, záverový, pozdravný
2) rodinné: prejavy na sobášoch, pohreboch, pri výrociach, pri uvítaní novorodeniatok a pod. diskusia

- organizovaná výmena názorov na istú tému, ktorá smeruje k zaujatiu postoja alebo k vyriešeniu nejakého problému, ku kompromisu
- diskusia je verejná, pocíta s aktívnou úcastou viacerých osôb
- využíva prostriedky odborného štýlu a recníctva
- úloha moderátora v diskusii:
- v úvode diskusie oznámit ciel a tému stretnutia, privítat a predstavit prítomných
- v priebehu diskusie upozornovat na dôležité veci, ku ktorým: by sa mali úcastníci diskusie vyjadrit; usmernovat diskusiu, klást otázky, dat priestor všetkým úcastníkom, nedovolit prílišné odbiehanie od témy
- na záver diskusie zhrnút jednotlivé názory a zladit stanoviská: do nejakého spolocného postoja; podakovat sa za aktívnu úcast všetkým diskutujúcim
úlohou diskutéra v diskusii:
- zaujat postoje k problematike
- svoje názory sa snažit podopriet množstvom rozumných tvrdení (argumentov) alebo príkladov
- správat sa ohladuplne k ostatným úcastníkom diskusie: nie skákat im do reci, pocúvat ich a nadväzovat na ich tvrdenia, neodbocovat od témy
- pokúsit sa v komunikácii použit aj neverbálne prostriedky (kontakt ocí, mimika, gestá...), využit vhodnú melódiu, silu hlasu, dôraz...

statický opis (statický = stály, nemenný)

1. predmetom opisu je vec, rastlina, zviera, budova...
2. opis nemá dej
3. vec, rastlina, zviera... sa opisuje v stave pokoja
4. vyratúvajú sa v nom vlastnosti, znaky predmetu v istom poradí
5. využívajú sa najmä podstatné mená a prídavné mená
6. používa sa prítomný cas slovies
7. používajú sa oznamovacie vety
8. používajú sa presné pomenovania a vecné prirovnania
9. poradie opisovaných castí nie je záväzné, jednotlivé vlastnosti sa k sebe priradujú volne

dynamický opis (dynamický = dejový, meniaci sa, vyvíjajúci sa)

1. vyniká, ak opisujeme nejaký dej, proces, ktorý sa opakuje
2. typickým dynamickým opisom je opis pracovnej cinnosti
3. v opise pracovnej cinnosti vysvetlujeme v casovej postupnosti pracovné úkony, ktoré treba vykonat pri realizácii nejakého diela, napríklad: sadenie stromcekov, návod na obsluhu prístroja, recept na prípravu bábovky
4. v dynamickom opise sú dôležité slovesá, používajú sa zvycajne v 1. osobe pl. prítomného casu alebo v 2.os. pl. rozkazovacom spôsobe
5. poradie opisovaných castí je záväzné

opis osoby

- zachytáva vonkajší vzhlad: postavu, chôdzu, tvár, vlasy, hlas, oblecenie a pod.
- charakteristika je výstižný opis, zdôraznenie základných vlastností osoby, veci alebo javu
- ak je opis osoby (osôb) zameraný na najvýraznejšie, najtypickejšie znaky a vlastnosti, vzniká charakteristika:
a) vonkajšia charakteristika - zameraná na najtypickejšie vonkajšie znaky
b) vnútorná charakteristika - zameriava sa na povahu cloveka, jeho schopnosti a vlastnosti
i) priama charakteristika - ak opisujeme povahu a vlastnosti cloveka priamo - pomocou prídavných a podstatných mien, pr. je múdry
ii) nepriama charakteristika - ak opisujeme cloveka cez jeho konanie a správanie, z coho vyplývajú vlastnosti postavy, pr. neprejdeš mu cez rozum

karikatúra

- je osobitným druhom charakteristiky
- v karikatúrnom opise sa niektoré veci hyperbolizujú (zvelicujú), zatial co iné sa zamlcujú alebo zastierajú
- jej cielom je vyvolat komický alebo satirický (výsmešný) dojem
- využíva sa v literatúre, hudbe aj vo výtvarníctve úvaha

- patrí k útvarom výkladového slohového postupu
- vysvetluje sa v nej istý problém (hladajú sa jeho príciny, dôsledky, rozoberajú sa vztahy medzi javmi)
- neprináša nové vecné poznatky, ale známe veci sa posudzujú z nového hladiska
- autor uvažuje o danom jave (nemusí íst vždy iba o vedecký problém, ale napr. aj o spolocenský jav), pricom prejavuje svoj osobný postoj
- úvaha je výklad s výrazným osobným ladením
- osobné ladenie úvahy sa premieta do použitých jazykových prostriedkov
- využívajú sa slová s citovým zafarbením, štylisticky príznakové slová, obrazné pomenovania, synonymá a antonymá, zaujímavo utvorené slová, hodnotiace castice, ba aj citoslovcia
- spravidla sa nevyužívajú odborné termíny a slová cudzieho pôvodu známe len odborníkom z istej oblasti
- v úvahe sa, na rozdiel od výkladu, využívajú všetky druhy viet podla komunikacného zámeru, striedajú sa vety s rozlicnou dlžkou, nedokoncené vety s dlhými súvetiami
- osobitne zaujímavé sú opytovacie vety, na niektoré autor neocakáva odpoved, ale chce nimi podnietit citatela k uvažovaniu, iné otázky napovedajú citatelovi odpoved

 


Diskusia

REAGOVAT

http://www.yeezy380.us/ napísal/a - 10. 1. 2020 - 22:46

http://www.nfl-jerseys.us.org/ NFL Jerseys

Zapoj sa do diskusie (7)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Slohové postupy a… 27. 3. 2010 3533 1.6 455
 
sk Slohové postupy a… 15. 4. 2010 3688 1.8 451
 
sk Praktická štylistika 11. 3. 2009 1577 -- --
 
cz Publicistický styl 20. 11. 2013 1960 0.4 1026
 
sk Seminárna práca 9. 7. 2009 3647 -- --
 
sk Jazykove_styly 26. 12. 2007 3198 0.4 101
 
cz Jazykove projevy 2. 11. 2013 3316 2.0 546
 
cz Jazykove projevy 20. 11. 2013 1650 2.0 546
 
sk maturitné otázky zo… 28. 12. 2013 2290 -- --
 
sk Maturitné otázky zo… 21. 9. 2007 4757 2.2 686