NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Chudoba a nezamestnanosť a sociálne nerovnosti - v kontexte s problematikou rizikovej mládeže

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (3)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Pedagogika

Autor: redbulko4

Počet slov:2941

Počet písmen:0

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:0.00

Počet zobrazení / stiahnutí:8094 / 353

Veľkosť:22.15 kB

 

Úvod:

 

Cielom tejto seminárnej práce je poukázat na problém chudoby, nezamestnanosti a sociálnych nerovností v kontexte mládeže, ktorý sa postupom casu stáva velkým problémom v súcasnosti, ako jeden z oblastí sociálnej práce.

V prvej casti tejto seminárnej práce bolo cielom pokúsit sa odpovedat na otázku výskumného problému riziková mládež, ako sociálny problém, rizikové faktory dospievania a celkové ponímanie rizikovej mládeže na Slovensku a vo svete.

V druhej casti tejto seminárnej práce som sa rozhodol poukázat na problémy rizikovej mládeže v súvislosti s chudobou. Ako túto chudobu v súvislosti s rizikovou mládežou definujú jednotliví autori a aké faktory súvisia s týmto globálnym problémom sociálnej práce.

V tretej casti som sa venoval otázke nezamestnanosti v súvislosti s mládežou, kedže nezamestnanost je podobne jeden z velkých problémov súcasnosti. V súcasnosti už nikto nemôže povedat, že jeho sa tento problém netýka. Dnes možno ešte nie, ale zajtra, o týžden, o pár rokov sa v pozícii nezamestnaného môže ocitnút každý bez ohladu na jeho vek alebo na základe iného sociálneho statusu. Pokúsil som sa strucne priblížit príciny vzniku nepriaznivého javu, akým nezamestnanost bez pochýb je,  jeho vývoj a politiky riešenia v Slovenskej republike.

V závere som sa rozhodol nacrtnút nejaké návrhy niektorých autorov a odborníkov, ako riešit jednotlivé problémy s rizikovou mládežou v kontexte s chudobou a nezamestnanostou, aké potrebné metódy a stratégie, by mohli viest k zlepšeniu tohto sociálneho problému.

 

1. Riziková mládež, ako sociálny problém.

Táto kapitola je venovaná definícii pojmu riziková mládež v súvislosti so sociálnou prácou. Práca s rizikovou mládežou je pomerne nejednoznacná. Casto je odborne rozporuplná, diskutabilná. V dôsledku spolocensko-ekonomického vývoja a tažkej, hektickej dobe, v ktorej žijeme dochádza k nárastu negatívnych spolocenských javov, od drobných problémov až po závažné sociálno-patologické javy.  „Za rizikovú mládež považujeme dospievajúcich, u ktorých je následkom spolupôsobenia viacerých faktorov, zvýšená pravdepodobnost zlyhania v sociálnej  a psychickej oblasti.“ (Labáth, 2001, s.157). Štát sa snaží uplatnit mechanizmy, ktoré chránia mládež pred sociálno - patologickými  javmi. Je v jeho záujme štátu, aby mladí  ludia vstupovali do praktického  života pripravení a odhodlaní

podielat sa na rozvoji spolocnosti. „Z hladiska štátu sa chápu mladí  ludia predovšetkým ako tí, ktorí sa ucia orientovat vo sfére práce a stávajú sa obcanmi.“ (Gabrielová, 2000, s.448)

 

Ako som v úvode spomínal termín riziková mládež môže byt diskutabilný, pretože má dostatocnú šírku, aby pokryl uvádzané okruhy sociálnych problémov mládeže. Má dostatocný obsah nato, aby obsiahol proces od prvých nenápadných signálov, až po závažné problémy v adaptácií. Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) konštatovala, že popri nadmernom užívaní návykových látok dochádza aj k neustálemu nárastu problémov u mládeži v dalších troch formách:

- pasívnej: predovšetkým je to záškoláctvo v extrémnej podobe až samovražedné správanie

- agresívnej: patrí sem delikvencia, násilie v extrémnej podobe terorizmus

- kompromisnej: sem zaradujeme prejavy instability, výkyvy v práci a sociálnom živote.

Ako sociálni pracovníci musíme takejto ohrozenej skupine pomáhat a riešit ich sociálne problémy. „Sociálna práca je hlavným prístupom pri poskytovaní sociálnej pomoci. (Matoušek, 2003, s. 336).  Obdobie dospievania je pre mladého cloveka velmi zložité a casto naráža na nesúlad medzi jeho ocakávaniami a ocakávaniami okolia, v ktorom sa denne nachádza. „Na ovplyvnovaní postoja a názorov mladého jedinca sa podiela najmä rodina, škola a rovesníci.“ (Jusko, 2009, s. 217).  Dalej zdôraznuje, že: „Sociálna práca s rizikovou mládežou by sa mala zamerat nielen na pomoc tejto mládeži a jej prostredím ( napríklad, rodine, škole, komunite ) pri zlepšovaní sociálneho fungovania, ale taktiež ovplyvnovat sociálne podmienky tak, aby nedochádzalo u rizikovej mládeži a v jej prostredí k problémovým situáciám.“ (Jusko in Smutek, 2005, s. 111)

1.1. Rizikové faktory dospievania

Za rizikové faktory dospievania možno považovat práve zlyhania pri naplnaní jednotlivých vývinových úloh.  Medzi casté rizikové faktory dospievania patrí: zlyhávanie dospievajúceho vo vytváraní uspokojivých vztahov s rovesníkmi, nedostacujúci vývin pocitu osobnej identity, ktorá vedie casto k vnútornému zmätku. Sem možno zaradit aj dlhodobé problémy vo vztahoch k opacnému pohlaviu, zlyhávanie v komunikácii. „Nesmieme zabudnút na dedicnost. Dedicnost je totiž jedným zo spektra faktorov, ktoré správanie clovek ovplyvnujú. Genetická vloha znižuje alebo zvyšuje prah pre pôsobenie vplyvov prostredia.“ (Emmerová, 2007, s. 129).

 

1.2. Riziková mládež na Slovensku

Ak uvádzame cielovú skupinu mládež, tak preto, lebo jej pomer k ostatnému obyvatelstvu v Slovenskej republike nie je zanedbatelný. Túto skutocnost nám dokumentuje aj zastúpenie mládeže v populácii. Niektoré štatistiky uvádzajú až 35,5% podiel na celkovom pocte obyvatelstva. Dnes sa casto o mladých ludoch ci už média, alebo aj niektorí odborníci vyjadrujú ako o najcitlivejšej sociálnej skupine, ktorú ostro zasiahli sociálne zmeny v spolocnosti. Dnešná mládež sa kultúrne osamostatnuje, vytvára osobitný štýl života, módu, osobitné hodnotové orientácie, ale aj nové formy partnerských vztahov.

2. Definícia chudoby

Chudobu možno definovat z rôznych hladísk. Jednou z definícií chudoby je, že „chudoba oznacuje osoby, rodiny alebo skupiny osôb, ktorých zdroje (materiálne, kultúrne a sociálne) sú natolko limitované, že ich vylucujú z minimálne akceptovaného životného štýlu štátov, v ktorých žijú.“ (Gerbery, 2007, s. 62). Chudoba tvorí súcast každej spolocnosti, no nie je presne definovaná a ani oficiálne štatistiky nevykazujú pocty chudobných. Poznáme rôzne typy chudoby ako napríklad absolútnu chudobu, ktorá je spojená s fyziologickým prežitím, teda sú uspokojené len základné potreby prežitia. Relatívna chudoba je spojená s priemernou životnou úrovnou obyvatelstva danej krajiny, ku ktorej chudobní nemajú prístup. Týka sa životného štýlu prijatého v danej spolocnosti a je spojená so vzdelaním, s kvalifikáciou, so zdravotnými návykmi, s rodinným zázemím, a pod.  Chudoba ako globálny problém sa cím dalej tým viac dostáva do popredia a rada štátov ako aj medzinárodných spolocenstiev v cele s OSN sa nou zaoberajú ako jedným z hlavných problémov dnešného sveta, ktorý má hlboký dopad pre celosvetovú spolocnost, a ktorý chcú a majú za úlohu vyriešit.

Dalšie pojmy, ktoré je potrebné rozlíšit sú tzv. „stará a nová chudoba“ (Mareš, 1998, s. 172). Stará chudoba , casto nazývaná demografická, alebo horizontálna chudoba, je nezávislá na trhu práce (ohrozené sociálne kategórie sú charakterizované vekom, životným a rodinným cyklom a neschopnostou pracovat). Táto chudoba môže byt stavom  ci spôsobom trvalej existencie, ale taktiež iba existencionálnym zážitkom urcitej etapy životného cyklu  ci iba krátkodobou životnou epizódou. Do tejto chudoby môžu sklznut rodiny napríklad vo fáze „životných investícií“ (pri zaobstarávaní bytu,  ci pri jeho zariadovaní, založení rodiny, narodení dietata atd.). Nová, vertikálna chudoba je spojená s pozíciou jedinca  i celých sociálnych kategórií na trhu práce (nezamestnaní, neúplné rodiny, osoby s nízkymi príjmami a osoby permanentne znevýhodnené na trhu práce). O novej chudobe sa hovorí preto, že pred industrializáciou neexistovala, tak ako neexistoval trh práce v dnešnom slova zmysle. Trochu komplexnejšie ako len cez penažné príjmy meria chudobu tzv. index ludskej chudoby (human poverty index), ktorý vznikol na pôde Rozvojového programu OSN(UNDP). Index chudoby kombinuje štyri dimenzie ludského života: zdravie a dlžku života, vzdelanie, životnú úroven a sociálnu exklúziu. Na kalkuláciu indexu pre rozvinuté krajiny sa používajú nasledovné údaje:

1. podiel obyvatelstva, ktoré sa nedožije 60 rokov;

2. funkcná negramotnost obyvatelov;

3. obyvatelstvo s príjmom pod hranicou chudoby;

4. podiel dlhodobej nezamestnanosti na ekonomicky aktívnom obyvatelstve.

 

2.1. Chudoba na Slovensku

Na Slovensku sa na vymedzenie pojmu chudoba používajú skôr synonymá chudoby ako sociálne slabí obyvatelia, nízkopríjmové domácnosti a predovšetkým pojem hmotná núdza, ktorý je legislatívne vymedzený a je vlastne oznacením pre chudobu. Zákon chudobu nedefinuje, ale rozoznáva také pojmy ako je hmotná núdza, životné minimum a s tým súvisiaca minimálna mzda. V podmienkach Slovenskej republiky sa touto problematikou zaoberá zákon 453/2004 ktorým sa mení a doplna zákon 599/2003 o pomoci v hmotnej núdzi a zákon 601/2003 o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a doplnajú niektoré zákony. Hmotná núdza je stav, ked príjem obcana a fyzických osôb, ktoré sa s obcanom spolocne posudzujú, nedosahuje životné minimum a obcan a fyzické osoby, ktoré sa s obcanom spolocne posudzujú, si príjem nemôžu zabezpecit alebo zvýšit vlastným pricinením. Hmotná núdza vyjadruje takú sociálnu situáciu, kedy nie sú zabezpecené základné hmotné životné podmienky obcana a obcan nemá prostriedky na ich zabezpecenie, prípadne nie je schopný  tieto prostriedky vlastným pricinením získat alebo využívat. Chudoba predstavuje legitímnu súcast modernej spolocnosti. Pokial ide o slovenskú spolocnost, je potrebné zdôraznit, že samotný výraz chudoba nie je legislatívne ukotvený a taktiež oficiálne štatistiky nevykazujú pocty chudobných  tak, ako je tomu napr. v Európskej únii prostredníctvom  Eurostatu. Na druhej strane, sa chudoba stala predmetom viacerých výskumov, napr. Štatistického úradu SR alebo

Výskumného ústavu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, paradoxne však pod iným názvom. Slovensko je zároven jedinou z postkomunistických  krajín, ktorá nemá vybudovanú štatistiku o chudobe.

 

2.2. Chudoba v kontexte rizikovej mládeže

Ako som v predchádzajúcej podkapitole poznamenal chudoba predstavuje legitímnu súcast spolocnosti a bohužial je neoddelitelnou súcastou spolocnosti ako systému. Dieta žijúce v chudobe nemá rovnaké podmienky ako ostatné deti, teda konkrétne nie je mu venovaná taká zdravotná starostlivost, nedostáva poriadnu výchovu, ošatenie, jedlo, volný cas, nemá korektne vybudované rodinné a kamarátske vztahy, nehovoriac o tom, že úmrtnost detí v nízkom veku je v prípadoch najväcšej chudoby až štvornásobne vysoká oproti bežnej populácií. Už v nízkom veku sa prejavuje rozdelenie podla bohatstva, kedy dieta s chudobnými rodicmi je v spolocnosti vnímané ako menejcenné, cím sa opät deformujú jeho vztahy so spolocnostou. Pokracujúcimi problémami chudobného obyvatelstva je potom aj nedostatocné vzdelanie a výchova. Dieta ani nejaví záujem sa vzdelávat, pretože sa necíti v tejto spolocnosti dobre. Taktiež rodicia väcšinou neprejavujú záujem na tom, aby ich dieta vyštudovalo. Ak takéto dieta nedokoncí štúdium ani na ucnovskej škole pravdepodobnost zamestnat sa je minimálna alebo sa mu podarí získat len podradné zamestnanie.

V kontexte rizikovej mládež je však chudoba spojená predovšetkým s rómskou komunitou. Rómovia a zároven rómska mládež je ohrozovaná sociálnym vylúcením. „Rómska rodina je formou života, ktorá je v podstate ale pomerne dlhodobou a stabilnou.“ (Radicová, 2001, s. 33). Silné rodinné púta Rómom nikto nikdy neupieral, všetci ju vnímame ako súcast rómskej kultúry. Rodinné a komunitné systémy sú teda faktory, na ktorý je možné stavat. Je potrebné však poznamenat, že velká cast Rómov žijú v absolútnej chudobe, co najviac vplýva na vývoj mládeže, ktorá sa pod vplyvom rizikových faktorov stávajú rizikovou mládežou. „Absentuje tu výchova, základné podmienky pre rozvoj osobnosti, akými sú vzdelanie, nezáujem rodicov o deti a odpor u ostatných ludí, co vyvoláva u mladých Rómov rôzne psychické problémy, ktoré môžu neskôr viest k dôsledkom deviantného správania.“ (Turcek, 2000, s. 133). Rómovia sú teda nezvyknutí pracovat, ich predstava o rodine je úplne odlišná od zvyšnej casti obyvatelstva. Preto až 80% rómskej populácie je závislej na sociálnej sieti. V USA sú to napr. afroamericania alebo pôvodní obyvatelia Ameriky, ktorí tvoria tieto problematické skupiny.

 Deti a mládež dostala práva a slobody, no žiadne povinnosti, výchova je utlácaná do pozadia a najmä deti v mestách sú vychovávané ulicou. Vznikajú u nich nepriaznivo vplývajúce návyky – stretajú sa s alkoholom, fajcením, drogami. „Spolocnost zatial neprihliada na to, co bude s touto generáciou, no je velmi pravdepodobné, že mladí ludia, ktorí sa vyhýbali škole sa budú vyhýbat aj práci.“ (Švec, 1998, s. 303).

 

3.Definícia nezamestnanosti

V druhej kapitole sme objasnili dôsledky chudoby, a jednou z prícin a dôsledkov chudoby je aj nezamestnanost. „Nezamestnanost predstavuje jeden z najzávažnejších problémov, ktorý  zasahuje do takmer všetkých stránok života nielen nezamestnaného jednotlivca, ale aj jeho blízkych a v konecnom dôsledku sa týka nielen tých, ktorí musia denne riešit problémy v rámci obmedzených  možností svojho statusu a ich blízkych, ale pocituje to aj spolocnost ako celok.“ (Buchtová, 2002, s. 25)  V  minulosti pojem „byt zamestnaný“ bol pokladaný za samozrejmú súcast života,    v niektorých prípadoch dokonca ako „nutné zlo“, ktorému je potrebné sa podriadit. Až reálne pocítenie dôsledkov, ktoré spôsobuje nezamestnanost, zmenilo zmýšlanie ludí a ich rebrícek hodnôt, v ktorom zamestnanie zastáva jedno z popredných miest. Niekto sa v pozícii nezamestnaného ocitne z objektívnych dôvodov (napríklad skrachuje podnik, v ktorom pracoval), ale vyvíja potom maximálne úsilie , aby bol v radoch nezamestnaných co najkratšie, na druhej strane sú ludia, ktorým vyhovuje bezprácne dostávat štátne dávky. Niektorí ludia sú casto „dobrovolne donútení“ (najmä matky s malými detmi) rozšírit rady nezamestnaných   a pomerne dlho zotrvávat v nich zotrvávat, v dôsledku neschopnosti zosúladit pracovný život s ostatnými stránkami života.   V súcasnosti už nikto nemôže povedat, že jeho sa tento problém netýka. Dnes možno ešte nie, ale zajtra, o týžden, o pár rokov sa v pozícii nezamestnaného môže ocitnút každý. Existencia jedného pracovného miesta je ovplyvnovaná existenciou iných pracovných miest.

 

3.1. Nezamestnanost na Slovensku a jej príciny

Nezamestnanost sa stala jedným z fenoménov,  ktorý výrazne ovplyvnil vývoj na Slovensku po roku 1989. Ako  relatívne dlho v slovenskej spolocnosti nepoznaný jav a jej prudký vzostup na zaciatku  90-tych rokov, predznamenala i rozpad ceskoslovenskej federácie a ovplyvnila, a i v súcasnosti ovplyvnuje, celý rad spolocenských a politických procesov. Najväcšie problémy spôsobuje vyriešenie predovšetkým problému dlhodobej nezamestnanosti, ktorá podla Mareša (2002, s. 46) najviac postihuje „nepružnú, dlhodobo nezamestnanú pracovnú silu, nekvalifikovanú pracovnú silu, osoby s kumulovanými osobnými a sociálnymi handicapmi, príslušníkov etnických minorít a imigrantov, obyvatelov zo zaostávajúcich  a vidieckych oblastí, zdravotne postihnutých a mladistvých, najmä problémových jedincov“. Hoci v súcasnosti táto  situácia vyjadrená v císlach nevyzerá až tak hrozivo ako v minulosti, zmenit štruktúru nezamestnanosti nebolo a ani nebude jednoduché za predpokladu, že to bude  vôbec možné.

 

3.2. Nezamestnanost v kontexte rizikovej mládeže

Jednu z najohrozenejších skupín na trhu práce tvorí mládež. Aj z tejto skupiny však

môžeme vyclenit ešte ohrozenejšie a najtažšie sa uplatnitelné podskupiny, ktoré tvoria nezamestnaní mladiství s najvyššie dosiahnutým základným vzdelaním a absolventi bez praxe. Vychádzajúc zo zákona c. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, ale i z poznatkov bežnej praxe, môžeme konštatovat, že nezamestnanost mládeže predstavuje vysoké percento na celkovom pocte nezamestnaných najmä preto, že mládeži chýbajú skúsenosti v orientácii sa na trhu práce, pracovné návyky, no a najtažšie zdolatelnú prekážku predstavuje absencia

zamestnávatelmi požadovanej praxe. V tomto prípade hovoríme o mládeži ako takej, ak však spomenie pojem riziková mládež, tak takéto osoby majú obrovský problém sa zamestnat a v súcasnej dobe, ked v žijeme dobe krízy je takmer nemožné, aby podnikatelské subjekty zamestnali osoby z tejto cielovej skupiny. Ako som v predchádzajúcich kapitolách spomínal, že ide predovšetkým o mládež z rómskej komunity. Táto mládež vo velkom pocte nemá ani základné vzdelanie, majú nízku pracovnú morálku a je tu badatelný nezáujem zamestnávatelov a casto aj nezáujem Rómov o prácu, a casto sa tu vyskytujú aj drobné krádeže. „Rómovia vždy uprednostnovali kocovný spôsob života a ich školou bola odjakživa škola života.“ (Emmerová, 2008, s. 140). Kedže rómski rodicia nepoznajú  výhody, ktoré by  im umožnilo získat na trhu práce vzdelanie, nemôžu byt dobrým príkladom v tomto smere pre svoje deti a vo väcšine prípadov ani nemajú záujem na tom, aby pozitívne ovplyvnovali a podporovali svoje deti získat co najlepšie vzdelanie. Kedže nemôžu byt pozitívnym príkladom v oblasti vzdelania, predpokladáme, že pozitívny úcinok by mohlo mat pôsobenie rodicov na deti v tom zmysle, aby sa poucili z chýb rodicov a nedostali sa aj oni v budúcnosti do situácie, kde práve absencia vzdelania je hlavnou prekážkou získania zamestnania. V mnohých prípadoch sú rómske deti nadané, ale ked od útleho detstva vidia, že

nech sa akokolvek snažia a nedosiahnu ocenenie svojej snahy, postupne dôjde u nich

k ignorovaniu najskôr školských, neskôr aj pracovných povinnosti a odcudzí sa im pocit

zodpovednosti za rozvoj vlastnej osobnosti a zlepšenie sociálnej  pozície vlastným pricinením.  

 

Záver:

Cielom tejto seminárnej práce bolo poukázat na problémy chudoby, s ktorou jednoznacne nezamestnanost súvisí v kontexte rizikovej mládeže. Rizikovú mládež tvoria väcšinou detí z rómskych komunít. Riziková mládež vzniká ako dôsledok nezvládnutej výchovy rodicov, na základe psychických a duševných problémov, alebo ako dôsledok zlej sociálnej situácie v rodine. Kedže ciel nie je chudobu úplne odstránit, ale ciastocne eliminovat negatívne javy zaprícinené chudobou. Negatívne javy sú však len symptómy a vždy je dôležitejšia prevencia ako naprávanie spôsobených škôd. Ak sa zbavíme symptómov, len tým zvýšime bariéry na jej prekonanie. Preto dobrocinnost síce zredukuje utrpenie chudoby v krátkom casovom horizonte, ale zároven vytvára závislost osoby na charite. Preto je potrebné presne identifikovat príciny zložitosti riešenia chudoby a bojovat s nimi. Prícinami vzniku chudoby sú teda: choroba, nevšímavost, necestnost, apatia a závislost. Na to, aby sme im mohli predchádzat, prípadne ich riešit je potrebné vypracovat metódy pravého bohatstva ludí. Chudoba totiž nemusí byt len nedostatok penazí, pretože bohatstvo nie je len prítomnost penazí. Peniaze sa používajú na meranie bohatstva, ale bohatstvo a chudoba musia íst za hranice penazí. Štát by mal zabezpecovat rovnako dobré podmienky pre všetkých svojich obcanov, nezvýhodnovat nikoho, naopak snažit sa vyrovnávat priepastné rozdiely. Dokazujú to teórie sociálnej patológie zamerané na osobnostné rozdiely, teórie sociálnej neusporiadanosti – vela zmien a napokon aj súcasné funkcné teórie. To znamená, že nerovnost v niektorých prípadoch pomáha spolocnosti pracovat efektívnejšie a to, že chudoba je potrebná, pretože z nej vela ludí taží. Najvýznamnejším indikátorom chudoby v súcasnosti je nezamestnanost, predovšetkým dlhodobá. Dlhodobá nezamestnanost znamená nedostatok financných prostriedkov, sociálnu izoláciu, vedie k úpadku morálnych hodnôt, dochádza

k vážnym problémom v rodine, násiliu, kriminalite, alkoholizmu a iným negatívnym

javom, ktoré s nezamestnanostou priamo  ci nepriamo súvisia a v súcasnosti je to castým ukazovatelom aj cielovej skupiny rizikovej mládeže. Podla môjho názoru je potrebné venovat viac casu mládeži, ci už prostredníctvom Centier volného casu alebo prostredníctvom rôznych dobrovolníckych a obcianskych združení, informovat ich o katastrofálnych dopadoch v prípadoch ak mládež sa zacne venovat drogám alebo alkoholu. Organizácie by mali vytvárat množstvo projektov ako motivovat mládež k vzdelávaniu. Pre niektoré deti by bolo vhodné, aby dostávali rôzne štipendiá, ktoré by riadil a poskytoval im štát s tým, že rodicia by nemali prístup ani možnost rozhodovat o tom, kam poskytnuté štipendium pôjde, mládež by mohla tieto prostriedky využívat len na rôzne ucebné pomôcky, na materiály potrebné pre vzdelávanie a na základné ošatenie, v prípade, že nemajú dostatok ošatenia.  Riešením je teda správanie každej osoby, každého jednotlivca, riešenie je v nás.


Diskusia

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 19. 4. 2018 - 04:13

bahwa di negara kami memiliki banyak gay "Seorang pri bahwa di negara kami memiliki banyak gay "Seorang pri Harga besi siku baja Harga besi siku baja Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 Harga besi wf Agen bondek undangan pernikahan unik Supplier Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Supplier Pipa Besi baja Harga besi h beam baja Supplier besi beton delcoprima Jual besi siku baja Jual besi siku baja Agen Plat besi Jual besi wf Agen wiremesh undangan pernikahan ada foto Supplier Bondek Cor Agen Pipa Besi baja Jual besi h beam baja Supplier besi beton cakra steel cs Supplier besi siku baja Supplier besi siku baja Agen besi h beam Supplier besi wf Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan yang unik Supplier Atap Spandek Sni Toko Pipa Besi baja Supplier besi h beam baja Supplier besi beton bjku Toko besi siku baja Toko besi siku baja Agen besi wf Toko besi wf Agen besi hollow undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Bordes Kembang Jual Pipa Besi baja Toko besi h beam baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos Agen besi siku baja Agen besi siku baja Agen wiremesh Agen besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan arab Supplier Plat Besi Hitam Harga Pipa Besi baja Agen besi h beam baja Supplier besi beton ais Pabrik besi siku baja Pabrik besi siku baja Agen besi unp Pabrik besi wf Agen besi wf baja undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel Pabrik Pipa Besi baja Pabrik besi h beam baja Supplier besi beton Distributor besi wf Distributor besi wf Agen besi cnp Distributor besi hollow Agen besi unp undangan pernikahan bermanfaat Supplier Jual Besi Siku Baja Distributor Plat Kapal Besi baja sewa villa coolibah sewa villa di coolibah Distributor plat besi hitam jasa konstruksi baja Harga besi wf Harga besi wf Agen besi hollow Harga besi hollow Agen besi siku undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal Supplier Plat Kapal Besi baja Harga plat besi hitam www.pusatbesibaja.co.id Jual besi wf Jual besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos Jual besi hollow Agen Plat besi plat kapal undangancinta.com Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording Agen Plat Kapal Besi baja Jual plat besi hitam www.pusatbesibaja.com Supplier besi wf Supplier besi wf ironsteelcenter.com Supplier besi hollow Agen besi h beam baja undangan pernikahan cantik dan murah Supplier Besi Hollow Toko Plat Kapal Besi baja Supplier plat besi hitam www.jualbesibajamurah.com Toko besi wf Toko besi wf Toko stainless steel Toko besi hollow Agen besi cnp undangan pernikahan akrilik Supplier Wiremesh Jual Plat Kapal Besi baja Toko plat besi hitam Pabrik besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen besi wf Agen besi wf Toko atap spandek Agen besi hollow www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan bentuk tas Supplier Besi Pipa Baja Schedule 80 Harga Plat Kapal Besi baja Agen plat besi hitam Pabrik besi beton sii Pabrik besi wf Pabrik besi wf Toko baja ringan Pabrik besi hollow Toko besi Wf Baja undangan pernikahan online Supplier Besi Pipa Baja Schedule 40 Pabrik Plat Kapal Besi baja Pabrik plat besi hitam Pabrik besi beton psi Ulir Polos Distributor besi hollow Distributor besi hollow Toko bondek Distributor pipa besi Toko bondek undangan pernikahan modern Supplier Pipa Besi Hitam Medium Distributor Wiremesh Besi baja Distributor plat kapal besi baja Pabrik besi beton perwira Harga besi hollow Harga besi hollow Toko Plat kapal besi baja bki krakatau steel Harga pipa besi Toko wiremesh undangan pernikahan unik dan murah Supplier Besi Wf Supplier Wiremesh Besi baja Harga plat kapal besi baja Pabrik besi beton PAS Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka Jaket Parka Jaket Parka undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 8

REAGOVAT

lipei napísal/a - 12. 4. 2018 - 08:43

yeezy boost 700

tom ford eyewear

pandora charms

retro jordans

nike air max

fenty puma

nike sneakers for women

kyrie 4

nike zoom

golden goose

yeezy shoes

balenciaga sneakers

hermes belt

nike dunk shoes

longchamps

nike hyperdunk 2017

nike basketball shoes

nike air presto

longchamp bags

adidas eqt

true religion jeans

cheap nba jerseys

yeezy boost 350 v2

air max

golden goose sneakers

michael kors handbags

yeezy boost 350 v2

cheap nfl jerseys

jordan 12

michael kors outlet online

moncler jackets

supreme clothing

converse outlet

nike free

nike huarache

nike air huarache

longchamp

nike foamposite

curry 4

atlanta falcons jersey

yeezy

yeezy boost

burberry

tom ford eyewear

adidas tubular

adidas iniki

crazy explosive

links of london

adidas stan smith sneakers

adidas stan smith

nmd

balenciaga shoes

adidas online shop

curry 4

michael kors outlet

fitflops

new england patriots jersey

nike flyknit

paul george shoes

authentic jordans

adidas nmd

michael kors handbags

supreme hoodie

tom ford sunglasses

ysl handbags

michael kors outlet

nike huarache

hogan outlet online

ferragamo belt

reebok shoes

lacoste outlet

air jordans

adidas tubular shadow

james harden shoes

christian louboutin

yeezy boost

100% real jordans for cheap

dior glasses

prada sunglasses

vibram fivefingers

adidas tubular shadow

hermes belt

nike lebron soldier 11

ray ban

golden goose sneakers

yeezy boost

golden goose outlet

basketball shoes

red bottoms

adidas nmd

golden goose

moncler outlet

nike air force 1

lebron james shoes

adidas ultra boost

yeezy 700

nike running shoes

bape hoodie

af1

nike huarache

nike polo

adidas tubular

adidas store

curry shoes

nike air force

balenciaga

converse outlet store

yeezy

yeezy boost

adidas superstar shoes

moncler jackets

longchamp outlet

cheap mlb jerseys

fitflops

adidas yeezy

nike flyknit racer

nike roshe

ray ban sunglasses

patriots jersey

lacoste polo

yeezy boost 350

kobe shoes

vans outlet

nike lebron soldier 10

kobe byrant shoes

real jordans for sale cheap

adidas tubular

paul george shoes

true religion

yeezy boost

yeezy boost 350

prada glasses

curry 4 shoes

yeezy boost 350

kyrie 3

falcons jersey

vans shoes

michael jordan shoes

http://www.kobeshoes.uk

christian louboutin shoes

kobe sneakers

adidas crazy explosive

asics gel kayano

nike air max 2017

roshe shoes

vapor max

kobe shoes

yeezy boost 350

adidas yeezy

longchamp

longchamp bags

nike air max 2018

air jordan

jordan 11

cheap jordans

cheap jordans

louboutin shoes

goyard

kobe shoes

nike air force

pandora jewelry

pandora bracelet

hermes belt

adidas shoes

air presto

jordan shoes

kevin durant shoes

kyrie shoes

air max 90

caterpillar boots

nike air max

tory burch shoes

adidas nmd

birkin bag

air jordan 4

goyard handbags

nike max

lacoste outlet

kobe basketball shoes

cat boots

adidas superstar

curry 3 shoes

kobe 9

jordan retro 12

longchamp handbags

hermes handbags

oakley store

adidas yeezy

nike roshe run

dior sunglasses

nfl jerseys

kate spade outlet online

adidas pure boost

jordan retro

adidas ultra boost uncaged

kate spade outlet

hermes birkin

michael kors uk

adidas superstars

adidas nmd

cheap jordans

asics kayno

chrome hearts online

vibram five fingers

balenciaga

adidas ultra

adidas tubular

nike roshe

nike shoes

goyard bags

van cleef

nike huarache

ferragamo belts

chrome hearts online

yeezys

burberry outlet

pure boost

goyard handbags

adidas outlet online

red bottom shoes

calvin klein outlet online

yeezy boost 350

chrome hearts

yeezy boost 350

nike shoes for men

van cleef arpels

basketball shoes

michael kors factory outlet

michael kors outlet online

oakley sunglasses

adidas stan smith

nike football boots

kobe 9

lebron shoes

moncler jackets

lebron 13

cheap jordans

adidas nmd r1

nmd

nmd

lebron 15

fitflops sale clearance

nike zoom

zx flux

oakley sunglasses

nike air huarache

yeezy boost 350

goyard bags

yeezy boost 350

pandora jewelry

nike flyknit

yeezy shoes

adidas nmd runner

moncler jacket

converse shoes

nike polo shirts

longchamp outlet

nike free run

chrome hearts

ferragamo belts

retro jordans

michael kors outlet store

golden goose

cheap jordans

balenciaga triple s

air max 2018

nike cortez men

adidas outlet

moncler outlet

yeezy boost

russell westbrook shoes

calvin klein outlet

kobe 11

Kanye West shoes

adidas ultra boost

nike zoom running shoe

asics running shoes

michael kors outlet

links of london

nike roshe one

longchamp handbags

michael kors outlet

rayban sunglasses

michael kors handbags

balenciaga shoes

michael kors outlet

nike air max 90

yeezy boost 350

yeezy shoes

nike air force 1

lebron 14

gucci belt

jordan retro 6

air max 90

adidas gazelle

air yeezy

balenciaga shoes

lebron 15

yeezy

adidas superstar

nike air max

jordan shoes

reebok outlet

air force 1

louboutin shoes uk

nike flyknit racer

nhl jerseys

longchamp bags

yeezy shoes

michael kors outlet

bape hoodie

nike air max 90

adidas zx flux

jordan 4

nike roshe

yeezy boost 350 v2

hermes belts for men

yeezy shoes

lacoste online shop

chrome hearts

kyrie shoes

jordan 6

off white

moncler jackets

kate spade handbags

vapormax

nike cortez

nike mercurial

jordan 13

kd shoes

adidas ultra boost

nike air zoom

nba jerseys

tory burch shoes

adidas eqt

yeezy boost 350

nike air huarache

vans shoes

adidas outlet

kyrie 4

kobe 11

iniki

mlb jerseys

roshe run

ysl

yeezy boost 350 v2

ray ban

curry 3

goyard handbags

michael kors handbags

nike hyperdunk

http://www.kobebasketballshoes.us.com

ferragamo belt

oakley sunglasses

longchamp handbags

derrick rose shoes

nike dunks

links of london outlet store

off white hoodie

converse outlet

off white clothing

hogan outlet

pandora charms

nike outlet store online shopping

100% real jordans for cheap

cheap oakley sunglasses

adidas stan smith shoes

birkin bag

tom ford sunglasses

jordan shoes

russell westbrook shoes

lebron soldier 10

gucci belts

westbrook shoes

nike air zoom

air force 1

john wall shoes

birkin bag

adidas yeezy

yeezy shoes

lebron soldier 11

yeezy boost

tory burch outlet

ultra boost

harden shoes

off white clothing

timberland boots

jordan 11 retro

nike sneakers

true religion

nike outlet

yeezy boost 350 v2

adidas nmd

adidas yeezy

stephen curry shoes

adidas yeezy boost

air jordan 13

adidas eqt support

cheap basketball shoes

asics shoes

links of london sale

damian lillard shoes

nike sneakers for men

longchamp bags

true religion outlet

michael kors outlet online

timberland outlet

yeezy boost 350 v2

longchamp longchamps

yeezy boost 350 v2

michael kors

yeezys

kobe basketball shoes

kyrie irving shoes

Zapoj sa do diskusie (3)