NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Slovné druhy

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (8)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Gramatika

Autor: PansyOverhill

Počet slov:1616

Počet písmen:10,408

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.78

Počet zobrazení / stiahnutí:4764 / 254

Veľkosť:11.9 kB

PREDLOŽKY

Predložky sú slová, ktoré sami osebe nemajú význam. V spojení s podst. menami hovoria o tom, kde alebo v akom case sa predmet nachádza, akým smerom sa pohybuje a co sa okolo neho odohráva.

Klasifikácia

Predložky sa delia podla rôznych hladísk: podla formy, pôvodu a funkcie.

Podla formy sa delia na:

  • jednoduché: na, po, v
  • podvojné, zložené z dvoch predložiek: ponad, popod
  • potrojné, zložené až z troch predložiek: sponad, spopod.

Podla pôvodu sa delia na:

  • prvotné, tie sa neodvodzujú od nijakých iných slov: v, po, do, k.
  • druhotné, ktoré vznikli z iných slovných druhov: dolu brehom, hore kopcom, koncom roka, postupom casu.

Z hladiska štúdia cudzích jazykov je ovela dôležitejšie rozdelit predložky podla funkcií. Zatial v tom nie je jednota. Prinášame nasledujúce delenie, ktoré iste vyvolá pocetné diskusie, ale len takto sa budeme môct prepracovat k univerzálnejšiemu pohladu.

Podla funkcií rozdelujeme predložky na:

- polohové - urcujú polohu predmetu: na stole, pod morom,

- smerové - urcujú, akým smerom sa predmet pohybuje: z mesta, do mesta,

- casové - hovoria, kedy sa príslušná udalost odohrala: na Vianoce, v marci.

Clenenie dalších predložiek preberáme z knihy Slovenské predložky v praxi. Polohovým a smerovým predložkám priradujeme symbol, ktorý by mal jednoznacne vyjadrit ich funkciu. Len takto v jednotlivých jazykoch bude možná rýchla a presná orientácia. Slovenské predložky sa prekladajú v iných jazykoch rôzne, záleží na ich funkcii. Napr. predložka do mesta má v anglictine podobu to. Tá istá predložka s casovým údajom do konca roka, má podobu till.

Pozn.: Predložky sa viažu s pádmi. Výnimkou je len prvý pád, ktorý je bezpredložkový. Niektoré predložky sa viažu s dvoma až tromi pádmi, iné len s jedným pádom

CÍSLOVKY

Císlovky sú slová, ktoré vyjadrujú množstvo predmetov, sú to konkrétne kvantifikátory. Ich rozdelenie je všeobecne ustálené a prakticky bezproblémové.

Klasifikácia

Císlovky sa rozdelujú na základné, radové, násobné, zlomkové a druhové. V gramatikách sa uvádzajú aj neurcité císlovky, ktoré sme zaradili medzi kvantifikátory. Tieto slová sú pri štúdiu cudzích jazykov mimoriadne dôležité. Z hladiska gramatických kategórií rozlišujeme pri císlovkách rod, císlo a pád.

Rod: Rodové rozlíšenie majú tieto císlovky:

- základné: císlovka jeden má pre všetky tri rody rozdielne tvary: jeden, jedna, jedno. Císlovka/eáen sa používa aj v mn. císle, ale tu plní funkciu zámena niektorí, niektoré: Pred bránou stáli vojaci. Jedni boli v cervených, druhí v zelených uniformách. Na poli pracovali ženy. Jedny vyberali zemiaky, druhé ich presýpali do vriec. Ostatné císlovky majú rozdielny tvar len v mužskom rode; ženský a stredný rod sú rovnaké: dvaja muži, dva domy, dve ženy, dve autá.

- radové: Radové císlovky od pät vyššie priberajú prípony : -ý, -y. Radová císlovka prvý sa používa aj v množ. císle, vtedy má príponu -é pre všetky rody: prvý rad -prvé rady, prvá séria - prvé série, prvé vydanie - prvé vydania. Iba v mužskom rode životnom má príponu -í-: prví bežci, prví žiaci.

- násobné: Cast násobných císloviek má rodové rozlíšenie v typoch zakoncených na -násobný, -itý a -razový.- druhové: tieto císlovky rozlišujú všetky tri rody: jednaký, jednaká, jednaké.

- zlomkové: císlovky majú len ženský rod: pätina, šestina.

Císlo: S výnimkou císlovky jeden sa všetky císlovky viažu k mn. císlu. Nula znamená neprítomnost akéhokolvek poctu.Pád: Niektoré císlovky možno sklonovat. Ich tvary sa zhodujú s podst. menom.

Pri ich sklonovaní si treba uvedomit tieto skutocnosti:

- základné císlovky jeden, dva, tri majú osobitné sklonovanie. Císlovka štyri sa sklonuje ako císlovka tri. Vyššie císlovky sa nesklonujú: sto chlapov, od sto chlapov, sto chlapom, sto chlapov, o sto chlapoch, so sto chlapmi.

- radové, násobné a druhové císlovky sa sklonujú podla vzoru pekný. Císlovka tretí a tisíci sa sklonuje podla vzoru cudzí

PRÍDAVNÉ MENÁ

Prídavné mená sú slová, ktoré môžeme považovat za kvalifikátory. Pomenúvajú vlastnosti predmetov. Predmet a jeho vlastnost sú nerozlucne spojené.

Klasifikácia:

Prídavné mená sa rozdelujú na dve velké skupiny, na vlastnostné a privlastnonacie.

Vlastnostné príd. mená sa rozdelujú na dve skupiny, na vztahové: jadrový, železný, a na akostné: cerstvý, múdry.

Privlastnovacie príd. mená pripisujú nieco jednotlivcovi: sestrin, bratov. Pri príd. menách rozlišujeme rod, císlo a pád.Rod:

Prídavné mená majú rodové rozlíšenie, poznáme mužský, ženský a stredný rod. Rod sa zhoduje s podst. menom: pekný clovek, múdra žena, dobré dieta.

Císlo: Príd. mená môžu byt v jedn. alebo v mn. císle. Císlo sa zhoduje s podst. menom.

Pád: Pri sklonovaní mužského rodu je potrebné odlíšit, ci sa vlastnost vztahuje na životné alebo neživotné podst. meno.

Funkcie: Podst. mená môžeme porovnávat podla ich vlastností. Ak porovnávame predmety podla vlastností, môžeme ich stotožnit, odlíšit, pripodobnit, alebo ohodnotit mieru vlastnosti, a to v troch stupnoch:prvom, druhom a tretom: velký, väcší, najväcší.

Pri stupnovaní sa používajú na zdôraznenie prišlovky alebo castice, pomocou ktorých sa daný stupen zdôraznuje: dobrý - velmi dobrý. Avšak tieto slová nemajú univerzálnu platnost a nemožno pomocou nich zdôraznit lubovolnú vlastnost. Frekventované slová, ktorými sa zdôraznujú jednotlivé stupne, sú uvedené v rámikoch.

ZÁMENÁ

Medzi zámená sa zaradujú slová, ktoré zastupujú podst. mená. Ak slovo vyhovuje tomuto kritériu, je zámenom. Zámená sa clenia podla toho, ktoré mená zastupujú a ako. Zámená sa v jednotlivých jazykoch klasifikujú rôzne. K definitívnej klasifikácii, a tým aj k mapovaniu zámen, bude možné dospiet až po medzinárodnej diskusii.

Funkcie:

Pri zámenách môžeme rozoznat tieto funkcie:

- zvratnú: otáca dej smerom k cinitelovi, ktorý ho vykonáva. Zvratné zámeno v slovencine poznáme podla tvarov: seba/sa a sebe/si. Janko sa umýva pravidelne.

- zdôraznovaciu: zdôraznuje, že niekto nieco urobil sám. Jana to urobila sama bez mojej pomoci. Zdôraznovacie a zvratné zámená sa casto doplnajú: Urobil to sám pre seba. Zdôraznovaciu funkciu majú viaceré zámená. Táto funkcia pri jednotlivých zámenách vynikne až v mape vztahovej analýzy.

- zastupujúcu: zámeno zastupuje podst. meno. Janko je usilovný. - On je usilovný.

- urcovaciu: urcujú bližšie podst. meno: môj dom, tento dom, nejaký dom. Klasifikácia:Hoci pocet zámen nie je velký, problémy s ich klasifikáciou, ako sme už naznacili, sú nemalé.

Doteraz sa v jednotlivých jazykoch vyclenili relatívne ustálené skupiny zámen: osobné, zvratné, privlastnovacie a ukazovacie. Dalšie zámená sa v jednotlivých jazykoch klasifikujú rôzne. V tomto titule sa pridržame klasifikácie, ktorá sa uvádza v publikácii Súcasný slovenský spisovný jazyk -Morfológia.

V tejto práci sa opytovacie a vztažné zámená zaclenujú do skupiny opytovacích zámen. Obidve skupiny zámen majú rovnaké tvary, ale vo vete plnia iné funkcie. Zámená majú také isté kategórie ako podst. mená. Mnohé z nich rozlišujú rod.císlo a pád Rod: Niektoré zámená vôbec nemajú rod, iné ho vyjadrujú celkom presne. K bezrodovým zámenám patria niektoré osobné zámená: ja, ty, my, vy, zvratné zámeno: sa, si, seba, opytovacie zámeno kto, co, a niektoré iné zámená: nikto, nic.

K rodovým zámenám patria osobné zámená: on, ona, ono, oni, ony. Rodové rozlíšenie má aj zámeno: sám, sama, samo, všetky privlastnovacie a ukazovacie zámená, ako aj vela dalších zámen.

Pád: Väcšina zámen sa sklonuje. Zámená sa sklonujú prevažne podla vzoru pekný.

PODSTATNÉ MENÁ

Podstatné mená sú slová, ktoré pomenúvajú bohatstvo prírody, techniky, spolocnosti a kultúry. Podstatné mená sú prvým a najdôležitejším slovným druhom. Keby nebolo podst. mien, neexistoval by jazyk, ani jeho lexika, ani gramatika. Nech hovoríme o comkolvek, vždy sa to musí vztahovat na nejaký predmet alebo pojem, pod ktorým si dokážeme nieco predstavit.

Klasifikácia:

Podstatné mená rozdelujeme na dve velké skupiny: vlastné mená a všeobecné mená. Písanie vlastných mien má v jednotlivých jazykoch ustálené pravidlá, preto si zasluhujú osobitnú pozornost. Klasifikácia podst. mien nie je ešte ustálená, musí zodpovedat objektívnej realite, svetu okolo nás. Nazdávame sa, že bude užitocné v obidvoch skupinách vyclenit podskupinu tých podst. mien, ktoré pomenúvajú individuálne predmety alebo pojmy, teda tie javy, ktoré sa v matematike oznacujú ako diskrétne, nespojité. Druhú podskupinu tvoria tie podst. mená, ktoré pomenúvajú komplexné, súborové predmety ci pojmy, predstavujú sféry alebo množiny.

Jazykoveda si všíma podst. mená podla ich gramatických vlastností, pýta sa, aký majú rod, ci sa sklonujú a v akom sú císle.

Pri podst. menách slovencina rozoznáva tieto gramatické kategórie: rod, císlo a pád.

Rod: Podstatné mená majú rod mužský, ženský a stredný. Pri štúdiu je dôležité uvedomit si rozdiel medzi rodom biologickým: muž, žena a rodom gramatickým: potok, rieka. Biologický rod sa v jednotlivých jazykoch zvycajne zhoduje, kým gramatický rod je casto odlišný.

Císlo: Podstatné mená môžu vyjadrovat jeden alebo viac predmetov tej istej podstaty: strom - stromy, môžu byt teda v jedn. alebo v mn. císle. Niektoré podst. mená pomenúvajú látky a sú len v jednotnom císle: zlato, voda, cukor. Je potrebné rozlíšit, ci podst. mená oznacujú predmety, ktoré môžeme pocítat alebo nie, t. j. pocítatelné a nepocítatelné predmety. Ako ich v praxi odlíšime? Pred podst. mená, ktoré oznacujú pocítatelné predmety môžeme dat císlovku, napr. dva taniere, tri domy.

Pred podst. mená, ktoré oznacujú nepocítatelné predmety, musíme dat najskôr jednotku miery alebo niektorý kvantifikátor a až potom priradit císlovku: šálka kávy - dve šálky kávy, kocka cukru - dve kocky cukru. Pri císle podst. mien sa ešte potrebujeme zmienit o 'mimoriadnych' slovách, s ktorými si jazyk nevedel celkom presne poradit.

Predmet je jeden, ale podst. meno je v množnom císle: dvere, nožnice. Nazývame ich pomnožné podst. mená. Zaujímavé je to, že tieto podst. mená sa v jednotlivých jazykoch nezhodujú. Napr. dvere sú v slovencine pomnožné, ale v anglictine majú císlo: door - doors. Pozor!

Aj pomnožné podst. mená oznacujú v slovencine pocítatelné predmety: Jedny dvere, dvoje/troje... dvier/dverí.Pády: Podstatné mená sa v slovencine sklonujú.

Sklonovanie má isté pravidlá. Tie podst. mená, ktoré sa sklonujú podla toho istého pravidla, majú spolocný vzor. Pri mužskom rode treba rozlišovat, ci sa podst. meno sklonuje podla životného alebo neživotného vzoru. Pre stredný rod sa používa vzor vysvedcenie.

Podla vzoru vysvedcenie sa sklonujú aj podst. mená, ktoré vyjadrujú nejakú cinnost: lyžovanie, skákanie, písanie. Tieto podst. mená sa nepoužívajú v množ. císle. Samostatne uvádzame sklonovanie mužských mien zvierat, pretože je odlišné. V jedn. císle sa sklonujú ako životné podst. mená, zatial co v mn. císle sa sklonujú ako neživotné podst. mená. Ako príklad slúži vzor pstruh a jeho varianty.


Diskusia

REAGOVAT

zzzzz napísal/a - 26. 6. 2018 - 04:02

adidas outlet online

jordans

ray ban eyeglasses

mlb shop

pandora jewelry outlet

moncler outlet

canada goose outlet

ray ban sunglasses

pandora

moncler online outlet

true religion outlet store

pandora charms outlet

red bottoms

salomom shoes

nike factory outlet

golden goose sneakers

ray ban sunglasses

manolo blahnik outlet

canada goose outlet

canada goose jackets

asics shoes

adidas shoes

mbt

jordan shoes

coach outlet

christian louboutin shoes

adidas yeezy

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets

manolo blahnik shoes

pandora

huaraches

adidas football soldes

oakley sunglasses

nike factory store

pandora jewelry outlet

nike requin

kate spade

ralph lauren uk

reebok shoes

christian louboutin shoes

polo ralph lauren outlet

cheap jordans

football pas cher

oakley sunglasses wholesale

prada shoes

polo ralph lauren

coach outlet online

coach outlet

pandora jewelry

ralph lauren uk

supreme new york

prada handbags

ralph lauren uk

prada shoes

christian louboutin shoes

louboutin shoes

coach outlet

canada goose outlet

yeezy shoes

moncler online

pandora charms outlet

ray ban sunglasses

jordan shoes

nike shoes

ralph lauren uk

fitflops sale clearance

coach outlet

kate spade outlet online

salomon

giuseppe zanotti sneakers

off white shoes

salomon

canada goose jackets

ralph lauren outlet

superdry clothing

coach outlet online

christian louboutin sale

polo ralph lauren outlet

fitflops

nike huarache

longchamp handbags

christian louboutin shoes

tory burch outlet

tory burch handbags

michael kors outlet

nike air jordan

kate spade outlet

fitflops sale

canada goose jackets

ralph lauren outlet

jordan shoes

nfl jerseys

christian louboutin shoes

pandora charms

jordan shoes

nike air max 90

nike soldes femme

pandora outlet

cheap ray bans

coach outlet

nike shoes

coach outlet online

air jordan 4

ed hardy uk

coach outlet

off white shoes

mulberry handbags

manolo blahnik

golden goose shoes

adidas yeezy

canada goose

nba jerseys

golden goose

moncler online outlet

oakley sunglasses

ralph lauren outlet

pandora charms

giuseppe zanotti

true religion outlet

ferragamo outlet

louboutin outlet

ralph lauren outlet

canada goose outlet

pandora jewelry outlet

ralph lauren uk

ralph lauren outlet

nike air max 2017

ray ban sunglasses

reebok

vibram five fingers

hermes belt

moncler jackets

nike blazer pas cher

kate spade outlet online

ralph lauren outlet

christian louboutin shoes

nike outlet

super dry

nike air max

ralph lauren uk

supreme shirt

canada goose jackets

tods outlet

ferragamo shoes

jordans

dsquared

christian louboutin sale

ralph lauren outlet

supreme outlet

converse trainers

nike chaussure femme

hugo boss sale

nike requin pas cher

true religion outlet

red bottom

off white clothing

supreme shirt

ralph lauren uk

ultra boost

nike huarache femme

oakley sunglasses

canada goose jackets

christian louboutin shoes

true religion outlet store

canada goose jackets

pandora

pandora charms

bottega veneta

off white outlet

ralph lauren uk

louboutin shoes

valentino

christian louboutin sale

off white clothing brand

nhl jerseys

basketball shoes

ralph lauren outlet

dsquared

cheap nhl jerseys

cheap nfl jerseys

coach outlet online

coach factory outlet

pandora jewelry

dsquared2

mbt shoes

jordan shoes

christian louboutin shoes

moncler jackets

moncler online outlet

pandora

fitflops shoes

oakley sunglasses wholesale

prada outlet

canada goose outlet

coach outlet

true religion jeans

jimmy choo outlet

christian louboutin outlet

skechers outlet

nike factory

red bottom shoes

cheap jordans

pandora jewelry

canada goose uk

coach factory outlet

moncler

nike outlet

nike presto

soccer boots

nike blazer

chrome hearts

ralph lauren uk

pandora charms outlet

mbt shoes

nike air max 95 ultra

coach outlet

kate spade outlet online

air max 90

louboutin shoes

coach factory outlet

issey miyake perfume

coach factory outlet

cheap nba jerseys

nike tn pas cher

coach factory outlet

mlb jerseys

michael kors outlet

michael kors outlet online sale

ralph lauren outlet

christian louboutin outlet

pandora jewelry

moncler jackets

cheap snapbacks

yeezy boost 350

supreme clothing

coach outlet online

moncler uk

football soldes

nike chaussure

pandora

adidas nmd

coach outlet online

moncler outlet

off white

polo ralph lauren

fitflops sale clearance

adidas outlet

nike outlet

nhl jerseys wholesale

adidas superstars

??????

pandora

michael kors outlet clearance

adidas nmd runner

vibram fivefingers

christian louboutin shoes

michael kors handbags

pandora

pandora charms

coach outlet

polo ralph lauren

valentino shoes

saics running shoes

longchamp bags

kate spade outlet online

nike outlet store

snapbacks wholesale

longchamp outlet

jimmy choo shoes

skechers shoes

pandora outlet

coach factory outlet

oakley sunglasses wholesale

moncler jackets

salomom shoes

coach outlet

moncler jackets

louboutin shoes

michael kors outlet

kate spade outlet

tods shoes

coach outlet store online

canada goose outlet

christian louboutin shoes

off white nike

michael kors outlet online

yeezy boost 350 v2

ralph lauren outlet

canada goose outlet

nike air max 95

canada goose jackets

moncler outlet

true religion outlet

dsquared2

louboutin shoes

off white jordan 1

nike shoes

adidas superstar

coach outlet online

louboutin shoes

kate spade outlet

canada goose jackets

pandora charms outlet

off white clothing

pandora jewelry

ray ban eyeglasses

ralph lauren outlet

kate spade outlet

longchamp handbags

off white jordan 1

yeezy

converse shoes

ecco shoes

ed hardy clothing

ralph lauren outlet

nike factory store

ralph lauren outlet

jordans

red bottom

moncler online outlet

cheap jordan shoes

canada goose jackets

ralph lauren uk

louboutin shoes

michael kors outlet online

coach outlet online

pandora charms

jordan 4

louboutin shoes

fitflops sale clearance

moncler jackets

soccer shoes

off-white clothing

lacoste outlet

oakley sunglasses wholesale

christian louboutin shoes

pandora outlet

ralph lauren uk

mbt shoes outlet

jordan shoes

christian louboutin outlet

coach outlet

red bottom shoes

golden goose

ultra boost 3.0

polo ralph lauren

louboutin shoes

true religion outlet

air jordan 8

supreme clothing

true religion outlet

coach outlet

cheap basketball shoes

basket nike

bottega

pandora

true religion jeans

canada goose outlet

vibram fivefingers shoes

ecco outlet

pandora jewelry

canada goose outlet

ugg boots

nike shoes for men

pandora

nike factory outlet

kate spade outlet

canada goose jackets

nike shoes

tn pas cher

air jordan uk

canada goose jackets

fitflops sale clearance

pandora

moncler online

off-white clothing

canada goose outlet

moncler outlet

nike shoes for women

moncler outlet

fitflops sale

nike soldes

new nike shoes

issey miyake

mulberry uk

moncler online

nike outlet

true religion jeans

christian louboutin outlet

nike outlet store

nike presto femme

maillot football pas cher

golden goose shoes

ray ban eyeglasses

golden goose sneakers

michael kors outlet online

adidas ultra boost

canada goose uk

oakley sunglasses

basket nike femme

coach outlet online

kate spade handbags

moncler online

michael kors

ray ban eyeglasses

hermes belts

jordan 8

longchamp outlet

christian louboutin shoes

ugg boots uk

hugo boss outlet

ray ban sunglasses

ralph lauren uk

coach outlet online

nike huarache

canada goose jackets

polo lacoste

pandora jewelry

coach outlet

moncler jackets

zzzzzz2018.6.26

REAGOVAT

zzyytt napísal/a - 19. 6. 2018 - 09:14

yeezy boost

nba jerseys

bape hoodie

jordan retro 13

longchamp handbags

adidas stan smith women

longchamp handbags

nike shox for women

yeezy boost 350

hermes bag

nike outlet store

dior sunglasses

adidas stan smith men

nike shoes for men

adidas superstar

air max 270

ultra boost

jordan shoes

tom ford glasses

real jordans for sale cheap

yeezy boost 350 v2

nike hyperdunk

hermes

adidas ultra boost

vans shoes

nike air force

kevin durant shoes

adidas iniki runner

oakley sunglasses

adidas nmd

tom ford sunglasses

vapormax

longchamp

adidas tubular UK

crazy explosive

adidas ultra boost

irving shoes

michael kors outlet handbags

john wall shoes

moncler sale

nike air zoom

yeezy sneakers

curry 5

michael kors

derrick rose shoes

burberry outlet online

hogan outlet

vibram fivefingers

nike huarache

ray ban sunglasses outlet

michael kors outlet

yeezy boost 350

adidas tubular

yeezy boost

adidas yeezy

james harden shoes

nike roshe one

michael kors outlet

adidas iniki

goyard bags

adidas yeezy

lebron 13

kobe 9

supreme clothing

nike polo

nike air zoom structure 19

pandora bracelet

air jordan 12

air max

nike air vapormax

jordan 6

michael kors outlet

jordan shoes

nike air presto

nike mercurial

kobe byrant shoes

off white

nike dunks

adidas tubular

longchamp longchamps

yeezy shoes

longchamp bags

moncler jackets

fila online shop

retro jordans

michael kors purses

nike running shoes

kobe sneakers

golden goose sneakers

lebron james shoes

converse shoes

balenciaga speed

nike air force 1

air jordan 11

goyard

kate spade handbags

longchamp bags

nike prestos

pandora charms

puma fenty

cheap jordans

oakleys sunglasses

hyperdunks

ferragamo belt

hermes birkin

huarache shoes

nike shox

nike huarache

christian louboutin shoes

yeezy boost

yeezy

yeezys

oakleys sunglasses

oakley sunglasses

lacoste polo

michael kors outlet

air max 2018

yeezy 500 blush

cheap nhl jerseys

moncler

nike air force 1 low

oakley

longchamp

hogan outlet online

jordan shoes

caterpillar shoes

pandora charms

nike epic react flyknit

curry shoes

cheap mlb jerseys

adidas pure boost

lebron 15

nike air force

off white hoodie

huarache shoes

lacoste outlet

vans shoes

fitflops sale

kobe 9

nike air max shoes

nike dunk low

nike react flyknit

cheap jordan shoes

vans outlet

pandora jewelry

hermes birkin

jordan retro

michael kors handbags

goyard tote

ray ban

air max 90

nike basketball shoes

air jordan

christian louboutin shoes

nike react

reebok outlet

nike sneakers

kyrie 4

adidas nmd r1

chrome hearts

oakley sale

huaraches

jordan 12

nike air max 2017

hermes belt

kyrie 4

nike hyperdunk

jordan retro

yeezy 500

kd 10

cheap oakley sunglasses

foamposites

yeezy boost

pg 1

adidas tubular

pandora bracelet

kobe byrant shoes

yeezy shoes

yeezy boost 350

yeezy 500

air force ones

burberry outlet

michael kors outlet store

yeezy shoes

nike air max 2018

oakley

air jordan 6

mlb jerseys

adidas stan smith

jordan retro

calvin klein outlet

kevin durant shoes

curry 5

yeezy shoes

longchamp

hermes belt

chrome hearts outlet

balenciaga shoes

kyrie 3

hermes belts

tom ford glasses

nike flyknit

patriots jersey

ray ban

yeezy boost 350

yeezy

nhl jerseys

true religion outlet

air max 90

gucci belt

yeezy shoes

nike hyperdunk 2017

adidas eqt

balenciaga sneakers

nmd r1

adidas nmd

ysl handbags

off-white

adidas nmd

nike air max

kobe basketball shoes

birkin bag

asics shoes

nike cortez

adidas flux

adidas yeezy

lacoste online shop

links of london

nike flyknit trainer

curry 4

Topic Reply site:http://www.lastgascar.com

bape clothing

nike react

yeezys

kobe 11

longchamp bags

hermes handbags

birkin bag

new england patriots jersey

balenciaga sneakers

golden goose

stephen curry shoes

nike air max

yeezy boost 350

moncler jackets

nike zoom

nike air zoom pegasus 32

asics gel kayano

adidas stan smith

yeezy

moncler

kyrie irving shoes

paul george shoes

yeezy 700

adidas gazelle

adidas yeezy

links of london sale

d rose shoes

balenciaga

off-white

air max 2017

caterpillar boots

oakley

michael kors outlet

adidas eqt

nike flyknit

longchamp

paul george shoes

links of london

cheap nfl jerseys

oakley sunglasses

goyard handbags

nike mercurial vapor

adidas shoes

nmd

nike off white

100% real jordans for cheap

off white jordan 1

kobe basketball shoes

yeezy boost 350

damian lillard shoes

golden goose sneakers

golden goose outlet

ray ban store

adidas yeezy

kate spade outlet

nike x off white

cheap oakley sunglasses

nike shox outlet

nike free run

moncler outlet

red bottoms

pandora jewelry

cheap jordans

ray ban sunglasses online

ray ban sunglasses

converse outlet store

fenty puma

nmd

adidas yeezy boost

michael kors handbags

jordan 4

timberland outlet

off white jordan 1

converse outlet

kayno

jordan 11

goyard wallet

kd shoes

calvin klein underwear

nfl store

kobe 11

rayban sunglasses

yeezy

chrome hearts

off white hoodie

moncler

air jordans

ray ban sunglasses

jordan 1 off white

russell westbrook shoes

nike air max 90

lebron 15

ray ban sunglasses

nike air force 1 high

timberland shoes

adidas yeezy

adidas nmd

nike epic react flyknit

balenciaga sneakers

nike lebron 11

lebron 14

nike outlet store online shopping

longchamp handbags

fila shoes

yeezy

adidas outlet

prada eyeglasses

nike air max

basketball shoes

louboutin shoes

nike shoes

curry 4

salvatore ferragamo belt

tory burch shoes

adidas ultra boost 3.0

michael kors outlet

fila

off white shoes

adidas ultra boost 3.0

tom ford sunglasses

yeezy boost 350 v2

yeezy boost 350 v2

true religion outlet

moncler jackets

converse shoes

hermes belt

yeezy boost 350

fila shoes

westbrook shoes

nike huarache

pure boost

yeezy

iniki

fitflops sale clearance

supreme hoodie

moncler jackets

adidas tubular x

nfl jerseys

goyard handbags

yeezy wave runner 700

nike air max 90

basketball shoes

kobe shoes

adidas yeezy boost

yeezy shoes

ultra boost 3.0

ferragamo belt

yeezy boost 350 v2

hermes belts

kobe shoes

michael kors factory outlet

gucci belts

bape hoodie

michael kors

harden shoes

lebron 15 shoes

nike zoom

adidas nmd

adidas superstar

cheap nfl jerseys china

chrome hearts online

off white nike

true religion jeans

lebron soldier 11

air max

golden goose

balenciaga

asics sneakers

nike roshe

nike shoes for women

yeezy shoes

nike flyknit racer

nfl jerseys

adidas eqt support adv

yeezy boost 350 v2

off white clothing

michael kors handbags

adidas ultra boost

moncler outlet

ray ban

goyard handbags

adidas store

adidas eqt support adv

supreme clothing

fila outlet

russell westbrook shoes

true religion jeans

nike lebron 15

lebron shoes

cheap nba jerseys

ray ban sunglasses

nike huarache

christian louboutin

off white jordan 1

zx flux

lebron soldier 10

air max 270

tory burch shoes

vans store

ray ban aviator sunglasses

nike air max 270

true religion

prada sunglasses

pureboost

adidas stan smith uk

ferragamo sale

michael kors outlet online

adidas gazelle sale

nike air force 1

yeezy boost 350 v2

nike cortez women

adidas superstar UK

Zapoj sa do diskusie (8)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Slovné druhy a… 13. 6. 2008 12262 3.4 1269
 
sk Sémantická… 30. 11. 2005 2162 -- --
 
sk Slovník literárnych… 6. 11. 2005 2866 -- --
 
sk Štátnicové otázky… 4. 3. 2009 3065 -- --
 
sk Kognitívna analýza… 8. 8. 2006 3351 -- --
 
sk Kognitívna analýza… 13. 7. 2006 2971 -- --
 
sk vseobecna didaktika 19. 6. 2007 3160 -- --
 
sk Sociálne konflikty… 15. 5. 2017 1689 -- --
 
sk ANALÝZA NÁSILIA… 5. 9. 2008 3671 -- --
 
sk Modernizácia… 17. 10. 2007 2795 -- --