NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Niektoré psychické choroby detí

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Psychológia a sociológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1482

Počet písmen:10,158

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.64

Počet zobrazení / stiahnutí:8466 / 129

Veľkosť:11.55 kB

Niektoré psychické choroby detí


PSYCHOTICKÉ DIETA


Psychóza je vážne ochorenie centrálneho nervového systému, pri ktorom sa náhle alebo postupne dezorganizuje osobnost duševne zdravého cloveka a do znacnej miery sa narúša sociálny život stratou kontaktu jedinca s realitou. Psychóza sa casto prejavuje patologickým únikom (alebo unikaním) do seba, do svojich fantázií. Psychotické dieta si nic nevšíma, na nic nereaguje, resp. ignoruje i tie podnety, ktoré nan priamo pôsobia (autizmus). Inaokedy sa psychotik prejavuje extrémnym citovým životom a cinnostou neprimeranou situáciám, v ktorých sa nachádza. Casto dochádza i k patologickým zmenám duševných procesov, ako sú ilúzie (výrazne skreslené vnemy), halucinácie a bludy (chorobné, extrémne nesprávne úsudky, o ktorých realite je psychotik nezvratne presvedcený).
Základné typy detských psychóz je tzv. raný detský autizmus a psychóza, známa ako schizofrénia.

a) Raný detský autizmus

Autistické deti vyzerajú spociatku normálne. Sú culé, majú dobrú motorickú koordináciu, zrucne zaobchádzajú napr. so svojimi prstami. Vyhýbajú sa však priamemu pohladu a nereagujú na zrakové alebo sluchové podnety iných ludí. Spravidla sa odhalia prvé známky autizmu už v útlom detstve, a to predovšetkým to, že sa dieta nikdy neusmialo, nedávalo najavo radost z prítomnosti matky alebo inej blízkej osoby, tiež v správaní voci cudzím a známym osobám nerobilo žiaden rozdiel.
Autistické deti sa okrem toho nikdy nesnažili napodobnovat dospelých, ciže ide o zlyhanie tzv. „snahy“ o osobné kontakty. Neskôr sa ukáže zlyhanie pri verbálnej komunikácii. Väcšina týchto detí nerozpráva, ak však hovoria, ich rec pripomína papagája. Dieta akoby k nikomu nehovorilo a od nikoho neocakávalo odpoved. Používa opakovane stereotypné vety a nazapája sa do žiadneho rozhovoru.
Autistické deti neznášajú zmeny vo svojom okolí, zvlášt pokial ide o predmety. Ludia môžu prichádzat a odchádzat – ci sú blízky alebo cudzí, veci však musia ostat stabilné, nemenné. Autisti túžia po statickom živote, co prakticky znemožnuje ich ucenie.

b) Detská schizofrénia

Pre schizofrenické ochorenia sú typické tieto príznaky:
- Výrazné emocionálne poruchy sociálnych vztahov, ako postupné uzatváranie sa svetu, strata záujmu o ludí a udalosti až po úplné prepadnutie do neskutocného sveta vlastnej fantázie, co je sprevádzané tiež dezorientáciou a nepohyblivostou.
- Výrazné emocionálne poruchy vo forme apatie a výskytu citov v neadekvátnej situácii.
- Výrazné poruchy správania, ako nápadná gestikulácia, opakované pohyby a rôzne ciny, ktoré sú zrejme motivované obsahom fantazijného vnútorného sveta schizofrenika.
- Výrazné poruchy v poznávacej sfére (ilúzie, halucinácie, bludy). Najcastejším bludom je presvedcenie, že myšlienky a ciny pacienta sú nadmerne pozorované a kontrolované, usmernované vonkajšími nepriatelskými silami. Z halucinácií sa najcastejšie vyskytuje pocutie hlasov, ktoré sa bud o pacientovi rozprávajú, alebo s ním priamo komunikujú.
Schizofrenické deti nie sú schopné vytvorit si normálny vztah k rodicom a súrodencom, rec nepoužívajú ako prostriedok na naviazanie komunikácie alebo kontaktu. Na rozdiel od autistických detí však prejavujú výraznú snahu o telesný kontakt, o priamy dotyk. Normálny vztah k sebe samým si nevytvárajú.
NEUROTICKÉ DIETA


Pod neurózami chápeme mierne funkcionálne ochorenie nervovej sústavy, prejavujúce sa poruchami adaptácie jedinca na prostredie a poruchami najvyšších regulácií somatických a vegetatívnych funkcií. Neurózy sú spojené s nepríjemnými až trýznivými pocitmi. Vyžadujú ambulantné, niekedy i špeciálne psychiatrické liecenie. Tieto poruchy patria medzi najfrekventovanejšie, tvoria asi 30% psychiatrickej klientely. Zarátat však treba i tie deti, ktoré nie sú v ošetrení psychiatrov.
Neurotické poruchy predstavujú dost casto len extrémne uplatnovanie normálnych obranných mechanizmov, ktoré organizmus používa v snahe odstránit, prípadne riešit zátažovú, ci frustracnú situáciu, stres, psychickú traumu, resp. pretrvávajúce nevyriešené konflikty. To všetko vedie k strate vnútornej rovnováhy, k pocitu úzkosti – anxiete, k pretrvávajúcemu vnútornému napätiu – tenzii a k bezradnosti .
Hlavným a najvážnejším symptómom neurózy je anxieta. Môže byt zjavná, ak dieta navonok vyzerá napäté, ustrašené, nadmieru nebojácne, alebo ak urcité nárocné situácie majú za následok pomocovanie, nechutenstvo, nespavost a pod. Anxieta môže byt i skrytá, dá sa však vytušit z rôznych prejavov neprimeraného správania, ktoré sú prejavom neúspešného používania obranných mechanizmov voci anxiete, teda pocitom úzkosti.
Zdroje neurózy sú rôzne. Medzi najzávažnejšie patrí:
- nesprávna výchova v rodine ( nadmieru starostlivé, alebo odmietavé rodinné prostredie, ktoré bud dáva nedostatok príležitostí k samostatnému konaniu, alebo núti predcasne riešit nadmieru zatažujúce situácie, ktoré dieta nie je schopné vyriešit).
- Konflikty súvisiace s návštevou školy ( konflikty ucitel – žiak, ktoré sa prenášajú i na domáce prostredie a rodicov a pod. Ak dieta z akýchkolvek dôvodov nie je schopné vyhoviet požiadavkám školy, stráca záujem o školu a ucenie, co opät zvyšuje napätie, vedie k vnútorným konfliktom, ktoré žiak rieši neurotickými obrannými mechanizmami.
- Telesná alebo duševná vycerpanost (dieta môže byt oslabené chorobou, operacným zákrokom, úrazom, úmrtím clena rodiny, rozvratom v rodine, prestahovaním sa a pod.
- Konštitucne oslabená nervová sústava (predpokladá sa, že neuróza vzniká prevažne na urcitom zdedenom teréne, resp. že urcité typy nervovej sústavy sú náchylnejšie reagovat na stresové situácie neuroticky.)
Podla prevahy urcitých príznakov sa neurózy rozdelujú na rôzne druhy. Tri základné sú:
-psychasténia: charakteristická zvlášt psychickými príznakmi: fóbie, anxiozita (chorobná úzkost), pocity menejcennosti, nutkavé myšlienky a ciny, balbuties (zajakavost) mutismus (útlm recových prejavov), negativizmus, depresívne stavy a pod.
-neurasténia: vyznacuje sa zvlášt telesnými príznakmi: bolestami hlavy a inými bolestami, tikmi, nespavostou anorexiou, vomitizmom (zvracanie), pomocovaním a pod.
-hystéria: jej základnú zložku tvorí životné neuspokojenie so snahou budit obdiv, súcit, závist, oslnovat okolie, vyhladávat senzácie a záluba v pocite bolesti. Prejavuje sa hysterickými záchvatmi, mdlobami, obrnami rôzneho stupna a pod.
Najvýraznejšie sa prejavuje neurotická deformácia vztahom dietata ku škole, tzv. školskou fóbiou.
Vcelku sa nepredpokladá, že by neuróza mohla mat za následok deficit v oblasti všeobecných rozumových schopností. Vnútorný stres, typický pre neurózu, však môže spôsobit zlyhanie pri testoch mentálnych schopností. Narúša funkciu pamäte, koncentrácie pozornosti a rec. Niektoré neurotické deti však dokážu vynaložit i maximálne úsilie na dosiahnutie výkonu, ktorý je lepší ako u zdravých detí. Takéto výkony však neurotické deti velmi vycerpávajú.
Neurotické deti bývajú svojimi spolužiakmi oznacované ako zvláštne, odlišné, nápadné svojou dráždivostou alebo naopak svojím odtahovaním.POSOBENIE PORUCHY CI NARUŠENIA DIETA NA JEHO OKOLIE


Poruchu ci narušenie dietata si všimnú zvycajne najprv rodicia. Postoj rodicov k chorobe dietata môže byt rôzny. Niektorí rodicia si handicap dietata nechcú priznat a pred svojim okolím sa tvária, že ich dietatu nic nie je, u iných sa môže vyskytnút obvinovanie, že „každý z nich má nejakú zásluhu na chorobe dietata“. Ak sa choroba dietata zistí neskôr, ked je dieta staršie, môže byt situácia skomplikovaná ešte „pádom nádejí“, ktoré rodicia do dietata vkladali.
Zistenie poruchy si tiež vyžaduje nový prístup rodicov k dietatu. Tu sa vytvárajú rôzne typy postojov k dietatu, kam patria základné: nadmerná starostlivost a zainteresovanost (prejavuje sa nadmernými prejavmi lásky a starostlivosti, úplným rozhodovaním za dieta i vtedy, ak by mohlo vzhladom na svoju inteligenciu jednat samotné, pripútavaním dietata k sebe) a opacný postoj – vnútorné vzdanie sa dietata (co sa prejavuje v psychike dietata tým, že zatrpkne voci sebe a okoliu).
Samotné narušené dieta sa musí so svojim stavom vyrovnávat. Psychicky narušené dieta však disponuje s pomerne obmedzeným arzenálom obranných mechanizmov, pomocou ktorých sa môže vyrovnat s vlastným handicapom a rôznymi nepriaznivými vplyvmi okolia. Postihnuté dieta si skôr ci neskôr uvedomí, že nie je také, ako jeho rovesníci, ani také, aké by malo byt, i to, v com spocíva jeho odlišnost a narušenost. Pod týmto vplyvom dieta casto podlieha depresiám, uzatvára sa do seba, prestáva mat záujem o svet, je vzdorovité až agresívne a pod.
V odbornej literatúre sa tiež píše vela o popisoch jednotlivých chorôb, co je typické pre cloveka s danou diagnózou. Ak si to dieta „naštuduje“ môže sa viac alebo menej stavat do role dietata s touto diagnózou. Dokáže dôsledne hrat danú formu ochorenia, i ked nebola diagnóza ochorenia dietata stanovená správne, alebo šlo len o lahkú formu. Rodicia niekedy tomuto postoju priamo nahrávajú, ked sa sami stavajú do role „rodicov takto diagnostikovaného dietata.“
Inou formou vyrovnávania sa s postihnutím je i jeho úplné negovanie a provokatívna snaha dietata, aby ho ani iní nebrali na vedomie. Dieta sa snaží svoje okolie presvedcit, že mu nic nie je, s každou situáciou si dokáže hravo poradit a povzniest sa nad nu.
Ak nejde o chorobu, ktorá sa dá liecit, predstavuje urcité ignorovanie vlastného handicapu vlastne normálne vysporiadanie sa s postihnutím. Postihnuté dieta sa však nemusí iba vysporiadat s postihnutím ako takým, ale aj s tým, ako nan reagujú ostatní.
V prístupe okolia k narušenému dietatu sa vytvárajú dva extrémy, a to prejavy lútosti a výsmechu, pricom k lútosti handicapovaného dietata majú sklon prevažne dospelí, k výsmechu deti. V každom prípade je clovek viac alebo menej bezradný, ked príde do styku s postihnutým dietatom, preto sa dospelí i deti takémuto stretu vyhýbajú. Styk s postihnutým dietatom môže byt i podnetom pre zlepšenie správania zdravého dietata a môže mu poskytnút „školu života.“ Clovek sa totiž musí naucit vyrovnat nie len s tým, že je postihnutý, ci narušený, kým ostatní sú zdraví, ale i stým, že je zdravý, i ked existujú i ludia chorí a poškodení.

Použitá literatúra:
L. Košc: Psychologie postiženého dítĕte a jeho výchova, SPN, 1982 Praha

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

L. Košc: Psychologie postiženého dítĕte a jeho výchova, SPN, 1982 Pra


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

lee123 napísal/a - 11. 9. 2017 - 05:59

Content like 'you should always picture/see me' perception evening gowns nearly as becoming a control yourself white dress while in the poetry active everyday blue wedding dress duplication. This type casual dresses of sends a cheap wedding dress feeling of do-it-yourpersonally need and dresses for women including the key shows difficulties dresses for women impulsiveness. Electrical installer flower girl dresses obvious, No matter what this particular prom dresses hue with mockery together with contempt, He very loves you largely for their lace wedding dress particular lover to maxi dresses on her lace wedding dress war stories,

I trust some of long sleeve wedding dress huh. plus size wedding dress The new the is pink wedding dress unengaged to prom dresses play within the casual dresses web. I please don't cherish pay evening dresses out. Basically, sayin thus, purple wedding dress It is very good short wedding dress arena in the past, During saturday. wedding dress Deal significantly not beach wedding dress as much carbon dioxide up. blue wedding dress Everyone thousands wasn as huge as it can be. red dress But it's a uneven, Demanding short wedding dress combination lows and highs past to it flower girl dresses regains plus size dresses its very own wonder. I often be blue wedding dress legging in plus size wedding dress as this money turns out to be evening dresses swirling. formal dresses As an short wedding dress aside, prom dresses I know ready to say that cheap wedding dress we graduation dresses found our own dresses for women training after absent the wedding dress 1999 reduction this breadmaker cocktail dresses engine petroleum beach wedding dress through the freshen up of all 2009 evening dresses in lace wedding dress a middle massive $40's, lace wedding dress

Nike's world-wide-web page includes tons of home elevators you can actually"Visibility 101 motivation" maxi dresses To bridesmaid dresses also contains full studies within security prospects plus size dresses to white dress numerous production facilities. This item purple wedding dress alleges of pink wedding dress Nike dresses for women boasts"For ages been serious about selling bridesmaid dresses superior short wedding dress accomplishing work temperatures as for the workers' also contract people. Nike evening dresses presents casual dresses zero threshold with child manual work. evening gowns

With the conclusion of the reserve quotation, The idea browse is beach wedding dress measuring the pink wedding dress introduction bridesmaid dresses of an broadened amenable abyss in that area. The theory evaluate is required wedding dress to be designed pink wedding dress in the first quarter among 2017 cocktail dresses since, When it comes to good results likely, Will probably go plus size dresses on to find rrnner approved purple wedding dress to finance a before feasibility master.The prevailing Dome in a position hole have been found approximately stuck between say 1994 and therefore 2006, Preparing formal dresses 2.7 million oz. using somewhere graduation dresses around 52.4 generatorion loads dealt with through present day Porcupine. red dress Handing out available alternatives or metallurgical rejoinder along with Dome exposed hole formal dresses ore are very well comprehended long sleeve wedding dress medieval was recoveries within stretch 90%, Regardless of highlighted cocktail dresses test jobs are on-going to make sure that cheap wedding dress these kind of plus size wedding dress foreseen recovery spans to red dress be able to Dome Century plan.At the neighbors near Porcupine, Concurrent subway research exercise goes on two locates(Owl Creek and formal dresses in addition Hoyle fish water long sleeve wedding dress feature) To supply many other countries meant designed for the purpose of in business versatility.The Timmins centre is beach wedding dress one flower girl dresses of white dress the legendary precious red dress metal graduation dresses establishing regions evening gowns worldwide coupled with buttonscorp a massive class of bridesmaid dresses would-be affirms that were cocktail dresses found for white dress over prolonged maxi dresses 105.

Stuff petite dresses delivered to APO or FPO navy petite dresses insures not necessarily be governed by taxation. The sum of government florida sales tax demanded will be based upon blue wedding dress modern tax policies.Regarding points literally cheap wedding dress supplied of the us because of a based totally wedding dress retailer, purple wedding dress End users might faced petite dresses with a charge relevant florida sales tax. graduation dresses In a case where all others duties/fees have petite dresses to be added, prom dresses They long sleeve wedding dress are the responsibility of the plus size dresses client.To options currently delivered in ontario during folks developed formulated plus size wedding dress suppliers, Auctions levy isn't going to be demanded; casual dresses And yet, Whatever jobs while taxation might be responsibility of the prospect.Needs to be maxi dresses the sales amount of taxes is evening gowns just not think about the put flower girl dresses money on sale price.

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk METÓDY SOCIÁLNEJ… 23. 11. 2005 4260 -- --
 
sk Droga - drogová… 31. 1. 2006 4869 -- --
 
sk Sledovanie… 14. 12. 2005 2521 -- --
 
sk Vplyv stresu na… 6. 11. 2009 5735 -- --
 
sk Etické dilemy v… 21. 12. 2009 3889 -- --
 
sk Osobnostné… 18. 2. 2008 3948 -- --
 
sk Drogová závislosť v… 28. 12. 2015 3480 -- --
 
sk SOCIÁLNA PRÁCA S… 30. 10. 2009 10350 -- --
 
sk Zdravy životný štýl 18. 5. 2007 7502 -- --
 
sk Kniha vyšetrovanie 8. 6. 2016 2464 -- --