Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu

Úcel trestu


Úcelom trestu je chránit spolocnost pred páchatelmi trestných cinov, zabránit odsúdenému v dalšom páchaní trestnej cinnosti a vychovat ho k tomu, a by viedol riadny život, a tým výchovne pôsobit aj na ostatných clenov spolocnosti. Výkonom trestu nesmie byt ponížená ludská dôstojnost.

Druhy trestov

Za spáchané trestné ciny môže súd uložit len tieto tresty:
a/ odnatie slobody
b/ stratu cestných titulov a vyznamenaní
c/ stratu vojenskej hodnosti
d/zákaz cinnosti
e / prepadnutie majetku
f/ penažný trest
g/ prepadnutie veci
h/ vyhostenie
ch/ zákaz pobytu

Ak tento zákon v osobitnej casti ustanovuje na niektorý trestný cin niekolko trestov, možno uložit každý tento trest samostatne alebo aj viac ich popri sebe. Popri treste, ktorý ustanovuje tento zákon v osobitnej casti na niektorý trestný cin, možno uložit aj iné tresty uvedené v § 27. Vyhostenie a zákaz pobytu možno uložit samostatne, aj ked tento zákon v osobitnej casti taký trest neustanovuje. Nemožno však uložit penažný trest popri prepadnutí majetku.

Výnimocný trest

Výnimocným trestom sa rozumie jednak trest odnatia slobody nad pätnást až dvadsiatich piatich rokov, jednak trest odnatia slobody na doživotie. Výnimocný trest sa môže uložit len za trestný cin, pri ktorom to tento zákon v
Osobitnej casti dovoluje. Ak súd uloží takýto trest, môže zároven rozhodnút, že doba výkonu disciplinárneho trestu celodenného umiestnenia do uzavretého oddelenia a umiestnenia do samoväzby sa na úcely podmienecného prepustenia do doby výkonu trestu nezapocítava. Trest odnatia slobody nad pätnást rokov až do dvadsiatich piatich rokov môže súd uložit iba vtedy, ak stupen nebezpecnosti trestného cinu pre spolocnost je velmi vysoký a možnost nápravy páchatela je obzvlášt stažená. Trest odnatia slobody na doživotie môže súd uložit iba páchatelovi , ktorý spáchal trestný cin vraždy podla § 219 ods. 2 alebo ktorý pri trestnom cine vlastizrady /91/, teroru podla § 93 alebo § 93 ods. 3, všeobecného ohrozenia podla § 179 ods. 3 alebo genocídia
/§ 259/ zavinil smrt iného úmyselne, a to za podmienok, že :
a/ stupen nebezpecnosti takého trestného cinu pre spolocnost je mimoriadne vysoký vzhladom na obzvlášt zavrhnutiahodný spôsob vykonania cinu alebo na obzvlášt zavrhnutiahodnú pohnútku, alebo na obzvlášt tažký alebo tažko napravitelný následok,
b/ uloženie takého trestu vyžaduje úcinná ochrana spolocnosti a
c/ nie je nádej, že by páchatela bolo možné napravit trestom odnatia slobody nad pätnást až do dvadsiatich piatich rokov.Odnatie slobody

Trest odnatia slobody sa ukladá najviac na pätnást rokov. Za trestné ciny, pri ktorých horná hranica trestnej sadzby odnatia slobody neprevyšuje jeden rok, možno uložit nepodmienecný trest odnatia slobody len za podmienky, že by vzhladom na osobu páchatela uloženie iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu úcelu trestu. Trest odnatia slobody sa vykonáva podla osobitného zákona a dalších všeobecne záväzných právnych predpisov v nápravnovýchovných ústavoch. Trest odnatia slobody neprevyšujúci jeden rok uložený vojakovi v základnej službe sa môže vykonat aj vo vojenskom nápravnom útvare. Vo výkone trestu je odsúdený sústavne vychovávaný k tomu, aby viedol riadny život. Ak bol trest odnatia slobody uložený vojakovi vykonaný vo vojenskom nápravnom útvare, hladí sa na páchatela, akoby nebol odsúdený.

Strata cestných titulov a vyznamenaní

Súd môže uložit trest straty cestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje páchatela za úmyselný trestný cin na nepodmienecný trest odnatia slobody najmenej na dva roky. Súd môže uložit trest aj pri kratšom nepodmienecnom treste odnatia slobody alebo pri inom treste, ak to vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu vyžaduje ochrana povolania, ktoré páchatel vykonával v case spáchania trestnej cinnosti, za ktorú bol odsúdený. Strata cestných titulov a vyznamenaní spocíva v tom, že odsúdený stráca vyznamenania, cestné uznania, vedecké a umelecké hodnosti a iné cestné tituly udelené podla vnútroštátnych predpisov, ako aj právo nosit cudzozemské vyznamenania a používat cudzozemské tituly.

Strata vojenskej a inej hodnosti

Súd môže uložit trest straty vojenskej a inej hodnosti, ak odsudzuje páchatela , ktorý je nositelom takej hodnosti, za úmyselný trestný cin na nepodmienecný trest odnatia slobody najmenej na dva roky. Súd môže uložit tento trest aj popri kratšom nepodmienecnom treste odnatia slobody alebo popri inom treste, ako odsudzuje páchatela, ktorý je príslušníkom ozbrojených síl alebo príslušníkom ozbrojeného zboru, a ak to vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu vyžaduje disciplína a poriadok v ozbrojených silách alebo ozbrojenom zbore. Strata vojenskej a inej hodnosti spocíva v tom, že sa odsúdenému znižuje hodnost vo vojsku na hodnost vojaka, a ak ide o príslušníka iného ozbrojeného zboru, odníma sa mu hodnost v tomto zbore.

Zákaz cinnosti

Súd môže uložit trest zákazu cinnosti na jeden rok až desat rokov, ak sa páchatel dopustil trestného cinu v súvislosti s touto cinnostou. Trest zákazu cinnosti ako trest samostatný môže súd uložit len v prípade, že tento zákon v osobitnej casti uloženie tohto trestu dovoluje a ak vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu a možnosti nápravy páchatela uloženie iného trestu na dosiahnutie úcelu trestu nie je potrebné. Do doby výkonu trestu zákazu cinnosti sa nezapocítava doba výkonu trestu zákazu cinnosti sa nezapocítava doba výkonu trestu odnatia slobody, zapocítava sa však doba, po ktorú bolo páchatelovi pred právoplatnostou rozsudku oprávnenie na cinnost, ktorá je predmetom zákazu, v súvislosti s trestným cinom odnaté podla osobitných predpisov alebo na základe opatrenia štátneho orgánu nesmel už túto cinnost vykonávat.

Prepadnutie majetku

Súd môže vzhladom na okolnosti spáchaného trestného cinu a pomery páchatela uložit trest prepadnutia majetku, ak páchatela odsudzuje na výnimocný trest alebo ak ho odsudzuje na nepodmienecný trest odnatia slobody za závažný úmyselný trestný cin, ktorým páchatel získal alebo sa snažil získat majetkový prospech. Bez podmienok odseku 1 môže súd uložit trest prepadnutia majetku iba v prípade, že tento zákon v osobitnej casti uloženie tohto trestu dovoluje, ako samostatný trest môže sa trest prepadnutia majetku uložit, ak vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu a na osobu páchatela uloženie iného trestu na dosiahnutie úcelu trestu nie je potrebné.

Penažný trest

Penažný trest vo výmere od 5 000 Sk do 5 000 000 Sk môže súd uložit, ak páchatel úmyselnou trestnou cinnostou získal alebo sa snažil získat prospech. Bez splnenia podmienok uvedených v odseku 1 môže súd uložit penažný trest v prípade, ak tento zákon v osobitnej casti:
A/uloženie tohto trestu dovoluje alebo
B/ ho ukladá za trestný cin, pri ktorom horná hranica trestnej sadzby odnatia slobody neprevyšuje pät rokov a vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu a možnost nápravy páchatela trest odnatia slobody neukladá. Ako samostatný trest môže byt penažný trest uložený, ak vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu a možnost nápravy páchatela uloženie iného trestu na dosiahnutie úcelu trestu nie je potrebné. Súd môže urcit, že penažný trest sa splatí v primeraných mesacných splátkach.

Prepadnutie veci

Súd môže uložit trest prepadnutia veci:
A/ ktorá bola použitá na spáchanie trestného cinu,
B/ ktorá bola urcená na spáchanie trestného cinu,
C/ ktorú páchatel získal trestným cinom alebo ako odmenu zan alebo
D/ ktorú páchatel nadobudol za vec uvedenú pod písmenom c
Trest prepadnutia veci môže súd uložit, len ak ide o vec patriacu páchatelovi. Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát. Na páchatela, ktorému bol uložený trest prepadnutia veci ako trest samostatný, sa hladí, akoby nebol odsúdený, ak trest riadne vykoná.

Vyhostenie

Ak to vyžaduje bezpecnost osôb alebo majetku alebo iný všeobecný záujem, súd môže páchatelovi, ktorý nie je obcanom Slovenskej republiky ani osobou, ktorej bolo priznané postavenie utecenca, uložit trest vyhostenia z územia republiky, a to ako trest samostatný alebo aj popri inom treste.

Zákaz pobytu

Súd môže uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až pät rokov za úmyselný trestný cin, ak to vyžaduje so zretelom na doterajší spôsob života páchatela a miesto spáchania cinu ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku, trest zákazu pobytu sa nemôže vztahovat na miesto alebo obvod, v ktorom má páchatel trvalý pobyt. Súd môže uložit páchatelovi na dobu výkonu tohto trestu primerané obmedzenia smerujúce k tomu, aby viedol riadny život, ak mu tento trest neukladá popri nepodmienecnom treste odnatia slobody. Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa doba výkonu trestu odnatia slobody nezapocítava. Trest zákazu pobytu záleží v tom, že sa odsúdený nesmie po dobu výkonu tohto trestu zdržiavat na urcitom mieste alebo v urcitom obvode, na prechodný pobyt na takom mieste alebo v takom obvode v nevyhnutnej osobnej veci je potrebné povolenie.

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

I. SAMO 1/1996, str. 44-45, LUDOPRESS Trencín 1995
II. TRESTNÝ ZÁKON: Zákony II/2002, Poradca, GRYF Žilina 2002
\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk


Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu