Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu
Úcel trestu


Úcelom trestu je chránit spolocnost pred páchatelmi trestných cinov, zabránit odsúdenému v dalšom páchaní trestnej cinnosti a vychovat ho k tomu, aby viedol riadny život , a tým výchovne posobyl aj na ostatných clenov spolocnosti.
Výkonom trestu nesmie byt ponížená ludská dôstojnost.

druhy trestov:
Za spáchané trestne ciny môže sud uložit len tieto tresty:
- odnatie slobody
- stratu cestných titulov a vyznamenaní
- stratu vojenskej hodnosti
- zákaz cinnosti
- prepadnutie majetku
- penažný trest
- prepadnutie veci
- vyhostenie
- zákaz pobytu

Ak tento zákon v osobitnej casti ustanovuje na niektorý trestný cin niekolko trestov, možno uložit každý tento trest samostatne alebo i viac ich popri sebe. Popri treste, ktorý ustanovuje tento zákon v osobitnej casti na niektorý trestný cin, možno uložit aj iné tresty. Vyhostenie a zákaz pobytu možno uložit samostatne, aj ked tento zákon v osobitnej casti taký trest neustanovuje. Možno však uložit penažný trest popri prepadnutí majetku.
vysvetlenie jednotlivých druhov trestov:
Odnatie slobody:
Trest odnatia slobody sa ukladá najviac na 15 rokov. Za trestne ciny, pri ktorých horná hranica trestnej sadzby odnatia slobody neprevyšuje jeden rok, možno uložit nepodmienecný trest odnatia slobody len za podmienky, že by vzhladom na osobu pachatela uloženie iného trestu zjavne neviedlo k dosiahnutiu úcelu trestu.
Trest odnatia slobody sa vykonáva v nápravnovýchovných ústavoch. Trest odnatia slobody neprevisujúci jeden rok uložený vojakom v základnej službe sa môže vykonat aj vo vojenskom nápravnom útvare. Vo výkone trestu je odsúdený sústavne vychovávaný k tomu, aby viedol riadny život.
ak bol trest uložený vojakovi vykonaný vo vojenskom nápravnom útvare, hladí sa na pachatela ako by nebol odsúdený.
Strata cestných titulov a vyznamenaní:
Sud moze ulozit trest straty cestných titulov a vyznamenaní, ak odsudzuje pachatela za úmyselný trestný cin spáchaný z obzvlášt zavrhnutiahodnej pohnútky na nepodmienecný trest odnatia slobody najmenej na 2 roky.
Strata cestných titulov a vyznamenaní záleží v tom, že odsúdený stráca cesko-slovenske a slovenské vyznamenania, cestne uznania, vedecké a umelecké hodnosti a iné cestne tituly, ako aj pravo nosit cudzozemské vyznamenania a používat cudzozemské cestne tituly.
STRARA VOJENSKEJ HODNOSTI:
sud môže uložit trest straty vojenskej hodnosti, ak odsudzuje pachatela za úmyselný trestný cin spáchaný z obzvlášt zavrhnutelne pohnútky na nepodmienecný trest odnatia slobody najmenej na dva roky.
Vojensky sud môže uložit tento trest aj popri kratšom nepodmienecnom treste odnatia slobody, ak to vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu vyžaduje kázen a poriadok v ozbrojených silách alebo v ozbrojenom zbore.
Strata vojenskej hodnosti záleží na tom, že sa odsúdenému znižuje hodnost vo vojsku na hodnost prostého vojaka a odníma sa mu jeho hodnost v ozbrojenom zbore, ktorého príslušníci podliehajú právomoci vojenských sudov.
ZAKAZ CINNOSTI:
Sud môže uložit trest zákazu cinnosti na jeden rok až desat rokov, ak sa pachatel dopustil trestného cinu v súvislosti s touto cinnostou.
trest zákazu cinnosti ako trest samostatný môže sud uložit len v prípade, že tento zákon v osobitnej casti uloženie tohto trestu dovoluje a ak vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu a možnosti nápravy pachatela uloženie iného trestu na dosiahnutie úcelu trestu nie je potrebne.
Do doby výkonu trestu zákazu cinnosti sa nezapocítava doba výkonu trestu odnatia slobody, zapocítava sa však doba, po ktorú bolo pachatelovi pred právoplatnostou rozsudku oprávnenie na cinnost, ktorá je predmetom zákazu, v súvislosti s trestným cinom odnaté podla osobitných predpisov alebo na základe opatrenia štátneho organu nesmel už tuto cinnost vykonávat.
Ak bol trest vykonaný, hladí sa na pachatela, ako by nebol odsúdený.
PREPADNUTIE MAJETKU:
Sud môže vzhladom na okolnosti spáchaného trestného cinu
a pomery pachatela ulozit trest prepadnutia majetku, ak pachatela odsudzuje na výnimocný trest alebo ak ho odsudzuje na nepodmienecný trest odnatia slobody za záväzný úmyselný trestný cin, ktorým pachatel získal alebo sa snažil získat majetkový prospech.
Prepadnutie majetku postihuje cely majetok odsúdeného alebo tu jeho cast, ktorú sud urcí, prepadnutie sa však nevztahuje na prostriedky alebo veci, ktoré sú nevyhnutne potrebne na uspokojenie životných potrieb odsúdeného alebo osôb, o ktorých výživu alebo výchovu je odsúdený podla zákona povinný sa starat.
Výkonom o prepadnutí majetku zaniká zákonné majetkové spolocenstvo. Vlastníkom prepadnutého majetku sa stáva štát.
PENAZNY TREST:
Penažný trest vo výmere od 2000sk do 1000 000sk môže sud uložit, ak pachatel úmyselnou trestnou cinnostou získal alebo sa snažil získat majetkový prospech.
Sud môže uložit penažný trest iba v prípade, že:
- tento zákon v osobitnej casti uloženie tohto trestu dovoluje, alebo
- ukladá ho za trestný cin, pri ktorom horná hranica trestnej sadzby odnatia slobody neprevyšuje 3 roky, a vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu a možnost nápravy pachatela trest odnatia slobody súcasne neukladá.
Pri výmere penažného trestu sud prihliadne na osobne a majetkové pomery pachatela. Penažný trest neuloží, ak je zrejme, že by bol nevymozitelny.
Vymozena suma penažného trestu pripadá štátu.
PREPADNUTIE VECI:
Sud môže uložit trest prepadnutia veci:
- ktorý bola použitá na spáchanie trestného trestu
- ktorá bola urcená na spáchanie trestného cinu
- ktorú pachatel získal trestným cinom alebo ako odmenu zan
Trest prepadnutia veci môže sud uložit, len ak ide o vec patriacu pachatelovi.
Vlastníkom prepadnutej veci sa stáva štát.
VYHOSTENIE:
sud môže uložit pachatelovi, ktorý nie je obcanom slovenskej rep. , trest vyhostenia z územia republiky ako trest samostatný alebo popri inom treste, ak to vyžaduje bezpecnost ludí alebo majetku alebo iný všeobecný záujem.
ZAKAZ POBYTU:
Sud môže uložit trest zákazu pobytu na jeden rok až 5 rokov za úmyselný trestný cin, ak to vyžaduje zo zretelom na doterajší spôsob života pachatela a miesto spáchania cinu ochrana verejného poriadku, rodiny, zdravia, mravnosti alebo majetku.
Trest zákazu pobytu sa môže uložit ako samostatný trest za trestný cin, na ktorý zákon ustanovuje trest odnatia slobody, ktorého horná hranica trestnej sadzby neprevyšuje 3 roky, ak vzhladom na povahu spáchaného trestného cinu a možnost nápravy pachatela uloženie iného cinu na dosiahnutie úcelu trestu nie je potrebne.
Sud môže uložit pachatelovi na dobu výkonu tohto trestu primerane obmedzenia smerujúce k tomu aby viedol riadny život.
Do doby výkonu trestu zákazu pobytu sa doba výkonu trestu odnatia slobody nezapocítava. Trest zákazu pobytu záleží v tom že sa odsúdený nesmie po dobu výkonu trestu zdržiavat v urcitom mieste alebo v urcitom obvode, na prechodný pobyt na takomto mieste alebo v takomto obvode v nevyhnutnej osobnej veci je potrebne povolenie.
\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk

Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu