NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Poslanie, úlohy a strategické perspektívy NATO

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (2)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náuka o spoločnosti

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:2088

Počet písmen:15,126

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:8.40

Počet zobrazení / stiahnutí:4506 / 322

Veľkosť:15.71 kB

Poslanie, úlohy a strategické perspektívy NATO


Hlavnou úlohou vojenských síl Severotlantickej aliancie je zachovanie mieru, garantovanie územnej celistvosti, politickej nezávislosti a bezpecnosti clenov. Aliancia preto udržiava primeranú štruktúru kombinácie konvencných a jadrových zbraní umiestnených v Európe. V prípade potreby ich bude modernizovat na najnižšej dostatocnej úrovni. Tieto sily chce udržiavat tak, aby boli schopné hodnoverne odstrašovat. Z tohto urcenia vyplýva, že jadrové zbrane si aj v novej stratégii zachovávajú svoje výnimocné postavenie nenahraditelného faktora zachovania mieru. Konvencné sily sú zároven pripravené na to, aby okrem úloh obrany boli spôsobilé reagovat na celú škálu definovaných rizík, a to v súlade so stratégiou ich použitia.
V záujme udržania bezpecnosti a stability v euroatlantickom priestore, ktoré majú v poslaní aliancie rozhodujúci význam môže aliancia povolat vojenské sily na vedenie operácií. Ich cielom je reagovat na krízové situácie, ktoré narušujú stabilitu a ohrozujú bezpecnost clenov. Vojenské sily môže aliancia vyslat aj do mierových operácií pod vedením iných medzinárodných organizácií, ako sú OSN alebo OBSE.
Vzhladom na to, že medzi týmito operáciami sa môžu vyskytnút aj také, ktoré sa svojimi nárokmi a zložitostou dajú porovnat s inými aktivitami uskutocnovanými v rámci kolektívnej obrany, musia byt sily dobre vycvicené, vybavené, na požadovanej úrovni pohotovosti, s velením a celou potrebnou podpornou štruktúrou. Na základe skúseností z Balkánu aliancia predpokladá, že v operáciách uskutocnovaných v rámci krízového manažmentu budú spolocne so silami v rámci mnohonárodných síl pôsobit i vojenské sily partnerských krajín vrátane síl Ruskej federácie. V kontexte s rozvíjajúcou sa ESDI sú sily aliancie pripravované a vybavené tak, aby v prípade príslušného politického rozhodnutia boli schopné pôsobit aj v operáciách pod vedením ZEÚ.

Poslanie a úlohy Aliancie
Hlavným a trvalým poslaním NATO, zakotveným vo Washingtonskej zmluve, je garantovat slobodu a bezbecnost všetkých jej clenov politickými a vojenskými prostriedkami. Aliancia je založená na spolocných hodnotách demokracie, ludských práv a zákonnosti a od svojho vzniku usilovala o zabezpecenie spravodlivého a trvalého mierového usporiadania v Európe. Tak bude konat aj nadalej. Dosiahnutie tohto ciela môže byt spojené s rizikom krízy a konfliktu ovplyvnujúceho bezpecnost euroatlantického priestoru. Preto Aliancia nielen zabezpecuje obranu svojich clenov, ale prispieva k mieru a stabilite v tomto regióne.
Aliancia stelesnuje transatlantický zväzok, ktorým je bezpecnost Severnej Ameriky trvale spätá s bezpecnostou Európy. Je to konkrétne vyjadrenie efektívneho kolektívneho úsilia jej clenov pri podpore ich spolocných záujmov.
Základným princípom, ktorým sa riadi pôsobenie Aliancie, je princíp spolocnej povinnosti a vzájomnej spolupráce medzi zvrchovanými štátmi na podporu nedelitelnosti bezpecnosti pre všetkých jej clenov. Solidarita a súdržnost v rámci Aliancie prostredníctvom každodennej spolupráce v politickej i vo vojenskej oblasti zabezpecuje, že žiadny jednotlivý spojenec nie je nútený spoliehat sa iba na svoje vlastné úsilie, ak má celit vážnym bezpecnostým výzvam. Aliancia bez toho, aby zbavovala clenské štáty ich práva a povinnosti vykonávat ich zvrchované práva v oblasti obrany, umožnuje im prostredníctvom kolektívneho konania dosiahnut základné ciele svojej národnej bezpecnosti.
Vedomie rovnakej bezpecnosti pre clenov Aliancie, bez zretela na ich rozdielne podmienky a na ich vlastnú vojenskú spôsobilost, prispieva k stabilite v euroatlantickom priestore. Aliancia usiluje o takéto výhody nielen pre svojich clenov, ale prijala za svoju povinnost utváranie podmienok umožnujúcich rozšírenie partnerstva, spolupráce a dialógu s ostatnými, ktorí zdielajú jej široké politické ciele.
Na splnenie svojho hlavného poslania ako Aliancie štátov , viazaných Washingtonskou zmluvou a Chartou Organizácie Spojených národov, Aliancia plní dalej uvedené základné bezpecnostné úlohy.
V oblasti bezpecnosti: byt jedným z nepostrádatelných základov pre stabilné euroatlantické bezpecnostné prostredie, založené na posilnovaní demokratických inštitúcií a záväzku mierového vyriešenia sporov, v ktorom žiadna krajina nebude mat možnost zastrašovat alebo donucovat ktorúkolvek inú krajinu za pomoci hrozby silou alebo použitia sily.
V oblasti konzultácií: v zhode s clánkom 4 Severoatlantickej zmluvy slúžit ako hlavné transatlantické fórum na konzultácie spojencov o akýchkolvek otázkach, ktoré sa dotýkajú ich životne dôležitých záujmov, vrátane možného vývoja, s ktorým sú spojené riziká pre bezpecnost clenov a na potrebné koordinovanie ich úsilia v oblastiach spolocného záujmu.
V oblasti odstrašovania a obrany: odstrašovat a zabezpecit obranu pred akoukolvek hrozbou agresie proti ktorémukolvek clenskému štátu NATO, ako je upravené v clánkoch 5 a 6 Washingtonskej zmluvy.
Okrem toho, v záujme zvýšenia bezpecnosti a stability v euroatlantickom priestore:
- pri krízovom manažmente: byt pripravená, v jednotlivých prípadoch a na základe konsenzu, podla úpravy v clánku 7 Washingtonskej zmluvy, prispievat k úcinnej prevencii konfliktov a aktívne sa zapájat do urovnávania krízových situácií, vrátane operácií reagujúcich na krízovú situáciu.
- v rámci partnerstva: rozvíjat široko založené partnerstvo, spoluprácu a dialóg s inými krajinami v euroatlantickej oblasti s cielom zvýšit transparentnost, vzájomnú dôveru a spôsobilost na spolocnú akciu s Alianciou.

Pri plnení svojho poslania a hlavných bezpecnostných úloh bude Aliancia nadalej rešpektovat legitímne bezpecnostné záujmy ostatných a usilovat o mierové vyriešenie sporov podla úpravy v Charte Organizácie Spojených národov. Aliancia bude pomáhat pri utváraní mierových a priatelských medzinárodných vztahov a podporovat demokratické inštitúcie. Aliancia sa nepovažuje za protivníka žiadnej krajiny.


Strategické perspektívy

Formujúce sa strategické prostredie
Aliancia pôsobí v prostredí pokracujúcej zmeny. Vývin udalostí v posledných rokoch bol celkovo pozitívny, pretrvávajú však neistoty a riziká, ktoré môžu prerást do akútnych krízových situácií. V tomto meniacom sa kontexte plní NATO klúcovú úlohu pri posilnovaní euroatlantickej bezpecnosti po skoncení studenej vojny. Zvyšuje sa politická úloha Aliancie, prehlbuje sa jej politické a vojenské partnerstvo, spolupráca a dialóg s ostatnými štátmi, vrátane Ruska, Ukrajiny a krajín stredomorského dialógu, nadalej je otvorená na pristúpenie nových clenov, spolupracuje s ostatnými medzinárodnými organizáciami, prijala povinnost, ako sa to prejavilo na Balkáne, pôsobit pri prevencii konfliktov a urovnávaní krízových situácií, a to aj za pomoci operácií na podporu mieru; to všetko je prejavom jej odhodlania utvárat vlastné bezpecnostné prostredie a posilnovat mier a stabilitu v euroatlantickej oblasti.
NATO sa zároven s úspechom adaptovalo, aby posilnilo svoju spôsobilost prispievat k euroatlantickému mieru a stabilite. Súcastou vnútornej reformy bola aj nová štruktúra velenia, vrátane koncepcie Mnohonárodných spolocných síl osobitného urcenia (CJTF), spracovanie úprav, umožnujúcich rýchle rozmiestnenie síl pre celú škálu cinností Aliancie a formovanie europskej bezpecnostnej a obrannej identity (ESDI) v rámci Aliancie.
Organizácia Spojených národov (OSN), Organizácia pre bezpecnost a spoluprácu v Európe (OBSE), Európska únia (EU) a Západoeurópska únia (ZEÚ) významne prispeli k euroatlantickej bezpecnosti a stabilite. Organizácie, ktoré sa navzájom podporujú, sa stali hlavným znakom bezpecnostného prostredia.
Bezpecnostná rada Organizácie Spojených národov má základnú zodpovednost za zachovanie medzinárodného mieru a bezpecnosti a ako taká plní klúcovú úlohu pri podporovaní bezpecnosti a stability v euroatlantickej oblasti.
OBSE ako regionálna inštitúcia je najuniverzálnejšou bezpecnostnou organizáciou v Európe, ktoré zahrna aj Kanadu a Spojené štáty, a plní zásadnú úlohu pri podpore mieru a stability, posilnovaní kooperatívnej bezpecnosti a zdokonalovaní demokracie a ludských práv v Európe. OBSE je osobitne aktívna v oblasti preventívnej diplomacie, prevencie konfliktov, krízovom manažmente a obnove po skoncení konfliktov. NATO a OBSE rozvinuli tesnú konkrétnu spoluprácu, najmä so zretelom na medzinárodné úsilie o dosiahnutie mieru v bývalej Juhoslávii.
Európska únia prijala významné rozhodnutia a prichádza s dalšími podnetmi v úsilí o posilnenie svojej bezpecnostnej a obrannej dimenzie. Tento proces bude mat dôsledky pre celú Alianciu a všetci európski spojenci majú byt do neho zapojení, vychádzajúc z úprav vypracovaných NATO a ZEÚ. Formovanie Spolocnej zahranicnej a bezpecnostnej politiky (CFSP) zahrna postupné utváranie rámca spolocnej obrannej politiky. Takáto politika bude kompatibilná so spolocnou bezpecnostnou a obrannou politikou sformovanou v rámci Washingtonskej zmluvy, ako sa požaduje v Amsterdamskej zmluve. K význmamným krokom, ktoré sa v tomto smere urobili, partí zaclenenie úloh ZEÚ, prijatých v Petersbergu do Zmluvy o Europskej únii a formovanie tesnejších inštitucionalizovaných vztahoch so ZEÚ.
Ako bolo zakotvené v deklarácii zo summitu v roku 1994 a potvredené v Berlíne roku 1996, Aliancia plne podporuje formovanie európskej bezpecnostnej a obrannej identity v rámci Aliancie tým, že jej prostriedky a služby sú použitelné pre oprerácie vedené ZEÚ. Na tento úcel Aliancia a ZEÚ utvorili tesnejšie vztahy a uplatnujú základné zložky ESDI, ako sa dohodlo v Berlíne. V záujme upevnenia mieru a stability v Európe i v širšom meradle európski spojenci posilnujú svoju schopnost konat, vrátane zvýšenia ich vojenských schopností. Zvýšením zodpovednosti a kapacít európskych spojencov vo vztahu k bezpecnosti a obrane posilnuje sa bezpecnostné prostredie Aliancie.
Stabilita, otvorenost, predvídatetnost, nižšie stavy výzbroje a verifikácia, co možno dosiahnút dohodami o kontrole zbraní a nešírení, podporuje politické a vojenské úsilie NATO o dosiahnutie svojich strategických cielov. Spojenci mali hlavnú úlohu pri dosiahnutí významných úspechov v tejto oblasti. Patrí k nim posilnenie stability na základe Zmluvy o KOS, podstatné zníženie stavov jadrových zbraní vyplývajúce zo zmlúv START, jadrových zbraní bez podmienok a bez stanovenia doby platnosti, pristúpenie Bieloruska, Kazachstanu a Ukrajiny ako štátov bez jadrových zbraní k tejto zmluve a nadobudnutie platnosti Dohovoru o chemických zbraniach. Dohovor z Ottawy o zákaze protipechotných mín a podobné dohody sú významným príspevkom k zmiereniu ludského utrpenia. Jestvuje nádejná perspektíva dalšieho zdokonalenia kontroly zbrojenia v oblasti konvencných zbraní, aj vo vztahu k jadrovým, chemickým a biologickým (NBC) zbraniam.

Bezpecnostné výzvy a riziká
Napriek pozitívnemu vývinu v strategickom prostredí i napriek skutocnosti, že rozsiahla agresia s použitím konvencných zbraní je vysoko nepravdepodobná, možnost takejto hrozby z dlhodobého hladiska existuje. Bezpecnost Aliancie zostáva predmetom širokej škály vojenských a nevojenských rizík, ktoré majú mnohoraké zameranie a mnohé z nich možno tažko predvídat. K týmto rizikám patrí neistota a nestabilita v euroatlantickom priestore a okolo neho, ako aj možnost regionálnych kríz na periférii Aliancie, ktoré sa môžu rýchlo rozšírit. Urcité krajiny v euroatlantickom priestore a okolo neho celia vážnym hospodárskym, sociálnym a politickým tažkostiam. Etnická a náboženská neznášanlivost, územné spory, neprimerané alebo neúspešné aktivity v rámci reformy, porušovanie ludských práv a rozpad štátov môže viest k miestnej a dokonca regionálnej nestabilite. Napätie, ktoré v dôsledku toho vznikne, môže viest ku krízam, ktoré sa dotýkajú euroatlantickej stability, k ludskému utrpeniu a k ozbrojeným konflikom. Takéto konflikty môžu ovplyvnovat bezpecnost Aliancie tým, že sa rozšíria do susedných krajín, vrátane clenských krajín NATO, alebo inými spôsobmi, pricom môžu ovplyvnit aj bezpecnost dalších štátov.
Aj existencia významných jadrových síl mimo Aliancie predstavuje významný faktor, ktorý Aliancia musí brat do úvahy, ak sa má zachovat bezpecnost a stabilita v euroatlantickom priestore.
Šírenie NBC zbraní a ich nosicov je nadalej predmetom vážnych obáv. Napriek vítanému pokroku v posilnovaní medzinárodných režimov nešírenia pretrvávajú významné hrozby spojené so šírením. Aliancia usudzuje, že šírenie sa môže vyskytovat aj napriek úsiliu zameranému na jeho prevenciu a môže predstavovat priame vojenské ohrozenie obyvatelstva, územia a síl Aliancie. Niektoré štáty, medzi nimi aj také, co sú na periférii NATO a v iných regiónoch, poskytujú alebo získavajú ci usilujú sa získat NBC zbrane a ich nosice. Produkty a technológie, ktoré možno použit na vývoj týchto zbraní hromadného nicenia a ich nosicov, sa stavajú dostupnejšími, no zistovanie a predchádzanie nezákonného obchodovania s týmito materálmi a know – how je nadalej tažké. Neštátne subjekty preukázali schopnost vyvíjat a používat niektoré z týchto zbraní.
Globálne rozširovanie technológie, ktorú možno využit na výrobu zbraní, môže viest k väcšej dostupnosti vysoko vyspelých vojenských prostriedkov, umožnujúcich protivníkom získat vysoko úcinné útocné a obranné letecké, pozemné a námorné systémy, rakety s plochou dráhou letu a dalšiu modernú výzbroj. Okrem toho, štáty a neštátny protivníci môžu usilovat o využitie skutocnosti, že pre Alianciu sú stále väcšou oporou informacné systémy, na informacné operácie urcené na narušenie takýchto systémov. Môžu sa pokúsit o využitie stratégií tohto typu na prekonanie prevahy NATO v tradicnej výzbroji.
Na akýkolvek ozbrojený útok na územie spojencov, z akéhokolvek smeru, platia ustanovenia clánkov 5 a 6 Washingtonskej zmluvy. Pre bezpecnost Aliancie je však nevyhnutné brat do úvahy aj globálny kontext. Bezpecnostných záujmov Aliancie sa môžu dotýkat dalšie riziká širšej povahy, vrátane teroristických aktov, sabotáže a organizovaného zlocinu, ako aj narušenia prepravy životne dôležitých surovín. Aj s nekontrolovaným pohybom velkého množstva ludí, najmä ak je dôsledkom ozbrojených konfliktov, môžu byt spojené problémy pre bezpecnost a stabilitu dotýkajúce sa Aliancie. V rámci Aliancie jestvujú úpravy konzultovania medzi spojencami podla clánku 4 Washingtonskej zmluvy a v prípade potreby na koordinovanie ich cinnosí, vrátane reagovania na riziká tohto typu.


Prehlad použitých skratiek:

CFSP
Common Foreign and Security Policy
Spolocná zahranicná a bezpecnostná politika

CJTF
Combined Joint Task Force
Mnohonárodné spolocné sily osobitného urcenia

ESDI
European Security and Defence Identity
Európska bezpecnostná a obranná identita

EU
European Union
Európska únia

NATO
North Atlantic Treaty Organization
Organizácia Severoatlantickej zmluvy

NBC Proliferation
Nuclear, Biological and Chemical Proliferation
Šírenie jadrových, biologických a chemických zbraní

OBSE - OSCE
Organization for Security and Cooperation in Europe (formerly CSCE)
Organizácia pre bezpecnost a spoluprácu v Európe (predtým KBSE)

START
Strategic Arms Reduction Treaty
Zmluva o znížení poctu strategických zbraní

ZEÚ - WEU
Western European Union
Západoeurópska únia

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

Ed. Štefan Šebesta: Euroatlantické partnerstvo NATO v dokumentoch z rokov 1990 – 1999, Bratislava 2000.
Spolocnost, armáda, osobnost - 3/2001, MO SR Bratislava 2001


Stiahnuté z www.antiskola.sk


Diskusia

REAGOVAT

shell shockers napísal/a - 11. 1. 2020 - 10:04

Your article is very good, I have read many articles but I am really impressed with your posts. Thank you, I will review this article. To know about me, try talking to me.

REAGOVAT

wwwe napísal/a - 8. 12. 2018 - 03:30

kate spade handbags

nike air force 1 high

air max

kobe byrant shoes

huarache shoes

rolex replica watches

nike air max

coach outlet handbags

hermes belts

yeezy shoes

michael kors

jordan 6

off-white

rolex replica

golden goose outlet

nike jordans

coach bags sale

fake rolex

yeezy boost 350 v2

yeezy boost 350

nike basketball shoes

adidas yeezy boost

nike lebron 16

jordan 1 off white

nba jerseys

yeezy boost 350

golden goose sale

hogan outlet

golden goose

air max 2019

nike air force 1 low

longchamp handbags

nike react

kobe 11

goyard handbags

balenciaga

chrome hearts

tory burch handbags

yeezy boost 350 v2

timberland outlet

air max 270

supreme hoodie

jordans

lebron 15

nike huarache

vans shoes

adidas yeezy boost

air jordan shoes

adidas nmd

michael kors handbags

hermes birkin

converse outlet

crazy explosive

jordan shoes

nike lebron 15

air max 2017

mbt shoes online

ultra boost

nmd r1

jordan retro 13

michael kors outlet

zx flux

michael kors factory outlet

gucci belt

ferragamo belt

golden goose

adidas nmd

adidas flux

curry 5

cheap nfl jerseys

adidas eqt

off white hoodie

golden goose slide

adidas yeezy

mbt shoes sale

canada goose jacket

red bottom shoes

lacoste polo shirts

moncler sale

off white

yeezy wave runner 700

gucci belts

chrome hearts outlet

yeezy 500 blush

lacoste polo shirts

paul george shoes

golden goose mid star

lebron james shoes

goyard wallet

curry 4

yeezy shoes

jordans

moncler

adidas ultra boost

coach outlet store

yeezys

nike flyknit

lebron 16 shoes

nfl jerseys

nike roshe one

lacoste polo

kobe 9

yeezy

nike flyknit trainer

yeezy boost 350

nike react

chrome hearts

air jordan

chrome hearts store

bape hoodie

balenciaga shoes

lebron 16

calvin klein outlet

coach factory outlet

nike air max

off white jordan 1

adidas shoes online

ultra boost 3.0

lebron james shoes

jordan retro

longchamp

adidas nmd

timberland shoes

hermes birkin bag

links of london

irving shoes

fila shoes

coach outlet

harden shoes

yeezys

adidas shoes for women

kobe basketball shoes

yeezy boost 350

kd 11

yeezy boost 350 v2

yeezy boost 350 v2

asics shoes

pandora charms

hermes bag

golden goose

michael kors outlet store

lebron shoes

yeezy boost

adidas nmd r1

adidas store

air max

bape hoodie

cheap mlb jerseys

balenciaga triple s

fila disruptor

fila

lacoste online shop

kevin durant shoes

kate spade outlet

michael kors outlet

yeezy shoes

caterpillar shoes

nike air max 2019

adidas iniki

kevin durant shoes

adidas stan smith men

jordan shoes

golden goose shoes

coach outlet stores

caterpillar boots

hermes handbags

supreme clothing

curry shoes

supreme clothing

cheap nfl jerseys china

nike roshe

nike air max

moncler outlet

jordan 12

moncler jackets

chrome hearts outlet

nike outlet

michael kors outlet online

valentino shoes

nike epic react flyknit

yeezy boost

michael kors outlet

yeezy 700

longchamps

kobe shoes

adidas tubular

balenciaga sneakers

adidas yeezy

golden goose

rolex replica

birkin bag

jordan shoes

adidas shoes

kd 10

lebron 16

coach outlet store

asics sneakers

adidas stan smith women

ferragamo sale

longchamp

pureboost

kd shoes

canada goose

golden goose sneakers

hermes outlet online

nike hyperdunk

kobe 11

james harden shoes

huaraches

pandora bracelet

hermes birkin

hermes belts

golden goose

jordan retro

kobe sneakers

balenciaga speed

jimmy choo

michael kors outlet handbags

golden goose sneakers

moncler

yeezy boost

michael kors

goyard bags

hogan outlet online

adidas superstar

nike shoes

kobe byrant shoes

michael kors

puma fenty

retro jordans

off white jordan 1

air max 90

adidas ultra boost 3.0

yeezy

longchamp bags

outlet golden goose

goyard online

longchamp

ysl handbags

chrome hearts online

adidas eqt support adv

michael kors outlet

nike air max shoes

michael kors outlet online

lacoste polo

jordan 11

yeezy 500

off white hoodie

michael kors handbags

adidas superstar shoes

calvin klein underwear

off white clothing

bape clothing

yeezy boost

kobe 9

yeezy boost 350 v2

yeezy

goyard outlet

longchamp handbags

kyrie irving shoes

air max 2018

hyperdunks

adidas outlet

replica rolex

stephen curry shoes

golden goose superstar

nmd

lacoste polo

vans outlet

michael kors outlet

goyard handbags

fenty puma

fila shoes

fila

nhl jerseys

louboutin shoes

vapormax

longchamp bags

lebron 13

yeezy shoes

adidas ultra boost

yeezy 500

michael kors factory outlet

mlb jerseys

authentic jordans

off-white

hermes handbags tote bag

curry 5

off white nike

balenciaga shoes

michael kors handbags sale

jordan 13

goyard

nike air vapormax

michael kors sale

reebok outlet

goyard

cheap jordans

adidas yeezy

kd 11

jordan 4

golden goose sneakers

kd 11 shoes

adidas stan smith

adidas gazelle

coach factory outlet

curry 4

fila shoes

yeezy

nike huarache

off white jordan 1

adidas yeezy

goyard handbags

fila online shop

fitflops sale

yeezy

yeezy boost 350

moncler jackets

birkin bag

goyard handbags

longchamp handbags

mbt shoes

iniki

hermes belt

nike sneakers

adidas iniki runner

converse shoes

adidas tubular x

nike epic react flyknit

hermes

nike react flyknit

jimmy choo shoes

coach outlet store

nike polo

nike air max 2017

nmd

cheap jordans

coach outlet

lacoste outlet

polo ralph lauren

cheap jordan shoes

adidas stan smith

nike shox for women

hermes handbags

kyrie 4

off white shoes

tory burch

fila outlet

goyard tote

links of london sale

hermes belt

michael kors outlet online

christian louboutin shoes

adidas shoes for men

balenciaga speed

nike cortez

ralph lauren uk

nike air force

hermes handbags

golden goose starter

nike air max 2018

yeezy boost 350 v2

air max

pure boost

jordan retro

air jordan 12

cheapjordans

nike shox outlet

yeezy sneakers

nike cortez women

michael kors purses

nike shox

adidas stan smith uk

adidas tubular

coach outlet online

fitflops sale clearance

michael kors handbags

kd shoes

cheap nba jerseys

michael kors outlet online

cheap basketball shoes

nike air force 1

hermes birkin

lebron 16

yeezy shoes

russell westbrook shoes

adidas yeezy

air jordan 6

jordan shoes

lebron shoes

fila disruptor 2

ferragamo belt

michael kors outlet

salvatore ferragamo belt

goyard bag sale

cheap jordans

hermes belt

lebron 14

pg 1

jordan shoes

valentino

adidas gazelle sale

golden goose sneakers

adidas pure boost

foamposites

yeezys

moncler

custom baseball jerseys

huarache shoes

louboutin shoes

tory burch outlet

kobe shoes

kyrie 3

yeezy shoes

golden goose

coach outlet

michael kors outlet

nike air max 90

red bottom shoes for women

golden goose francy

air jordan 11

yeezy boost 350

adidas yeezy

balenciaga sneakers

air jordans

Zapoj sa do diskusie (2)