NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Stručné dejiny učenia katolíckej cirkvi

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náboženstvo

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:4302

Počet písmen:23,715

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:13.18

Počet zobrazení / stiahnutí:4393 / 201

Veľkosť:27.61 kB

Strucné dejiny ucenia katolíckej cirkvi


Na zaciatku uvediem Ježišove posledné slová na tejto Zemi:

Matúš 28:19-20 „A tak idte, cinte uceníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha uciac ich zachovávat všetko, cokolvek som vám prikázal. A hla, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen.“

Dalej:

Matúš 24:35 „Nebo a zem pominú, ale moje slová nikdy nepominú.“

Ak dôsledne cítame všetky listy Apoštolov, evanjelistov prvého storocia, nezistíme žiadne odklony od pôvodného Kristovho ucenia. Oni zotrvávali vo všetkom, co Ježiš prikázal a tak ucili i nástupcov. V r. 90 po Kr. v Jamnii boli uzákonené knihy Sv. Písma Starej Zmluvy najvýznamnejšími ucitelmi spomedzi Židov. Koncil v Laodicei r. 363, ako prvy, nie celkom uspesny pokus a koncil v Kartagu 397 sa uzniesol na 27 knihach NZ, ktore dodnes uznavaju všetky konfesie; Koncil v Hippo r. 419 priniesol rovnake uznesenie ako koncil v Kartagu. Tento kánon platí aj dnes – samozrejme, bez nánosov tradície a dogiem, ktoré cirkev pridala behom stárocí. Pôvodný text katolíckeho Svätého Písma, dáva nám ešte vždy cisté ucenie Kristovo. Všeobecná krestanská cirkev zotrvala v pôvodnom neporušenom ucení zhruba do 4. stor. po Kristu. Cirkev niesla znamenia, o ktorých sa docítame v Sk. Apoštolov. Tieto dnes už celkom postráda. V dejinách sa docítame, že cisár Konštantín Velký vydobil krestanom slobodu náboženského vyznania zákonným nariadením roku 313- ale až vtedy ked symbol krestanstva použil na posvätenie vojny. Jednej noci sa mu sníval sen v ktorom sa mu zjavil kríž a pocul hlas: „V tomto znamení zvítazíš“. Potom sa kríž otocil dole hlavou a premenil sa na mec. Podivné je, že toto katolícka cirkev považovala za zjavenie Božie. Vieme však, že aj ten menej vzdelaný clovek vie, že kríž dole hlavou je symbol satanizmu. Konštantín Velký dal svojmu vojsku na štíty namalovat kríže a v mene Ukrižovaného šiel zabíjat. Takto bolo zneužité meno Ježiša Krista na vojnu – zabíjanie, hoci Ježiš sám sa radšej podrobil smrti, než by mal ktokolvek zahynút. Krestanmi sa stávali ludia, ktorí sledovali módne trendy, ale osobne s Kristom nemali nic spolocné a ich vnútro sa nezmenilo. Cirkev, namiesto toho aby získavala uceníkov, zacala získavat clenov. Takto by to ani Kristus, ani Apoštolovia nerobili!

Samotný Konštantín žil ako pohan a nechcel ucinit pokánie pocas celého svojho života. Uveril síce, že Ježiš je Boh, ale až na smrtelnej posteli sa nechal pokrstit. Podstatná chyba nebola v tom, že krestanom uznali ich vieru za štátne náboženstvo, ale zosvetáctenie cirkvi, prispôsobenie sa svetu, ku pohanom. Vlúdil sa hriech a nastal zretelný odklon od ucenia Sv. Písma. A hned sa to zacalo: - Krestania prestali krstit dospelých, ktorý mali za sebou uverenie, pokánie a vyznanie hriechov... a zacali krstit deti, resp. NEMLUVŇATÁ! O tom nemá pôvodná katolícka Biblia žiadne zmienenie! Tieto deti pozdejšie neprežili znovuzrodenie, pri birmovaní ani jedno z nich neprežilo krst Duchom Svätým, a tak je tomu dodnes.

Niektoré z prijatých dogiem a praktík:

Hned na zac 4. stor. sa objavilo modlenie za zomrelých a prežehnávanie (r. 300)- Ani Kristus, ani Apoštolovia o tom neucili!
Omša ako každodenná bohoslužba od r. 394;
Uctievanie Márie ako „matky Božej“ od r. 431;
Pápežom Piom I. zacínajú tzv. „Tresty pokánia“ -on ich zaviedol.
"Svätenú vodu" zaviedol Sixtus I. V tom case zaviedli aj „prekrižovanie sa“, ktoré sa neskoršie stalo aj povercivou zariekajúcou formulou, o com sa prvým krestanom ani nesnívalo.
Rímsky Biskup Lev I. zaviedol 40 -dnový pôst, potom piatocný pôst, tiež slávenie Dna svätých.
V roku 470 sa v jednej gréckej sekte zacalo vzývanie svätých. Najprv to však bolo cirkevnými otcami posúdené a odsúdené ako povera. Napriek tomu však o 120 rokov neskôr to cirkev predsa prevzala. Vzdor tomu, že to cirkevní otcovia odsúdili, zacalo sa vzývanie a modlitba k svätým ... co ani Kristus, ani apoštolovia nikdy neucili.
V roku 300 po Kr. zacali modlitby k mrtvym ;
Titul pápeža alebo všeobecného biskupa od roku 607 po Kr.

V 5. stor. sa pokúsila dalšia sekta zaviest prijímanie (pamiatku vecere Pánovej) len na chlebe. Ale biskup Lev I. a Galasius výslovne odsúdili tento spôsob doslovne, že to je: BLUD!; Títo biskupi nariadili, že vecera Pánova - prijímanie sa má robit presne tak, ako to nariadil Ježiš Kristus... O tom súhlasne svedcia i výnosy Urbana II. z r.1095 a Pascala II. z r. 1118. žial, postupom stárocí sa nezotrvalo v cistom Kristovom ucení a tomu nasvedcuje i dnešná doba, že sa to robí predsa inak, ako to otcovia cirkvi nariadili.;
Pápež Vigílius v r. 540 zaviedol tzv. „posledné pomazanie“, o com v kat. Sv. Písme nemáme žiadnu zmienku. No ešte tažšia vec, ktorá mala zlé dôsledky bola otázka „nadvlády“ cirkvi v Ríme. A tu bola príležitost, ktorú chceli využit aj rímski biskupi. Aj oni chceli byt v tejto „nadvláde“ nad ostatnými. Lenže neraz cítame jasné varovanie Kristovo : Mt 20:25-28 „Viete, že vladári národov panujú nad nimi a mocnári vykonávajú svoju moc nad nimi. Nie tak má byt medzi vami; ale kto by medzi vami chcel byt veliký, nech je vašim služobníkom, a kto by medzi vami chcel byt prvý nech je všim sluhom. Ako ani Syn cloveka neprišiel aby Jemu slúžili, ale aby On slúžil a dal dušu ako výkupné za mnohých.“
Napriek Kristovmu zákazu, už biskup Lev I. po velkej námahe a mnohých intrigách dosiahol, že ho Valentinián vymenoval pápežom. Toto platilo len na ríšu západorímsku. Bonifác III. však už na vlastnú žiadost bol v r. 607 vymenovaný cisárom Forasom za „svetového pápeža“. Tento cisár bol neludským, perverzným clovekom a aj vrahom svojho predchodcu Mauritia. Táto skutocnost je zarážajúca ked si uvedomíme, že pôvodne biskup rímsky nemal žiadnej svetovej moci. Ani Pán Ježiš, ani Peter apoštol nikdy neustanovili žiadne pápežstvo. Naopak, ucili o pravej bratskej pokore. Ak by Ježiš ustanovil pápežov, nikdy by neboli takýto! Mt 23:8-11: „Ale vy sa nevolajte rabbim, lebo jeden je váš Ucitel, Kristus, a vy všetci ste bratia. A svojím otcom nenazývajte nikoho na zemi, lebo jeden je váš Otec, ten, ktorý je v nebesiach. Ani sa nenazývajte duchovnými vodcami, lebo jeden je váš vodca, Kristus. A ten, kto by bol väcší z vás, bude vaším služobníkom.“ pozn.: „pápež“=lat. „otec“
Pápež Honorius I. r. 625-638, bol po smrti vyhlásený 3.Carihradským koncilom za kacíra! To isté opakoval aj pápež Lev II. (v r. 682). Ak by teda pápež Honorius I. nebol kacírom, ako sa to zhoduje s tzv. „pápežskou neomylnostou“ Leva II.? Jeden musel byt omylný. No viackrát v dejinách cirkvi existovali dvojice, ba aj trojice pápežov, ktorí sa navzájom vylucovali, zatracovali jeden druhého, dokonca viedli medzi sebou aj vojny. Ako sa toto môže zhodovat s „neomylnostou pápeža“? Dogma o neomylnosti pápeža bola vyhlásená v r. 1870 - ale s malou väcšinou hlasov. Prevažná väcšina biskpov na koncile protestovala, ale nepresadila svoje.
Pápež Gregor I. zaviedol v r. 596 ucenie o „ocistci“ a neskoršie v r. 1563 v Tridente to už bolo prijaté za „cirkevné ucenie“. Toto nemá žiadneho podkladu v katolíckom Sv. Písme.
Pri druhom nicejskom koncile v r. 787 bolo zavedené uctievanie kríža, sôch, obrazov i pozostatkov zosnulých muceníkov...;
Pápež Gregor II. zaviedol vzývanie panny Márie v r. 715. Neskôr - v r. 1140 bol ustanovený sviatok „nepoškvrneného pocatia“ - i ked sv. Bernardom nebol prijatý, pretože nemá podkladu v Písme. Pápež Pius IX. to prijal za ucenie (dogmu) cirkvi. Táto dogma sa vôbec netýka nadprirodzeného pocatia Ježiša v panne Márii Duchom Svätým, hoci si to väcšina katolíkov myslí. Každý krestan vie, že Ježiš je pocatý z Ducha Svätého a nie je to vecou sporu medzi krestanmi. Dogma o „nepoškvrnenom pocatí“ hovorí, že Mária bola v tele jej matky pocatá akýmsi nadprirodzeným spôsobom ako nepoškvrnená – teda bez dedicného hriechu. Ak by to bola pravda, iste by sme sa o tom vo Svätom Písme docítali. Písmo však jasne hovorí, že „všetci zhrešili a nemajú slávy Božej“ (Rim 3, 23).
V Jeruzaleme dodnes existuje aj hrob Márie, matky Ježišovej. Kat. cirkev však zdogmatizovala aj „nanebovzatie matky Ježišovej“ v r. 1950!!! Ale dovtedy to tak nebolo a také ucenie nenachádzame ani v gréckych textoch Nového Zákona. Tento text bol pridaný katolíckou cirkvou do mnohých knižiek s Biblickými príbehmi. >>Zjavenie 22:18 - 19

„Zdravas Mária“ je zavedené od r. 1608 po Kr.
Pápež Ján 15. v r. 995 zaviedol vyhlasovanie za svätých
V r. 1001 bola zmenená pamiatka Vecere Pánovej na obet! Žid 10:12-14 „On (Ježiš) však priniesol iba jednu obet za hriechy, posadil sa na pravici Božej a teraz už caká, kým mu Jeho nepriatelia nebudú položení za podnož. Lebo jedinou obetou navždy zdokonalil tých, co sa dajú posvätit.“
V r. 1074 vnútil Pápež Gregor VII. knazom slub „celibátu“ Tým priviedol do zúfalstva státisíce ludí. Manželstvá knazov násilím zrušil a spôsobil, že desattisíce manželiek knazov spáchalo samovraždu, desattisíce z nich sa stali prostitútkami a nespocetné množstvo z nich zo zúfalstva zošalelo. Muži - knazi tiež neprijali s nadšením tento dekrét a mnoho z nich dopadlo podobne ako ich ženy.

1Tim 3:2-5- Biskup musí byt teda bez úhony, jednej ženy muž, striezlivý, rozumný... ;
Tit 1:6-7 - Ak je niekto bez úhony, jednej ženy muž, má veriace dietky, ktoré sa neobvinujú z rozpustilosti a neposlušnosti. Biskup totiž ako šafár Boží, musí byt bez úhony...;

1.Tim 4:1-3 - Ale Duch výslovne hovorí, že v posledných casoch niektorí odpadnú od viery a budú sa pridržat bludných duchov a ucenia démonických, poryteckých, falošných ucitelov, ktorí majú svedomie bilagované, zabranujú ženit sa a prikazujú zdržiavat sa pokrmov, ktoré Boh stvoril...

Pápež Pachalis II. v r. 1105 toto aj uzákonil. Aký zlý vplyv mal celibát, uvádzam zo stoviek len jeden prípad: Pápež Inocent VIII. (1484-93) zanechal po sebe 16 nemanželských synov!! ;
S tzv. „odpustkami“ zacal už pápež Gelasius II v r. 1119, no s oficiálnym „predajom odpustkov“, ktoré ustanovil pápež Bonifác IX. sa zacalo v r. 1390. Ježiš potom zomrel nadarmo, ked sú „odpustky“! (stací si kúpit odpustky a je nám odpustené) ;
Peter Pustovník v r. 1090 zaviedol tzv. „ruženec“ i ked Božie slovo hovorí, aby sme neboli mnohovravní v modlitbách. Mt 6, 7-8 : "A ked sa modlíte, nehovorte mnoho ako pohania, ktorí sa domnievajú, že pre svoju mnohovravnost budú vyslyšaní. Nebudte im teda podobní! Ved Boh, váš Otec vie, co potrebujete, prv ako Ho prosíte.!

- Pápežstvo má pohanský pôvod. Titul pápež alebo všeobecný biskup bol prvý krát pridelený cisárom Phocasom biskupovi Ríma v roku 610 n.l. Pápež Bonifác III prvý krát sa nechal titulovat ako „pápež“. Ježiš neustanovil Petra ako hlavu apoštolov a zakázal takéto praktiky. A povstal medzi nimi aj svár o tom, ktorý z nich zdá sa byt väcším. A on im povedal: Královia národov panujú nad nimi, a tí, ktorí majú nad nimi moc, volajú sa dobrodincami. Ale vy nie tak, väcší medzi vami nech je ako mladší a vodca jako ten, ktorý slúži. /Luk. 22,24-26/;A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nado všetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnostou toho, ktorý si naplnuje všetko vo všetkom./Ef. 1,22-23/;a on je hlavou tela, cirkvi, ktorý je pociatkom, prvorodeným z mrtvych, aby on bol vo všetkom prvý. /Kol.1,18/;Lebo iný základ nemôže nikto položit mimo toho, ktorý je položený, ktorým je Ježiš Kristus. /1.Korint.3,11/ V Písmach ani v histórii sa nevyskytuje zmienka o tom, že Peter niekedy navštívil Rím, a už vôbec nie fakt, že tam bol pápežom 25 rokov. Klement 3. Biskup rímsky potvrdil že neexistuje evidencia s prvého storocia o pobyte Petra v Ríme.

- Bozkanie nôh pápeža zacalo roku 709 n.l. Bol to pohanský zvyk, bozkanie nôh cisárom. Slovo Božie zakazuje takéto praktiky. A ked už bol vošiel Peter, a ked sa s ním stretol Kornelius, Kornelius padol k jeho nohám a klanal sa. Ale Peter ho pozdvihol a povedal: Vstan, ved i ja sám som clovek. /Sk. 10,25-26/; A ja som padol k jeho nohám, aby som sa mu klanal. Ale on mi povedal: Hlad, neurob toho! Som tvoj spolusluha a tvojich bratov, ktorí majú svedoctvo Ježišovo. Bohu sa klanaj! Lebo svedoctvom Ježišovým je duch proroctva./Zj.Jána 19,10/; Ale mi povedal: Hlad, neurob toho! Lebo som tvoj spolusluha a tvojich bratov prorokov a tých, ktorí ostríhajú slová tejto knihy. Bohu sa klanaj!/Zj. Jána 22,9/;

- Svetská moc pápežov zacala v roku 750 n.l. Ked Pepin , ktorý násilne obsadil trón vo Francúzsku utiekol do Talianska, a tu bojoval proti talianskym lombardom na príkaz pápeža Štefana II, odovzdal Rím ako vojnovú korist pápežovi. Ježiš jasne odsúdil takéto konanie a sám odmietol svetské kralovanie Opät ho pojal diabol na vrch, velmi vysoký, a ukázal mu všetky královstvá sveta a ich slávu a povedal mu: Toto všetko ti dám, ak padneš a pokloníš sa mi. /Mat. 4,8-9/; Ale Ježiš privolajúc si povedal: Viete, že kniežatá národov panujú nad nimi, a velikí medzi nimi prevádzajú nad nimi moc. Nie tak bude medzi vami, ale ktokolvek by chcel byt medzi vami velikým, bude vaším služobníkom. /Mat. 20,25-26/;

- Uctievanie kríža, obrazov a relikvií bolo potvrdené v roku 788 n.l.

- „svätá voda“, pomiešaná so štipkou soli a požehnaná knazom bola potvrdená v roku 850 n.l.

- Krstenie detí (nemluvniat) bolo zavedené pápežom Jánom XIV., v roku 965 n.l. Ten, kto uverí a pokrstí sa, bude spasený; a kto neuverí, bude odsúdený /Mar.16,16/

- Kanonizácia mrtvych svätých bola zavedená pápežom Jánom XV., v roku 995 n.l. Každý veriaci a nasledovník Krista je nazývaný svätý v Biblii všetkým, ktorí ste v Ríme, milovaným Božím povolaným svätým: milost vám a pokoj od Boha, nášho Otca, a od Pána Ježiša Krista! /Rím. 1,7/; cirkvi Božej, ktorá je v Korinte, posväteným v Kristu Ježišovi, povolaným svätým, so všetkými, ktorí vzývajú meno našeho Pána Ježiša Krista na každom mieste, ich aj našom. /1.Korint.1,2/

- Piatkové pôsty boli zavedené v roku 998 n.l. Biblia jasne hovorí Nie to, co vchádza do úst, poškvrnuje cloveka, ale to, co vychádza z úst, to poškvrnuje cloveka. /Mat. 15,11/; Všetko, co sa predáva v mastných krámoch, jedzte a nic sa nevypytujte pre svedomie. /1.Korint. 10,25/; Ale Duch hovorí výslovne, že v neskorších casoch odstúpia niektorí od viery, ktorí budú pocúvat bludných duchov a ucenia démonov, hovoriacich v pokrytstve lož, majúci žhavo poznacené vlastné svedomie, ktorí budú zbranovat ženit sa a prikazovat zdržovat sa pokrmov, ktoré Bôh stvoril na požívanie s dakovaním pre veriacich a poznavších pravdu. /1.Tim.4,1-3/

- Omša bola prijatá ako obet v 11. storocí, Biblia ucí že obet Krista bola daná raz a pre všetkých, a nemôže byt opakovaná len má byt pripomínaná Pánovou vecerou ktorý nepotrebuje každého dna ako najvyšší knazi, obetovat obeti najprv za svoje vlastné hriechy a potom za hriechy ludu. Lebo to ucinil raz navždy tak, že obetoval sám seba. /Žid. 7,27/; kedže by bol musel mnoho ráz trpiet od založenia sveta. Ale teraz pri skonaní vekov zjavil sa raz navždy na odstránenie hriechu svojou obetou. A jako je uložené ludom raz zomriet, a potom súd, tak i Kristus, raz obetovaný tým cielom, aby vyniesol hriechy mnohých na kríž, po druhé sa ukáže bez hriechu tým, ktorí ho ocakávajú, na spasenie. /Žid. 9,26-28/; v ktorej vôli sme posvätení donesenou obetou tela Ježiša Krista, raz navždy. A každý knaz stojí svätoslúžiac den ako den a casto donáša tie isté obeti, ktoré nemôžu nikdy snat hriechy. Ale on donesúc jednu bitnú obet za hriechy navždy sa posadil po pravici Božej. A teraz už len ocakáva, až budú jeho nepriatelia položení za podnož jeho nôh.Lebo jednou obetou zdokonalil navždy tých, ktorí sa posväcujú. /Žid. 10,10-14/;

- Celibát bol zavedený v roku 1079 n.l. pápežom Hildebrandom, Bonifácom VII.. Ježiš neutvoril toto pravidlo a ani jeden z apoštolov. Peter bol ženatý a Pavol povedal, že biskup má mat deti Tedy biskup musí byt bez úhony, muž jednej ženy, triezvy, rozumný, slušného chovania, pohostinný, schopný ucit, nie pijan vína, nie bitkár, nie žiadostivý mrzkého zisku, ale prívetivý, nesvárlivý, nie milujúci peniaz, ale taký, ktorý dobre spravuje svoj dom a deti má v podriadenosti s celou pocestnostou. /1.Tim. 3,2-5/; A ked prišiel Ježiš do domu Petrovho videl jeho svokru, že leží a má horúcku, a dotknul sa jej ruky, a hned ju opustila horúcka, a vstala a posluhovala im./Mat. 8,14-15/

- Ruženec bol prevzatý Petrom Hermitom roku 1090 n.l. z hinduizmu a islamu. Je to pohanská praktika odsúdená Kristom A ked sa modlíš, nebudeš ako tí pokrytci, lebo oni sa radi stojaci modlia v synagógach a na uhloch ulíc, aby ich ludia videli. Amen vám hovorím, že tam majú svoju odplatu. Ale ked sa ty modlíš, vojdi do svojej komôrky a zavrúc svoje dvere modli sa svojmu Otcovi, ktorý je v skrytosti, a tvoj Otec, ktorý vidí v skrytosti, odplatí ti zjavne. Ale ked sa modlíte, nežvatlite jako pohania, lebo sa domnievajú, že pre tú svoju mnohomluvu budú vyslyšaní. Teda nebudte im podobní, lebo váš Otec vie, co potrebujete, prv než by ste ho vy prosili. Vy sa tedy modlite takto: Náš Otce, ktorý si v nebesiach, nech sa posvätí tvoje meno! Nech prijde tvoje královstvo! Nech sa stane tvoja vôla jako v nebi, tak aj na zemi! Daj nám dnes náš každodenný chlieb a odpust nám naše viny, jako aj my odpúštame svojim vinníkom, a neuvod nás v pokušenie, ale nás zbav zlého, lebo tvoje je královstvo i moc i sláva na veky. Amen. /Mat.6,5-13/;

- Prenasledovanie – inkvizícia bola zavedená koncilom vo Verone v roku 1184 n.l. Ježiš nikdy nepoužil ani nedovoloval použit silu na presadzovanie svojich myšlienok

- Predávanie odpustkov zacalo v roku 1190 n.l.. V 16, storocí bolo jedným z dôvodov reformácie. Biblia jednoznacne zakazuje tento druh obchodu.

- Dogma transubstancie /premena chleba na „telo“/ bola zavedená v roku 1215 n.l. pápežom Inocentom III.. Podla dogmy knaz premiena chlieb pocas omše na „telo Kristovo“ Biblia toto nepodporuje, Pánova vecera je len pripomienkou na Krista A vezmúc chlieb podakoval a lámal a dával im a povedal: Toto je moje telo, ktoré sa za vás dáva, to cinte na moju pamiatku. Taktiež i kalich, ked bolo po veceri, povediac: Tento kalich je tá nová smluva v mojej krvi, ktorá sa za vás vylieva. /Luk. 22,19-20/; Lebo kolkokolvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrt Pánovu, až dokial neprijde. /1.Korint.11,26/

- Vyznávanie hriechov knazovi bolo zavedené pápežom Inocentom III v roku 1215 n.l. na lateránskom koncile Biblia nám prikazuje vyznávat hriechy priamo Bohu A povedal jej: Odpustené sú tvoje hriechy. /Luk. 7,48/; Ked povieme, že nemáme hriechu, sami seba zvodíme, a niet v nás pravdy. Ked vyznávame svoje hriechy, verný je a spravedlivý, aby nám odpustil hriechy a ocistil nás od každej neprávosti. /1.Jána 1,8-9/

- Na koncile vo Valencii v roku 1229 n.l. bola daná Biblia na index pre „laikov“. Ježiš prikazuje cítat Božie Slovo všetkými Ved zpytuj(e)te písma, lebo vy sa domnievate, že v nich máte vecný život, a ony sú to, ktoré svedcia o mne. /Ján 5,39/; a že od detinstva znáš sväté písma, ktoré ta môžu ucinit múdrym na spasenie skrze vieru v Kristu Ježišovi. Každé písmo, vdýchnuté Bohom, je aj užitocné na vynaucovanie, karhanie, naprávanie, na výchovné káznenie v spravedlivosti, aby bol clovek Boží dokonalý, ku každému dobrému skutku pripravený./2Tim. 3.15-17/

- Rímska cirkev zakázala podávat pohár vína laikom na koncile v Kostnici v roku 1414 n.l. Biblia jasne ucí, že súcastou pamiatky Pánovej vecere je chlieb a ovocie vinica Lebo kolkokolvek ráz by ste jedli tento chlieb a pili tento kalich, zvestujete smrt Pánovu, až dokial neprijde. Takže ktokolvek jie tento chlieb alebo pije kalich Pánov nehodne, bude vinným tela a krvi Pánovej. Ale nech zkúša sám seba clovek a nech tak jie z toho chleba a pije z toho kalicha. /1.Korint. 11,26-29/;

- Doktrína 7 sviatostí bola zavedená v roku 1439 n.l. Ježiš zriadil len dva úkony krst a Pánovu veceru A tak idte, cinte uceníkmi všetky národy krstiac ich vo meno Otca i Syna i Svätého Ducha uciac ich zachovávat všetko, cokolvek som vám prikázal. A hla, ja som s vami po všetky dni až do skonania sveta. Amen. /Mat. 28,19-20/; A ked jedli, vzal Ježiš chlieb, a ked bol dobrorecil, lámal a dával uceníkom a povedal: Vezmite, jedzte: toto je moje telo. Potom vzal kalich a podakujúc dal im so slovami: Pite z neho všetci, lebo toto je moja tej novej smluvy krv, ktorá sa vylieva za mnohých na odpustenie hriechov. /Mat.26,26-28/;

- zdravas Mária bola zložená v druhej polovici roku 1508 n.l. Potvrdená pápežom Sixtom V., bola koncom 16. Storocia

- Trentský koncil potvrdil v roku 1545 dogmu, že autorita tradície je rovná Písmu. Farizeji mali rovnakú mienku a Ježiš ostro odsúdil tradíciu ludského ucenia, pretože menia prikázania Božie. Lež nadarmo ma uctievajú uciac ucenia, ktoré sú nariadeniami ludí. Lebo opustiac prikázanie Božie držíte podanie ludí - oplakovanie krcahov a pohárov, aj mnohé iné tomu podobné veci robíte. A hovoril im: Dobre opovrhujete prikázaním Božím, aby ste zachovali svoje podanie. Lebo ved Mojžiš povedal: Cti svojho otca i svoju mat, a Ten, kto zlorecí otcovi alebo materi, nech zomrie! Ale vy hovoríte: Keby povedal clovek otcovi alebo materi: Korbán (to jest dar Bohu je to), cím by som ti mohol pomôct a už viacej mu nedáte nic vykonat pre jeho otca alebo pre jeho mater a tak zbavujete slovo Božie moci svojím podaním, ktoré ste podali, a robíte mnohé tomu podobné veci. /Mar. 7,7-13/; Hladte, aby vás niekto nezajal v lúpež filozofiou a prázdnym zvodom uciac podla podania ludí, podla živlov sveta a nie podla Krista /Kol. 2,8/; Lebo ja osvedcujem každému, kto cuje slová proroctva tejto knihy, že keby niekto pridal k tomu, na toho Bôh pridá rán, napísaných v tejto knihe /Zjav. Jána 22,18/

- Nepoškvrnené pocatie Márie bolo zavedené pápežom Piom IX., v roku 1854 n.l. Biblia prehlasuje, že všetci ludia okrem Krista sú hriešnici. Mária sama potrebuje Spasitela Lebo nieto rozdielu, lebo všetci zhrešili a postrádajú slávy Božej /Rím. 3,23/; Ale anjel jej povedal: Neboj sa Mária, lebo si našla milost u Boha /Luk. 1,30/; A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána, a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasitelom /Luk. 1,46-47/;

- V roku 1870 bola schválená rímskou cirkvou neomylnost pápeža. Toto je priame potvrdenie antikrista a znakom odpadnutia aby ste sa nedali hned zviklat od umu ani sa strašit ani duchom ani slovom ani listom, ako nami poslaným, ako co by už bol nastal den Kristov. Nech vás nikto nezvedie nijakým spôsobom, lebo den Kristov nenastane, kým prv neprijde odpadnutie, a nebude zjavený clovek hriechu, syn zatratenia, ktorý sa protiví a povyšuje nad všetko, co sa zovie Bôh, alebo comu sa dáva božská cest, takže sa posadí do chrámu Božieho jako Bôh a bude sa vydávat za Boha. Ci sa nepamätáte, že ešte ked som bol u vás, som vám to hovoril? A teraz to, co zdržuje, viete, aby bol zjavený vo svojom case. Lebo tajomstvo bezzákonnosti už pôsobí, len až by ten, kto teraz zdržuje, bol odstránený zo stredu. A potom bude zjavený ten bezzákonný bezbožník, ktorého Pán Ježiš zabije duchom svojich úst a zkazí zjavením svojho príchodu, toho bezbožníka, ktorého príchod je podla mocného pôsobenia satanovho so všetkou mocou a so znameniami a s lživými zázrakmi a s každým zvodom neprávosti medzi tými, ktorí hynú, pretože nepriali lásky pravdy, aby boli spasení; a preto im Bôh pošle mocné pôsobenie bludu, aby uverili lži, aby boli odsúdení všetci, ktorí neuverili pravde, ale si oblúbili neprávost. /2.Tes.2,2-12/; A prišiel jeden zo siedmich anjelov, ktorí to mali tých sedem ciaš, a prehovoril so mnou a riekol mi: Pod, ukážem ti odsúdenie tej velkej smilnice, ktorá sedí na mnohých vodách, s ktorou smilnili královia zeme, a spili sa vínom jej smilstva obyvatelia zeme. A zaniesol ma v duchu na púšt. A videl som ženu, ktorá sedela na šarlátovej šelme, ktorá bola plná rúhavých mien a mala sedem hláv a desat rohov. A žena bola odiata purpurom a šarlátom a bola pokrytá zlatom a ozdobená drahým kamením a perlami a vo svojej ruke mala zlatý pohár, plný ohavností a necistoty svojho smilstva, a na svojom cele mala napísané meno: Tajomstvo, Velký Babylon, Mater smilníc a ohavností zeme. A videl som ženu, že bola opilá krvi svätých a krvi svedkov Ježišových. A ked som ju videl, náramne som sa divil. /Zj.Jána 17,1-9/; A dalo sa jej, aby bojovala so svätými a premohla ich. A dala sa jej moc nad každým pokolením a nad každým ludom i jazykom i národom. A budú sa jej klanat všetci, ktorí bývajú na zemi, ktorých mená nie sú napísané v knihe života Baránka, zabitého od založenia sveta. /Zj.Jána 13,5-8/

- V roku 1930 n.l. pápež Pius XI. odsúdil verejné školy

- V roku 1931 pápež Pius XI, potvrdil titul Márie „matka Božia“, v roku 1950 posledná dogma bola prezentovaná pápežom Piom XII, nanebovzatie Márie. Biblická Mária uvedené dogmy vyvracia vlastnými slovami A Mária riekla: Moja duša zvelebuje Pána, a môj duch plesá nad Bohom, mojím Spasitelom /Luk. 1,46-47/; A na tretí den bola svadba v Galilejskej Káne, a bola tam matka Ježišova. A pozvaný bol na svadbu i Ježiš i jeho uceníci. A ked nedostacovalo víno, povedala matka Ježišova jemu: Nemajú vína. A Ježiš jej povedal: Co mám s tebou, ženo? Ešte neprišla moja hodina. Potom povedala jeho matka posluhovacom: Keby vám povedal cokolvek, urobte! /Ján 2,1-5/;


Z vyššie uvedeného vyplýva, že katolicizmus nie je totožný s krestanstvom. 75 percent všetkých rituálov v katolicizme ma pohanský pôvod . Božie Slovo nás jasne vedie Z nás vyšli, ale neboli z nás, lebo keby boli bývali z nás, boli by zostali s nami. Ale aby sa ukázali, že nie sú všetci z nás. /1. Jána 2,19/; Jako sme už prv povedali, aj teraz zase hovorím, že ak vám niekto zvestuje iné evanjelium ako to, ktoré ste prijali, nech je prekliaty./ Gal. 1,9/; Ak sme detailne definovali lož v doktrínach katolíckej cirkvi, mali by sme poukázat na jej pôvod. Opät nás v tom jednoznacne vedie Biblia. Vy ste z otca diabla a chcete robit žiadosti svojho otca. On bol vrahom od pociatku a nestál v pravde, pretože niet v nom pravdy. Ked hovorí lož, hovorí zo svojho vlastného, lebo je lhár a jej otec, otec lži. /Ján 8,44/.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

wwwe napísal/a - 15. 10. 2018 - 07:52

hermes belts for men

fila

adidas shoes online

tory burch outlet

adidas ultra boost uncaged

longchamp bags

longchamp outlet

goyard bag

adidas nmd

golden goose

adidas yeezy

longchamp

yeezy boost 350 v2

lebron james shoes

asics shoes

ralph lauren uk

yeezy boost 350

jordans

nike shox

nike sneakers for women

off white hoodie

asics shoes

fila shoes

lacoste

Kanye West shoes

yeezy boost

michael kors outlet online

lacoste online shop

adidas shoes

yeezy boost

kobe basketball shoes

fila

pandora jewelry

moncler jacket

nike max

off white

birkin bag

goyard

fake rolex watches

jordan 4

nfl store

air max 270

lacoste outlet

golden goose outlet

converse outlet

birkin bag

fila disruptor

adidas gazelle

nike air max

yeezy boost 350

ferragamo belts

ysl handbags

adidas yeezy

adidas tubular shadow

moncler outlet

russell westbrook shoes

stephen curry 5

golden goose outlet

crazy explosive

golden goose outlet

hermes birkin

kd 10

longchamp bags

kyrie 4 shoes

kyrie 3

longchamp

hermes bags

lebron 15

nike polo shirts

michael kors purses

adidas iniki

offwhite

nike air max

off white hoodie

ferragamo belt

adidas yeezy

balenciaga

nike flyknit racer

michael kors outlet

chrome hearts

lebron 16

longchamp outlet

jordan shoes

paul george shoes

reebok outlet

hermes online shop

michael kors

coach outlet sale

hermes handbags for sale

nike epic react

adidas outlet online

adidas pure boost

adidas nmd

lacoste polo shirts

off white clothing

chrome hearts online

adidas tubular

fila shoes

yeezys

adidas nmd runner

longchamp bags

retro jordans

balenciaga

fila sneakers

basketball shoes

lacoste polo

nfl jerseys

red bottom heels

nike air max 270

yeezy boost 350

cheap jordans

birkin bag

adidas zx flux

golden goose sneakers

adidas superstars

goyard wallet

yeezy boost

michael kors handbags

lebron 16

fila shoes

nike air max 2018

michael kors

mlb jerseys

michael kors outlet

pandora bracelet

cheap nba jerseys

yeezy boost 700

jordan shoes

kd 11

adidas store

yeezy boost 350 v2

golden goose

supreme hoodie

nike air max 90

air jordans

off white clothing

harden shoes

balenciaga sneakers

lebron 16 shoes

cheap jordans

calvin klein outlet online

golden goose sneakers

nike air huarache

pure boost

lacoste polo

vans shoes

michael kors handbags

lacoste outlet

balenciaga shoes

christian louboutin

yeezy boost 350

air jordan 4

yeezy boost 350 v2

nike react

adidas eqt support

yeezy boost 350

ysl

michael kors handbags outlet

golden goose sneakers

michael kors outlet online

zx flux

longchamp handbags

timberland boots

nike flyknit

converse shoes

adidas crazy explosive

balenciaga

longchamp handbags

nike huarache

kobe 11

yeezy boost

adidas outlet

jordan retro 12

cheap nfl jerseys

kate spade handbags

nike sneakers

calvin klein outlet

retro jordans

michael kors outlet

nike cortez men

hermes belt

yeezy boost

mbt shoes online

air jordan 13

vans outlet

tory burch shoes

converse outlet

ferragamo belts

tory burch sandals

jordan sneakers

nike polo

kobe byrant shoes

nike sneakers for men

hermes outlet online

yeezy 500

kyrie shoes

links of london

caterpillar boots

longchamp handbags

jordan 12

golden goose sneakers

yeezy boost 350

michael kors outlet

michael kors outlet store

replica rolex

air max 2019

coach handbags

jordan shoes

goyard bag

coach outlet online

nike huarache

westbrook shoes

links of london

converse outlet store

lebron 16 shoes

yeezy boost 350

cheap nba jerseys

air jordan

goyard

adidas tubular

golden goose outlet

gucci belts

rolex replica

michael kors outlet

michael kors outlet online

baseball jerseys

mbt shoes outlet

nike roshe

tory burch

coach outlet

louboutin shoes uk

michael kors handbags

fila shoes

goyard handbags

off white clothing

coach outlet

nike flyknit racer

longchamp

adidas stan smith shoes

nike roshe run

michael kors outlet

balenciaga shoes

ralph lauren uk

hermes belt

adidas ultra boost

lebron shoes

jordan shoes

coach factory outlet

nike air force

nike epic react

balenciaga shoes

ultra boost

moncler jackets

michael kors factory outlet

nike air max

vapor max

air max 2018

hogan outlet

off white shoes

supreme clothing

michael kors handbags

fake rolex

michael kors handbags

nmd

goyard st louis tot

hermes belt

curry 4

nike air max

yeezy shoes

off white

lebron shoes

gucci belt

kd 11

asics gel kayano

michael kors handbags

yeezy boost 350 v2

off white x jordan 1

nike lebron 16

curry 5

hermes handbags bag

adidas tubular

nike jordans

coach outlet

curry 4 shoes

asics kayno

nmd

kobe shoes

adidas yeezy boost

adidas yeezy

kobe sneakers

nba jerseys

polo ralph lauren

yeezy shoes

cat boots

jordan 11

vans shoes

yeezy boost 350 v2

yeezy shoes

chrome hearts online

goyard bags

nike air force 1

kobe shoes

yeezy boost 500

bape hoodie

nike hyperdunk

coach outlet

asics running shoes

fila

michael kors uk

hermes handbags

james harden shoes

adidas superstar

cheap jordans

nike shox for men

kd 11 shoes

yeezys

fitflops sale clearance

adidas ultra boost

curry 4

nhl jerseys

balenciaga triple s

air yeezy

yeezy shoes

yeezy boost 350

jordan retro 6

adidas stan smith

adidas ultra

adidas nmd

coach outlet sale

reebok shoes

lebron 16

golden goose outlet

kd shoes

adidas nmd r1

nike cortez

mbt shoes

air jordan

kd shoes

kevin durant shoes

yeezy shoes

adidas stan smith sneakers

lacoste polo

nike kd 11

yeezy 500

yeezy

michael kors outlet

hermes handbags

michael jordan shoes

nike air max 2017

jordans

golden goose

kyrie 4

yeezy

nike air max 2019

nike react

air max 90

fake rolex

lebron 10

kobe shoes

kobe 9

vapormax

goyard bags

yeezy boost

michael kors outlet

kd shoes

air force 1

hogan outlet online

nike foamposite

adidas shoes

yeezy boost 350

off white jordan 1

cheap jordans

kobe 9

yeezy shoes

yeezy boost

ferragamo belt

coach factory outlet

yeezy shoes

adidas eqt

lebron 15 shoes

http://www.kobeshoes.uk

kyrie irving shoes

golden goose

red bottoms

links of london outlet store

golden goose

100% real jordans for cheap

fitflops

michael kors outlet online

iniki

red bottom shoes

nike flyknit

chrome hearts

links of london sale

goyard handbags

off white

yeezy 700

birkin bag

adidas stan smith

kobe 11

chrome hearts

chrome hearts online

air max

stephen curry 5

golden goose

louboutin shoes

cheap mlb jerseys

jordan 6

goyard handbags

fila

jordans

jordan shoes

jordan retro

adidas shoes outlet

jordan 11 retro

timberland outlet

curry 5

lebron 11

moncler jackets

off white nike

nike shoes

off white shoes

bape hoodie

yeezy boost 350 v2

coach outlet online

jordan 13

nike basketball shoes

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Vplyv rodicovskej… 31. 3. 2008 6492 -- --
 
sk Didaktika Vlastivedy 3. 1. 2008 3507 -- --
 
sk Vplyv Spišských… 19. 2. 2008 3127 -- --
 
sk Politológia 8. 12. 2006 2691 -- --
 
sk UCITELSKÝ ÚRAD… 24. 11. 2005 2457 -- --
 
sk Misijný rozmer… 27. 5. 2007 3406 -- --
 
sk Pedagogika 28. 11. 2008 3074 -- --
 
sk Náboženstvo 24. 11. 2005 3072 -- --
 
sk ŽIVOT A PRÁCA… 15. 8. 2005 1857 -- --
 
sk Život a práca… 28. 3. 2006 2117 -- --