NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Ochrana prírody

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (2)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1276

Počet písmen:7,592

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:4.22

Počet zobrazení / stiahnutí:7269 / 127

Veľkosť:9.34 kB

Ochrana prírody


Motto : ,, Kto nevidí krásy prírody , nic nevidí."
J. A .Komenský


Ludia si chránia veci , ktoré považujú za dôležité. Sú to ich majetky , domy , autá. Sú to všetko veci , ktoré si môžeme kúpit za peniaze. No co s tými hodnotami , ktoré sa nedajú kúpit ani zaplatit ? K takýmto hodnotám patrí v neposlednom rade prostredie , ktoré nás obklopuje , v ktorom žijeme , pracujeme , oddychujeme. Každý z nás túži po cistom vzduchu plnom kyslíka , po krištálovo cistých potôcikoch plných pstruhov , po vycistených lesoch a lúkach , upravených trávnikov plných kvetov. Každý chce jest zdravé jedlo. Jednoducho všetci chceme žit zdravo a pekne.


Motto : ,, Hlavné problémy sveta sú výsledkom rozdielu toho , akým
spôsobom funguje príroda a akým spôsobom myslí clovek."
G.Bateson


Clovek však každonenne znecistuje prírodu. Velmi tým nicí ozónovú vrstvu. Atmosférické vrstvy Zeme sú : troposféra , stratosféra , mezosféra , exosféra. Väcšina ozónu sa nachádza v stratosfére a pohlcuje takmer všetko škodlivé slnecné ultrafialové žiarenie. Z komínov tovární a z exhalátov áut sa uvolnuje coraz väcšie množstvo oxidu uhlicitého , takže atmosféra zachytáva ovela viac tepla ako v minulosti a priemerná teplota zemskej atmosféry každých 25 rokov stúpa približne o 1°C.
V roku 1985 vedci objavili ozónovú dieru nad Antarktídou. Diera sa postupne zväcšuje. Strata ozónu sa pripisuje uvolnovaniu chemických látok nazývaných freóny do atmosféry. Tieto zlúceniny sa používali kedysi v chladnickách a rozprašovacoch , ale v súcasnosti sa nesmú používat.

Ozón znecistujú aj fajciari , ale najviac továrne , napríklad pri tažení fosílnych palív. Medzi fosílne palivá patrí ropa , zemný plyn , uhlie. Vdaka modernému a intenzívnemu využívaniu energie fosílnych palív sa v 17 až 19 storocí mohla uskutocnit priemyselná revolúcia. Sprievodným znakom spalovania fosílnych palív je však znacné znecistovanie ovzdušia , co dnes predstavuje vážny enviromentálny problém. Skleníkový efekt – Zem je obklopená plynným obalom – atmosférou , ktorá na nej udržiava teplo dopadajúce zo slnka. Tento proces sa nazýva skleníkový efekt a je prirodzený. Narastaním koncentrácie skleníkových plynov vo vzduchu ( CO2 , freóny , metán ) sa však atmosféra zahustuje a Zem sa zohrieva tak , že sa mení pocasie i podnebie , lad na póloch sa roztápa , zvyšuje sa hladina morí a vznikajú rozsiahle záplavy. Hovoríme o globálnom oteplovaní , ktoré povedie k zmene rozšírenia druhov a ekosystémov sveta , posunu klimatických pásiem , vymyznutiu druhov organizmov , zmenám v plodinách pestovaných v polnohospodártstve, rozšíreniu púští a podobne.
Ozónová vrstva je znecistovaná aj plynmi zo spalovní. Preto je dôležité , aby ludia odpad separovali . Niektoré druhy sa potom môžu použit na recykláciu. Spracovaním 1 tony triedeného papiera zachránime 17 stromov. Recykláciou sa zmenší množstvo odpadu , neznecistuje sa životné prostredie , z nepotrebného odpadu sa vyrobia nové výrobky , výroba z recyklovaného odpadu je lacnejšia. Každý obyvatel Slovenska vytvára v priemere 350 kg odpadu rocne. O odvoz odpadu sa na našom sídlisku stará firma Kosit , ktorá na tento úcel rozmiestnila po sídlisku nádoby na zber separovaného odpadu.
Velmi citlivým prostredím je aj voda a preto sa clovek o jej cistotu musí starat. Jej spotreba neustále rastie a aj preto je zdravá a cistá voda coraz vzácnejšia. Medzi rozlicné látky , ktoré znecistujú vodu , patria napríklad : zlúceniny fosforu – umelé hnojivá z polnohospodárstva ( z prehnojenia pôdy ), zo splaškových komunálnych vôd – z domácností , zlúceniny dusíka – z polnohospodárstva , z odpadových vôd z domácností alebo podnikov , ropné látky – benzín , nafta , ropa , minerálne oleje. Znecistenie vody zaprícinujú aj patogénne organizmy , tažké a toxické kovy , atmosférické imisie , rádioaktivita a podobne .

Na ochranu vôd nám slúžia tieto opatrenia :
- budovanie kanalizácie a cisticiek odpadových vôd
- zníženie spotreby pitnej a úžitkovej vody v domácnosti i priemysle
- uvážlivé zasahovanie do vodných pomerov krajiny
- zabránenie presakovaniu nežiadúcich látok do spodných vôd
- zavádzanie nových technológií , ktoré spotrebujú menej vody a menej ju znecistujú.

Pre život je rovnako dôležitá aj pôda. Umožnuje rastlinám zakorenit sa, príjimat vodu a živiny. Hlavným zdrojom živín v pôde sú odumreté telá organizmov.
Medzi hlavné enviromentálne problémy , súvisiace s využívaním pôdnych zdrojov patrí najmä úbytok pôdneho fondu a jeho znecistovanie , ktoré je spôsobené najmä :

1. nepriaznivými vplyvmi rôznych cinností
- výstavba bytov , ciest , priemyselných podnikov
- chemické posypy ciest
- domový odpad
- kontaminovaná voda na zavlažovanie
- imisie
- kyslé dažde
- vytváranie podmienok pre rozsiahlú vodnú a veternú eróziu

2. vplyvom intenzívneho polnohospodárstva
- erózia
- nadmerné používanie tažkej mechanizácie
- pestovanie monokultúr , ktoré jednostranne ochudobnujú pôdu o
živiny , vzduch i pôdnu vlahu
- nadmerné hnojenie pryemyselnými hnojivami
- úniky ropných látok zo strojov
Ochranu pôdneho fondu a zabezpecenie úrodnosti pôdy zabezpecuje každý štát zákonmi – u nás Zákonom SNR c.307/1992Zb. o ochrane polnohospodárskeho a pôdneho fondu.
Vdaka nestarostlivému zaobchádzaniu s prírodou vyhynulo mnoho rastlín a živocíchov. Ludia vždy využívali rastliny a živocíchy vo svoj prospech – používali drevo , zbierali liecivé rastliny , kosili lúky , zakladali sady a záhrady , chovali ryby a živocíchy pre potravu.
Úspešne však možno hospodársky využívat len tie organizmy , o ktoré clovek prevezme dlhodobú starostlivost. Inak im hrozí vymieranie.
Rýchly rast populácie cloveka spôsobil vyhynutie jednej pätiny všetkých druhov organizmov na Zemi. Niektoré druhy ešte
nevymreli , ale zostalo z nich už málo jedincov , a tak sa stali chránenými druhmi. Medzi chránené druhy na Slovensku patria :

živocíchy :Kamzík tatranský , Svišt tatranský , Orol skalný , Jež tmavý , Cikáda vinicná , Fúzac obrovský , Modlivka zelená , Blatniak tmavý , Rak cierny , Bocian biely , Drop obojkový , Kamzík vrchovský , Orol královský , Netopier obycajný.
rastliny : Žltohlav európsky , Jesienka obycajná , Plesnivec alpínsky , Skalnica horská , Soldanelka karpatská , Horec bodkovaný ,
Základný prehlad o stave ohrozenia a spôsobe ochrany druhov rastlín a živocíchov poskytujú Cervené knihy. Za ohrozený sa pokladá
taký druh ,ktorého celková populácia sa zníži pod 2000 jedincov.
Existujú rôzne organizácie , ktoré sa zaoberajú ochranou prírody , ako napríklad Greenpeace , WWF – svetový fond pre prírodu ,
IUCN – svetová únia ochrany prírody a zdrojov , UNEP – program spojených národov pre životné prostredie , na Slovensku SZOPK – slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny.
Aby sme prírodu co najlepšie ochránili , je potrebné rekultivovat skládky , likvidovat toxické látky , zlepšit výrobné technológie , viac kontrolovat dodržiavanie noriem , zavádzat moderné technológie menej ovplyvnujúce prostredie , inštalovat záchytné , filtrovacie a cistiace zariadenia na výstupoch z priemyselných podnikov , sprísnovat a kontrolovat enviromentálne normy.
Sú ludia , ktorým životné prostredie nie je lahostajné . Organizujú sa v rôznych spolkoch , vydávajú rôzne publikácie , v ktorých varujú pred jeho devastáciou. Zdôraznujú , že životné prostredie je dar pre ludí , ktorý si musíme chránit každý den. Ak chceme zlepšit a skrášlit naše životné prostredie , musíme zacat od seba. Ako ? Možno tak , že zasadíme nový strom , upraceme okolie svojho domu ci cinžiaku , pri najbližšom výlete v prírode nezahodíme flašu do trávy , papier z nanuku ci cukríka na zem. Každý z nás môže prispiet aspon malým kúskom k zlepšeniu a skrášleniu prostredia v ktorom žije , lebo každá velká vec sa rodí z mnohých malickostí.
Jednou z foriem pomoci ohrozenému životnému prostrediu je hlbšie poznanie prírody , ktoré sa má prelínat s enviromentálnym myslením , cítením a konaním ludí. Ako jediná možná cesta k náprave sa javí cielavedomá ekologická výchova.


Motto : ,, Hladiac z vesmíru na Zem zistujeme , že celá Zem je našim
domovom. Nie sú na nej žiadne hranice ani žiadne
prekážky."
E.Mitchell - astronaut


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

peter kewer napísal/a - 20. 6. 2019 - 05:58

the main components of this all kinds of sensor are the emitter, detector and the Retro-reflector Nagano keiki Pressure sensor . The emitter and the detector are in abs speed sensor the same package. The Retro-reflector is placed little far from the sensor. The light from the emitter is reflected off the Retro-reflector and detected by mazda 6 suction control valve . When the target passes between the suction control valve and Speed Sensor the Retro-reflector the beam is not reflected back to Pressure Sensor . Here the problem can be that the beam could reflect from the target itself. For this the polarising filter is used in the sensor. Pressure Switch Crankshaft position sensor Solenoid Valve Throttle Position Sensor

REAGOVAT

simona napísal/a - 4. 3. 2007 - 16:29

dobry referát...paci sa mi a pomohol mi pri praci do skoly

Zapoj sa do diskusie (2)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
cz Ochrana přírody v EU 2. 7. 2010 3931 1.2 414
 
sk Ochrana prírody 6. 3. 2002 1124 -- --
 
sk Príprava detí na… 15. 6. 2007 3503 -- --
 
sk Enviromentálne právo 1. 5. 2005 2115 -- --
 
sk Krajinné plánovanie 18. 1. 2006 1744 -- --
 
sk Environmentálna… 20. 3. 2009 3398 -- --
 
sk enviromentalny… 14. 1. 2008 3371 -- --
 
sk Legislatíva 10. 4. 2006 2420 -- --
 
sk Ekosozológia 10. 3. 2005 2678 -- --
 
cz Právní úprava… 7. 10. 2006 3491 -- --