NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Podnikateľský plán

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Ekonómia, manažment a marketing

Autor: stevo.5

Počet slov:2633

Počet písmen:13,604

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:7.56

Počet zobrazení / stiahnutí:5667 / 187

Veľkosť:19.27 kB

1. Predmet podnikania


Do 31. 05. 2006 majitelom tejto malej mliekarne bola Agrosúca a.s Horná Súca.
Nakolko bývalá spolocnost vyrábala výrobky , ktoré boli cenovo neprijatelné z toho dôvodu vznikla samostatná spolocnost s.r.o.
K osamostatneniu rozhodujúcej casti firmy vznikol nový právny subjekt Milkus s.r.o Horná Súca, ktorej 100% vlastníkmi sú Peter Gažo, Ján Mikušinec. Pracovali v bývalej firme, majú bohaté skúsenosti jak s výrobou, tak so zabezpecovaním odbytu výrobkov. .
Od bývalej spolocnosti odkúpili zariadenie za zostatkovú cenu, ktoré sa nachádza vo výrobe v hodnote 350 000 Sk.
Taktiež bol odkúpený automobil Peugeot Boxer za 200 000 Sk s klimatizacným zariadením slúžiaci na vývoz mliekarenských výrobkov .
Vlastníkom nehnutelnosti je Agosúca a.s. Je podpísaná nájomná zmluva .
Výška mesacného nájmu je 1000 eur. Rocný nájom je 12000 eur.
Milkus s.r.o je zameraná na výrobu mliekarenských výrobkov:
- výroba parených a údených syrov
- výroba bryndze
- výroba masla
Celkový pocet zamestnancov je 12, z ktorých sú 2 riadiaci pracovníci a ostatný pracujú vo výrobe , zabezpecovaní dovozu mlieka a distribúcii výrobkov.
Spolupracuje aj s dodávatelskými organizáciami, od ktorých dováža mlieko kravské i ovcie. Z kravského mlieka sa vyrábajú oštiepky, maslo. Ovcie mlieko sa spracováva pasterizáciou, z ktorého sa robí ovcí syr.2. Manažment firmy

Organizácia a riadenie firmy .
Manažér : Peter Gažo - zakladatel a zároven konatel firmy, riadi celú mliekaren . Je absolventom vysokej školy polnohospodárskej v Nitre.
Vedúci výroby : Ján Mikušinec - zodpovedá za výrobnú cinnost, dodržiavanie bezpecnostných a hygienických predpisov. Má dlhorocné skúsenosti v mliekarenskej výrobe. Absolvent strednej potravinárskej školy v Nitre.
Úctovník : Osoba, ktorá zodpovedá za financné záležitosti firmy – absolvent Obchodnej akadémie.
Pasterant : pracovník, ktorý je zodpovedný za kvalitnú pasterizáciu mlieka, má dlhodobé skúsenosti vo mliekarenskej výrobe. Absolvent strednej polnohospodárskej školy v Topolcanoch.
Skladník : Zodpovedá za nakúpený materiál, za výrobky, ktoré sú uskladnené v chladiacom a mraziacom zariadení.
Ostatní pracovníci : podielajú sa priamo vo výrobe a sú taktiež zodpovední za kvalitu výrobkov, udržiavanie hygieny vo výrobných objektoch, a taktiež udržiavajú cistotu na vonkajšom okolí.3. Spôsob vedenia úctovníctva

Spolocnost s.r.o vystupuje ako právnická osoba, ktorá vznikla zápisom do Obchodného registra v júni 2006. Kedže s.r.o je právnická osoba, je povinná vykonávat podvojné úctovníctvo podla § 37 Obchodného zákonníka. Bude vykonávat manuálny spôsob úctovania.
Spolocnost sa zaväzuje, že bude rešpektovat Zákon o daniach z príjmov. Je platcom DPH.4. Služby

Táto s.r.o. je výrobca mliekarenských výrobkov. Poskytne predaj výrobkov zákazníkom vo svojom areáli. Do služieb patrí aj rozvoz odberatelom podla objednávok. K dispozícii je vozidlo : PEUGEOT BOXER s klimatizacným zariadením.
Za nákladné vozidlo, ktoré je súcastou vybavovania objednávok bude odvádzat cestnú dan podla zákona císlo 87/1992 Zb.
5. Cenotvorba


Na každý výrobok sa vypracuje kalkulácia . Z kalkulacnej ceny sa bude odvíjat cena výrobkov pre odberatelov.
Cenu budeme tvorit prirážkovým spôsobom. Budeme vychádzat z reálnych prevádzkových nákladov, ku ktorým sa priráta % na zisk. Prirážka na zisk vo velkoobchode je 15 %, v malo obchode 25 %.
;Ak firma bude vyrábat výrobok, ktorý nemá v cenotvorbe, cena bude dohodou. Cenníky sú k dispozícii na obchodnom úseku spolocnosti.

Opis výrobkov:
Spolocnost sa snaží vyrábat co najkvalitnejšie výrobky, ktoré by mohli byt cenovo výhodnejšie, ako konkurencné výrobky na trhu.
6. Ciele spolocnosti

- dlhodobé

Pri dlhodobých cieloch sa daný podnik pozerá do budúcnosti, aby mal co naj-
väcšiu ziskovost, hlavne aby prosperoval a tak mohol chod podniku napredovat. Ciže jedná sa tu o dlhodobé pôsobenie podniku na trhu. Ciele môžu byt na 5 rokov.
1 rok : obrat 800 000 Sk
2 rok : prijat dalších zamestnancov
3 rok : rozšírit ponuku
4 rok : vytvorit dalšiu prevádzku
5 rok : viac sa presadit na trhu, splatit úver

- krátkodobé

Pri krátkodobých cieloch sa jedná o to, aby daný podnik v co najkratšej dobe naplnil ciele, alebo aby sa v danom case co najviac priblížil predsavzatiam i vytýceným stratégiám. Z casového hladiska môžu byt rozdelené bud na dni, týždne ci mesiace.
Zlepšit pracovné podmienky pracovníkov, prijat 5 pracovníkov.
Firma má vlastné ciele . Základným cielom je predovšetkým vštepovanie zodpovednosti a potreby etického konania zamestnancom na všetkých úrovniach firmy. Tým má uistit odberatelov a verejnost o tom, že firma pracuje zodpovedne a vyrába vysoko kvalitné výrobky. Cielom spolocnosti je dodržat výrobné kapacity, udržovat a zvyšovat objem predaja výrobkov a tým zabezpecit co najvyšší možný zisk.
Nadviazat trvalú spoluprácu s jednotlivými odberatelmi, rozvinút štandardné výrobky , ktoré sa budú môct nepretržite predávat.7. Silné a slabé stránky spolocnosti

Silné stránky :

- vysoko kvalifikovaní zamestnanci
- kvalita vykonanej práce
- velmi dobrá znalost technológií a technologických zariadení
- ochota zamestnancov spolocnosti pracovat aj v predlžených smenách a v dnoch pracovného volna a pracovného pokoja
Slabé stránky :

- nesplnenie požadovaných termínov výroby a plnenie objednávok z dôvodu castej
práceneschopnosti zamestnancov
- vyššia cena vykonávaných služieb opráv technologických zariadení, nakolko priemerný vek zariadenia je nad 30 rokov.
8. Trh a konkurencia spolocnosti

Trh pre pôsobenie našich výrobkov je široký. Dodávame ich odberatelom v okrese i mimo okres, v rámci celého západného Slovenska. Záujem je i v iných regiónoch, takže náš vývoz výrobkov rozširujeme i dalej. Dopyt po našich výrobkoch je dobrý, sú cenovo dostupné a zodpovedajú i kvalitou.
Konkurencia na trhu je dost široká, napriek tomu sa však snažíme presadit naše výrobky dobrou kvalitou a výhodnou cenou.

Konkurencia:

- Milex Nové mesto nad Váhom
- Milly Bánovce nad Bebravou
- Witmann a syn Zvolen
Do roku 2009 sa budeme snažit získat pri svojich hlavných výrobkoch a službách minimálne
20 % na našom trhu.


9. Reklama

Reklama bude formou masovokomunikacných prostriedkov:
- Trencianske noviny
- Pardon
- Trenciansko- Dubnicko- Ilavsko
- Úcast na výstavách a trhoch
- Letáky, katalógy a iné prospekty,10. Ekonomická analýza

Prehlad predpokladaných nákladov za rok:


predpokladané náklady suma za mesiac suma za rok
prenajaté priestory 30 000 Sk 360 000 Sk
Energia 4 000 Sk 48 000 Sk
Voda 2 000 Sk 24 000 Sk
Plyn 5 000 Sk 60 000 Sk
mzdové náklady 140 000 Sk 1 680 000 Sk
odvody do fondov 50 000 Sk 600 000 Sk


Na ekonomickom úseku sa zameriame na skvalitnenie a zrýchlenie spracovania úctovných operácií spolocnosti tak, aby výsledky hospodárenia boli spracované co najskôr po skoncení mesiaca. Na úseku financovania sa bude sledovat priebeh financných tokov a podstatné zlepšenie toku penazí. V personálnej oblasti sa zameriame predovšetkým na stabilizáciu pracovníkov spolocnosti. Zameriame sa na pracovníkov TH, tak aj na výrobných pracovníkov. Pri dobrých hospodárskych výsledkoch sa predpokladá, že k stabilizácii, ako aj k získavaniu nových pracovníkov prispeje aj možnost dosiahnutia vyšších priemerných zárobkov.11. Marketingový plán

Jednou z hlavných priorít spolocnosti je znacné zvýšenie objemov predaja, co môže byt dosiahnuté ciastocne racionálnym využitím vlastných výrobných kapacít, ale vo väcšej miere orientáciou na subdodávatelov a to aj na predaj výrobkov. Obchodná cinnost spolocnosti je rozpracovaná v marketingovom pláne, ktorý je pocas roka kontrolovaný.
K zákazníkovi sa chceme dostat formou reklamy, propagácie a následne i distribúcie tovaru.
Naši zákazníci sú informovaní o kvalitách výrobkov, o ich cene, dovoze, dodávkach do predajne.
Formy distribúcie môžu byt:
- rozvozom
- predajom
Výrobky budeme predávat rôznymi spôsobmi:
- v predajniach obchodov
- v podnikovej predajni
- na výstavách i veltrhoch

Motivácia pracovníka pri predaji je dost rozhodujúca. Od toho i závisí množstvo predaného tovaru.
Marketing pocíta aj s podstatným skvalitnením svojej práce využívaním automatizovaného systému riadenia. Zvýši sa kreativita a rýchlost cenotvorby, zvýši sa operatívnost v kontakte s potencionálnym zákazníkom, co v konecnom dôsledku zvýši úspešnost pri získavaní objednávok..
Dôležitou reklamou pre náš podnik bude samozrejme aj naša webová reklama , založením si vlastnej internetovej stránky.
12. Výrobný proces:

Dodané kravské a ovcie mlieko sa pasterizuje v pasteri, kde prebieha proces, kde sa mlieko zohrieva pri vyššej teplote. Zároven sa kravské mlieko odstreduje. Získava sa smotana, z ktorej sa vyrába maslo.

Výroba oštiepkov:
Do mlieka sa pridáva syridlo, ktoré pôsobí tak, že mlieko sa zráža na hustejšiu hmotu. Táto hmota sa dalej spracováva s prídavkom soli. Z hmoty sa odoberá do foriem na oštiepky, ktoré sa vytvarujú. Vytvarovaný oštiepok sa vkladá do slaného nálevu, kde sa nechá pôsobit 1 den. Potom sa vyberú a vkladajú sa samostatne do sietky a postupne do udiarne. Hotový výrobok sa pripravuje na dodávku odberatelom. Výrobok prechádza cez kontrolné oddelenie.

Výroba bryndze : Ovcí syr sa melie na jemnú hmotu. Po dôkladnom spracovaní sa do hmoty pridáva jedlá sol a urcité percento vody. Dalej sa premiešava tak, aby vznikla úplne jemná hmota. Po následnom spracovaní je výrobok – bryndza odoslaný na odbytové oddelenie, kde sa balí a uskladnuje v chladiacom zariadení.
13. Materiálne zabezpecenie

Vlastné : Horná Súca 1059, 913 33

Konatelia vložili :

Meno, Priezvisko Vklad Cena
Peter Gažo Hotovost 535 000 Sk
Ján Mikušinec Hotovost 100 000 Sk
Marek Zemanovic Hotovost 100 000 Sk
Jana Cverenkárová Pocítac Pentium 50 000 Sk
Jozef Mokoš Kopírka, tlaciaren, registracná pokladna 25 000 Sk
Spolu Majetok 75 000 Sk
Hotovost 735 000 Sk14. Personálne zabezpecenie


Firma má 12 zamestnancov, ktorí sú rozdelení do viacerých úsekov:

Riaditel Peter Gažo
Ekonomický úsek Jana Cverenkárová
Personálny úsek Ján Mikušinec
Výrobné oddelenie Jozef Mokoš
Odbytové oddelenie Marek ZemanovicMzdy budú vyplácané podla Zákona o mzde

Priemerné platy:

Riaditel 25 000 Sk
Vedúci úsek 16 000 Sk
Ostatný pracovníci 10 000 Sk

Odvody do fondov – 38%
Zamestnávatel platí z úhrnu vymeriavacích základov do :

1. sociálneho fondu – 10%
2. fondy sociálneho poistenia – 25%
a./ dôchodkové poistenie - 21,6 %
b./ nemocenské poistenie - 3,4 %
3. fond zamestnanosti - 3 %


15. Sociálne prostredie

V spolocnosti je dobrá úroven vzdelanosti, ktorá sa prejavuje aj v kvalifikacnej úrovni zamestnancov. Majitelia firmy majú vysokoškolské vzdelanie. V radoch robotníkov je 90% vyucených v odbore mliekarenskom s dostatocnou praxou. Nároky na mzdy u pracovníkov sú nižšie, ako u konkurencných výrobcov. Od spolocnosti zamestnancov sa ocakáva, že ich vekový priemer bude nižší, budú prispôsobivejší a tým budú prispievat k zvýšenej produktivite práce.16. Technologické prostredie spolocnosti

O výrobnú úroven sa stará vstupná príprava a to je pasterizáciou mlieka. Je to stroj nemeckej výroby vysokej kvality, ktorý zabezpecuje kvalitnú prípravu mlieka na dalšie spracovanie výrobkov. Dalším kvalitným prístrojom je maselnica ceskej výroby, ktorá slúži na spracovanie smotany, z ktorej sa vyrobí kvalitné maslo.
Oštiepky sa pripravujú rucne, odoberie sa urcitá váha z pripravenej hmoty a rucne sa vkladá do pripravených oštiepkových foriem. Spolocnost má v pláne túto rucnú výrobu zmodernizovat, nákupom stroja na výrobu oštiepkov. Firma má velmi dobré chladiace zariadenie, kde sa dávajú chladit všetky mliekarenské výrobky. Odrazí sa to na trvanlivosti a kvalite výrobkov.
Technológiu je však nutné neustále obnovovat tak, aby sa mierny náskok pred konkurenciou nestratil. Je nutné technologické zariadenie zakúpit od výrobcu z ceskej republiky za úcelom vyradenia zastaralých zariadení podla sortimentu výrobkov.17. Zásady hygieny

Po skoncení pasterizácie dôkladne vycistit s prídavkom dezinfekcných prostriedkov. Dbat na hygienu vo výrobných objektoch .
Denne dezinfikovat skladovacie a výrobné priestory, chodby, šatna, používané stroje, náradie a podlahu.
Sanitáciu vykonávat týždenne mechanickými prostriedkami, chemickými prostriedkami, ktorými sa zabezpecujú bezchybné hygienické podmienky.
Týždenne cistit všetky ostatné skladové priestory, regále, chladnicky mechanicky s teplou vodou s prísadou saponátov.
Pri práci používat predpísanú obuv a pracovné oblecenie.
Opatrenia technického rázu - zodpovedá vedúci firmy. Jedná sa o dezinfekciu, dezinsekciu a deratizáciu.
18. Výrobky a produkty spolocnosti

Rozhodujúcim produktom spolocnosti je výroba parených a údených syrov. Každý výrobok je jedinecný, vyrábaný podla uznanej receptúry. Naši odberatelia a zákazníci dostávajú výrobky v dobrej kvalite. Týmito výrobkami sa spolocnost reprezentuje na rôznych podujatiach ako sú výstavy a rôzne druhy osláv.

19. Prehlad produkcie výrobkov


V ý r o b o k 2007 2008 Index kg/Sk
kg tis.Sk kg tis.Sk
Oštiepok údený 6200 217 7100 249 900 32
Oštiepok neúdený 2200 77 2750 96 550 19
Bryndza 7000 840 7700 924 700 84
Maslo 4200 378 5100 459 900 81
Spolu tis.Sk 1 512 1 728 + 216

Z prehladu je zrejmé, že firma zvýšila výrobu v roku 2008 o 216 tis. Sk. Dobrý výsledok sa dosiahol tým, že pracovníci pristupovali ku svojej práci zodpovedne. Sú vedení tak, aby sa šetrili celkové náklady a zapájali sa do procesov výroby.


20. Vývoj hospodárskeho výsledku spolocnosti

Ukazovatel Rok 2007 Rok 2008
Náklady spolu / mesiac spolu / mesiac
6 000 000,- 500 000,- 6 600 000,- 550 000,-
Výnosy 6 960 000,- 580 000,- 7 440 000,- 620 000,-
Zisk 960 000.- 80 000,- 840 000,- 70 000,-


Nakolko firma chce mat zisk i v budúcnosti, musí sa zamerat na rozšírenie sortimentu výrobkov, ich skvalitnenie a cenovú prístupnost. Chceme rozširovat distribúciu výrob-
kov i za hranice nášho štátu, konkrétne do Ceskej republiky. V nasledujúcich rokoch by sme chceli rozšírit vývoz i do Rakúska a Madarska.
Na základe vývozu sme nútený podpísat zmluvy s okolitými družstvami o dovoze mlieka do našej firmy. I ked naša výroba nie je vybavená špickovými strojmi, o to viac zodpovednejšie sa pristupuje k celému procesu výroby.
21. Technológia na výrobu oštiepkov

Prínos - zlepšenie kvality výrobku
- zvýšenie produktivity práce o 50 až 80 %.
- skvalitnenie tvaru výrobku
- zvýšenie tržieb o 40 000 až 45 000 tis. Sk/ smena
- možnost väcších dodávok
- návratnost investície – cca 3 roky
Investovanie do modernizácie technológie plánujeme na II. polrok 2009 :
vo výške 5 mil. Sk.
Spolocnost plánuje vytvorit dostatok zdrojov jednak na dotáciu na zakúpenie novej technológie ako i na výplatu zamestnancov.


22. Majetok podniku

Súvaha k 01.01.2008
A P
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Stroje, prístroje, zar 350 000 Základné imanie 735 000
Dopravný prostriedok 200 000
Materiál na sklade 100 000
Pokladnica 5 000
Bankové úcty 80 000
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Spolu 735 000 Spolu 735 000O b s a h :


Obsah ........................................................................................ str. 1
Charakteristika firmy .................................................................. str. 2
1. Predmet podnikania .................................................................... str. 3
2. Manažment firmy ....................................................................... str. 3
3. Spôsob vedenia úctovníctva ........................................................ str. 4
4. Služby, ........................................................................................ str. 4
5. Cenotvorba .................................................................................. str. 4
6. Ciele spolocnosti ........................................................................ str. 5
7. Silné a slabé stránky spolocnosti ................................................ str. 5
8. Trh a konkurencia spolocnosti .................................................. str. 6
9. Reklama ...................................................................................... str. 6
10. Ekonomická analýza ................................................................. str. 6
11. Marketingový plán ...................................................................... str. 7
12. Výrobný proces ........................................................................... str. 8
13. Materiálne zabezpecenie............................................................... str. 9
14. Personálne zabezpecenie ............................................................. str. 9
15. Sociálne prostredie ....................................................................... str. 10
16. Technologické prostredie spolocnosti .......................................... str. 10
17. Zásady hygieny.............................................................................. str. 11
18. Výrobky a produkty spolocnosti .................................................. str. 11
19. Prehlad produkcie výrobkov ......................................................... str. 12
20. Vývoj hosp. výsledku spolocnosti ............................................... str. 12
21. Technológia na výrobu oštiepkov .............................................. str. 13
22. Majetok podniku ......................................................................... str. 13Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Podnikatelský plán … 2. 7. 2007 4306 -- --
 
sk Podnikateľský plán… 13. 10. 2008 8065 2.8 1174
 
sk Môj podnikatelský… 5. 2. 2009 2089 -- --
 
sk Podnikateľský plán … 5. 11. 2010 6178 12.9 3273
 
sk Podnikatelský plán 15. 10. 2010 1823 -- --
 
sk podnikatelský plán… 9. 1. 2002 44771 -- --
 
sk Podnikatelský plán 28. 3. 2007 2179 -- --
 
sk Podnikatelský plán 7. 1. 2010 5935 -- --
 
sk Podnikatelský plán… 21. 3. 2007 2325 -- --
 
sk Podnikatelský plán 24. 1. 2008 1904 -- --