NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Učenie Cirkvi o manželstve a rodine

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (4)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Náboženstvo

Autor: benettons1

Počet slov:1379

Počet písmen:7,719

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:4.29

Počet zobrazení / stiahnutí:5884 / 229

Veľkosť:9 kB

Ak sa zacneme zaujímat a hladat, odkial Cirkev cerpá poznatky pre svoje ucenie o manželstve a rodine, nesmieme pritom vynechat knihu kníh Bibliu. Ak ju otvoríme, hned na zaciatku v knihe Genezis sa píše: „Nie je dobre byt cloveku samotnému. Nuž uciním mu pomocnicu, ktorá mu bude podobná“ (Gn 2,18).[1] Týmito slovami je vyjadrený úmysel Boží - clovek je vyššie od každého zvierata (Gn 2, 19n). A preto túto pomocnicu môže nájst iba v tej, ktorá je „mäsom z jeho anti§kola.sk mäsa a kostou z jeho kostí“ (Porov. Gn 2,21n ).[2] Boh stvoril teda pre cloveka túto pomocnicu a on kvôli nej opustí otca a matku a privinie sa k nej láskou a budú „jedným telom“ (Gn 2,24).[3] Toto bol pôvodný zámer Boha s clovekom. Clovek však tento pôvodný zámer si prispôsobil svojim chútkam a predstavám. Prvotnou hodnotou sa pren stávala plodnost, ktorej sa ostatné prispôsobilo. Ale ked sa tento bod zaistí, ustanovizen manželstva sa bude držat stopy dedicných zvykov, ktoré sa však velmi vzdialili od manželstva - prototypu v Gn 1-2.[4] A tak Boh, ktorý zacína výchovu svojho ludu, dávajúc mu svoj Zákon, ciastocne ho prispôsobí požiadavke „tvrdosti srdc” (Porov. Mt 19,8).[5]

Aj napriek tomu, že clovek si pôvodný zámer Boží prispôsobil svojej slobode, predsa - ako sa dozvedáme od cirkevných otcov - Boh bol pre prvých ludí obradným uvádzacom nevesty[6]. Ved muža a ženu spojil dovedna sám Boh a tým dal zároven aj posvätnost tejto ustanovizni.

Hoci manželstvo je základnou formou ludského života, má svoje miesto iba kým trvajú dejiny ludstva. Je to predbežná, docasná forma života. Ked prestane náš vek, pominie aj ono (Mk 12, 25). Napriek tomu Ježiš venoval manželstvu velkú pozornost. Nielenže priviedol manželstvo hriechom naštrbené do jeho pôvodnej podoby, ale prijal ho ako dôležitý spásonosný prvok do poriadku spásy, ktorý sám vytvoril. „Kedže prišiel znovu nastolit prvotný poriadok stvorenia narušený hriechom, on sám dáva silu a milost žit manželstvo v novej dimenzii Božieho královstva“ (Porov. KKC 1615). Jednoduchá skutocnost, že Ježiš priniesol svetu posolstvo o manželstve (Mt 19, 6), poukazuje na jeho sviatostný charakter. Kristus si bol vedomý, že je poslaný vybudovat Božie královstvo. Nepokladal za svoju úlohu, bezprostredne usporadúvat veci tohto sveta. Ak dal smernice o manželstve, to znamená, že nechcel, aby bolo chápané ako vec tohto sveta, ale ako prvok Božieho královstva - ako udalost v rámci Božieho zákona, ktorý ohlasoval.

Za Ježišových cias sa vo všeobecnosti presadila požiadavka jednoženstva. Skutocnost, že Ježiš pocas svojho historického života venoval manželstvu mimoriadnu pozornost, poukazuje na dôležitost manželského spolocenstva v Cirkvi ako celku. A tak ako mal P. Ježiš starost o ustanovizen manželstva, podobne to robí aj Cirkev pocas svojej existencie. Už krestanskí biskupi prvých cias bývali prítomní na svadbách krestanov, požehnávali mladé páry, Tak ako to robil P. Ježiš na svadbe v Káne Galilejskej. „Z tejto doby pochádzajú prekrásne texty, dotykajúce sa manželstva a rodiny; listy, kázne, homílie. Texty písané perami najväcších biskupov III. a IV. storocia, velkých otcov Cirkvi: sv. Bazila, sv. Jána Chryzostoma, ktorý písal, že rodina je ecclesiola, ciže malá Cirkev. A sv. Augustín nazýval rodicov svojimi spolubiskupmi, coepiscopi.“[7]

V poapoštolskom case ohrozuje rodinu manichejské a gnostické pohrdanie manželským životom. Ide o ucenie, ktoré presadzovali v stredoveku valdénci a albigenci. Tieto dualistické omyly sa zakladajú na ucení o dvoch princípoch sveta, o dobrom (duchovnom) a zlom (hmotnom). Marcion- predstavitel gnostickej sekty – „zavrhol manželstvo, lebo plodenie rozmnožuje ríšu zlého boha; žiadal bezženstvo“[8]. Valdénskí odmietali manželstvo pre dokonalých. „Jednoduchí veriaci (credentes) mohli žit v manželstve, mali majetok, ale museli sa vyhýbat každej nádhere a rozmaru.“[9] Cirkev aj napriek týmto snahám považovala manželstvo za súcast jej života. Vo vyznaní viery pápeža Inocenta III. r. 1208 proti týmto omylom ucí: „Uznávame, že (...) skutocné manželstvá smú byt uzatvárané. Prísne zakazujeme, aby riadne uzavreté manželstvá boli rozlucované. Veríme a vyznávame, že muž, aj ked má manželku, môže byt aj so svojou manželkou zachránený a neodsudzujeme ani druhé alebo dalšie manželstvá.“[10]

Je pozoruhodné, že cirkevní otcovia a cirkevní ucitelia, hoci mali pred ocami skazu pohanského manželstva, nedali sa zviest k tomu, aby manželstvo znehodnotili. V 12. storocí sa manželstvo pripocítava k siedmim sviatostným znakom, ktoré sa osobitným spôsobom nazýva odborným výrazom sviatost.[11] Florentský koncil v dekréte pre Arménov (r. 1439) o tom podáva toto: „Siedma sviatost je manželstvo.“[12] Už apoštol Pavol píše o manželstve ako o spojení Krista a Cirkvi: „Toto tajomstvo je velké; ja hovorím o Kristovi a Cirkvi. Ale aj vy, každý jeden nech miluje svoju manželku ako seba samého. A manželka nech si ctí muža“ (Porov. Ef 5,32-33). Florentský koncil dalej uvádza: „Úcinnou prícinou manželstva je vzájomný súhlas, ktorý sa spravidla vyjadruje slovami, vztahujúcimi ant§skol§.eu sa na prítomnost. Manželstvu sa prisudzuje trojaké dobro. Prvým je plodenie potomstva a jeho výchova pre Božiu službu. Druhým vernost, ktorú musia manželia navzájom zachovávat. Tretie je nerozlucitelnost manželstva, pretože predstavuje nerozlucitelné spojenie Krista a Cirkvi. V dôsledku smilstva je síce odlúcenie od stola a lôžka dovolené, ale je neprípustné uzavriet iné manželstvo, pretože puto zákonne uzavretého manželstva je trvalé.“[13] Len co Cirkev opät usmerní chápanie manželstva správnym smerom, prichádza nová snaha postavit manželstvo na úroven len cohosi profánneho, cosi, co je nesväté, cudzie religióznej oblasti. Najvýraznejšie to vystúpi do popredia v casoch reformácie, ktorá podlahla „heslám hlásaným skrz humanizmus“[14]. Popiera manželstvo ako sviatost. Odstranuje ho z oblasti nadprirodzena a tým nevyhnutne odmieta právnu kompetenciu Cirkvi v manželských kauzách. Tridentský koncil na svojom 24. zasadnutí (r. 1563) sa venuje tomuto problému. To, že (Tridentský koncil) musel až trestom exkomunikácie riešit vzniklé závažné otázky ohladom manželstva, vidiet ako Cirkvi a samozrejme vtedajšej hierarchii ležalo na srdci udržanie ustanovizne manželstva na tej úrovni, na akú ju povýšil Ježiš.

Cirkev ani za cias Leva XIII. neostáva necinná. A pápež vo svojej encyklike Arcanum Divinae Sapientiae o Krestanskom manželstve (r. 1880) opätovne potvrdzuje manželstvo ako sviatost a kompetenciu Cirkvi nad manželstvom.

Pápež PIUS XI. vo svojej encyklike Casti Connubii (O krestanskom manželstve r. 1930) nadväzuje na Leva XIII. a doplna pohlad na manželstvo z iného zorného uhla. Lebo hoci manželstvo je podla svojej prirodzenosti založené Bohom, predsa má na nom úcast, a to vynikajúcu úcast, aj ludská vôla (Pozri CC 5,6).[15]

Manželstvo ani v dvadsiatom storocí nie je na tej úrovni, na akú ju pozdvihol P. Ježiš. A tak II. vatikánsky koncil vo svojej pastorálnej konštitúcii Gaudium et spes v druhej casti, medzi niektoré naliehavejšie problémy vzbudzujúce všeobecné znepokojenie radí okrem iného aj manželstvo a rodinu. A hned v prvej kapitole poukazuje na dôstojnost manželstva a rodiny. Povzbudzuje krestanov i všetkých ludí, aby sa usilovali zachovat a povzniest pôvodnú dôstojnost a jedinecnú posvätnú hodnotu manželského stavu.

Po II. vat. koncile vychádza encyklika Pavla VI. Humanae vitae. Rieši otázky o odovzdávaní ludského života, ktoré spôsobujú manželom vždy velké tažkosti a problémy. „Odovzdávanie ludského života je velmi vážna úloha. Manželia nou slobodne a vedome spolupracujú s Bohom Stvoritelom (HV 1).“[16]
Manželstvu a rodine dôležitú úlohu pripisuje aj súcasný Sv. Otec Ján Pavol II., coho príkladom boli aj jeho stredajšie príhovory, ktoré vyústili v r. 1980 zvolaním Synody biskupov na tému Rodina. „Synodálni otcovia závery Synody o rodine predložili ako rozsiahly zoznam návrhov a jednomyselne požiadali Sv. Otca, aby sa stal tlmocníkom úprimnej starostlivosti o rodinu (Pozri FC 2).“[17] Ako odpoved na to dáva Sv. Otec exhortáciu Familiaris consortio v r. 1981.V nej kladie dôraz na úlohy krestanskej rodiny a jej pastoracnej starostlivosti. Ide o „apoštolské povzbudenie (exhortatio apostolica) k plnenie úloh krestanskej rodiny“.[18] Exhortácia je ukoncená Chartou práv rodiny, ktorej cielom je „posilnit v rodinách vedomie nezastupitelnosti úlohy a miesta, aké má rodina v spolocnosti.
Cirkev uvítala s radostou iniciatívu OSN vyhlásit rok 1994 Medzinárodným rokom rodiny. Aj pápež píše list rodinám, v ktorom sa snaží povzbudit Cirkev, aby anti§kola.sk odhalila svedectvo lásky a starostlivosti o rodinu: tej lásky a starostlivosti, ktorá sa jasne prejavovala už na zaciatku krestanstva, ked rodinu významne pokladali za domácu cirkev.[19] Pojem domáca cirkev približuje a širšie vysvetluje aj Katechizmus Katolíckej Cirkvi, vydaný v roku 1997. Manželstvu a rodine je v nom venovaná cast od c. 1601 až po c. 1666, kde sa opätovne predkladajú veriacim pravdy, ktoré ucí Cirkev o manželstve a rodine v súlade s prvotným zámerom Stvoritela už 2000 rokov. Tieto pravdy Cirkev neúnavne predkladá každej novej generácii ako jeden z bodov svojho evanjelizacného poslania.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

REAGOVAT

sewa villa napísal/a - 24. 4. 2019 - 17:11

sewa villa di bukit danau sewa villa puncak resort sewa villa bukit danau sewa villa puncak murah villa bukit danau villa puncak cendrawasih sewa villa puncak bukit danau villa di puncak cisarua bukit danau sewa villa murah villa bukit danau lot 14 villa puncak bougenville villa bukit danau lot a sewa villa coolibah untuk robongan villa bukit danau lot 1 villa untuk rombongan villa buki danau lot 5 sewa villa kota bunga villa bukit danau lot b villa kota bunga cipanas type alven villa bukit danau lot 7 sewa villa di kota bunga villa bukit danau lot3 villa kota bunga type seruni villa bukit danau lot4 villa di kota bunga villa bukit danau lot 31 villa kota bunga type katalia villa bukit danau lot 13 villa kota bunga villa bukit danau villa joglo sewa villa kota bunga murah sewa villa puncak resort villa puncak coolibah sewa villa coolibah untuk robongan komplek villa coolibah sewa villa kota bunga untuk rombongan villa coolibah utama sewa villa di kota bunga sewa villa di puncak resort villa coolibah utama villa coolibah murah villa di kota bunga villa coolibah sewa villa kota bunga murah sewa villa di coolibah villa kota bunga sewa villa bukit danau lot 14 villa coolibah sewa villa puncak bukit danau lot 13 sewa villa di coolibah sewa villa braja bukit danau sewa villa coolibah sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa untuk rombongan di bukit danau sewa villa puncak bukit danau lot b 5 kamar sewa villa puncak bukit danau lot 13 villa puncak bukit danau lot 5 sewa villa villa bukit danau puncak sewa villa di bukit danau sewa villa bukit danau villa braja sewa villa bukit danau sewa villa puncak bukit danau villa bukit danau sewa villa bukit danau lot a Sewa villa joglo bukit danau sewa villa Sewa villa puncak sewa villa di bukit danau villa puncak sewa villa bukit danau bukit danau villa bukit danau https://villabukitdanau.org/ Sewa villa puncak http://www.villapuncakbukitdanau.com/ Sewa villa di puncak https://sewavilapuncak.com

REAGOVAT

fatihin nurul napísal/a - 22. 11. 2018 - 08:12

ahun keemasan membuatnya hidup," jawabku setelah lama terdiam. pabrik plat stainless ss310 pabrik round bar besi aisi 440s45c pabrik round bar scm440 pabrik steel rail pabrik steel sheet pile pusat astm a283 c pusat pipa boiler pusat plat abrex 400 pusat plat asme516 grade70 pusat plat astm a285 c pusat plat astm516 70 pusat plat boiler pusat plat hardox pusat plat hb 400 pusat plat high strenght pusat plat high tensile sm490 yb pusat plat high tensile sm490ya pusat plat kapal pusat plat stainless ss304 pusat plat stainless ss310 pusat plat stainless ss316 pusat plat sumihard pusat round bar besi aisi 440s45c pusat round bar scm440 pusat steel rail pusat steel sheet pile stockis plat hardox stockist plat astm a285 c stockist plat high strenght stockist plat stainless ss316 stockist plat sumihard supplier plat hardox Harga besi siku baja Harga besi siku baja Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 Agen bondek undangan pernikahan unik Supplier Welded Beam T beam King Queen Cross Castellated Beam Supplier Pipa Besi baja Harga besi h beam baja Supplier besi beton delcoprima Jual besi siku baja Jual besi siku baja Agen Plat besi Agen wiremesh undangan pernikahan ada foto Supplier Bondek Cor Agen Pipa Besi baja Jual besi h beam baja Supplier besi beton cakra steel cs Supplier besi siku baja Supplier besi siku baja Agen besi h beam Agen pipa besi baja sch 40 sch 80 undangan pernikahan yang unik Supplier Atap Spandek Sni Toko Pipa Besi baja Supplier besi h beam baja Supplier besi beton bjku Toko besi siku baja Toko besi siku baja Agen besi wf Agen besi hollow undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Bordes Kembang Jual Pipa Besi baja Toko besi h beam baja Supplier besi beton Sni Ulir Polos Agen besi siku baja Agen besi siku baja Agen wiremesh Agen besi beton Sni Ulir Polos undangan pernikahan arab Supplier Plat Besi Hitam Harga Pipa Besi baja Agen besi h beam baja Supplier besi beton ais Pabrik besi siku baja Pabrik besi siku baja Agen besi unp Agen besi wf baja undangan pernikahan ala jepang Supplier Plat Kapal Bki Krakatau Steel Pabrik Pipa Besi baja Pabrik besi h beam baja Supplier besi beton Distributor besi wf Distributor besi wf Agen besi cnp Agen besi unp undangan pernikahan bermanfaat Supplier Jual Besi Siku Baja Distributor Plat Kapal Besi baja Distributor plat besi hitam Harga besi wf Harga besi wf Agen besi hollow Agen besi siku undangan pernikahan ada fotonya Supplier Besi Unp Baja Profil Kanal Supplier Plat Kapal Besi baja Harga plat besi hitam www.pusatbesibaja.co.id Jual besi wf Jual besi wf Agen besi beton Sni Ulir Polos Agen Plat besi plat kapal undangancinta.com Supplier Besi Cnp Profil Baja Gording Agen Plat Kapal Besi baja Jual plat besi hitam www.pusatbesibaja.com Supplier besi wf Supplier besi wf ironsteelcenter.com Agen besi h beam baja undangan pernikahan cantik dan murah Supplier Besi Hollow Toko Plat Kapal Besi baja Supplier plat besi hitam Toko besi wf Toko besi wf Toko stainless steel Agen besi cnp undangan pernikahan akrilik Supplier Wiremesh Jual Plat Kapal Besi baja Toko plat besi hitam Pabrik besi beton Sni Ulir Polos polos ulir Agen besi wf Agen besi wf Toko atap spandek www.gudangbesibaja.com undangan pernikahan bentuk tas Supplier Besi Pipa Baja Schedule 80 Harga Plat Kapal Besi baja Agen plat besi hitam Pabrik besi beton sii Pabrik besi wf Pabrik besi wf Toko baja ringan Pabrik besi hollow Toko besi Wf Baja undangan pernikahan online Supplier Besi Pipa Baja Schedule 40 Pabrik Plat Kapal Besi baja Pabrik plat besi hitam Pabrik besi beton psi Ulir Polos Distributor besi hollow Distributor besi hollow Toko bondek Toko bondek undangan pernikahan modern Supplier Pipa Besi Hitam Medium Distributor Wiremesh Besi baja Distributor plat kapal besi baja Pabrik besi beton perwira Harga besi hollow Harga besi hollow Toko Plat kapal besi baja bki krakatau steel Toko wiremesh undangan pernikahan unik dan murah Supplier Besi Wf Supplier Wiremesh Besi baja Harga plat kapal besi baja Pabrik besi beton PAS Jual Jaket Parka Jual Jaket Parka Jaket Parka Jaket Parka undangan pernikahan kalender undangan pernikahan bahasa inggris islam undangan pernikahan islami undangan pernikahan unik dan murah undangan pernikahan modern undangan pernikahan online undangan pernikahan undangan pernikahan amplop surat undangan pernikahan simple undangan pernikahan murah undangan pernikahan unik undangan pernikahan artis undangan pernikahan modern undangan pernikahan artis undangan pernikahan arab undangan pernikahan undangan pernikahan LINK 8

Zapoj sa do diskusie (4)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk KRESTANSKÉ… 25. 2. 2008 4128 -- --
 
sk Teologická a laická… 23. 10. 2009 3024 -- --
 
sk Vypracované otázky… 2. 7. 2007 2338 -- --
 
sk NÁBOŽENSKÝ POHLAD… 13. 11. 2009 4101 -- --
 
sk F I LO Z O F I A 20… 17. 4. 2007 4197 -- --
 
sk Slovenská katolícka… 9. 6. 2017 1586 -- --
 
sk Vplyv rodicovskej… 31. 3. 2008 6423 -- --
 
sk Misijný rozmer… 27. 5. 2007 3368 -- --
 
sk Rodina 16. 10. 2009 7699 -- --
 
sk Význam cirkevných… 25. 12. 2015 3169 -- --