NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Poruchy metabolizmu železa

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Zdravoveda

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1928

Počet písmen:12,294

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet strán A4:6.83

Počet zobrazení / stiahnutí:8803 / 276

Veľkosť:13.95 kB

Všeobecne:
• železo má schopnost darovat a prijímat elektróny zmenou formy Fe2+ na Fe3+ a opacne
• úžitok - uplatnenie ako komponent cytochrómov, kyslík viažúcich molekúl a vela iných enzýmov
• neúžitok - môže poškodzovat tkanivá katalyzovaním premeny hydrogén peroxidu na volné radikály, ktoré útocia na bunkové membrány, proteíny a DNA
• ióny železa cirkulujú viazané na plazmatický transferín a v bunkách sa uskladnujú vo forme feritínu

Fyziológia transportu železa:
1. Distribúcia železa:
• dospelý clovek má normálne 35-45 mg železa na kg hmotnosti
• premenopauzálne ženy majú nižšie zásoby železa vychádzajúc z ich pravidelných strát krvi pocas menštruácie
• viac ako 2/3 telesného železa sú zabudované v hemoglobíne zrelých erytrocytov a ich prekurzorov
• uptake erytrocytárneho železa vysoko závisí na receptorom mediovanej endocytóze transferínu viažúceho sa na transferínové receptory
• normálna hodnota výmeny železa v erytrocyte zodpovedá inkorporácii 2x1020 atómov železa za den => preto je anémia kardinálnym znakom deficitu železa
• transferínový cyklus:
• železom naložený transferín sa viaže na transferínové receptory na povrchu erytrocytových prekurzorov
• komplex je lokalizovaný v clathrin-coated jamkách, ktoré invaginujú do formy špeciálnych endozómov
• protónová pumpa zníži pH vnútri endozómov, co vedie ku konformacným zmenám proteínov a uvolneniu železa z transferínu
• prenášac železa DMT1 transportuje železo cez endozómovú membránu do cytoplazmy
• zároven volný transferín a jeho receptor sú recyklované spät na povrch bunky, kde každý z nich môže byt použitý v dalšom cykle prenosu
• v erytrocytových prekurzoroch väcšina železa prechádza do mitochondrie, kde je vbudovávané do protoporfyrínu za vzniku hému
• v non-erytrocytových bunkách je železo prechovávané vo forme feritínu a hemosiderínu
• väcšina zvyšného železa sa nachádza v hepatocytoch a v retikuloendoteliálnych makrofágoch, ktroré spolocne slúžia ako jeho zásobáren
• pecen má ako prvá prístup k potravou prijatým živinám a vyplývajúc z toho má možnost vychytávat množstvo železa, ktoré prekrocilo väzbovú kapacitu plazmatického transferínu
• RE makrofágy pohlcujú staré erytrocyty, katabolizujú hemoglobín a uvolnujú železo pre väzbu na transferín na dalšie použitie
• tento proces je nepostrádatelný, pretože erytrón samotný má dennú potrebu okolo 20 mg železa, ale len 1 až 2 mg železa vstupuje normálne denne do tela


2. Regulácia absorbcie železa
• regulácia intestinálnej absorbcie železa hrá klúcovú úlohu, pretože ludia nemajú fyziologicky metabolickú cestu pre jeho exkréciu
• sliznica gastroduodenálnej junkcie je zodpovedná za absorbciu všetkého železa
• bunky duodenálnych krýpt sú citlivé na potreby organizmu na železo a touto informáciou sú naprogramované pri svojej diferenciácii na absorbujúce enterocyty
• nízke pH žalúdocného obsahu pomáha disociovat prijaté železo, ktroré, aby dosiahlo plazmu, musí prejst cez apikálnu a bazolaterálnu membránu enterocytu
• redukciu Fe3+ formy na Fe2+ katalyzuje železo-reduktáza v kefkovom leme, ktrorá spolupracuje s bivalentným kovovým prenášacom DMT1 (Nramp2 alebo DCT1), ktrorý prenáša železo cez apikálnu membránu do bunky protónom-spätým procesom
• DMT1 nie je špecifický len pre železo (aj Mg2+, Co2+,Cu2+, Zn2+, Cd2+, Pb2+)
• vnútri enterocytu má železo dva možné osudy:
1. môže byt uchované ako feritín
2. môže byt transportované dalej cez bazolaterálnu membránu
• to nie sú dva vzájomne vymenitelné procesy a urcujúcim faktorom je možno „set point“ absorbcie železa, ktrorý sa nastavuje, ked enterocyt dozrieval z buniek duodenálnych krýpt
• železo, ktoré zostalo vo forme feritínu v enterocyte sa následne vylúci GIT-om pri fyziologickej obmene epitelu
• tento proces reprezentuje dôležitý mechanizmus vylucovania železa
• bazolaterálny enterocytový prenášac nebol zatial definitívne identifikovaný, ale v súcastnosti popisovaný proteín Ireg1 je horúci kandidát
• štúdie ukazujú, že bazolaterálny prenášac vyžaduje akcesórny proteín hephaestin (podobný plazmatickému ceruloplazmínu), ktorému sa pripisuje peroxidázová funkcia
• absorbcia železa v creve je regulovaná niekolkými cestami:
1. môže byt modulovaná množstvom železa práve obsiahnutého v strave
• niekolko dní po prijatí väcšieho množstva železa, absorpcné enterocyty zacnú byt rezistentné na prijatie dalšieho železa
• tento fenomén bol predtým nazývaný ako „mukozálny blok“
• tento blok možno vychádza z akumulácie intracelulárneho železa, co vedie enterocyt k zisteniu, že jeho „set point“ bol naplnený
• to môže viest k systematickej deficiencii železa
• dalšou možnostou, ako môže byt ovplyvnený, je závislost na pôžiadavkách tzv. regulátora zásob (celkové zásoby železa v tele)
• tretou možnostou môže byt erytroidný regulátor - neindetikovaný signál spájajúci stav erytropoézy v kostnej dreni s crevom
2. druhým regulacným systémom je tzv. zásobný regulátor, zodpovedný viac za celkové železo v tele, ako len za množstvo železa prijatého v potrave
• pravdepodobne ovplyvnuje úroven programovania buniek duodenálnych krýpt v závislosti na saturácii plazmatického transferínu železom
3. tretím regulacným mechanizmom je erytropoetický regulátor
• ovplyvnuje absorpciu železa v závislosti na požiadavkách erytropoézy
• rýchlejšie zvyšuje absorpciu železa v creve ako zásobný regulátor, co je logické - väcšina železa je spotrebovaná na erytropoézu

• rozdelenie ochorení podla toho, ci zvyšujú absorpciu železa alebo ju neovplyvnujú
I. Talazémia, kongenitálna dyserytropoetická anémia, sideroblastická anémia
- zvyšujú absorpciu železa z potravy
- erytrocyty sú znicené blízko miesta ich produkcie, teda v kostnej dreni
II. Hereditárna sférocytóza, autoimúnna hemolytická anémia, kosácikovitá anémia
- neovplyvnujú absorpciu
- erytrocyty sú znicené na periférii
• miesto deštrukcie potvrdzuje pôvod erytropoetického faktora skôr v nezrelších formách buniek ako v cirkulujúcich erytrocytoch

• Ochorenia z nedostatku železa
• deficiencia železa zostáva stále významným zdravotným problémom aj dnes
• 3 % batoliat a 2 až 5 % dospievajúcich dievcat v USA majú dostatocnú deficienciu na to, aby boli anemické

• Anémia z nedostatku železa
• ked sa zásoby železa vycerpajú, saturácia transferínu sa zníži a na pacientoch sa zacnú prejavovat príznaky erytropoézy z deficiencie železa
• prvými biochemickými príznakmi sú zvýšené hladiny volného protoporfirínu a zinok - protoporfirínu v erytrocytoch
• symptómy vychádzajú z anémie: zcervenanie, únava, znížená tolerancia na zátaž a znížená pracovná schopnost
• na nervový systém: malým detom sa môžu vyvinút vrodené abnormality, u detí i u dospelých poznáme Pica syndróm - bizarné správanie charakteristické nevhodnou spotrebou nenutritívnych substancii, ktoré sa stratí po liecbe železom
• rizikovou skupinou sú: dospievajúce deti a ženy pred menopauzou
• súhrn prícin:
NEADEKVÁTNA ABSORPCIA
- znížená dostupnost
- antacidová terapia alebo vysoké gastrické pH
- dietárny exces otrubami, tanínom alebo škrobom
- kompetícia inými kovmi (napr. med, olovo)
- strata alebo dysfunkcia absorpcných enterocytov
- resekcia creva
- celiakálna sprue
- zápalové ochorenie creva
- defekty enterocytov
ZVÝŠENÉ STRATY
- gastrointestinálne krvné straty
- epistaxis
- varixy
- gastritída
- ulcerácie, tumory
- Meckelove divertikulum
- parazitózy
- mlieková enteropátia
- vaskulárne malformácie
- zápalové ochorenia criev
- divertikulózy, hemoroidy
• Liecba: od 19. storocia používané soli železa, potrebné je ich užívat niekolko mesiacov
- niektorí pacienti môžu mat problémy s toleranciou, lebo môžu spôsobit gastrointestinálne problémy
- u malých detí podávané tekuté roztoky môžu spôsobit špinavé škvrny na zuboch
- tieto problémy môžeme obíst podávaním železo - polysacharidových preparátov
- normálne narodené deti majú zásobu železa 75 mg na kilogram
- predcasne narodené deti, deti matiek s diabetes mellitus a deti menej vyvinutejšie ako im prináleží ich gestacnému veku majú menšie zásoby
- u detí sa rýchlejšie vycerpajú zasoby, preto je vhodné ich dopånat 4 - 12 mg železa na liter
- najprirodzenejšou formou dopånania železa stále zostáva materské mlieko
- pacienti netolerujúci orálnu liecbu majú možnost intravenóznej aplikácie dextranu železa (odporúca sa 2 ml - 100 mg - za den)

• Anémia ako dôsledok chronického zápalu
- problém nastáva v porušení jedného z krokov v cykle železa v organizme
- makrofágy RES sú preplnené železom, ale defekt je v jeho uvolnení z týchto buniek, prípadne v naviazaní na transferín
- na rozdiel od predchádzajúcej anémie nie sú zvýšené hladiny sérového transferínového receptora
- patofyziológia nie je ešte dokonale preskúmaná, ale ako sa zdá, problémom je cytokínmi sprostredkovaná obrana proti patogénom, ktorá efektívne vedie k odopreniu železa mikróbom ako aj prekurzorom erytrocytov
- mierna anémia je menším zlom ako prepuknutie infekcie
- liecba spocíva v podchytení infekcie

• ochorenia z nadbytku železa
- poznáme dva druhy prebiehu tohto stavu
1. erytropoéza je normálna, ale plamatické železo prevyšuje väzobnú kapacitu transferínu, železo sa ukladá v parenchymatických bunkách - pecene, srdca a podskupiny endokrinných tkanív
2. zvýšené železo je výsledkom zvýšeného katabolizmu erytrocytov, železo sa najskôr ukladá v makrofágoch RES a až neskôr v parench. bunkách
- parenchymatózna depozícia je nebezpecnejšia, lebo vedie ku fibróze a deštrukcii tkaniva

• Hereditárna hemochromatóza
- najrozšírnejšia monoalelická genetická choroba u ludí s bielou farbou kože
- mnohé bunky obsahujú na svojom povrchu HFE mikroglobulín s receptorom pre transferin (dodnes nie je známe ako reguluje absorbciu železa)
- mutácia C282Y mení konformáciu HFE mikroglobulín, co zapricini hematochromatózu
- klinické príznaky majú heterozigoti aj homozygoti
- na spustení sa zúcastnujú aj enviromentalne faktory (homozygot s mutáciou C282Y nemusí mat klinické príznaky hemachromatózy)
- pacienti absorbujú dvakrát viac Fe zo stravy ako zdraví
- klinické príznaky sa objavujú až v dospelosti (sérový transferin je obsadený na 50% u premenopauzalných žien a na 60% mužov a pomenopauzalnych žien)
- Fe sa ukladá v parenchymových bunkách pecene, srdca, pankreasu, hypofýzy.....,
co ma za následok vznik únavy, arthalgie, erektilnej disfunkcie neskôr hepatomegálie, cirhózy, hepatocelulárneho karcinómu, kardiomiopátie s perikarditídou a s arytmiami, dalej sa pridružuju endokrinopátie ako DM, hypopituarizmus, hypogonadizmus a hypoparatyreidóza.
- pacienti sú náchylný infekciám ( Vibrio Vulnificus, Listeria Monocytogenes....)
- diagnóza sa urcuje pomocou pecenovej biopsie( Fe prekracuje 80 micromol na gram pecene), kvantitatívnej flebotómie a genet. skríningom
- liecba sa uskutocnuje pomocou flebotómie (každých 450 až 500 ml obssahuje 200 až 250 mg Fe) jeden odber každý týžden pokial nedosiahneme strednú hypoferitémiu,potom vykonávame flebotómiu pocas roka podla potreby, liecba môže upravit niektoré príznaky ale nezvratné deje ako cirhóza už zvrátit nedokáže
- doplnkom k liecbe je aj zmena stravovacích návykov(znížit príjem mäsa , vit. C, alkoholu ..)

• Hemochromatóza bez príznakov mutácie v HFE
-podobné ochorenie ako predchádzajúce avšak mutácia sa nachádza na inom mieste ako v HFE a ani nie je vyznacená v HLA systéme tak ako je vyznacená mutácia HFE génu
• African iron overloud
- je dôsledok zvýšeného vychytávania Fe z potravy, zvlášt u tých africanov ktorý pijú pivo varené v negalvanizovaných ocelových sudoch
- ochorenie je genetické a prejavuje sa u heterozigotov ale hlavne u homozigotov
- mutácia sa nenachádza v HFE gene a taktiež nieje vyznacená v HLA lokuse
- ochorenie je podobné transfuznej sideróze, Fe je vychytávané predovšetkým Kupfferovými bunkami a hepatocytmi a spôsobuje defekt v recyklácii erytroidného železa
- vyskytuje sa u nej cirhóza menej kardiomyopatia
- sérový feritin stúpa, ale sérový transferin nezodpovedá hladine Fe v krvi
- gény pre toto ochorenie neboli ešte identyfikované

• Juvenilná hemochromatóza
- ochorenie je podobné heriditárnej hemochromatóze ale prebieha omnoho rýchlejšie
- ochorenie bolo opísané zvlášt v niektorých Talianských rodinách
- castejšie sa tu nachádzajú kardiomyopátie a endokrynopátie ako poruchy pecene
- genetický podklad choroby nieje známy

• Novorodenecká hemochromatóza
- charakterizované je masívnym ukladaním Fe do pecene, myokardu a pankreasu
- nie je známe ci ukladanie Fe do pecene je primárnym alebo sekundárnym problémom, taktiež tu nebol popísaný patomechanizmus vzniku tohto ochorenia
- nie je známe, ci je táto choroba dedicná, pretože nebola definovaná dostatocná dedicná vzorka na ktorej by sa to dalo zistit

• Aceruloplazminémia
- ceruloplazmín má feroxidázovú aktivitu, ktorá uvolnuje Fe viazané v bunkách
- pacienti so zníženou hladinou cerulopasmínu majú nahromadené Fe v neurálnych a glialných bunkách mozgu, v hepatocytoch a v pankrease, co spôsobuje cerebelárnu ataxiu, demenciu, DM, extrapiramidové príznaky ...
- agresívna chelácia deferoxaminom zastaví progresiu ochorenia, taktiež liecba plazmou alebo koncetrátom ceruloplazmínu je tiež efektívna
- flebotómia je kontraproduktívna, lebo zhoršuje recykláciu Fe pre erytrocyty a problém Fe nahromadeného v bunkách nerieši

• Transfúzna sideróza
- vzniká pri dlhodobej liecbe nezvládnutelnej anémie, thalazémie, kosácikovej anémie, rakoviny a ochorení kostnej drene
- Fe pochádza z rozpadnutých erytrocytov a je vychytávané predovšetkým ret.endotel. systémom a neskôr parenchýmovými bunkami hlavne srdcom, co vedie ku kardyomyopátii a neskôr i k dalším poškodeniam
- flebotómia ako liecba je kontraindikovaná pre základné ochorenia
- liecba sa uskutocnuje cheláciou deferoxaminom

Záver: Nedostatok železa je ešte aj v súcastnosti stále celosvetovým problémom. Poruchám metabolizmu železa sa nevenuje dostatocná pozornost, hoci choroby s nimi spojené patria medzi najcastejšie populacné ochorenia.

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Radikály generované… 21. 12. 2009 3110 -- --
 
sk Patologicka… 29. 6. 2005 2330 -- --
 
sk Základné funkcie… 30. 5. 2007 2555 -- --
 
sk Farmakológia - test 19. 4. 2005 2041 -- --
 
sk Vitamíny 19. 6. 2007 2199 -- --
 
sk Biologické… 3. 11. 2005 2602 -- --
 
sk VÝROBNÁ A… 26. 2. 2009 3089 -- --
 
sk Minerálne látky 28. 1. 2015 2249 -- --
 
sk Patofyziologia 30. 6. 2005 2605 -- --
 
sk Minerálne látky a… 12. 3. 2010 5368 11.4 3221