NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát PLAVÁNÍ

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (2)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Iné

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:5352

Počet písmen:26,755

Jazyk:Český jazyk

Orient. počet strán A4:14.86

Počet zobrazení / stiahnutí:6298 / 141

Veľkosť:31.8 kB

PLAVÁNÍ

100 m prsa


Vypracovala: Dita Kalousová

Trída: Sexta

Školní rok: 1999/200HISTORIE PLAVÁNÍ


Svetový vývojZ období pospolné spolecnosti nemáme žádné doklady o
vztahu cloveka k plavání. Presto na základe studia života kmenu,
které ješte v soucasné dobe žijí na úrovni prvotne pospolného cloveka,
mužeme usuzovat, že v této dobe patrilo plavání k základním
pohybovým dovednostem, jako jsou chuze, beh, lezení, házení atd.. Tyto
dovednosti byly existencní nutností cloveka v jeho boji s prírodou
a neprítelem.Z toho, jak dosud plavou domorodci v Africe a Jižní
Americe, usuzujeme, že tehdejší lidé užívali jak strídavých, tak i soucasných
pohybu koncetin. Zrejme napodobovali pohyby ruzných zvírat, jako napríklad
kone, psa a žáby.Velkého rozmachu dosáhla telesná výchova v období
otrokárské spolecnosti. Vládnoucí trída otrokáru již byla do znacné
míry osvobozena od existencního boje s prírodou i od manuální práce.
Tato skutecnost dala možnost rozkvetu umení a položení základu ved.
Otrokári jako predstavitelé vládnoucí trídy meli zájem, aby jejich deti,
dedicové majetku a moci, dostaly co nejlepší vzdelání. Zvali proto do svých
domu ucitele, kterí vyucovali základum tehdejších ved, ruzným druhum
umení a telesné výchove.Ze starého Egypta máme nekolik dokladu, které ukazují na
velkou oblíbenost plavání. Jsou to malby na vázách a cetné sošky, které
zobrazují plavajícího cloveka. Na nekterých z nich najdeme i obrazy
žen, což svedcí o tom, že plavání v tehdejších dobách bylo prístupné
i ženám. V záznamech na papyrusech najdeme též zmínku o uciteli plavání,
který vyucoval deti faraónu.Nejvetšího rozmach dosáhla telesná výchova ve starém Recku.
Plavání bylo považováno za jeden z nejduležitejších vyucovacích
predmetu v gymnáziích. Každý, kdo neumel císt a plavat byl považován
za nevzdelance. Plavání melo též znacný podíl v telesné príprave
vojska. Významnou roli v námorních bitvách mela skupina specielne
vycvicených plavcu, jejichž úkolem bylo priblížit se pod vodou k neprátelským
lodím a zpusobit paniku ješte pred zahájením boje.Z recké mytologie je známa povest o Leandrovi, který
každý vecer plaval pres dardanelskou úžinu (asi 1400m) za svou milenkou Hérou.Recký zpusob výchovy vojáka se pozdeji prenesl i do Ríma.
Na Martove poli na brezích Tibery se ucili vojáci plavat v šatech i
ve zbroji. Obzvlášte bylo oblíbeno potápení. Nejlepší plavci byly najímáni,
aby se spoušteli do potopených lodí, odkud vynášeli drahocenné predmety.
Z rímské epochy se zachovaly zbytky prepychových lázní s bazény.
Napríklad Caracallovy lázne mely bazén o rozmerech 55x 20 metru s ohrívanou
vodou.Poslední cást rímské epochy je charakterizována úpadkem
telesné výchovy. Roku 394 n.l. zakázal císar Theodosius Velký olympijské
hry. Místo zdravého soutežení nastoupila éra zápasu gladiátoru, které
koncily obvykle smrtí jednoho z nich. Obdobou gladiátorských zápasu
ve vode byly tzv. naumachie, pri kterých se snažil jeden zápasník utopit
druhého.Feudální spolecnost dovršila úpadek telesné výchovy. Zásluhu
na tom mela krestanská ideologie, která zakazovala jakoukoliv péci o telo.
Lidské telo se stalo nástrojem dáblovým a podle toho se s ním také
zacházelo. Raný feudalismus byl proto charakterizován špínou a morovými
epidemiemi. Pouze prostí lidé casto prestupovali náboženská dogmata a
hledali osvežení v rekách a rybnících. Výjimku tež tvorilo rytírstvo,
opora feudálního rádu, které z branných duvodu zaradilo plavání
do tzv. sedmi rytírských ctností.Teprve humanismus prinesl urcité uvolnení od církevní
upjatosti. Zacaly se studovat recké spisy, z nichž pedagogové poznávali
klasickou reckou kulturu, ve které plavání zaujímalo významné místo. Ve
svých dílech propagovali plavání takové osobnosti jako lékar Vittorino de
feltre v Itálii, básník Bertholius v Rakousku, filozof F. Rableais
ve Francii, T.Eloit v Anglii. V období humanismu se zrodila i první
ucebnice plavání M. Wynmanna (1538). Také Jan Amos Komenský(1592-1670) ve
svém spise Orbis pictus zobrazil pod heslem „palvání“ ruzné zpusoby prekonávání
vodních toku clovekem.Zásadní obrat nastal až v kapitalistické spolecnosti.
Rozvoj výrobních sil vyžadoval stále hlubší vzdelání. Proto se základy
pedagogické ústavy, kde byly mladí príslušníci buržoasie vychováváni
podle nejnovejších metod. Mezi tyto ústavy patrilo i Basedowo Filantropinum
v Desave. Zde se vyucovalo telesné výchove v nejrozmanitejších
formách. Mezi nejduležitejší patrilo i plavání. Absolventi tohoto ústavu
dále zakládali podobné školy ve vetších evropských mestech.
Pocátky sportovního plaváníPocátky sportovního plavání byly pevne spjaty s vytrvalostními
výkony. Popud k temto výkonum dal anglický básník lord G. G. Byron,
aby si overil recké báje o Leandrovi, preplaval roku 1810 Dardanelskou úžinu.
O šedesát let pozdeji, v roce 1875, zdolal anglický kapitán M. Webb
kanál La Manche. Tím, že byl zmeren cas 21 hodin a 45 minut, byla hozena
rukavice dalším následovníkum. V roce 1971 prijal výzvu a kanál preplaval
i náš František Venclovský.V polovine šedesátých let minulého století se zacaly
zakládat v Londýne první spolky prátel plavání-plavecké kluby. Tím
byl dán základ pro soutežení mezi kluby, studentskými kolejemi i
jednotlivci. Kolébkou sportovního plavání se tak stala Anglie, nejvetší
koloniální mocnost a nejvyspelejší prumyslová zeme té doby.Historický cin lorda Byrona ovlivnil na dlouhá léta vývoj
svetového plavání. Muži a ženy ruzného veku prekonávali morské prulivy
ve snaze dosáhnout nejlepšího výkonu. Krome Dardanelské úžiny a kanálu
La Manche to byl napríklad Mesinský pruliv ci Oresund v blízkosti
Hamletova Elsinoru. Tam, kde nemeli more, musela stacit reka. Zvlášt velkému
zájmu diváku se tešily distancní závody ve mestech. Za všechny
jmenujme slavný závod „Napríc Paríží“. V soucasné dobe jsou
souteže podobného typu organizovány jako dálkové(distancní) a otužilecké
plavby.
Plavecké souteže a rust výkonnostiNejvýznamnejší souteží jsou olympijské hry. Význam plavání
byl ocenen tím, že bylo zarazeno do programu již v roce 1896. Tehdy
byla vypsána pouze disciplína: plavání a délka trate, která se mela prekonat.
Každý plaval, jak umel. V závodech na 100m a 1200m zvítezil Madar A.
Hajos s casem 1:22,2 min a 18:22,2 min, 500m prekonal Rakušan P. Neuman
za 8:12,6 min. V prubehu dalších let se ukázalo, že jednotlivé zpusoby
plavání jsou ruzne rychlé. Spolecné soutežení odporovalo zásadám
sportovní etiky, a proto se pristoupilo k jejich oddelení. Až v roce
1904 na olympijských hrách se poprvé soutežilo v plavání na prsou.Program olympijských her se postupem casu menil. Nekteré
disciplíny se nám jeví z dnešního hlediska kuriózní. Napríklad v roce
1900 bylo zarazeno plavání pod vodou na vzdálenost. Výkon víteze byl 60
metru. Zvláštností dalších olympijských her v roce 1904 byla disciplína:
startovní skok se splýváním. Držitel zlaté medaile dosplýval asi 19,05
metru. V soucasné dobe probíhají plavecké souteže ve ctyrech
plaveckých zpusobech, polohovém závode a štafetách.Ženy se poprvé zúcastnily plaveckých souteží ve
Stockholmu roku 1912 a to v disciplíne: volný zpusob. Plavání na
prsou bylo zarazeno do programu až v roce 1924. V šedesátých
letech byl porad her obohacen o další disciplíny a plavání se tak zaradilo
mezi sporty s nejvetším množstvím udelovaných medailí.
Plavání na území CRNaše zeme má ponekud odlišný historický vývoj, než jaký
známe u Reku a Rímanu. Otrokárský rád se u nás plne nerozvinul a naše
kmeny precházely vetšinou od prvotne pospolné spolecnosti pres období predfeudální
k feudalismu.O plavání z techto dob nemáme žádné doložené zprávy.
František Palacký v Dejinách národu ceského pri charakteristice
Slovanu uvádí: „Slované byli podle starých zpráv stredne vysocí…,
ve vode, zvlášte co plovaci a potápeci, se dobre znali.“Z naší historie se dovídáme, že ceské vojsko se
nejednou vyznamenalo v bojích práve tím, že preplavalo reku a zvítezilo
nad prekvapeným neprítelem. Jinak za feudalismu upadalo plavání v naší
zemi vlivem krestanství práve tak jako všude jinde. O plavání, zvlášte
o jeho organizovaném výcviku, mužeme hovorit až v prvé polovine 19.
století.První plavecké závody se u nás konaly roku 1845 pri príjezdu
prvního parního vlaku z Olomouce do Prahy. Závody v techto dobách
se porádaly v rámci lidových slavností a mely prevážne exhibicní
charakter. Pocátky sportovního plavání souvisely se zakládáním prvních
sportovních klubu v 90. Letech minulého století. 5. Srpna 1895 usporádal náš
nejstarší sportovní klub AC Praha plavecké souteže mezi Slovanským a Streleckým
ostrovem v Praze. Mezi nadšené organizátory patril i spisovatel Ignát
Hermann. V techto dobách se plavání pestovalo hlavne ve veslarských
klubech.Roku 1896 bylo usporádáno první mistrovství zemí koruny ceské.
Zvítezil Eugen Wolf z Vratislavi. Na mistrovství se plavala hlavní
disciplína 2000 metru volný zpusob. Teprve pozdeji byl porad rozšíren o
závod na 500 metru volný zpusob o Stríbrný venec mesta Prahy. To, že
hlavní souteží byla distancní disciplína, bylo odrazem tehdejších pokusu
o preplavání morských úžin.Poradatelé se snažili zvýšit pritažlivost plaveckého
sportu ruznými atraktivními vložkami. Tak v Roudnici roku 1902 zaradili
do poradu závody na neckách, v sudu a na kláde. Lidé proto pohlíželi
na plavání jako na atrakci.Z nejvýznamnejších závodu pred první svetovou válkou
je treba jmenovat závod Napríc Prahou, který byl založen v roce 1906
podle vzoru závodu Napríc Paríží. Velmi populární souteží byl též
Burbermeisteruv memoriál. Závody se konaly vetšinou na vorových plovárnách
a na Císarské louce.Mezi nejlepší plavce tohoto obdob patrili bratri
Burbermeisterové, Riedel, Prull, Celeda, Žagar, Machulková, Vltavská, Mejzlíková
a další. Velkou publicitu melo vítezství Prull pred Žargarem a Celedou
na mezinárodních závodech na Bledu v roce 1911.
100m prsa


Vývoj technikyPlavání na prsou patrí mezi nejstarší plavecké zpusoby.
Jeho technika je popisována již v nejstarších ucebnicích plavání. Z tohoto
duvodu, ale i z duvodu praktického využití je tento zpusob nazýván
klasickým. Plavání prsou pripomíná plavání žáby. Jeho technika je z hlediska
biomechaniky málo efektivní, nebot pomocné fáze cyklu se provádejí ve
vode ve smeru lokomoce.Vývoj techniky se casto stretával s regulemi plaveckých
pravidel. Nekteré vývojové tendence vedly k tak podstatným zmenám
techniky, že to odporovalo duchu klasického zpusobu plavání.V druhé polovine dvacátých let se plavání prsou vyznacovalo
širokým kopem nohou do stran a rychlím snožením. „Klínová teorie“, jež
byla príkladem nesprávné aplikace fyzikálních vztahu na plavání, vysvetlovala
vznik hnací síly vytlacováním vody nazad pri snožení. Po dokoncení záberu
nohou následovalo dlouhé splývání. Vdech provádeli plavci v dobe prípravné
fáze paží, jejichž pohybum se prikládal malý význam.V polovine tricátých let se projevil vliv japonských
prsaru a amerických motýlkáru na zúžení a zrychlení kopu nohou. Tento
pozitivní rys se stal soucástí dnešní moderní techniky. V dalším
období se predmetem zájmu staly pohyby paží. Snaha co nejvíce napodobit
kraulový záber vedla ke vzniku motýlka.Plavci mohly plavat prsa i motýlka v jedné
disciplíne až do roku 1952. Nová pravidla zakazovala prenos vpred
vzduchem, a proto plavci využívali alespon kraulový záber. Ten se uplatnil
v plavání pod vodou. Záber se vedl ze vzpažení koncetinou ohnutou v loketním
kloubu až do pripažení. Po ukoncení se ohyboval plavec setrvacností.
Stometrovou trat prekonávali plavci prevážne pod vodou. Olympijská trat
200 m však již nedovolovala tak rozsáhlou práci na kyslíkový dluh. Proto nekterí
plavci provádeli pod vodou 2-3 pohybové cykly. Plavání pod vodou, s výjimkou
jednoho cyklu paží a nohou po startu a obrátkách – tzv. prsarský zátah
pod vodou, zakázala pravidla v roce 1957.Jak ukázaly olympijské hry v Ríme (r.1960) a v Tokiu
(r.1964), pokracuje vývoj techniky plavání prsou dále cestou zvýraznování
záberu paží a zrychlování frekvence pohybu. Zduraznený záber paží
vedl k pozdejšímu vdechu a zrychlování frekvence pohybu.
ROZVOJ POHYBOVÝCH SCOPNOSTÍPlavání se radí mezi vytrvalostní sporty. Jak vyplývá ze
struktury výkonu, je rozvoj pohybových schopností vedle zdokonalování
dovedností rozhodující cástí jeho telesné prípravy. Základní pohybové
schopnosti (síla, rychlost, vytrvalost a obratnost) jsou dnes chápany jako
komplexy silových, rychlostních, vytrvalostních a obratnostních kvalit, které
v prirozených podmínkách sportovních výkonu neexistují jako
samostatné fenomény, nýbrž vstupují do ruzných vzájemných spojení.
Tato spojení (napr. silová vytrvalost) mají v každém sportovním odvetví
výrazne specifický charakter podle povahy sportovního výkonu. Ze stejných
duvodu pozorujeme ruzné významové poradí pohybových schopností, ruznou
hierarchii jejich duležitosti v jednotlivých sportovních výkonech.Podstatou plaveckého výkonu je schopnost prekonávat
hydrodynamický odpor, jenž vzniká pohybem plavcova tela ve vodním prostredí.
Tento odpor plavec prekonává úsilím, které vynakládá v každém
mnohonásobne se opakujícím záberovém pohybu. Nejde tedy o jednorázový
silový výkon, nýbrž o opakované silové úsilí v case. Z toho
vyplývají dva duležité závery:
S podstatou plaveckého výkonu nejvíce korespondují
silové a silove vytrvalostní schopnosti


Hodnota vynaložené síly nemuže být v plavání hodnotou maximální,
nebot taková by nemohla být mnohonásobne reprodukována.Oba závery mají zásadní význam pro metodiku rozvoje
pohybových schopností plavce.Význam rychlosti pro plavecký výkon je znacne specifický.
Vyplývá z toho, že mezi rychlostí plavání jako fyzikální kategorií
a rychlostí jako pohybovou schopností (tj. Fyziologickou kategorií, jejímž
projevem je napr. latentní doba svalového stahu nebo obvodová rychlost distální
cásti koncetiny), neexistuje závislost. Tak záberová frekvence zacátecníku
je na téže trati podstatne vyšší než záberová frekvence výkonných
plavcu, kterí menší frekvencí pohybu dosahují podstatne vyšší
rychlosti plavání.Význam obratnosti je zduvodnen potrebami s nácvikem
startu a obrátek. Cvicení obratností však netvorí podstatnejší cást
náplne plaveckého tréninku. Významnejší jsou požadavky na kloubní a
svalové uvolnení. Obe schopnosti spolu souvisejí a vztahují se k fyzikálním
a fyziologickým vlastnostem aktivního a pasivního pohybového ústrojí.
Rozhodující význam však hraje uvolnení svalové, schopnost regulovat
svalový tonus. To je duležité pro dokonalé provedení záberových pohybu,
v nichž se nárocne strídají fáze svalového napetí a uvolnení.
Neméne významná je tato schopnost z hlediska energetického, z hlediska
vytrvalosti svalové práce.
Rozvoj sílySvalová síla cloveka je obvykle definována jako schopnost prekonávat
pomocí svalové kontrakce vnejší odpor, bremeno, zatížení. Nervosvalový
aparát muže pritom pracovat v podmínkách statických ci dynamických.
Pri statickém úsilí pracuje sval v izometrickém pracovním režimu a
nemení svou délku, nýbrž pouze napetí. Pri dynamické práci muže jít
o dva druhy izotonického pracovního režimu: dochází bud k prekonávání
bremene a zkrácení svalu(izotonie myometrická) nebo k brzdícímu
zpomalení, sval se prodlužuje(izotonie poliometrická).
Svalová síla se muže uplatnit pri ruzných pohybových
projevech, a to bud jako cinitel urcující prímo sportovní výkon, nebo
jako cinitel spolu ovlivnující výkon. Ve druhém prípade vstupuje síla
do spojení s ostatními pohybovými schopnostmi – hovoríme o rychlostní
síle, silové vytrvalosti.Základní charakteristikou svalové síly je absolutní síla.
Je to nejvetší hodnota svalové kontrakce, jaké muže jedinec v daném
pohybu dosáhnout. Muže být merena hmotností bremene, která je schopna
zabránit zkrácení svalu pri jeho maximálním podráždení. Vzhledem k tomu,
že množství svalové hmoty, velikost fyzoilogického prurezu svalu a
neuromuskulární rízení jsou u ruzných jedincu rozdílné, budou ruzné
i jejich hodnoty absolutní síly u stejných svalových skupin.Význam absolutní síly pro sportovní výkon je tím
menší, cím více klesají požadavky na maximální kontrakci a cím více
narustají požadavky na vytrvalostní pohybové projevy. K tomu dochází
obvykle pri takových sportovních výkonech, které jsou spojeny s premistováním
tela v prostoru, tedy u cyklických druhu sportu. V techto prípadech
jsou duležité ukazatelé relativní síly.
Relativní silou rozumíme hodnotu svalové síly, kterou je
sportovec schopen vynaložit na 1kg hmotnosti jeho tela. Zjistíme ji tím, že
absolutní sílu delíme hmotností tela. V plavání mužeme relativní
sílu vyjádrit i podílem vynaložené síly na jednotku plochy prícného
prurezu tela, nebot tato plocha má velký význam pro hodnotu celkového
odporu vody.Praktický význam rozlišování absolutní a relativní síly spocívá
v tom, že v jednotlivých druzích sportu používáme pri silovém
tréninku ruzné prostredky a metody. Trénink zamerený na rozvoj absolutní
síly se orientuje na metody a cvicení, v jejichž dusledku dochází k výraznému
rustu svalové hmoty. Naproti tomu trénink, který je zameren na rozvoj
relativní síly, zejména v cyklických druzích sportu, se vyhýbá
podstatnejšímu rustu svalové hmoty a rust síly se opírá o rozvoj
mechanismu nervosvalové regulace, rozvoj schopnosti rychlého zapojení svalových
vláken, zlepšení intermuskulární koordinace. Používají se prevážne
rychlostne svalová cvicení.Pri plaveckém výkonu dochází sice k premistování tela
plavce v prostoru po dráze plavání, avšak vuci gravitacní síle
plavec nevynakládá žádné úsilí. Za této situace se muže silová príprava
plavce uskutecnovat metodami, které prírustky síly zajištují rustem
svalové hmoty, bez ohledu na soubežný rust hmotnosti tela. Tyto metody
jsou z hlediska silového rozvoje úcinnejší, jednodušší, casove
úspornejší, než metody, pri nichž se snažíme o rozvoj síly pri omezení
nadmerného rustu svalové hmoty.V plaveckém tréninku se uplatnují tri hlavní metody
rozvoje svalové síly:1/ Metoda maximálního zatížení- jde o tréninkovou
metodu vzperacského typu. Používá zatížení (bremena, odpory) o
velikosti 1-2 opakovacích maxim (OM). 1 OM je takové zatížení, které zvládne
sportovec pri daném cvicení pouze jedenkrát. Cvicení se zatížením 1-2
OM se používá pro silový rozvoj velkých svalových skupin a vyvolávají
nejvetší prírustky absolutní svalové síly.Je prirozené, že skutecná hodnota 1OM bude u každého
sportovce individuálne rozdílná, pouze subjektivne bude pro všechny maximální.2/ Metoda dynamická- zatížení se pohybuje mezi
6-10OM, jde o stereotypní silová cvicení se zapojením velkých svalových
skupin v pomalém tempu. Uplatnení izotonických (myometrických a
poliometrických) pracovních režimu je zde výrazne vetší než v prvé
metode, címž je poprvé mobilizován i dynamický, silove vytrvalostní
faktor. Cvicení tohoto typu vyvolávají intenzivní rust svalové hmoty, zarazují
se do tréninkového programu periodicky a jsou zamerena dlouhodobeji vždy
na urcité svalové skupiny.3/ Metoda izometrická- vyvíjí se maximální
statické úsilí (izometrické napetí) po dobu 4-6 sekund. Na rozdíl od predcházejících
metod, pri nichž se globálne zapojují vetší svalové skupiny, umožnuje
tato metoda výberové pusobení. Intenzivní kontrakce s vhodne volenými
intervaly odpocinku vyvolává pozitivní zmeny i ve statické silové
vytrvalosti. Maximální izometrická napetí jsou však spojena se zatajováním
dechu, což zvyšuje nitrohrudní tlak a ztežuje krevní cirkulaci. Izometrická
síla se špatne prenáší do dynamické silové vytrvalosti. V tréninku
plavcu se proto popisovaná metoda využívá jen jako doplnková. Rozvoj
svalové síly je náplní prevážne prvé etapy prípravného období. V dalších
etapách tréninku tento rozvoj slábne a trénink se zameruje v podstate
na udržení silového potenciálu plavce. Pritom je duležitá systematická
kontrola hodnot absolutní síly, která bez adekvátních tréninkových podnetu
klesá. Prubeh poklesu absolutní síly je roven dobe, v níž se síla
získávala. Cím rychleji jí bylo dosaženo, tím rychleji po prerušení tréninku
klesá. Je proto duležité, aby do tréninkového programu byla silová cvicení
s maximálním zatížením zarazována celorocne, i když jejich
frekvence nebude v jednotlivých tréninkových obdobích stejná. Prihlíží
se rovnež ke sportovní specializaci plavcu(sprinteri, vytrvalci), k jejich
individuálním zvláštnostem, k rozpisu závodního období apod..Další prubeh silové a rychlostní prípravy plavce je
charakterizován stále výraznejší specifikací ve smeru rozvoje silove
vytrvalostních schopností v plaveckých podmínkách.Rozvoj rychlostiV prímé návaznosti na silová cvicení rozvíjí
plavecký trénink i rychlostní schopnosti. Rychlá síla je však pojem velmi
obecný a podmínený.Sportovní cinnost je charakterizována velkou ruznorodostí
projevu rychlé síly, dokonce i v jednom sportovním odvetví. Plavecký
výkon je mimo jiné urcován rychlostí reakce na startovní signál,
mohutností odrazu od bloku, úcelnými zmenami zrychlení v prubehu záberového
pohybu, optimální celkovou frekvencí záberových pohybu, rychlosti strídání
svalového napetí a uvolnení. Každá z techto charakteristik má
jinou rychlostní povahu. Pritom existuje relativní nezávislost napr. mezi
rychlostí reakce na startovní signál a schopností rozvíjet zrychlení v záberovém
pohybu. Proto i metodika rozvoje rychlostní síly je specifická.Pohyby spojené s rozvojem rychlosti reakce se zdokonalují
jednak zkrácené latentní doby motorické reakce(která je však tréninkem
jen málo ovlivnitelná vzhledem k tomu, že má puvod v centrálních
mechanismech),Jednak rozvojem rychlosti narustání pracovního úsilí.
Hlavním prostredkem tréninku se v techto podmínkách stávají
opakovaná specielní cvicení, provádená v podmínkách blízkých závodním.
Existují podklady k tvrzení, že pozitivní zmeny rychlosti pohybu probíhají
jen pri paralelním zvýšení lability nervosvalového aparátu a silového
potenciálu plavcu.Za hlavní prostredek rozvoje rychlé síly se považují cvicení
s bremeny o nevelké váze, asi okolo 20-ti % z maxima. Cvicení se
provádejí s maximálním úsilím a snahou udelit bremenu zrychlení v co
nejkratší dobe.Vhodné je cvicení s lehkými bremeny a težkými bremeny
(až do 40-ti% maxima). Pritom je duležitý vhodný pomer mezi hmotností bremene,
pohybovým tempem a trváním práce. Snahou je, aby se pohybové tempo postupne
zvyšovalo, približovalo se tempu specielních cvicení a nakonec ho i prevyšovalo
pri postupném prodlužování práce.Cvicení mají respektovat podmínky rozvoje úsilí, jak je
pozorujeme pri plavání. Svalové úsilí muže narustat jednou ze stavu
svalového uvolnení, jindy z predbežného napetí nebo natažení
svalu. Realizace v konkrétních podmínkách tréninku je velmi obtížná
a praxe stále využívá empirie.
Silová príprava plavce plní v podstate dva hlavní úkoly
:
je soucástí všestranné pohybové prupravy, obohacuje
motorické projevy plavce
je soucástí specielní prípravy, ovlivnuje dynamiku
silových projevu v podmínkách cyklické vytrvalosti práce a zvyšuje
úcinnost plaveckých lokomocí, tím že umožnuje fázové zmeny
rychlosti záberu.

Rozvoj vytrvalostiV obecném smyslu rozumíme vytrvalostní schopnost vykonávat
urcitou práci po delší dobu. Protože každá taková cinnost je spojena s narustáním
únavy, je vytrvalost casto definována jako schopnost odolávat únave.Rozvoj plavecké vytrvalosti probíhá ve ztížených podmínkách
kyslíkového zásobování a výmeny plynu, nebot frekvence dýchacích aktu
je v plavání podrízena úcelové frekvenci záberu. Ojedinelá je i
poloha tela pri práci. Je tedy zrejmé, že rozvoj plavecké vytrvalosti je
možný pouze v podmínkách prirozeného plavání. Z tohoto
hlediska má predcházející silový a silove vytrvalostní rozvoj na suchu
pomocnou, zdaleka ne však bezvýznamnou roli.Rozvoj vytrvalosti závisí na funkcních schopnostech obehového
systému, systému látkové výmeny a rídící nervové soustavy. Podstatou
vytrvalosti je hospodárnost funkcí všech orgánu. Velký význam v jejím
rozvoji hraje volní príprava.Podle uplatnení, rozsahu provádených cinností se rozlišuje
rada druhu vytrvalostních projevu, které vyvolávají ruzné druhy a
hloubku únavy. Pri lokální práci vzniká lokální únava, o níž hovoríme
pri aktivaci méne než 1/3 svalových skupin tela. Je-li aktivováno více
než 2/3 svalových skupin, hovoríme o globální únave, která je pro plavání
typická.Každá vytrvalostní cinnost je spojena s energetickými
ztrátami. Proto je vytrvalostní rozvoj zameren na chemické procesy, behem
nichž se energie vytvárí.
Jde o premeny dvou základních druhu :
chemické premeny, které probíhají bez kyslíku. Tyto
anaerobní procesy jsou bud alaktátové, nebo laktátové
chemické premeny, pri nichž vzniká energie okyslicováním
látek v aerobních podmínkách
Podíl jednotlivých druhu chemických premen na rozvoji
plavecké vytrvalosti se rídí jejich specifikou a lze jej usmernovat pomocí
ctyr základních parametru :délkou plavaných úseku
rychlosti plavání
casovým trváním intervalu odpocinku
poctem opakování
Plavání patrí mezi vytrvalostní sporty, proto se i u sprintérských
úseku využívá vytrvalosti. Aerobní možnosti organismu vyjadrují v podstate
maximální objem O2, který muže plavec spotrebovat za 1 minutu.
Anaerobní možnosti pak vyjadrují maximální velikost kyslíkového dluhu,
tj. množství O2, které spotrebuje po ukoncení práce navíc.V plavání je to zejména anaerobní práce. U stometrové
trate se využívá jen 37% aerobní práce a 63% anaerobní. U dvestemetrové
trate se využívá 65% aerobní práce a 34% anaerobní. Z toho vyplívá,
že plavec plave na tzv. kyslíkový dluh.K nejcasteji používaným metodám aerobního rozvoje
patrí metoda intervalová, strídavá metoda(fartlek), a vytrvalostní plavání(distancní
metoda).Základem intervalového tréninku je zvetšení
tepového objemu srdce.Spocívá na techto principech : intervalu odpocinku v maximální
hodnote 1 min., TF na konci úseku v hodnotách 170-180/min a na konci
odpocinku 120-130/min. Nejvetšího efektu se dosahuje pri práci trvající
2-3 min. Výsledky dosažené touto metodou nejsou príliš stabilní.
Distancní metoda probíhá obvykle pri TF kolem
140-170/min. Výsledky aerobního rozvoje jsou stabilnejší než v prípade
intervalové metody.
Strídavá metoda vede k rychlé aktivaci krevního
obehu a dýchání v dusledku strídání rychlosti plavání. Na konci
rychlých úseku má TF dosahovat hodnot 160-170/min, na konci pomalých
140-145/min.Ve znacné míre se používá i prvkového plavání, zejména
u prsarských tratí.K anaerobnímu rozvoji výkonnosti se používají cvicení,
která se približují závodním podmínkám. U sprinterských tréninku se
používá maximální rychlosti- 85-95%, dodržují se minimální intervaly
odpocinku. Na jednotlivých plaveckých tratích je energetické krytí výkonu
z jednotlivých zdroju rozdílné.
Podíl aerobních a anaerobních procesu

na jednotlivých tratích v %
TratAerobní práce


Anaerobní práceGlykolýza

Kreatinfosfát50 m
25
50
25100 m
37
38
25200 m
65
24
10400 m
75
17
8800 m
85
10
51500 m
92
5
3


Trénink maximální kyslíkové spotreby VO2 max


Délka

Optimální pocet
Interval
Rychlost

50m

40-60 v sérii po 10
10“ mezi 50m

2-3´ mezi sériemi
80-85% z max na 50m

75-100m

20-30 v sérii po 5-10
10-20“ mezi úseky

mezi sériemi 2-3´
80-85% z max na 100m150-200m
10 - 20 v sérii po 3-5
30“ mezi úseky 3-5´ mezi sériemi
85-90% z max na 200m

Rozvoj obratnostiVýznam obratnosti je v plavání jen velice malý. Je zduraznen
potrebami souvisejícími s nácvikem startu a obrátek. U startu jde predevším
o reakci na povel(výstrel ze startovací pistole, klakson, píštalu) a
mohutnosti odrazu od bloku.Pri plavání se využívá obratnosti jen pri obrátkách a
použití techniky. U prsové obrátky se dbá na co nejrychlejší zmenu smeru
a odrazové cinnosti.Další odvetví, kde se dá obratnosti využít je v technice.
Dbá se predevším na to, aby záber pod vodou byl co nejefektivnejší a mel
co nejméne záporných vlivu.Toho docílíme snažením o perfektní vytažení(snažit se být
co nejdelší, být stále blízko hladine, tlak hrudníku dopredu, hlava se dívá
na dno, rychlý prenos paží vpred, rychlost kopu, který by mel být úzký
a velmi blízko hladine). Zdokonalení techniky lze predevším trénovaností.
Proto, chceme-li se obratne pohybovat ve vode, musíme v ní nejaký cas
pobýt a seznámit se s ní.Obratnosti plavci získávají tréninky na souši a to predevším
u kolektivních her.
Model tréninku sprinteru v jednotlivých obdobích tréninkuPrípravné období
Týdne by meli trénovat nejméne 5 dnu. Zamerují se na
zvyšování rychlosti a anaerobního prahu. Rychlostní práce se sestává z
25m i kratších úseku.Trénink max. rychlosti se dávkuje 800m-1200m ve 4 tr.
Jednotkách týdne.Stejne dávkujeme i opakované plavání vysokou intenzitou s krátkými
intervaly.Sprinteri již v této etape venují více casu tréninku
toleranci laktátu.Trénink anaerobního prahu provádíme každodenne.
Závodní období
Znacne zvýší objem a intenzitu opakovaného tréninku
tolerance laktátu.Délka zatížení se pohybuje 400-1500m. Tomuto tréninku je
nutno venovat 3-5 tréninku týdne.V denní kilometráži je nutné pamatovat
na zvyšování anaerobního prahu a VO2 max
Vývoj svetového rekordu


MužiM. Petrusewicz,
Polsko………………1:09,8……………………1954Mc Kenzie,
USA……………………..1:07,7……………………1968N. Rozsa, Madarsko………………….1:01,29…………………..1991ŽenyKoková,
Holandsko…………………...1:15,8…………………...1968S. Hornerová,
NDR……………………1:07,91…………………1987


Soucasné svetové rekordy


Krátký bazén
MužiF. Deburghgraeve,
BEL………0:58,79……3.12.1998…College Station, USAŽenyPenelope Heyns,
RSA………..1:06,52……29.8.1999…Canberra, AUS
Dlouhý bazén
MužiF. Deburghgraeve,
BEL………1:00,60……20.7.1996…Atlanta,USAŽenyPenelope Heyns,
RSA………..1:05,40…….26.9.1999…Durban, RSA


POUŽITÁ LITERATURA :Plavání (teorie a didaktika),
1983……………………M.Hoch a kolektiv
Plaveme (základy sportovního plavání),
1951……….M.Hoch
Prsa – kraul dokonalým stylem,
1946………………..S.Krajícek
Plaveme rychleji,
1982……………………………….E.W.Maglischo
Aquasport, 1999
Záver:


Plavat jsem zacala v 7 letech. Moc me to bavilo, až do doby,
kdy zacaly problémy s trenéry. To bylo asi v mých 12 letech. Plavání
me bavilo, ale moc jsem nezvládala jednak psychický a taky fyzický nátlak,
až teror ze strany trenéru. Po trech letech snášení všeho co si trenéri
vymysleli, jsem prestoupila do jiného oddílu. Nyní jsem spokojená, ale neco
by se zmenit dalo. Napríklad bychom mohli mít nejaké masáže ci
rehabilitaci. Ta me osobne velmi chybí, protože mám dost problémy se zády.
Nekdy i tréninky by mohli být lepší, ale jinak je všechno docela fajn a po
dlouhé dobe me zase zacalo plavání bavit. Doufám, že me to neprestane
bavit, ale asi ne, protože pro to udelám všechno

Diskusia

REAGOVAT

wwwww napísal/a - 28. 11. 2018 - 08:29

www11.28

ugg boots clearance

ralph lauren polo

christian louboutin

pandora charms

air max 90

ugg outlet

coach outlet

pandora outlet

coach outlet

moncler outlet

canada goose outlet

air max 90

kate spade outlet

canada goose jackets

jordan 4

jordan shoes

coach outlet

soccer shoes

longchamp outlet

nike blazers

asics shoes

louboutin shoes

oakley sunglasses

kate spade outlet

champion sportswear

off white shoes

fitflops clearance

clarks outlet

christian louboutin outlet

ralph lauren polo

christian louboutin shoes

coach outlet

christian louboutin outlet

hermes belt

hogan shoes

moncler outlet

nike huarache

canadian goose

coach outlet online

adidas shoes

nike outlet

ralph lauren polo

supreme

nike shoes outlet

fidget spinner

salomon shoes

coach outlet factory

clarks shoes

adidas clothing

ugg boots

red bottom shoes

bottega veneta

coach factory outlet

reebok outlet

kate spade handbags

ultra boost 3.0

jordans

off white outlet

coach outlet

canada goose outlet

coach outlet

ugg outlet boots

nike shoes

ralph lauren uk

coach outlet

canada goose outlet

christian louboutin shoes

valentino shoes

canada goose outlet

giuseppe zanotti

adidas yeezy

mbt shoes

kate spade

converse trainer

jordan shoes

ugg outlet

moncler jackets

prada handbags

pandora jewelry

off white jordan

canada goose outlet

coach outlet

louboutin shoes

canada goose

michael kors outlet

pandora

nike shoes

louboutin shoes

ugg boots outlet

pandora jewelry

moncler outlet

hugo boss

canada goose outlet

louboutin shoes

tory burch outlet

canada goose

champion clothing

true religion jeans outlet

ralph lauren polo

mlb jerseys

pandora jewelry

yeezy boots 350

manolo blahnik

mbt shoes

coach outlet online

coach factory outlet

lacoste polo

north face

longchamp outlet

ray ban sunglasses

canada goose outlet

canada goose outlet

canada goose clothing

new balance shoes

christian louboutin shoes

true religion

christian louboutin

true religion jeans

clarks shoes

fitflops clearance

ray ban sunglasses

ralph lauren uk

true religion jeans

true religion jeans outlet

supreme clothing

coach outlet

coach outlet online

vibram five fingers

moncler outlet

ecco shoes

adidas yeezy

ray ban sunglasses

nike air max

birken stock

nike outlet factory

coach outlet

hogan shoes

tod's outlet

ralph lauren

nba jerseys

jordan uk

clarks outlet

issey miyake

skechers shoes

coach outlet

moncler outlet

james harden shoes

jordans

fitflops clearance

nike tn

nike shoes

true religion jeans

pandora outlet

ralph lauren polo

adidas nmd

north face

coach outlet

true religion

ralph lauren uk

dsquared2

jordan shoes

christian louboutin outlet

off white clothing

kate spade outlet

ralph lauren polo

hermes belt

jordan shoes

moncler jacket

mbt shoes

salomon shoes

pandora charms

ugg outlet clearance

asics shoes

canada goose outlet

louboutin shoes

pandora charms

ugg boots clearance

ray ban sunglasses

coach factory outlet

jordan 8

red bottom shoes

coach outlet

coach outlet online

christmas presents

nike shoes

ralph lauren polo

ugg boots

christian louboutin outlet

kate spade outlet

adidas clothing

air max 90

hugo boss

jordan clothing

adidas superstar

michael kors outlet

coach factory outlet

michael kors outlet

moncler outlet

adidas outlet

coach handbags

pandora charms

ugg boots

pandora outlet

ugg outlet

canada goose outlet

ferragamo belt

dsquared2

fitflops clearance

red bottom shoes

longchamp

nhl jersey

michael kors outlet

moncler jackets

ralph lauren polo

ugg boots

ed hardy uk

ecco shoes

christian louboutin shoes

nike clothing

canada goose jackets

superdry uk

nike shoes

basketballl shoes

canada goose

christian louboutin outlet

red bottom shoes

supreme clothing

christian louboutin

kate spade outlet

christian louboutin

canada goose jacket

stussy

canada goose outlet

ray ban sunglasses

ugg outlet

louboutin shoes

coach outlet

prada shoes

michael kors outlet

christian louboutin outlet

coach outlet

ferragamo shoes

wwww11.28

REAGOVAT

ninest123 napísal/a - 7. 5. 2018 - 04:10

mt0507

michael kors outlet online

canada goose

adidas outlet

ugg boots on sale

supreme new york

mbt shoes

vans store

michael kors outlet online

birkenstock

ugg outlet

red bottom shoes

kate spade outlet

michael kors outlet

coach factory outlet

fitflops

adidas shoes

canada goose outlet

valentino shoes outlet

canada goose outlet

coach factory outlet

cheap nfl jerseys

jordans

longchamp outlet

cheap ray bans

salvatore ferragamo

mlb jerseys

kate spade handbag

michael kors outlet canada

michael kors outlet canada

tiffany and co

louis vuitton outlet online

ralph lauren outlet online

kate spade

louis vuitton

yeezy boost

ugg outlet

michael kors outlet

cheap jordans free shipping

coach outlet

nike shoes

canada goose

jordan shoes

michael kors outlet clearance

cheap uggs

nike huarache

canada goose sale

supra shoes

converse shoes

kobe bryant shoes

nike shoes

adidas yeezy

canada goose outlet

air jordans

moncler outlet

canada goose jackets uk

birkenstocks

mbt shoes

polo ralph lauren outlet

canada goose outlet

vans shoes

ultra boost

timberland outlet

timberland boots outlet

uggs

pandora charms sale clearance

adidas nmd

valentino shoes

pandora jewelry

tory burch outlet

timberland boots

coach outlet store

coach outlet

cheap jordans

adidas superstar

coach outlet store

kate spade

michael kors outlet clearance

hermes handbags

oakley sunglasses

jordan retro

coach outlet

cheap jordans for sale

ray ban sunglasses

coach outlet

adidas yeezy

ralph lauren outlet

cheap jordans

mulberry outlet

polo ralph lauren outlet online

canada goose outlet

michael kors outlet online

pandora store

fred perry polo

canada goose jackets

oakley sunglasses sale

kate spade handbags

ugg outlet

pandora

christian louboutin shoes

harden vol 1

air max 2019

michael kors outlet

timberland outlet

moncler outlet

coach outlet

mcm handbags

louboutin shoes

coach outlet

michael kors outlet canada

pandora charms

longchamp handbags

gucci handbags outlet

rolex watches

louis vuitton handbags

michael kors outlet

air max 2018

pandora jewelry outlet

adidas nmd shoes

coach factory outlet

moncler jackets outlet

new balance shoes

burberry outlet

kate spade outlet

ugg boots

fitflops

pandora charms

ray ban sunglasses discount

ralph lauren outlet

discount oakley sunglasses

adidas shoes

nike shoes

adidas shoes

hermes bags

replica watches

coach outlet store

adidas yeezy boost

ugg boots

cheap nike air max

canada goose uk

michael kors outlet clearance

ralph lauren outlet

nike air max

abercrombie

pandora charms

jordan shoes

adidas originals

jordans

canada goose uk

canada goose jackets

ray ban sunglasses

jordan shoes

hermes birkin

yeezy boost 350

toms outlet

coach factory outlet

kate spade bags

michael kors handbags

toms shoes

canada goose outlet

tiffany and co

pandora jewelry official site

coach factory outlet

cheap oakley sunglasses

pandora jewelry

toms outlet

ralph lauren sale clearance

ralph lauren sale clearance

moncler outlet

adidas shoes

pandora jewelry outlet

nike free run

polo ralph lauren outlet online

ugg outlet

louis vuitton outlet

michael kors

moncler outlet

air max 97

adidas outlet

coach factorty outlet

canada goose uk

ecco shoes for men

nba jerseys

polo ralph lauren outlet online

coach outlet

coach outlet

polo outlet store

canada goose outlet

adidas superstar

coach outlet

michael kors outlet

michael kors outlet clearance

yeezy 350 boost

nike outlet online

pandora jewelry

kate spade handbags

birkenstock sandals

canada goose

michael kors outlet

puma shoes

christian louboutin

coach outlet online

coach outlet canada

hollister clothing

nike air max

canada goose sale

cheap ray ban sunglasses

jordan shoes

yeezy boost

uggs

supreme clothing

nike outlet

fitflops sale

canada goose outlet

louis vuitton outlet store

nike air max

timberland boots

fitflops sale

coach outlet

mulberry bags

coach factory outlet

coach factory outlet

moncler jackets

oakley sunglasses

ralph lauren sale

cheap nfl jerseys

air jordan shoes

kate spade

oakley sunglasses

michael kors

air jordan shoes

nmd shoes

ralph lauren outlet

polo ralph lauren outlet

canada goose jackets

birkenstock shoes

ralph lauren sale clearance

mont blanc pens

tory burch outlet

ugg outlet

kate spade outlet store

nike outlet online

fitflops sale clearance

jordan shoes

mbt

pandora jewelry

ralph lauren uk

adidas nmd

tory burch outlet

oakley sunglasses

kevin durant shoes

moncler jackets

air jordans

pandora charms sale clearance

ralph lauren

burberry outlet

canada goose uk

kate spade outlet

birkenstock sandals

michael kors outlet

fitflops sale clearance

cheap jordan shoes

ugg boots

nike shoes

christian louboutin

nike shoes for men

yeezy boost

adidas shoes

cheap jordans

pandora outlet

cheap oakley sunglasses

christian louboutin outlet

nmd adidas

skechers shoes

hermens bags

birkenstock sandals

ray ban sunglasses

coach outlet

ray ban sunglasses

adidas yeezy

adidas outlet

fitflops

cheap jordans

asics shoes

michael kors outlet

longchamp outlet

ralph lauren outlet

coach outlet online

cheap mlb jerseys china

cheap nba jerseys

coach outlet

birkenstock outlet

polo ralph lauren outlet

cheap oakley sunglasses

prada handbags

polo outlet

ralph lauren uk

nike zoom

michael kors factory outlet

pandora jewelry

yeezy boost

adidas yeezy boost

nike outlet

ralph lauren

uggs canada

hermes handbags

longchamp outlet online

pandora outlet

tiffany outlet

coach outlet

hermes handbags

louboutin shoes

timberland boots

oakley sunglasses outlet

tods outlet

coach factory outlet

ferragamo shoes

canada goose sale

nike free 4.0

michael kors outlet

north face outlet

louboutin shoes

coach outlet

pandora jewelry

oakey sunglasses

moncler outlet

polo ralph lauren outlet

oakley sunglasses

valentino shoes

canada goose jackets

yeezy boost

michael kors outlet

jordan shoes

kate spade outlet

tory burch outlet online

canada goose jackets

kate spade outlet

coach outlet

moncler jackets

nike outlet store

gucci handbags

salvatore ferragamo shoes

polo ralph lauren outlet

christian louboutin outlet

michael kors outlet

adidas yeezy boost

abercrombie and fitch

ray ban sunglasses discount

kobe shoes

coach outlet

michael kors outlet

ralph lauren

adidas campus

ugg australia

gucci outlet

kate spade outlet store

coach outlet store

coach factory outlet online

coach factorty outlet

pandora charms

michael kors outlet

air max 97

coach outlet

pandora jewelry official site

michael kors handbags

christian louboutin outlet

moncler coats

ugg boots on sale

oakley sunglasses

canada goose jackets

moncler jackets

burberry outlet store

new balance outlet

converse outlet store

pandora charms

coach outlet store

adidas nmd

pandora jewelry

moncler jackets

coach outlet

coach outlet store online clearances

kate spade outlet store

adidas

adidas nmd

canada goose outlet

moncler

cheap jordans

adidas yeezy

coach factory outlet

tory burch outlet store

nfl jerseys wholesale

coach outlet

oakley sunglasses

mcm outlet

coach factory outlet

louis vuitton outlet

cheap mlb jerseys

mulberry uk

philipp plein shirt

coach canada

canada goose uk

supreme clothing

birkenstock shoes

ray ban sunglasses

reebok shoes

canada goose jackets

fred perry

fitflops sale clearance

fitflops

kate spade outlet

birkenstock sandals

louis vuitton outlet online

louis vuitton

coach outlet store

birkenstock outlet

uggs outlet

polo ralph lauren

pandora outlet

philipp plein outlet

red bottoms

air max 2017

nike air max outlet

cheap ray ban sunglasses

cheap oakley sunglasses

supra shoes

north face jackets

adidas yeezy

canada goose outlet

coach outlet

ralph lauren outlet

cheap mlb jerseys

supreme clothing

ecco shoes

pandora charms

nike outlet

coach outlet store online

north face jackets

nike shoes

pandora jewelry

canada goose outlet

jordan retro 11

pandora jewelry

uggs

michael kors outlet

pandora charms

pandora outlet

mont blanc

coach outlet online

mulberry handbags

coach factory outlet

coach outlet

oakley sunglasses

hermes outlet

ferragamo outlet

fitflops

coach factory outlet online

pandora charms

air max 90

nike store

nike outlet

red bottoms shoes

pandora charms uk

polo outlet

prada outlet

canada goose

michael kors outlet clearance

burberry outlet

kate spade outlet store

rolex watches

uggs outlet

moncler outlet

polo ralph lauren outlet online

pandora charms sale

coach outlet store

air max 2018

mt0507

Zapoj sa do diskusie (2)