NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12579)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Vplyv ťažby a spaľovania uhlia na životné prostredie

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:367

Počet písmen:2,714

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:1.51

Počet zobrazení / stiahnutí:5320 / 95

Veľkosť:3.02 kB

Vplyv tažby a spalovania uhlia na životné prostredie


V závislosti od geologických podmienok možno uhlie tažit predovšetkým dvoma metódami: podzemným a povrchovým dobývaním. Tažba uhlia negatívne pôsobí na pôdu a vzhlad krajiny, pricom povrchová tažba má ovela závažnejšie dôsledky ako hlbinná tažba.
Podzemné dobývanie uhlia môže významne ovplyvnovat zdroje podzemných vôd – bana môže zaprícinit odvodnenie velkého územia. Znecistené vody sú väcšinou kyslé, preto ich treba pred vypustením do recipientu (vodná nádrž alebo vodný tok, do ktorých sa odvádzajú odpadové vody) neutralizovat.
Teplo, para a elektrická energia sa vyrábajú klasickým spôsobom spalovaním tuhých, kvapalných a plynných palív v kotloch elektrární, kotolní, v spalovniach a lokálnych kúreniskách. Spalovacie procesy prebiehajúce v týchto zariadeniach majú všeobecne najväcší podiel na množstve tuhých a plynných exhalátov vypúštaných do ovzdušia.
Pri spalovaní uhlia uniká cast popolu vo forme popolceka do ovzdušia a väcšina síry sa spáli na oxid siricitý, ktorý s atmosferickou vlhkostou vytvára kyselinu siricitú a postupne až kyselinu sírovú. Pri spalovaní uhlia vznikajú aj oxidy dusíka. Do ovzdušia prenikajú stopové množstvá tažkých kovov, rádioaktívnych nuklidov a karcinogénnych uhlovodíkov. Pri nedokonalom spalovaní vzniká dalej oxid uholnatý, vodík, nižšie uhlovodíky a sadze. Spalovanie uhlia sprevádza vznik a vypúštanie odpadových vôd do povrchových vôd. Najškodlivejšie sú fenolové odpadové vody, ktoré sa cistia dvojstupnovým biologickým procesom.
Elektráren na uhlie vypúšta na jednotku výroby väcšie množstvo oxidu siricitého, oxidov dusíka a tuhých castíc ako iné systémy.
Pri znížení množstva škodlivých exhalátov z elektrární na fosílne palivá sa uplatnujú rozlicné opatrenia, metódy a postupy. Stavajú sa vysoké komíny, ktoré síce neodstranujú exhaláty, ale zväcšujú ich rozptyl. To isté množstvo vypúštaných exhalátov sa rozloží na väcšiu plochu, cím sa zníži koncentrácia. Množstvo škodlivín zostáva nezmenené, a preto výstavba vysokých komínov je iba ciastocným riešením ochrany životného prostredia. Do oblasti zásadných riešení patrí napr. zavedenie maloodpadových technológií. V prípade tepelných elektrární sa použitím kvalitnejšieho paliva úmerne zníži množstvo škodlivých exhalátov.
Vzájomnému vztahu elektrární na fosílne palivo a jej okoliu sa v súcasnosti venuje velká pozornost. Dôsledky, ktoré môže mat elektráren pre svoje okolie, závisia od jej umiestnenia z hladiska velkosti energetického zariadenia, hustoty obyvatelstva, otvorených vodných plôch, polnohospodárskej pôdy atd. Súcasné velké elektrárne na fosílne palivá budú predstavovat stále väcšie problémy vzhladom na cistotu vody a ovzdušia.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk ZÁKLADY… 18. 5. 2007 2898 -- --
 
sk Energetická… 25. 10. 2006 3557 -- --
 
sk Veterná energetika… 2. 10. 2009 3458 -- --
 
sk Ropa 29. 6. 2007 4655 14.0 4420
 
sk História, súcasnost… 30. 5. 2007 3130 -- --
 
sk Znečistenie ovzdušia 28. 11. 2010 4656 16.4 4513
 
sk Klimatická zmena 9. 8. 2011 4672 14.8 4481
 
sk Národohospodárstvo 5. 9. 2008 2787 -- --