Tento článek byl vytisknutý ze stránky antiskola.euAntiŠkola.eu
Vplyv lovcov – zberacov na životné prostredie


Clovek pocas svojej existencie vždy ovplyvnoval a menil svojou cinnostou prostredie v ktorom sa nechádzal. Rozsah a dopad jeho cinnosti na prírodu a životné prostredie sa mení v priebehu dejín podla úrovne vývoja ludskej spolocnosti.
V pociatku vývoja ludskej spolocnosti sa všetci ludia živili zberom potravy a nie jej produkciou. Preto sú týto ludia oznacovaní ako lovci – zberaci. Raní lovci – zberaci, živiaci sa ci rastlinnou alebo živocíšnou potravou, mali len malý vplyv na životné prostredie. Väcší vplyv spôsobili až neskorším náhodným i zámerným využívaním ohna, dokonalejších zbraní a nástrojov a uprednostnovaní urcitého druhu a spôsobu získavani potravy, cím došlo k zmene zastúpenia živocíšnych druhov a vegetácie, ako aj k vzhladu krajiny a k zmene miestnych ekosystémov. Ich spolocenstvá tvorili len malé skupiny, casto sa presúvajúce za zdrojom ob-živy.
Schéma vzorca PRQ zdôraznuje vzájomnú súvislost medzi velkostou populácie, vyu-žívaním zdrojov a kvalitou zechnológie. Velkost populácie lovcov – zberacov bola malá, spotreba a využívanie zdrojov nepatrné.
Na zaciatku osemnásteho storocia je životné prostredie cloveka výrazne ovplyvnené doterajším rozvojom polnohospodárstva a urbanizácie krajiny. Docháza k zvýšeniu využíva-nia prírodných zdrojov, výrazný pokles lesnatosti krajiny na úkor polnohospodársky obrába-nej pôdy, polnohospodársvo je však stále zásadne závislé od energie slnecného žiarenia. Na-priek tomu je výsledkom polnohospodárstva tvorba nadprodukcie, ktorá umožnuje spolocne s rozvojom technológií nárast populácie. Zväcšenie populácie, rozvoj miest, zvýšené nároky na spotrebu a rozvoj technológií spôsobuje zvýšené využívanie prírodných zdrojov a tým aj väcší vplyv ludskej spolocnosti na životné prostredie oproti spolocnosti lovcov – zberacov.
\n\n Stiahnuté z www.antiskola.sk

Koniec vytlačenej stránky z antiskola.eu