NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Stavebníctvo a jeho vplyv na životné prostredie

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:1233

Počet písmen:8,952

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:4.97

Počet zobrazení / stiahnutí:6495 / 129

Veľkosť:10.03 kB

Stavebníctvo a jeho vplyv na životné prostredie


Starostlivost o životné prostredie je velmi dôležitá cinnost celospolocenského významu, pretože zdravé životné prostredie je základom zachovania ludskej existencie, zdravého rozvoja spolocnosti aj podstatným faktorom životnej úrovne obyvatelstva.
Clovek ovplyvnuje kvalitu životného prostredia niekedy zámerne, inokedy neuvedomene. Vytvára vlastné životné prostredie v byte, obytnom priestore alebo v areáli sídliska. Podmienky pre takto vytvorené prostredie vyplývajú z fyziologických nárokov na teplo, svetlo, velkost priestoru. Jednotlivec však nie je schopný podstatne menit hlavné aspekty životného prostredia rozsiahlych území. Potrebná je spolupráca všetkých zainteresovaných cinitelov, ktorej výsledkom je kvalita životného prostredia príslušnej oblasti.
V životnom prostredí cloveka rozlišujeme:
- obytné prostredie urcené k bývaniu ludí
- pracovné prostredie využívané na prácu ludí
- rekreacné prostredie
V oblasti starostlivosti o kvalitu životného prostredia z hladiska stavebnej cinnosti sa rozlišujú dva zásadné prístupy:
- v štádiu realizácie stavebných prác prevažuje hladisko ochrany životného prostredia
- v štádiu využívania výsledkov stavebnej cinnosti prevažujú hladiská tvorby životného prostredia

Narušovanie životného prostredia
Stavebná cinnost výrazne ovplyvnuje kvalitu prostredia, a to pozitívne aj negatívne. V negatívnom zmysle sa podiela na exhalácii všetkých hlavných druhoch škodlivín. Vzrast emisií škodlivín je vyvolaný predovšetkým industrializáciou, rastom mechanizácie.
Jedným z najnepríjemnejších dôsledkov stavebných prác väcšinou prebiehajúcich v priestoroch osídlených území miest a obcí je nadmerný hluk, ktorý sa tak dostáva do priameho styku s obyvatelstvom. Nadmerné hodnoty hlucnosti prekracujú až o viac ako 20 dB hodnoty povolené hygienickými predpismi. Okrem hlucnosti je tu vplyv otrasov a vibrácií. Postihuje nielen osoby v blízkosti zdroja, ale môže byt nimi ohrozená aj stabilita niektorých starších objektov. Dalším vplyvom je stavebná dialková doprava, ktorá zasahuje rozsiahle územia. Úcinky tohto druhu dopravy sú v mestách najzávažnejšie zo všetkých druhov prepravy. Exhalácie zo stavebných strojov a stavebnej dopravy sa na znecistovaní miest podielajú 20 – 40 % z celkových exhalácií týchto škodlivín. To prispieva k castému prekracovaniu maximálnych prípustných exhalácií v blízkosti stavenísk. Závažné škodliviny sa do ovzdušia dostávajú aj pri búracích prácach pomocou trhavín. Sú to zmesi aerosólov, ktoré majú podobné zloženie ako výfukové plyny, tiež majú vysoký podiel dusíka. Búracie práce sú tiež zdrojom enormných emisií prašnosti z búraných objektov. Množstvo prachu môže dosiahnut až niekolko ton. Zvýšená koncentrácia prašnosti bola zistená v ovzduší v smere vetra vo viac ako kilometrovej vzdialenosti od miesta deštrukcie. Celkovo sa stavebníctvo podiela na znecistovaní ovzdušia prašnostou až 25%.
Pri realizácii stavebných prác mimo centrálnu oblast mesta , dochádza k znehodnocovaniu mestského prostredia rozvážaním blata zo stavenísk po komunikáciách – do vzdialenosti casto 300 – 1000 m od stavenísk. Výsledkom sú neprejazdné vozovky, silné nánosy blata, zablatené autobusy aj zašpinené fasády rodinnej výstavby. V suchých obdobiach vzniká na týchto komunikáciách prašnost zo zaschnutého blata.
Pri stavebných prácach dochádza k znecistovaniu povrchových vôd a v niektorých prípadoch je ohrozená aj cistota podzemných vôd. Znecistujúcimi látkami sú rôzne chemické škodliviny splavené do vôd zo stavebných prevozov, z nevhodne prevádzaného cistenia strojov alebo škodliviny, ktoré vytekajú do vôd pri porušení hermetickosti obalov a nádrží.
Z negatívnych faktorov stavebnej cinnosti sú velmi závažné neúmerné vysoké zábery verejných plôch pre zabezpecenie stavenísk vrátane docasných aj trvalých stavebných základní a pomocných prevozov. Nutné obchádzky narušujú dopravný systém mesta a jeho životné prostredie.
Dalším negatívnym faktorom je vizuálne rušenie okolia – nevhodne usporiadané skládky materiálov, prach, blato, neporiadok, ktoré neohrozujú fyzické zdravie, ale narušujú pocity životného uspokojenia. Tomuto problému sa dá zabránit starostlivo spracovanými postupmi, formou výrobných a montážnych predpisov.
Realizácia stavebných prác sa okrem toho v okolí prejavuje dalšími faktormi, ktoré sú pre obyvatelstvo nepriaznivé. Je to napríklad pretažovanie kapacity služieb, ktoré nie sú pripravené na zvýšený pocet pracovníkov v oblasti. Zvyšuje sa aj riziko rôznych havarijných situácií, väcšie sú aj riziká úrazu.

Znižovanie negatívnych vplyvov stavebnej cinnosti na životné prostredie
1. Znižovanie stavebnej hlucnosti možno po technickej stránke riešit
aktívnymi opatreniami, ktoré vedú k prevencii vzniku nadmernej hlucnosti – vyžadovat odhlucnené mechanizmy pre stavebné práce v chránených zónach miest ( vyrábat aspon o 10 – 15 dB menej hlucné spalovacie motory, o 10 dB menej hlucné elektromotory, dodávat súciastky s vyšším stupnom presnosti a s nižšou hlucnostou). Dalším riešením sú pasívne protihlukové opatrenia, ktoré obmedzujú hluk na cestách a jeho šírenie. Akusticky úcinnú prekážku možno vytvorit využitím prirodzených alebo vytváraním umelých terénnych útvarov, stavbou protihlukových bariér, neprezvucných clon, ktoré akusticky odstranujú zdroj hluku od chráneného priestoru.
2. Obmedzovanie emisií chemických škodlivín do ovzdušia možno
obmedzovat nahradzovaním spalovacích motorov elektrickými, úcelným usmernovaním prevozu mechanizmov so spalovacími motormi, aby sa znížilo množstvo a koncentrácia exhalácií a tiež aj doba ich pôsobenia.
3. Obmedzovanie prašnosti pri manipulácii so sypkými materiálmi sa
zabezpecuje zvlhcovaním a kropením prašných materiálov, zakrývaním zariadení a hmôt, kde prašnost vzniká, ohradením celého staveniska kompaktným, dostatocne vysokým ohradením, urýchleným odvozom sypkých materiálov po skoncení prác. Prašnosti pri búracích prácach sa zamedzuje optimálnym návrhon deštrukcie, aplikáciou protiprašných trysiek pred búraným objektom, umiestnenie igelitových fólií pred chránené objekty, aplikáciou metódy zvodnovania konštrukcií objektov.
4. Ochrana cistoty vôd – odpadovými vodami nesmú byt zatažované
kanalizacné rozvody a nesmie byt ohrozovaná podzemná voda. Nevyhnutnou súcastou zariadení stavenísk je realizácia vhodného spôsobu odvádzania daždovej vody. Musí sa zabránit vtekaniu mastnôt, odpadových olejov a nafty, zbytkov betónových zmesí, malty a kalov vznikajúcich pri cistení strojov a vozidiel. Cistotu výplachových vôd je nutné zabezpecit výkonnými cistiacimi zariadeniami, aby mohla byt recirkulácia znova použitá alebo aby bolo možné hygienicky nezávadné vypúštanie vôd do kanalizácií a tokov.
5. Obmedzovanie emisií blata je možné dosiahnut redukciou rozsahu
prác volbou vhodných technológií zakladania, tunelovaním, kolektormi,
hospodárením s výkopovým materiálom ( použitie vytažených zemín pre spätné zásypy), vybudovaním spevnenej panelovej prístupovej cesty k miestu stavby, komunikácie musia byt udržované v cistote a nesmú po nich prechádzat znecistené vozidlá.

Tvorba životného prostredia
Realizácia výstavby pôsobí na životné prostredia vždy negatívne. Hlavným cielom tejto cinnosti je vytvárat nové stavby, diela, ktoré majú slúžit ludom. O kvalite obytného prostredia rozhoduje viacero faktorov – prírodných aj ludských.
Z prírodných faktorov je to poloha území, ktorá predurcuje klimatické podmienky ( smer vetra, množstvo zrážok, meteorologické vplyvy ) vodohospodárske podmienky, množstvo a druh zelene, geologické podmienky.
Z dôležitých faktorov v oblasti bývania je to technický stav bytového fondu, jeho kvalita, obsadenost, stav vybavenia obchodnými sietami, školami, zdravotníckymi zariadeniami, športovými zariadeniami...
Z oblasti dopravných faktorov je to celková úroven a riešenie dopravy a hromadnej dopravy, dostupnost centra, rekreacných miest...
Zo zdravotných faktorov je to stupen znecistenia ovzdušia exhaláciami plynov, prašnostou, hlukom, vibráciami, cistota vôd, pôdy, likvidácia odpadov.
Z kultúrno – umeleckých faktorov je to kultúrna, pamiatková a prírodná kvalita prostredia podla výskytu pamiatkových objektov, chránených parkov, architektonická kvalita stavieb. Tvorbu životného prostredia neovplyvnujú len architektonické diela , ale aj stavby inžinierske, vodné diela, komunikácie, mosty. Vodné diela nemajú len ekonomický význam, ale aj ekologický a výrazne ovplyvnujú charakter krajiny a klímu danej oblasti.
Pre vytvorenie co najkvalitnejšieho obytného životného prostredia je potrebné sústredit sa na :
- opatrenia na zlepšenie kvality pôvodného aj navrhovaného bytového fondu, úrovne a kvality obcianskej vybavenosti
- opatrenia na znižovanie množstva exhalácií škodlivín a k znižovaniu negatívnych vplyvov dopravy
- zlepšenie likvidácie odpadkov, zvýšenie cistoty okolia a znižovanie vizuálneho rušenia okolia
- zvýšenie množstva a kvality zelene
- zachovanie architektonickej a estetickej úrovne území, starostlivost o pamiatkové chránené objekty, chránené územia a prírodné výtvory
Rovnako ako v iných oboroch platí aj v stavebníctve, že najhodnotnejšie diela sú postavené nielen pre súcasnú, ale aj dalšie generácie a stávajú sa súcastou národného kultúrneho dedicstva, ktoré obohacuje život cloveka.

POUŽITÁ LITERATÚRA A ZDROJE

P. Svozil: Stavební cinnost a životné prostredí
M. Jokl: Výstavba jako faktor tvorby životního protredí


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Nerastné bohatstvo… 8. 12. 2013 4192 -- --
 
sk Metódy SP 16. 4. 2013 3842 -- --
 
sk Hospodárske vzťahy… 22. 2. 2014 3752 -- --
 
sk medzinárodné… 13. 6. 2007 3154 -- --
 
sk Ekonomika 2006… 2. 7. 2007 2725 -- --
 
sk Ekonomická škoda v… 13. 6. 2007 2061 -- --
 
sk OKRES STARÁ LUBOVNA… 8. 9. 2008 4044 -- --
 
sk STREDNOPOVAŽSKÝ… 23. 10. 2007 2488 -- --
 
sk Základy podnikania… 6. 4. 2008 4575 12.8 3249
 
sk ANALÝZA PODNIKOVEJ… 13. 12. 2005 4540 -- --