NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát POJEM A VÝZNAM MARKETINGU

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Zapoj sa do diskusie (1)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Ekonómia, manažment a marketing

Autor: jessko

Počet slov:1337

Počet písmen:9,137

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:5.08

Počet zobrazení / stiahnutí:7847 / 111

Veľkosť:10.65 kBMarketing /the market/ je anglické slovo a v slovenskom jazyku znamená trh, trhovisko, koncovka – ing vyjadruje dej /cinnost/. Marketing sa chápe dalej ako systém podnikatelskej cinnosti, ako komplex vzájomne prepojených prvkov obchodnej aktivity, ako filozofia podnikania, proces vybilancovania ponuky a dopytu alebo ako komplexná ekonomická cinnost v oblasti trhu. Marketing je taký spôsob riadenia a podnikania, ktorý orientuje podnik na uspokojenie potrieb spotrebitelov.TRH – je východiskom a cielom marketingu. Cielom marketingu je, aby sa dostal správny výrobok k správnemu spotrebitelovi, v správnom case, na správnom mieste, v správnej kvalite a za správnu cenu.
Z hladiska vzniku a vývoja marketingu je potrebné zaznamenat, že marketing ako teoretická disciplína vzniká zac. 20. storocia.

VÝVOJ MARKETINGU:
1. etapa = Primitívny marketing – vznik marketingu, spája nástup priemyselnej revolúcie
na zac. 20. storocia
- Na trhu sa darilo iba tomu výrobcovi, ktorý požiadavky a potreby trhu uznal. Vznik nového odboru – prieskum trhu.
- Informácie sa získavali primitívnymi metódami a preto sa táto etapa nazývala primitívny marketing.

2.etapa = Masový marketing - ku klasickým metódam prieskumu trhu sa pridelujú matematicko-štatistické metódy a zacína sa využívat výpoctová technika. Charakteristické je masové zavádzanie marketingu a preto hovoríme o masovom marketingu.

3.etapa = Diferencovaný /odlišný/ marketing - do marketing. riadenia vstupujú nové vedné odbory: psychológia a sociológia
- heslo: „spotrebitel je predovšetkým clovek s urcitými vlastnostami, ktoré ho ovplyvnujú pri kúpe.“
- motivacný prieskum: orientuje sa na získavanie a spracovanie informácií ovplyvnujúcich nákupné rozhodovanie spotrebitelov

4.etapa = Integrovaný /zjednotený/ marketing – charakteristická komplexnost prístupu, vedecké metódy analýzy v rozhodovacom procese, tvorivost v hladaní nových riešení
- využíva najmodernejšie poznatky vedy a techniky, matematiky, výpoctovej techniky,...
- realizuje nové predajné metódy a aplikuje moderný marketingový prieskum zameraný na max. starostlivost o spotrebitela

5. etapa = Medzinárodný marketing – je prechodom integrovaného marketingu na medzi-
národný – spolocenský


6. etapa = Futuristický marketing - etapa do budúcnosti
- prevládanie a vytváranie nových úžitkových hodnôt výrobkov, ich funkcií a vlastností
- cielom je naucit sa chápat spotrebitela
- základný ciel marketingu – vid 1.strana

Marketing sa definuje mnohými spôsobmi:
1.systém podnikatelských cinností
2.komplex vzájomne prepojených prvkov obchod. aktivity
3.filozofia podnikania
4.proces vybilancovania ponuky a dopytu, ci ako komplexnú ekonomickú cinnost
v oblasti trhu

ZÁKLADNÉ PODNIKATELSKÉ KONCEPCIE

1.Výrobná koncepcia:
- predpokladá, že spotrebitelia budú uprednostnovat produkty, ktoré sú na trhu k dispozícií a ktoré si môžu dovolit.

2. Výrobková /produktová/ koncepcia:
- vychádza zo skutocnosti, že spotrebitelia dávajú prednost produktom s vyššou kvalitou, výkonnostou alebo lepším vyhotovením a dobrým servisom.

3.Koncepcia predaja:
- je založená na skutocnosti, že spotrebitelia nebudú nakupovat dostatocné množstvo produktov firmy bez jej intenzívneho úsilia o predaj vo velkom rozsahu. Využíva sa bežne pri predaji tovaru, ktorý spotrebitel bežne nemôže kúpit /encyklopédia/.

4.Marketingová koncepcia:
- predpokladá, že dosiahnutie cielov firmy závisí od oznania potrieb cielového trhu a ich uspokojenia efektívnou formou.

5. Spolocenská koncepcia marketingu:
- je najnovšou koncepciou moderného marketingového manažmentu. Podla nej by mala firma poznat potreby, želania a záujmy cielových trhov a uspokojit ich efektívnejšou a úcinnejšou formou než je konkurencia a to tak, že zachová alebo zvýši blahobyt zákazníkov a spolocnosti.
- Táto koncepcia sa zaoberá rôznymi otázkami: napr. cistá marketingová koncepcia adekvátna epocha, pre ktorú sú charakteristické enviromentálne problémy – nedostatok zdrojov, rýchly rast populácie, inflácia, zanedbávanie sociálnych potrieb.


PODSTATA MARKETINGOVEJ KONCEPCIE

Marketing /obchodovanie/ - komplexné podnikatelské cinnosti, ktoré zabezpecujú úspešnost v podnikaní. Predstavujeme si ho prostredníctvom základných klúcových kategórií, o ktorých platí:
1.)každá vychádza z predchádzajúcej
2.)navzájom tvoria uzatvorený retazec


MARKETINGOVÝ MIX

možno ho charakterizovat ako uvedomelú kombináciu jednotlivých marketingových techník na dosiahnutia optimálnej stratégie /dlhodobého pôsobenia/ a taktiky /krátkodobého opatrenia/
Hlavná pozornost marketingu, ktorý by mal riešit problémy budúcnosti, sa preto zameriava na podnikovú stratégiu.
Hlavné smery zamerania marketingového mixu:
1.)VÝROBA - výrobná stratégia, výrobnorozvojová stratégia, sortimentná . stratégia, stratégia podnikovej znacky
2.)DISTRIBÚCIA - odbytová stratégia, kontraktacná stratégia, stratégia logiky,
exportná stratégia
3.)KOMUNIKÁCIA - náborová stratégia, podporná stratégia, výcviková stratégia

NÁSTROJE MARKETINGU - MARKETINGOVÝ MIX

Realizácia stratégie firmy sa opiera o tieto 4 základné nástroje marketingu /tzv. 4P/:
1.PRODUKT (PRODUCT)
2.DISTRIBÚCIA (PLACE)
3.CENA (PRICE)
4.PROPAGÁCIA (PROMOTION)

Vonkajšie mikroprostredie

1.)Poradie medzi konkurentmi
Trh je dynamický celok, ktorý sa stále mení a firmy majú možnost ovplyvnovat správanie konkurencie svojimi aktivitami. Možnost a sila vplyvu je daná zdrojmi a možnostami firmy (financnými zdrojmi, výrobnou kapacitou, technolog. úrovnou, úrovnou manažmentu a i.).
Podnikový marketing vytvára takú kombináciu charakteristík, ktoré umožnia co najlepšiu konkurencnú schopnost ich výrobkov. Zároven svojou stratégiou ovplyvnujú správanie konkurencie (napr. vhodným znížením cien výrobkov ju môžu prinútit k rovnakému kroku).
Trhová konkurencia je prostredie, kde stále niekto vítazí, ale aj niekto prehráva. Podniky, ktoré chcú v takomto prostredí zvítazit, musia rozumiet svojmu konkurencnému prostrediu a rýchlo reagovat na jeho podnety.

2.)Partnerské firmy
Netvoria konkurenciu firmy, ale na základe kontaktu sa na jej cinnosti podielajú. Partnerskými firmami môžu byt:
a)DODÁVATELIA – tie firmy, ktoré predávajú svoje výrobky alebo poskytujú služby, ktoré podnik potrebuje na plnenie svojich úloh
b)SPROSTREDKOVATELIA – sú osoby al. firmy, ktoré vyhladávajú zákazníkov. Prejednávajú s nimi možnost predaja tovaru, sami však tovar nekupujú. Svoje služby poskytujú za tzv. províziu
c)DOPRAVCOVIA TOVARU – sú firmy, ktoré sa zaoberajú skladovaním a dopravou tovaru. V trhových ekonomikách sú velmi dôležitým subjektom firmy, ktoré poskytujú marketingové služby (reklamné agentúry, poradenské firmy,...) Nemožno podnikat bez financných inštitúcií – bánk a poistovní.

3.)Zákazníci
Sú cielom cinnosti podniku. Velmi dôležitým cielovým trhom je vláda a štátne inštitúcie.

4.)Verejnost
Rozumieme nou urcité skupiny obyvatelstva, ktoré môžu ovplyvnovat správanie podniku, stanovenie jeho cielov a ich plnenie.

Vonkajšie makroprostredie

1.)Ekonomické prostredie sa skladá z faktorov, ktoré ovplyvnujú na jednej strane možnosti podnikov ponúkat výrobky a služby, na druhej strane možnosti zákazníkov výrobky a služby kupovat.
Aj ked väcšina podnikov vyvíja svoju aktivitu na regionálnej alebo národnej úrovni, sú všetci súcastou celosvetového ekonomického prostredia.
Svetové ekonomické prostredie – je súhrnom všetkých národných, regionálnych a miestnych ekonomík.

2.)Demografické vplyvy – demografia sa zaoberá skúmaním populácie. Populáciu tvoria zákazníci, ktorí vyvárajú trh.
Iným demografickým znakom je vysoká mobilita obyvatelstva.

3.)Prírodné prostredie – zahrna zásoby prírodných zdrojov a ich cenu. Nedostatok zásob surovín, výroba znecistuje životné prostredie,...

4.)Technológia – zmeny v technológií a technike. Zahrnajú všetky hlavné zmeny v surovinách, výrobkoch a výrobných postupoch.

5.)Politické vplyvy – politické prostredie vytvára silné vplyvy na rozhodovanie a plánovanie podnikového marketingu. Tvorí ho legislatíva, vládne orgány a záujmové nátlakové skupiny. Vytvorená legislatíva urcuje pravidlá hry v podnikovej sfére.

6.)Kultúrne vplyvy – a sociálne prostredie predstavujú mnoho faktorov, ktoré vyplývajú z hodnôt, zvykov, prístupov a preferencií obyvatelstva urcitej krajiny alebo oblasti. Kultúrne a sociálne faktory možno pre podnikový marketing velmi tažko predpovedat a vcas na ne reagovat.

MARKETINGOVÉ PLÁNOVANIEMarketingový plán zacína krátkym zhrnutím hlavných cielov a odporúcaní, ktoré sa uvedú v pláne. Napríklad z marketingového plánu na urcitý rok vyplýva zámer dosiahnut výrazné zvýšenie predaja a ziskov podniku v porovnaní s predchádzajúcim rokom. Marketingový plán je jedným zo základných podkladov na vypracovanie financného plánu podniku.
Pri tvorbe marketingového plánu musí mat podnik /podnikatel/ na zreteli zákonitosti pravidelne sa opakujúceho podnikatelského procesu – podnikatelského cyklu, ktorý sa skladá z 3 castí: 1.) vznik nápadu,
2.) dobrozdanie nápadu,
3.) realizácia nápadu na trhu.

Uvedením nápadu na trh zaujíma podnik pozíciu na trhu. Velkost podielu na trhu a schopnost tento podiel dlhodobo udržat svedcí o miere podnikatelskej úspešnosti. Zisk je potom financným vyjadrením manažérskej schopnosti udržovat pomer medzi príjmami a výdavkami na vopred stanovenej úrovni.

Systematická realizácia nápadu na trhu je základným stabilizacným prvkom v podniku. Akákolvek živelnost v tomto smere vnáša do všetkých cinností spojených s podnikatelským cyklom nežiadúci zmätok a neistotu a znižuje predvídatelnost financných výsledkov podniku.

Podnikový plán vymedzuje podnikatelské cinnosti v naturálnom vyjadrení /podnikatelský zámer/ a vo financnom vyjadrení /financný plán/. Presnost údajov, ktoré obsahuje podnikový plán, závisí od dôkladnosti s akou sa spracovala východisková základna, z ktorej sa tieto údaje odvolali.

Za východiskovú základnu sa považujú nasledujúce plánované údaje:
- velkost príjmov,
- sortimentná skladba príjmov,
- velkost marketingových nákladov spojených s dosiahnutím príjmov,
- velkost všetkých druhov daní a dávok jednotlivých sortimentných skupín a položiek k tvorbe cistého zisku.

Sumu údajov a postupov, ktoré tvoria východiskovú základnu, nazývame marketingovým plánom.
Marketingový plán je teda východiskovým podkladom na celkový podnikový plán a tiež na vypracovanie plánov všetkých ciastkových cinností, ktoré súvisia s podnikaním a ktoré majú priamy dopad na financný výsledok podniku

Diskusia

REAGOVAT

lipei napísal/a - 25. 6. 2018 - 04:11

vapor max

golden goose outlet

tom ford eyewear

adidas tubular shadow

gucci belts

asics running shoes

yeezy boost 700

off white jordan 1

tory burch shoes

kobe shoes

longchamp

air max 270

jordan 4

nike polo shirts

converse outlet store

moncler jackets

hermes online shop

kyrie 4

kobe 9

longchamp bags

harden shoes

yeezy boost 350

yeezy boost 350

hermes belt

yeezy

paul george shoes

nike dunk shoes

kobe byrant shoes

adidas yeezy

hermes belts for men

adidas shoes

nmd

longchamp longchamps

pandora charms

curry 4 shoes

adidas yeezy

hermes bags

yeezy boost 350 v2

nmd

lebron 15

nike polo

pandora charms

adidas stan smith sneakers

nike huarache

oakley store

true religion outlet

adidas nmd r1

yeezy boost

adidas pure boost

nike huarache

hermes birkin

nike free

hogan outlet online

oakley sunglasses for men

damian lillard shoes

ray ban sunglasses

basketball shoes

adidas ultra

oakley sunglasses

michael kors handbags

chrome hearts

nike flyknit

stephen curry 5

fitflops

adidas nmd

goyard

adidas stan smith

adidas eqt support

nike foamposite

balenciaga

kobe 11

off white

gucci belt

cheap jordans

nmd

real jordans for sale cheap

fenty puma

adidas ultra boost

lebron shoes

converse outlet

nike x off white

jordan shoes

vans shoes

michael kors uk

michael kors

jordan retro 6

yeezy boost

michael kors outlet online

fila disruptor

pandora jewelry

golden goose sneakers

longchamp outlet

pandora bracelet

off white clothing

kyrie 4

adidas nmd

goyard bags

burberry

true religion jeans

cheap oakley sunglasses

cheap nfl jerseys

jordan 11

oakley sunglasses

ysl

vans shoes

af1

yeezy boost

cheap oakley sunglasses

moncler outlet

fila

kd shoes

yeezy boost 350 v2

westbrook shoes

yeezy 700

nike air force

converse shoes

yeezy shoes

yeezy boost

golden goose outlet

nike air zoom

caterpillar boots

golden goose

nike hyperdunk 2017

curry 5

longchamp bags

longchamp handbags

pandora jewelry

paul george shoes

off white hoodie

http://www.kobebasketballshoes.us.com

russell westbrook shoes

nike zoom running shoe

vapormax

cat boots

adidas tubular

retro jordans

lacoste outlet

balenciaga

vibram five fingers

nike football boots

ferragamo belt

kobe 11

nike flyknit

nike air huarache

chrome hearts online

ray ban

moncler jacket

yeezy boost 350

cheap nfl jerseys

longchamp outlet

kate spade handbags

zx flux

off white clothing

nba jerseys

nike air amx 270

basketball shoes

tory burch outlet

adidas tubular

michael kors purses

michael kors handbags

air max 2018

nike off white

nike basketball shoes

adidas outlet

goyard handbags

jordan shoes

air max 270

michael kors outlet online

tom ford sunglasses

ray ban sunglasses

moncler outlet

nike flyknit racer

http://www.kobeshoes.uk

calvin klein outlet

adidas yeezy

ysl handbags

jordan retro 12

cheap jordans

air jordans

longchamp handbags

michael kors outlet online

links of london outlet store

calvin klein outlet online

wholesale ray ban sunglasses

longchamp bags

adidas eqt

yeezys

louboutin shoes uk

hermes belt

off white clothing

oakleys sunglasses

nike air max 90

fila

cheap basketball shoes

moncler jackets

air max 90

kobe sneakers

nike cortez

nfl store

goyard handbags

nike sneakers for men

ferragamo belts

christian louboutin

michael kors outlet

nike lebron soldier 11

nike air max

jordan retro

Kanye West shoes

michael kors outlet store

yeezy boost 350 v2

nike outlet

100% real jordans for cheap

michael kors

nike shoes

chrome hearts

yeezy boost 350

supreme hoodie

kyrie shoes

kevin durant shoes

ray ban sunglasses

goyard bags

adidas eqt

yeezy boost 350

adidas stan smith shoes

bape hoodie

curry 4

yeezy boost 350

nike roshe

lebron james shoes

adidas gazelle

adidas iniki

lacoste online shop

longchamp

patriots jersey

michael kors handbags

golden goose outlet

golden goose sneakers

kobe shoes

nike air huarache

adidas outlet online

michael kors handbags

cheap jordans

michael kors handbags

curry 4

yeezy shoes

adidas nmd

yeezy boost

golden goose

yeezy shoes

adidas stan smith

nike sneakers

rayban sunglasses

adidas ultra boost

nike max

air jordan 4

michael jordan shoes

oakley sunglasses

iniki

true religion

adidas superstars

james harden shoes

nike huarache

yeezy boost 350

nike react

yeezy boost 350 v2

russell westbrook shoes

stephen curry 5

offwhite

adidas nmd runner

vibram fivefingers

nike air force 1

cheap mlb jerseys

adidas yeezy

balenciaga shoes

nike sneakers for women

yeezy

nike air max 90

michael kors outlet

michael kors outlet online

yeezys

yeezy boost 350 v2

kd 10

prada glasses

air yeezy

cheap jordans

nike epic react

kyrie irving shoes

off white shoes

red bottoms

yeezy boost 350

lebron soldier 11

nike air presto

hermes belt

air max 90

nike free run

jordan 6

yeezy 500

ray ban sunglasses outlet

oakley sunglasses

curry 5

oakley sunglasses

tory burch shoes

nike running shoes

adidas superstar shoes

longchamp bags

off white

nike air huarache

michael kors outlet

michael kors factory outlet

adidas yeezy boost

yeezy shoes

nike air force 1

links of london sale

michael kors outlet

cheap oakley sunglasses

crazy explosive

adidas ultra boost uncaged

asics kayno

nike shoes for men

ferragamo belts

nike zoom

michael kors outlet

birkin bag

true religion

moncler jackets

off white shoes

tom ford sunglasses

adidas nmd

golden goose outlet

kd shoes

lacoste outlet

pure boost

off white

fitflops sale clearance

birkin bag

michael kors handbags

balenciaga shoes

converse outlet

michael kors outlet

nike roshe run

kyrie 3

nike air max 2018

nike outlet store online shopping

dior sunglasses

jordan 11 retro

kobe shoes

ray ban sunglasses

retro jordans

golden goose

yeezy boost

balenciaga triple s

air force 1

adidas tubular

asics shoes

nike shox for men

adidas nmd

dior glasses

new england patriots jersey

hermes handbags

ray ban aviator sunglasses

air presto

red bottom shoes

balenciaga sneakers

chrome hearts

ray ban sunglasses

michael kors handbags

hogan outlet

adidas crazy explosive

adidas store

adidas ultra boost

nike dunks

adidas superstar

michael kors outlet

yeezy boost 350

yeezy shoes

timberland boots

adidas yeezy

michael kors outlet

burberry outlet

nfl jerseys

air force 1

lebron 13

birkin bag

jordan shoes

nike air max

adidas superstar

yeezy boost

longchamp

adidas zx flux

reebok shoes

fila shoes

michael kors outlet

prada sunglasses

lacoste polo

authentic jordans

vans outlet

kobe 9

derrick rose shoes

nike air max 2017

nike cortez men

nike hyperdunk

yeezy 500

nike epic react

kyrie shoes

nike flyknit racer

off white x jordan 1

golden goose

timberland outlet

lebron 15

ray ban

golden goose sneakers

nike lebron soldier 10

jordan 13

nfl jerseys

yeezy boost 350 v2

air jordan 13

links of london

nike air force

birkin bag

yeezy

mlb jerseys

yeezy shoes

golden goose sneakers

fila shoes

christian louboutin shoes

john wall shoes

michael kors outlet online

jordan 12

kobe basketball shoes

asics gel kayano

chrome hearts online

lebron 14

balenciaga shoes

yeezy boost 350 v2

hermes outlet online

nike air max

tom ford eyewear

air max

links of london

air jordan

bape hoodie

lebron soldier 10

off white hoodie

supreme clothing

cheap jordans

yeezy boost 350

reebok outlet

ultra boost

nike mercurial

cheap nba jerseys

golden goose

longchamp handbags

golden goose

louboutin shoes

yeezy boost 500

100% real jordans for cheap

nike react

off white nike

kobe basketball shoes

ferragamo belt

nike air max 270

nike huarache

ray ban

nike shox

moncler jackets

nhl jerseys

Zapoj sa do diskusie (1)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk REKLAMA AKO … 12. 10. 2007 4373 -- --
 
sk PODSTATA, VÝZNAM A… 22. 5. 2010 5212 -- --
 
sk MARKETINGOVÁ… 13. 11. 2009 4988 -- --
 
sk 1. PODNIK A… 11. 7. 2007 8466 4.5 1563
 
sk Inovatívne riešenia… 31. 3. 2008 3774 -- --
 
sk SPAM – marketing,… 9. 6. 2010 3754 -- --
 
sk Marketingové… 27. 3. 2007 2055 -- --
 
cz Využití nových… 9. 6. 2010 4850 -- --
 
sk Marketingová… 30. 3. 2007 2112 -- --
 
sk VONKAJŠIA FORMA… 5. 12. 2005 3558 -- --