NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Pracovné prostredie

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:2068

Počet písmen:14,258

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:7.92

Počet zobrazení / stiahnutí:4138 / 87

Veľkosť:16.13 kB

Pracovné prostredie


Pri pracovnej cinnosti sa clovek dostáva aj pod vplyv chemických, fyzikálnych, biologických a psychosociálnych cinitelov. Ich prejavy sú velmi pestré, rovnako, ako je pestrá cinnost cloveka v pracovnom procese.
Dnes existuje na svete asi 4 milióny chemických látok a tisíce z nich sa používajú vo výrobe. Pri mnohých technologických procesoch sa uvolnujú do prostredia chemické škodliviny vo forme prachu, dymov, výparov, plynov a smogu.


OLOVO

Použitie: v pracovnom prostredí sa s ním stretávame v podobe prachu a pár vo vyše 150 povolaniach, najmä v podnikoch na výrobu akumulátorov, pri výrobe a aplikácii olovnatých farieb, v zlievárnach olova, v hutách a v sklárstve.
Úcinky: do organizmu sa olovo dostáva plúcami a tráviacim ústrojenstvom. V krvi sa viaže najmä na cervené krvinky, ktorými sa dostáva do rozlicných orgánov. Ukladá sa v kostiach. Vylucuje sa hlavne žlcou, crevom, materským mliekom, ale aj slinami a potom.
S chronickými otravami sa už v súcasnosti nestretávame, dnes ide väcšinou len o zvýšené pôsobenie – viac Pb v moci, znížené množstvo krvného farbiva, atd.
Opatrenia: lokálne odsávanie prachu a výparov, cistota pracovísk, dôkladná osobná hygiena.


ORTUT

Použitie: najmä v elektrotechnike, pri výrobe teplomerov, pri spracovaní farebných kovov, amalgámovej elektrolýze alkalických chloridov a pod.
Úcinky: Kovová Hg sa vyparuje už pri normálnej teplote a dostáva sa do plúc, vyucuje sa mocom.
Opatrenia: zamedzenie vdychovania ortutových pár (vetranie, umývatelné podlahy a odstránenie škár, zhromaždovanie Hg pod hladinou vody.


OXID SIRICITÝ

Použitie: V priemysle vzniká pri výrobe kyseliny sírovej, papiera a celulózy, pri pražení pyritov; používa sa na organickú syntézu. Najviac SO2 sa uvolnuje pri spalovaní uhlia v elektrárnach, teplárnach, kotolniach a domácich kúreniskách.
Úcinky: vyznacuje sa prudkým dráždivým úcinkom na spojovky (slzenie a scervenanie) a na horné dýchacie cesty (kašel, skrátený dych, stiahnutie hrtana).
Opatrenia: nosenie OOPP (masky).


SÍROVODÍK

Použitie: pri výrobe viskózového vlákna, spracovanie ropy, cukrovary, celulózky. V priemysle môže dôjst k náhlemu výronu tohto plynu. Má vysokú mernú hmotnost, vo vyšších koncentráciách necítit jeho zápach.
Úcinky: pri miernej akútnej otrave vdychovaním dráždi spojovky a spôsobuje bolesti hlavy, nevolnost a slabost, ktoré po niekolkých dnoch doznievajú. Pri vysokých koncentráciách nastáva rýchle bezvedomie a smrt. Dôležitá je vcasná pomoc vo forme umelého dýchania
Opatrenia: dôkladná vzduchotesnost výrobných postupov a nosenie masky.


OXID UHOLNATÝ

Použitie: tvorí významnú súcast plynných palív (svietiplyn 15 %, generátorový plyn 35%, výfukové plyny benzínových motorov 6%). Používa sa pri výrobe a použití plynných palív, v kotolniach a garážach, pri peciach, v baniach a po explóziách, v chemickom priemysle.
Úcinky: preniká do plúc, rýchlo sa vstrebáva do krvi, kde sa viaže na krvné farbivo a vzniká karboxyhemoglobín. Príznaky otravy sú od bolestí hlavy, závratov až po bezvedomie. Pri pôsobení vo vysokej koncentrácii môže nastat smrt za niekolko minút.
Opatrenia: obmedzovat použitie plynov s CO, tesnit zariadenia a zaistit odsávanie, v zamorenom ovzduší používat filtre alebo dýchacie prístroje, prípadne pretlakové kabíny.


ORGANICKÉ ROZPÚŠTADLÁ

Použitie: ide o pestrú škálu alifatických a aromatických uhlovodíkov, alkoholov, aldehydov, ketónov, chlórovaných uhlovodíkov atd. Vznikajú pri rozlicných technologických postupoch (extrakcia tukov a olejov, strojárenstvo a pod.)
Úcinky: do organizmu sa dostávajú najmä vdychovaním, ciastocne aj cez pokožku, prenikajú do tkanív s vysokým obsahom tukov (CNS, pecen a kostná dren). Väcšina rozpúštadiel pôsobí na CNS (únava, bolesti hlavy, závraty), niektoré z nich postihujú pecen, oblicky a krvotvorné orgány.

Dráždivé látky: ide o pestrú zmes organických a anorganických látok vo forme tekutín a prachu, ktoré môžu úcinkovat jedovato (napr. rozlicné kyseliny a zásady), alebo po istom case môžu spôsobovat prejavy precitlivenosti. Poškodenia pokožky prichádzajú do úvahy najmä na miestach styku s chemickou látkou alebo so znecisteným odevom.

Opatrenia: najdôležitejšou formou ochrany cloveka sú opatrenia odstranujúce alebo podstatne znižujúce znecistenie ovzdušia chemickými látkami. Ide hlavne o:
• náhradu materiálov (použitie toluénu ako rozpúštadla namiesto benzénu);
• hermetizáciu (utesnenie) výrobných zariadení;
• prirodzené alebo umelé, celkové alebo lokálne vetranie;
• správna údržba a cistota pracovísk (základný predpoklad hygienickej a technologickej kultúry);
• kontrola a monitorovanie ovzdušia na pracovisku;
• zdravotné prehliadky pracovníkov na rizikových pracoviskách;
• použitie osobných ochranných pracovných pomôcok.

PRACH

Pôvod: pri drvení, mletí, preosievaní, miešaní, triedení, rozdelovaní a doprave materiálu.
Úcinok: môže byt biologicky neútocný (prach železa a jeho zlúcenín), ale aj velmi škodlivý. Závažné je pôsobenie toxického a alergizujúceho prachu. Prach obsahujúci volný oxid kremicitý (SiO2) spôsobuje silikózu (zaprášenie plúc). Záleží na množstve vdychovaného prachu, obsahu volného oxidu kremicitého, prítomnosti prachových castíc pod 5 μm a dlžke expozície.
Opatrenia: v prašných prevádzkach sa vyžaduje hlavne kryt zdroje prachu a zachytávat ho co najbližšie pri mieste vzniku, zabránit spätnému zvíreniu prachu (pravidelne cistit priestory od usadeného prachu), izolovat prašné práce, uplatnit vhodnú ventiláciu, prípadne pracovníka chránit individuálne (prachotesné pracovné kabíny, ochranné kukly, protiprachové respirátory a pod.).


HLUK

Clovek je coraz väcšmi vystavený meniacej sa zvukovej kulise vo všetkých svojich prostrediach (na pracovisku, doma, na ulici, ale aj vo volnej prírode). Každorocne sa zvyšuje hladina hluku v priemere o 1 dB. Závažné je aj kmitoctové zloženie zvuku, vyjadrované poctom kmitov.
Z hladiska klasifikácie rozlišujeme obycajne 4 skupiny hluku:
• 30-65 dB – clovek môže pocitovat ako obtažovanie, pricom hladinu okolo 45-50 dB sprevádzajú poruchy spánku;
• 65-90 dB – vyvoláva už aj reakcie vegetatívneho nervového systému (zúženie drobných ciev, pokles vypudzovania krvi zo srdca atd.); pri 70 dB sa dá len tažko dorozumiet, od 80 dB zacína hladina nebezpecného hluku a od 90 dB možno ocakávat poruchy sluchu; s hladinami 30-90 dB sa stretávame v bytoch a ich okolí, v doprave a v niektorých závodoch ;
• 90-120 dB – do úvahy prichádza poškodenie sluchového orgánu;
• nad 120 dB – hluk je pocitovaný ako bolest a môže byt až životu nebezpecný (štart nadzvukového lietadla).
V pôsobení hluku na ludský organizmus rozhoduje najmä individuálna vnímavost, vek, celkový energetický obsah hluku, jeho spektrálne zloženie, dlžka a stálost pôsobenia alebo prerušovanie.
Opatrenia: analýza hlukových hladín na pracovisku a pri zdroji hluku, zníženie hluku pri jeho zdroji, izolácia hluku od pracovníka a použitie osobných ochranných pomôcok.


ULTRAZVUK A INFRAZVUK

Infrazvuk – mechanické chvenie v rozpätí pod 15 Hz/s; ultrazvuk – v rozpätí 15 – 20000 Hz/s. Zaujímavý je najmä ultrazvuk, ktorý sa velmi casto používa v priemysle aj zdravotníctve (pretože jeho biologické úcinky sa spájajú s miestnou tvorbou tepla). Infrazvuk sa vyskytuje v baniach, v doprave, pri používaní zbíjaciek a pod. Uznáva sa jeho nepriaznivý vplyv na neuropsychický stav, napr. vo forme tzv. tryskovej choroby letcov (búšenie srdca, mdloby, únava, atd.). V priemysle to neprichádza natolko do úvahy hlavne preto, že ultrazvuk uniká do vzduchu. Aj napriek tomu sa odporúca sledovat pracovné podmienky, lebo isté pracovné riziko (vplyv na sluch, psychologické úcinky) stále existuje. Úcinky infrazvuku sa podobajú na ultrazvuk.


VIBRÁCIE (OTRASY)

So škodlivými úcinkami otrasov, nárazov a chvenia sa možno stretnút pri niektorých pracovných postupoch (práca so zbíjackou, motorovou pílou a pod.).
Najcastejším ochorením z otrasov je vazoneuróza, ktorá sa vyznacuje poškodením ciev v prstoch. Pracovníci ho pocituj ako záchvatovité mravcenie a oziabanie, pricom im belejú prsty. Tažkosti z chladu majú prechodný charakter a po zmene práce zvycajne ustupujú.
Proti škodlivým úcinkom otrasov, nárazov a chvenia sa uplatnujú najmä technické opatrenia.


FORMALDEHYD

Pôvod: formaldehyd je bezfarebný plyn s ostrým, štiplavým zápachom. Je dôležitou chemikáliou používanou takmer vo všetkých priemyselných odvetviach na výrobu dalších chemických látok, stavebných materiálov a rôznych výrobkov používaných v domácnostiach.
Hlavnými zdrojmi formaldehydu sú:
• Mocovinoformaldehydová penová izolácia - zacala sa používat na zateplovanie objektov v sedemdesiatych rokoch. Koncentrácie formaldehydu u týchto výrobkov prudko klesajú po prvých mesiacoch, co znamená, že takéto izolácie zabudované pred 5 až 10 rokmi už v súcasnosti nie sú nebezpecné.
• Výrobky z lisovaného dreva obsahujúce mocovinoformal. spojivá - ide hlavne o drevotrieskové, drevovláknité dosky a preglejky, ktoré sa používajú na obklady, dlažby a v najväcšom meradle na výrobu nábytku.
• Produkty spalovacích procesov - spalovanie dreva, petroleja, zemného plynu a taktiež aj fajcenie cigariet prispieva svojím podielom k celkovej koncentrácii formaldehydu vo vnútornom ovzduší.
• Užívatelské produkty - patrí sem velká skupina kozmetických výrobkov, cistiacich prostriedkov, jednorazových papierových výrobkov (poháriky, tanieriky, papierové vrecká a pod.), apretované textílie, koberce, tapety.
Úcinok: Nízke koncentrácie v ovzduší pôsobia dráždivo na oci, nos a hrdlo, môžu spôsobit slzenie, kýchanie a kašel. Vo vyšších koncentráciách spôsobuje nevolnost, dýchacie tažkosti, ba dokonca je podozrivý aj z karcinogénnych úcinkov.
Opatrenia: systematické a vyvážené vetranie miestností; utesnenie konštrukcií, v ktorých bola použitá mocovinoformaldehydová penová izolácia; vytvorenie nepriepustnej povrchovej úpravy škodlivých materiálov; výmena nevhodných materiálov za materiály s nízkym obsahom škodlivín; obmedzenie pobytu v priestoroch, kde dochádza k nadmernej tvorbe spalovacích produktov; vypratie textílií pred ich prvým použitím.


VLÁKNITÉ MATERIÁLY

Pôvod: vláknité materiály sú prírodné alebo umelé materiály pozostávajúce z množstva velmi malých, okom neviditelných vlákien. Azbest, ako prírodný vláknitý materiál, našiel hlavne v minulosti široké uplatnenie v stavebníctve, hlavne kvôli svojim tepelnoizolacným vlastnostiam a odolnosti voci ohnu. Hlavnými zdrojmi vlákien v ovzduší bytov sú:
• Vonkajšie ovzdušie kontaminované vláknitými látkami.
• Niektoré staršie domáce spotrebice – sušice vlasov, hriankovace, niektoré typy akumulátorov tepla.
• Tepelno a akustickoizolacné materiály na báze prírodných azbestových alebo umelých vlákien.
• Azbestová strešná krytina.
• Vykurovacie, vetracie a iné potrubné systémy, kde bola použitá izolácia z minerálnych vlákien.
Úcinky: dlhodobé vdychovanie prachu obsahujúceho vláknité súcasti môže spôsobovat vznik velmi vážnych zdravotných tažkostí, ako napr. plúcnej fibrózy, rakoviny plúc a priedušiek alebo plúcny mezotelióm. Riziko vzniku rakoviny plúc je až pätnásobne vyššie, ak je vystavený pôsobeniu vláknitého prachu fajciar – škodlivé úcinky sa tým zosilnujú.
Opatrenia: azbestové materiály opatrit lakom alebo náterom, aby sa zamedzilo úniku vlákien do ovzdušia; výmena nevhodných materiálov za materiály neobsahujúce azbestové vlákna; pri výstavbe používat len kvalitné a certifikované materiály; pri montáži izolácií z minerálnych vlákien sa riadit inštrukciami výrobcu a používat pritom ochranné pracovné pomôcky – ochranný odev, gumové rukavice a rúško chrániace ústa a nos.


RADÓN

Pôvod: radón je prírodný rádioaktívny plyn bez chute, farby a zápachu. Radón je v prírode bežne sa vyskytujúci plyn, ktorý sa do budov dostáva rôznymi spôsobmi, takže je prakticky všadeprítomný.
Hlavnými zdrojmi radónu v ovzduší budov sú:
• Podložie pod objektom, odkial je nasávaný rôznymi trhlinami a netesnostami v základovej alebo podlahovej konštrukcii, netesnostami okolo podlahových vpustí, resp. drenážnym potrubím.
• Stavebné materiály, na ktorých výrobu boli použité prírodné suroviny s vysokým obsahom rádia.
• Voda dodávaná do objektu, ktorá preteká územím so zvýšeným radónovým rizikom.
• Spalovanie zemného plynu v objekte.
Úcinky: pre cloveka nie je nebezpecný samotný radón – ten je vdychovaný a vydychovaný bez prispenia k ožiareniu cloveka. Omnoho nebezpecnejšie sú však rozpadové produkty radónu: polónium, olovo a bizmut. Tieto prvky sa po vdýchnutí usadzujú na prieduškách a plúcach a ožarujú ich. Týmto sa poškodzuje tkanivo dýchacích ciest a môže to viest až ku vzniku plúcneho karcinómu.
Ludská pokožka vytvára pre castice žiarenia takmer dokonalú bariéru, takže tie sa dostávajú do ludského tela len prostredníctvom dýchacích ciest, príp. aj zažívacím traktom – potravou a vodou, kontaminovanou radónom. Radón je po fajcení druhým najvýznamnejším rizikovým faktorom pri vzniku rakoviny plúc.
Opatrenia: systematické a vyvážené vetranie obytných miestností; utesnenie konštrukcií, ktoré sú v kontakte s podložím, kvalitné prevedenie všetkých stykov konštrukcií; vytvorenie nepriepustnej hydroizolacnej vrstvy, ktorá je najmä v prípade izolacných asfaltových materiálov s hliníkovými, medenými fóliami dostatocnou zábranou pre radón; Výmena nevhodných materiálov za materiály s nízkym obsahom radónu, resp. vytvorenie nepriedušnej povrchovej úpravy; obmedzenie pobytu v priestoroch, kde je pravdepodobne zvýšená objemová aktivita radónu – suterény, resp. prízemia nepodpivnicených objektov; ak je zdrojom voda, zabezpecit dostatocné vetranie pocas sprchovania a prania, ked jej rozprašovaním dochádza k uvolnovaniu radónu z vody.


OXIDY DUSÍKA (NOx)

Pôvod: oxidy dusíka sú plyny vznikajúce spalovaním paliva napr. v motoroch automobilov, vykurovacích telesách a sporákoch. Nachádzajú sa tiež v cigaretovom dyme. Zvýšené koncentrácie oxidov dusíka v ovzduší budov je možné identifikovat všade tam, kde sa používajú plynové sporáky, resp. prenosné plynové varice, a iné plynové spotrebice, rovnako ako aj v budovách, kde sa nachádzajú zle udržiavané a nedostatocne odvetrané plynové kotly ústredného kúrenia a plynové kozuby.
Vo velkých mestách, v blízkosti rušných ulíc, alebo v iných znecistených oblastiach môže byt hlavným zdrojom oxidov dusíka doprava.
Úcinky: nemusia mat žiadne závažné úcinky pre väcšinu užívatelov bytov, mimoriadne citlivé sú na ich pôsobenie hlavne deti a astmatici. U nich spôsobujú dráždenie ocí, nosa a hrdla, ale aj dýchacích ciest. Vyššie koncentrácie spôsobujú dýchacie tažkosti, kašel a majú za následok zvýšený výskyt respiracných infekcií, hlavne u detí.
Opatrenia: systematické a vyvážené vetranie priestorov kuchyne pocas varenia, používanie odsávaca vzduchu (ak je tento v kuchyni inštalovaný); pravidelná kontrola a údržba plynových spotrebicov; okamžitá výmena, prípadne vyradenie z prevádzky nevhodných spotrebicov s vysokým únikom škodlivín, ako aj pri výskyte akejkolvek poruchy; obmedzenie pobytu v priestoroch, kde dochádza k nadmernej tvorbe spalovacích produktov.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Podobné dokumenty

Názov práce Dátum A4 Slová Hodnotenie
 
sk Kariéra 6. 2. 2015 3104 -- --
 
sk Bezpecnot práce -… 18. 5. 2005 1918 -- --
 
sk ANALÝZA MOTIVÁCIE… 8. 12. 2005 3241 -- --
 
sk Starostlivost o… 7. 12. 2013 4321 -- --
 
sk Kvalita v… 13. 6. 2007 2463 -- --
 
sk Pracovného vztahy a… 28. 11. 2014 2105 -- --
 
sk Environmentálna… 20. 3. 2009 3503 -- --
 
sk enviromentalny… 14. 1. 2008 3520 -- --
 
sk Vypracovane tezy 21. 11. 2008 3866 -- --
 
sk štátnicové otázky 2. 5. 2008 3282 -- --