NAJVÄČŠIA DATABÁZA
ŠTUDENTSKÝCH REFERÁTOV NA SLOVENSKU

Nájdi si dokument, ktorý potrebuješ v inom jazyku: SK CZ HU

Celkom referátov: (12584)

Jazykové kurzy, štúdium a pobyty v zahraničí
Prihlásenie Prihlásenie Registrácia
Pridaj svoju prácu

Referát Porovnanie vplyvu človeka na životné prostredie v 19[1]. a 20. storočí

Odoslať známemu Stiahnuť Nahlásiť chybu Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)

Doplnkové informace o referáte:

Oblasť:Biológia a ekológia

Autor: antiskola@antiskola.eu

Počet slov:520

Počet písmen:3,723

Jazyk:Slovenský jazyk

Orient. počet strán A4:2.07

Počet zobrazení / stiahnutí:3621 / 116

Veľkosť:4.17 kB

Porovnanie vplyvu cloveka na životné prostredie v 19. a 20. storocí


V 19. storocí sa ludstvo výrazným spôsobom pokrocilo vo využívaní fosílnych palív (ropa, uhlie, zemný plyn) pri získavaní energie. Tieto koncentrované a neobnovitelné zdroje sú bohaté na energiu nachádzajúcu sa v jednotkovom objeme. Využívanie fosílnych palív a rozvoj vedy a technológií umožnilo ludskej spolocnosti využívat a menit životné prostredie vo svoj prospech nebývalým spôsobom oproti spolocnosti rolníkov a lovcov zberacov. Technologický rozvoj podnietil kvalitatívne aj kvantitatívne premeny vo využívaní prírodných zdrojov. Nové postupy v polnohospodárstve, nezávisiace už len na energii slnecného žiarenia, umožnili zvýšit polnohospodársku produkciu, cím sa zabezpecila potravinová základna pre zvyšujúcu sa populáciu. Prírastok populácie sa koncentruje do miest a prímestských aglomerácií v blízkosti nových pracovných príležitostí vytvorených prudkým rozvojm industrializácie.
Zmeny v životnom prostredí cloveka pozostávali z viacerých aspektov. Tažobná cinnost pri dobývaní ložísk fosílnych palív, predovšetkým uhlia, ako aj železnej rudy a iných kovov, kamena, mala výrazný priamy negatívny vplyv na krajinu. Industrializácia priniesla so sebou i dalšie negatívne zmeny v životnom prostredí, ako je urbanizácia, budovanie železníc a ciest, využívanie vodných tokov a ich znecistovanie v blízkosti priemyselných oblastí, znecistenie ovzdušia. Krajina sa menila v závislosti od nálezísk ložísk uhlia alebo rudy. Po poklese pociatocného vzostupu zostávajú v krajine haldy hlušiny, jazvy po tažbe, znecistené prírodné prostredie, opustené priemyselné objekty.
Vplyv industriálnych oblastí vyspelých priemyselných krajín na zložky životného prostreda ako voda, ovdušie a pôda, ktorý sa síce už prejavoval aj na vzdialenejších oblastiach, zostáva však nadalej relatívne lokálnym problémom.
Rozvoj industrializácie a jej vplyv na ludskú spolocnost a životné prostredie sa však rôzni v jednotlivých castiach sveta, co je jednak spôsobené náleziskami ložísk zdrojov, prístupnostou krajiny, ale aj prírodnými podmienkami i kultúrnymi tradíciami populácie. Prudký rozvoj priemyslu v 19. storocí v Anglicku sa znacne odlišuje od pomalého rozvoja industrializácie v Španielsku a oblasti južného Stredomoria. Okrem množstva jednotlivých faktorov mala hlavný vplyv na tomto rozdiele prevaha Anglicka v obchode pocas predchádzajúcich období, cím získalo kapitál a prostriedky na získavanie surovín a rozširovanie nových produktov.

Koniec 20. storocia je poznamenaný výrazným nárastom populácie na Zemi, vysokým využívaním zdrojov energie a rozvojom vedy a techniky. Avšak nárast populácie, využívanie a spotreba zdrojov na jedného obyvatela ako aj rozvoj a dostupnost technológií je rozdielna podla toho, ci sa jedná o príslušníka patriaceho medzi obyvatelov krajín radiacich sa k vyspelým krajinám Severu alebo zaostávajúcim krajinám Juhu v rámci schématického rozdelenia krajín podla ich ekonomickej vyspelosti.
V druhej polovici 20. storocia sa výrazne prejavuje globalizácia vplyvu cinnosti cloveka na celú planétu.
Znecistenie svetových oceánov vyššie, ako aj narušenie ozónovej vrstvy, vznik skleníkového efektu sa stávajú celosvetovou otázkou a problémon na riešenie. Populácia zaznamenala najprudkejší nárast v histórii ludskej existencie vdaka zmenám v polnohospodástve, ktoré využívaním dalších zdrojov energie môže túto energiu využit na zvýšenie polnohospodárskej produkcie a tým aj zabezpecenie výživy prírastku obyvatelstva. Výrazný rozvoj dopravy podporuje vzájomný obchod a prísun zdrojov pre priemysel a rozvoj.
S prejavom globalizácie problémov v životnom prostredí v rámci celej planéty je ludstvo na konci dvadsiateho storocia nútené sa týmito problémami zaoberat nielen z hladiska vysvetlovania si prícin týchto zmien v životnom prostredí, ale aj analyzovaním a obmedzovaním týchto nepríaznivých vplyvov.


Stiahnuté z www.antiskola.sk

Diskusia

Buď prvý, kto sa vyjadrí k tomuto príspevku (0)