TEÓRIA VÝCHOVY ( VYBRANÉ PROBLÉMY )

-  patrí k jadrovým pedag. disciplínam

- predmet TV: výchovný proces, jeho zákonitosti, cieľ , zložky, obsah, princípy, metódy, formy, prostriedky V

- teleológia = veda, ktorá sa osobitne zaoberá otázkou V cieľov

- so zmenou spoločnosti sa menil aj cieľ V, mení sa aj v závislosti od individuality a veku jedinca

- cieľ podľa S. Kučerovej: formovanie plnohodnotnej osobnosti ( = bytosť autentická, tvorivá, slobodná, zodpovedná, totálna a celistvá )


 

VÝCHOVNÉ PRINCÍPY

= základné, najvšeobecnejšie požiadavky, pravidlá, ktoré je potrebné pri V dodržiavať. Sú východiskom pri voľbe vhodných metód, foriem a prostriedkov V pôsobenia

- delenie:

a)     princíp názorového pluralizmu – rešpektovať aj iné názory a prístupy k V → nezaujatosť, objektivita

b)     p. mravnosti a tolerancie – mravne zdokonaľovať vychovávaných, rešpektovať ich práva a názory

c)     p. demokracie a humanizmu – sloboda a zodpovednosť za vlastné slová a skutky

 

VÝCHOVNÉ METÓDY

= cieľavedomé usporiadanie činností vychovávateľa a vychovávaného , v ktorých sa realizujú stanovené V ciele

-         metódy pôsobiace na intelekt = metódy vysvetľovania a presviedčania  → patrí tu: prednáška, etická beseda, vysvetľovanie, presvedčovanie

-         metódy pôsobiace na city = metódy mravného hodnotenia

-         metódy pôsobiace na vôľu = metódy cvičenia a navykania

                        - cieľom je formovať pozitívne návyky a zvyky mravného konania a správania žiakov

           


AXIOLÓGIA MRAVNOSTI

axiológia – náuka o hodnotách, etická axiológia sa zaoberá mravnými hodnotami

Humanisticko-mravné hodnoty – vychádzajú zo základných záujmov života, človeka a sociálneho spoločenstva. Rozlišujeme tu dve skupiny: elementárne prvky mravnej výchovy a mravné kategórie vyššej hodnotovej určenosti

Prvá skupina obsahuje základné pravidlá ľudského spolužitia. Patria sem mravné kvality ako: úcta, šľachetnosť, sebaobetavosť, súcit, úprimnosť, vernosť, dôvera, pokora, vzájomná pomoc, poslušnosť, sebaovládanie, trpezlivosť,...

Druhú skupinu tvoria mravné kategórie ako: blaho, dobro a zlo, spravodlivosť, povinnosť, zodpovednosť, česť a dôstojnosť, zmysel života a šťastie, svedomie, tolerancia, mier

 

METÓDY MRAVNEJ VÝCHOVY

Klasické metódy mravnej výchovy

·        Metóda objasňovania - klarifikácia: umožňuje poznať, pochopiť a porozumieť poznávacím mravným kategóriám, mravným pojmom a mravným javom a na ich základe si vytvárať svoj názor, hodnotový postoj a úsudok. Podstatou je vytvoriť si mravné názory, ktoré vytvárajú základ mravného usudzovania a mravného sebauvedomenia

·        Metóda presvedčovania – persuázia: presvedčovací proces možno rozvíjať len na báze úprimnosti, dôvery a vzájomnej úcty zúčastnených osôb. Obsahovo sa rozvíja na obhajovaní, zdôvodňovaní, argumentácií, využívaní skúseností z vlastnej praxe. Presvedčovacieho procesu sa nemožno zmocniť a ovládnuť ho. Nenásilnosť je jednou z podmienok presvedčovania.

 

METÓDY TVORIVÉHO RIEŠENIA PROBLÉMOV

1. Metóda Philips 66 – 6 účastníkov v skupine diskutuje 6 minút o probléme na zadanú tému. Potom vedúci skupín hovoria riešenia a diskutujú o riešeniach. Učí rýchlo rozhodovať sa, cvičí si tvorivosť.

2. Hobo metóda – obohacuje metódu Philips 66

- príprava problémov – vyberie sa 6 problémov

- problémy sa predložia aby si vedeli niektoré vybrať

- samoštúdium problému

3. Heuristická metóda G. Volyn – popisuje 5 základných krokov

- vymedzenie, porozumenie úlohe

- vypracovanie plánu riešenia

 

HODNOTY A ICH DELENIE

Hodnota – niečo, čo má pre nás význam, niečo, čomu človek prikladá dôležitosť

Delenie hodnôt – všeľudské (celospoločenské) a individuálne

3 kategórie hodnôt:

a)       prírodné – zabezpečujú základné potreby, zdrojom je príroda, význam: jedlo, pitie

b)       spoločensko-kultúrne – zdrojom je spoločnosť, svet ľudí, kultúra. Súvisia s normami a zabezpečujú začlenenie človeka do spoločnosti. Delenie: materiálne (spotrebný materiál, financie, budovy ), duchovné (jazyk, morálka, náboženstvo).

 

VZŤAH VÝCHOVY, SEBAVÝCHOVY, PREVÝCHOVY

Výchova – zámerné, cieľavedomé, plánovite a systematické pôsobenie na osobnosť človeka kedy mu vštepujeme a rozvíjame potrebné vlastnosti psychickej a telesnej stránky a pripravujeme ho na spoločenský život.

Sebavýchova – pri sebavýchove je vychovávaný iniciátorom a realizátorom výchovného úsilia. Proces v. si sám plánuje , zabezpečuje a sám na sebe uskutočňuje a vyhodnocuje. Takáto osoba si dokáže určiť cieľ, prekonávať prekážky a realizovať cieľ.