Správa kultúry

-          zahŕňa:

-          divadelníctvo,

-          oblasť verejných kultúrnych podujatí,

-          ochrana prírody,

-          kultúrne dedičstvo (ochrana kultúrnych pamiatok),

-          film,

-          rozhlas,

-          televízia,

-          problematika periodickej tlače,

-          vydávanie neperiodických publikácií,

-          problematika múzeí a galérií,

-          ľudová umelecká výroba,

-          veci cirkví a a náboženských spoločností,

-          telesná kultúra,

-          výkon autorského zákona

-          materiálna aj právna činnosť, kontrola a dozor na úseku kultúry, rozhodovanie o právnych pomeroch na úsekoch kultúry

-          jedna z odvetvových sústav zameraná na zabezpečovanie funkcií štátu v oblasti kultúry

Orgány správy:

-          ústredný orgán štát. správy – Min. kultúry , pre oblasť telesnej kultúry – Min. školstva, pre oblasť ochrany prírody – Min. životného prostredia

-          orgány s celoslov. pôsobnosťou – Pamiatkový úrad

-          miestne orgány štát. správy – Krajské pamiatkové úrady, Obvodne a Kraj. úrady živ. Prostredia

-          ....

Osvetová činnosť:

-          zák. č. 61/2000

-          je súčasťou kultúrnovýchovnej práce

-          vyznačuje sa pôsobením na zákl. dobrovoľnosti, záujmu a tvorivej schopnosti ľudí

-          prispieva k duchovnému rozvoju človeka

-          sprostredkúva info a poznatky z kultúry veda techniky, prehlbuje vzťah k vlastnému štátu a vlastenectvu, k životnému prostrediu a k umeniu

-          využíva tradičnú kultúru,

-          ....