PARAPRAXIA

 

- S. Freud často začínal prednášku pre nových poslucháčov vysvetlením parapraxie, alebo pošmyknutie jazyka.

- Ide o chybné výkony, ktoré z času na čas robíme všetci, a sú ukážkou toho ako naša myseľ operuje súčasne na rozličných úrovniach, alebo rozličnými spôsobmi.

 

FREUDOV POHĽAD NA OSOBNOSŤ

 

Freudov pohľad na osobnosť možno prirovnávať k ľadovcu.

 

1.      Vrchol, ktorý vyčnieva nad hladinou, sa nazýva VEDOMIE

        je to tá časť osobnosti, ktorú si jedinec plne uvedomuje.

        riadi sa princípom reality

 

 

Štruktúra osobnosti podľa Freuda

 

- osobnosť sa skladá z 3 subsystémov:

1. ID

- je vrodený,

- je nevedomý,

2. EGO

- predstavuje racionálne myslenie,

- riadi sa princípom reality a smeruje k dosiahnutiu skutočného uspokojovania potrieb,

3. SUPEREGO

- predstavuje hlas svedomia.

 

 

UPLATŇOVANIE PSYCHOANALÝZY V SOCIÁLNEJ PRÁCI

 

Ferudova psychoanalýza vznikla priamo v praxi a v praxi je aj priamou uplatňovaná.

Od roku 1950 sa priamo podieľa na formovaní obsahu profesionálnych kurzov pre sociálnych pracovníkov vo Veľkej Británii.

 

Na základe uvedeného (E. Žiaková) odporúča sociálnym pracovníkom: