Správne právo

 

 

Správa – je cieľavedomá ľudská činnosť smerujúca k zabezpečeniu určitých úloh a cieľov, ich zosúladením s určitými zákonitosťami.

 

Podľa obsahu a cieľov sa práva člení na:

a)      verejnú

b)      súkromnú správu

 

Vo všeobecnosti možno povedať, že verejnou správou je správa, ktorej cieľom je úprava, správa verejných vecí a je vykonávaná vo verejnom záujme, naopak súkromná správa, jej cieľom je správa súkromných vecí, je vykonávaná v súkromnom záujme, pričom patrí medzi najrozšírenejšie formy správy.

 

Správa verejných vecí je správa, ktorou jej nositeľ vykonáva v prospech ochrany záujmov a potrieb, ktoré sa týkajú všetkých obyvateľov alebo skupiny obyvateľov a v ich rámci aj skupiny jednotlivcov. Nositeľ tejto správy nevykonáva správu vlastných vecí, ale takých na ktorých má záujem verejnosť.

 

 

 


Subjekty verejnej správy

Obsah verejnej správy upravujú zákony, ktoré zároveň ustanovujú to, kto je uskutočňovateľom verejnej správy a voči komu sa vykonáva. Sú to vždy najmenej dva subjekty, jeden ktorý verejnú správu vykonáva a druhý ktorý je adresátom týchto úkonov. Ide teda o spravujúcu a spravovanú osobu, subjekt.

 

Spravujúcim subjektom, nositeľom a uskutočňovateľom úloh verejnej správy je orgán verejnej správy (hovorovo aj úrad). Z tohto dôvodu ide vo vzťahoch verejnej správy o vzájomné vzťahy medzi orgánmi verejnej správy navzájom alebo vo vzťahu k inej osobe.

 

 

 


Miestne orgány štátnej správy

 

Medzi miestne orgány štátnej správy patria tie orgány, ktoré sú riadené a kontrolované ústrednými orgánmi štátnej správy a ich hlavnou úlohou je bezprostredne vykonávať štátnu správu. Vytvárajú voči ústredným orgánom jednu alebo dve úrovne.

 

Z hľadiska špecifikácie činnosti, ktorú vykonávajú ich môžeme rozdeliť na:

a)      všeobecné (obvodné úrady)

b)      územne špecializované orgány (colnice, daňové úrady, obvodné banské úrady...)

c)      špecializované (školské úrady, námorný úrad, letecký úrad, telekomunikačný úrad)

 

Samospráva

 

Najjednoduchšie je tzv. negatívne vymedzenie. Patrí sem zostávajúca časť verejnej správy, ktorá nie je štátnou správou. Aj tu však platí, že ide o úlohy, ktoré samospráve zveril zákon a ktoré je povinné plniť.