Andragogika ( gr. anér – muž, gen. andros, ago – vediem):

- je veda o výchove dospelého človeka,

 

Tri subsystémy andragogiky:

- profesijná andragogika – ďalšie profesijné vzdelávanie, personálny manažment, poradenstvo ako postupovať v kariére a pod..

- kultúrna andragogika – voľno-časové aktivity, záujmové a občianske vzdelávanie

- sociálna andragogika – sociálna práca

 

Vzdelávanie a jeho podoby:

Formálne vzdelávanie:

-vzťahuje sa k inštitúciám

- vedie k udeleniu oficiálne uznávaných dokladov k nadobudnutiu kvalifikácie