Pramene pracovného práva:  materiálnym prameňom práva sú okolnosti, ktoré podmieňujú vznik práva.

Formálne pramene:

·         normatívne právne akty

·         ÚSR ( ústava slovenskej republiky )

·         ÚZ ( ústavné zákony )

·         Zákony: musia pokryť celú sociálnu realitu

·         Vyhlášky

·         Nariadenia, opatrenia, oznámenia ústredných orgánov

·         Všeobecne záväzné nariadenia miest a obcí

·         Individuálne normatívne akty ( zamestnávateľ )

Kolektívne zmluvy:

rozoznávame podnikové a vyššieho stupňa, majú 2. časti:

a) záväzkovú

b) zmluvnú

Vnútropodnikové normatívne akty: zamestnávateľ je oprávnený upraviť celú skupinu vzťahov rovnakého druhu a neurčitého počtu. Takýmito aktmi sú:

1. pracovný poriadok

2. pravidlá BOZP ( bezpečnosť a ochrany zdravia pri práci )

3. normy upravujúce spotrebu práce

Technické normy: sú to len tie, ktoré upravujú BOZP

Medzinárodné zmluvy: poznáme

- bilaterálne: ich cieľom je chrániť občanov zmluvných štátov pred nepriaznivým dopadom toho, že pracujú v cudzom štáte ako cudzinci

- multilaterálne: zabezpečujú zamestnancom približne rovnaké podmienky a sociálne výhody v jednotlivých štátoch. Určujú určitý štandard pre sociálny rozvoj v jednotlivých oblastiach.

 

Pôsobnosť pracovného práva:  Pod pôsobnosťou rozumieme - druh pracovných vzťahov na, ktoré sa aplikujú normy pracovného práva. Rozlišujeme pôsobnosť:

Vecná pôsobnosť: určuje okruh spoločenských vzťahov na ktoré sa vzťahujú normy pracovného práva,  Vecná pôsobnosť: môže byť:

- priama

- delegovaná

- subsidiárna

Osobná pôsobnosť: vymedzuje okruh subjektov, ktoré vystupujú ako účastníci pracovno  - právnych vzťahov.

Časová pôsobnosť: vyjadruje časové obdobie, právne účinnosti jednotlivých pracovno – právnych noriem.

Územná pôsobnosť: vymedzuje územie, na ktorom sa pracovno – právne normy uplatňujú.