MEDIÁLNA VÝCHOVA

 

 

1. Média

Rozdelenie a definícia médií

 

Média – masovokomunikačné prostriedky

Delenie médií :

- printové – tlač, denníky, týždenníky, mesačníky, letáky, billboardy

výhoda: môžeme sa vrátiť k prečítanému obsahu

nevýhoda: neaktuálnosť

 

- audiálne – rádia

výhoda: netreba čítať, prisluchovosť

nevýhoda: chýba tretí rozmer, všetko je na našej obrazotvornosti

 

- audiovizuálne – televízie

výhoda : vizuálny vnem, veľa zhliadnutí, človek sám vyberá  niektoré formáty, 

               informácie                     

nevýhoda: narúša vnútorný priestor, odchádza komunikácia, oberá nás to o kontakty

                  v rodinnom prostredí

 

- internet

výhoda: rýchly prístup k informáciám, vnemy zrakové, sluchové, ja som tvorca mediálneho

              obsahu, môžem zasahovať, je to vlastne podnikateľský priestor, rýchla výmena

               informácií, globálna sieť, ekonomické výhody, obsah nie je nikým a ničím

               kontrolovaný

 

zappingzákladná vec mediálnej gramotnosti je výber /napr.v telke keď ide reklama

                                                                                            prepnem/

offer and buy modul – komunikácia cez net /niečo ako skype/, na pravej strane obrazovky sa budú zobrazovať produkty – reklama ušitá na mieru

 

programová štruktúra – AGENDA SETTINGS  - triedenie správ, určovanie čo sa bude

                                                                                    vysielať

- všetko čo média zahŕňajú je mediálny obsah – prioritu má to čo sleduje divák

- všetko o čom média informujú – mediálny obzor

 

- ochrana detského diváka – označenie od koľkých rokov je určený produkt

- synergický efekt – synergia – bonus zo spolupôsobenia, využívanie, že médium pôsobí

                                   v dvoch modeloch, ide o to, že niektoré média dokážu lepšie

                                   komunikovať s určitou skupinou spotrebiteľov a zmiešané pôsobenie

                                   môže mať lepší celkový efekt /napr.reklamatv a potom v novinách –

                                   cieľovú skupinu vystavíme viacnásobne komunikátu/

 

HOT A COLD média – horúce média – nízka účasť divákov v dôsledku ich vysokého

                                                                 rozlíšenia.

                                                               - analytická presnosť, sekvenčné /postupný/,

                                                                  lineárne /priamočiary/ a logické

                                                               - väčšinou vizuálne média

                                                               - zdôrazňujú určitý zmysel nad ostatnými /dohľad

                                                                  alebo zvuk / /rozhlas, film, prednášky, fotografie/

 

                                    

 

                                  - chladné média – viac účasti zo strany užívateľa, vrátane vnímania

                                                               abstraktných vzorov a súčasne pochopenie všetkých

                                                               dielov /televízie, semináre, karikatúry/

 

McLuhan uvádza, že rôzne média pozývajú rôzne stupne účasti na strane osoby, ktorá sa rozhodne konzumovať médium. Niektoré média , ako sú filmy sú „hot“ t.z., že zvyšujú jeden zmysel, v tomto prípade vízie, takým spôsobom, že človek nemusí vyvinúť veľké úsilie pre pochopenie podrobností vo filme. „COOL“ vyžaduje viac úsilia na strane diváka na určenie významu, viac vedomej účasti k získaniu hodnoty.