ENVIRONMENTÁLNA GEOGRAFIA

 

Charakteristika ŽP: životný priestor človeka, zahŕňa materiálne a nemateriálne podmienky, ktoré človek potrebuje pre život i pre rozvoj.

Problematika ŽP rieši vzťah človek a prostredie.

Vedy: geografia, estetika, chémia, ekológia, environmentalistika – skúmajú ŽP. Je potrebné využívať interdisciplinárny prístup.

Definície ŽP: 1. skupina: ekologicky, alebo biocentricky definované definície

                        2. skupina: antropocentricky orientované definície

1.skupina definícií:

     - človek je iba objektom ŽP, nie je subjektom. Jednotlivé definície sú vyjadrované z pohľadu prírody, človek je len súčasťou prírody

Definície:

     - ŽP je súhrn ekologických činiteľov, abiotických a biotických, ktoré majú bezprostredný význam pre život a vývoj určitého druhu, alebo pre jeho populáciu, pričom činitele prostredia na seba navzájom pôsobia a spoločne vytvárajú súhrny podmienok daného prostredia, v ktorom existuje určitý organizmus alebo populácia

     - ŽP je súhrn vecí, podmienok a vplyvov obklopujúcich každý živý organizmus a pôsobiacich na jeho fyzický rozvoj.

     - ŽP ako súbor hmotných a nehmotných javov v určitom priestore, z ktorých prichádzajú živé organizmy prechodne alebo trvale do kontaktu alebo vzájomných vzťahov (Kalivodová, Ružička)

2. skupina definícií:

     - definície z pohľadu človeka a spoločnosti, príroda slúži pre človeka. Človek je objektom i subjektom ŽP.

Definície:

     - ŽP je tá časť sveta, s ktorou je človek vo vzájomnom pôsobení, ktorú používa, ovplyvňuje a ktorej sa sám prispôsobuje (UNESCO)

     - ŽP ako hmotný časopriestorový systém tvorený interagujúcimi prvkami abiotického, biotického a socioekonomického charakteru (Mazúr, Hošták).

Definícia ŽP zo zákona:

     - ŽP je všetko, čo vytára prirodzené podmienky organizmov vrátane človeka a je predpokladom ich ďalšieho  vývoja, jeho zložkami sú najmä voda, ovzdušie, horniny, pôda, organizmy, ekosystémy a energia.

Environmentálna geografia:

     - hraničná vedná disciplína: ekológia – geografia

     - geografia ŽP

     - v minulosti bola súčasťou fyzickej geografie

     - význam skúma ŽP ako celok, ktorý tvoria prírodné a antropogénne zložky, uplatňuje geosystémový prístup. Výrazne skúma horizontálne vzťahy.

 

 

 

 

Význam, zložky a členenie ŽP

Význam ŽP:

     - priestor pre všetky formy života, kvalita, ktorá ovplyvňuje organizmy; dôležitá je estetickosť, rekreačný význam, kultúra, hlučnosť

Zložky ŽP:

     1. skupina: zložky, ktoré vychádzajú o vzájomného pôsobenia človek a príroda (horniny, voda, pôda)

     2. skupina: človek a kultúrne prostredie (umelé prostredie); zložky súvisiace s pracovnou činnosťou človeka

     3. skupina: sociálne prostredie človek a človeka

Členenie zložiek ŽP:

1.  a) prírodné – živé (rastliny a živočíchy), neživé

     b) umelé – technické: priemyselné zóny, obytné časti, duševné zóny (veda, umenie)

2. členenie podľa mierky:

     a) mikroprostredie

     b) mezo-, makroprostredie (sídelné jednotky, štát)

     c) globálne ŽP (svet)