Veľké otázky:

1) Funkcie životného prostredia (str.14)

Životné prostredie – v najširšom slova zmysle sú to podmienky a vplyvy, v ktorých akýkoľvek jedinec existuje, žije a rozvíja sa. Dôležitou súčasťou životného prostredia je prírodné prostredie.

Funkcie životného prostredia pre ekonomický systém:

Ø  zabezpečenie života – ŽP poskytuje biologický, chemický a fyzikálny systém umožňujúci existenciu života

Ø  zásobáreň prírodných zdrojov – poskytuje suroviny a energiu potrebnú pre priemyselnú výrobu a domácnosti. Tieto prírodné zdroje môžu byť:

o    obnoviteľné – po určitom čase sa obnovujú, ich zásoba je schopná rásť takou rýchlosťou, akou sa spotrebúvajú. Je ich potrebné využívať udržateľným spôsobom

o    neobnoviteľné – nemôžu sa zregenerovať v čase, ich využívanie má za následok zníženie ich zásoby

Ø  médium na odvádzanie škodlivých látok – v systéme životného prostredia je možné uložiť veľké množstvo „odpadu“, no len do bodu, po ktorý nedôjde k narušeniu asimilačnej schopnosti jednotlivých zložiek životného prostredia

Ø  poskytovanie ekosystémových služieb – ktoré sú spojené s využívaním základnej zložky ŽP – pôdy, a to nie len na účely poľnohospodárskej výroby

Ø  poskytovanie služieb skrášľujúcich a spríjemňujúcich život – napr. krása prírody v jej nedotknuteľnosti

 

2) Environmentálna politika v SR (str.36)

►Stratégia, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky – je to dokument, v ktorom sú sformulované základné zásady a priority

- environmentálna politika v princípe zodpovedá charakteru environmentálnych politík v krajinách OECD

Zásady štátnej environmentálnej politiky:

ü  preferovanie preventívnych opatrení pred nápravnými

ü  uplatňovanie štátnej politiky vo všetkých odvetviach hospodárstva i v terciárnej sfére

ü  riešenie evn. problémov ako ekonomických problémov

ü  uvedomenie si, že zodpovednosť voči budúcim generáciám za ŽP nesie terajšia spoločnosť

ü  riešenie problémov ŽP komplexne

ü  uhrádzanie výdavkov  spojených s odstraňovaním znečistenia alebo poškodenia ŽP jeho znečisťovateľom alebo poškodzovateľom

ü  hodnotenie vplyvov a dopadov na zdravie ľudí, krajinu, zložky ŽP a ohrozenosť organizmov pri zásahoch do ŽP

Priority štátnej environmentálnej politiky:

ü  ochrana ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a globálna environmentálna bezpečnosť

ü  zabezpečenie dostatku pitnej vody a zníženie znečistenia ostatných vôd

ü  ochrana pôdy pred depreciáciou (znehodnotením)

ü  minimalizácia vzniku, využívanie a správne zneškodňovanie odpadov

ü  zachovanie biologickej rozmanitosti, ochrana a racionálne využívanie prírodných zdrojov

Ciele štátnej environmentálnej politiky SR

-          ich zabezpečenia možno podľa časového horizontu ich zabezpečenia rozdeliť na dlhodobé, strednodobé a krátkodobé

-          DD ciele: možno stanoviť v sociálnych, ekonomických a environmentálnych podmienkach SR na 15-20 rokov, pri ďalších na 20-50 rokov, prípadne i viac

-          SD ciele: do roku 2010 sú zamerané na spomalenie degradačných procesov, zastavenie nepriaznivých vplyvov znečisteného a poškodeného prostredia na vek a zdravie ľudí,...

-          KD ciele: zamerané na vytvorenie a zavedenie uvedených systémov a opatrení. Riešenie problémov, ktoré nemožno odkladať na neskoršie obdobie vzhľadom na ich intenzívny, bezprostredný a negatívny vplyv na zdravie a život ľudí

►NEAP I.

           Národný environmentálna akčný program I

           nadviazal na  Stratégiu, zásady a priority štátnej environmentálnej politiky

           vychádza z dobrovoľnosti riešiť environmentálne problémy zapojením všetkých zodpovedných za starostlivosť o ŹP

►NEAP II.

           nadviazal na strednodobé a dlhodobé ciele environmentálnej politiky SR

           vychádzal z potreby vytvárania predpokladov na udržateľný rozvoj spoločnosti v národnom i medzinárodnom kontexte

 

►Implementačná stratégia aproximácie SR – Kapitola  životné prostredie

           považuje sa za nosný dokument pri vyčíslení nákladov na realizáciu cieľov environmentálnej politiky v SR

           aj ona nadviazala na SD a DD ciele environmentálnej politiky SR