Systém elektronických médií

Regulačné orgány

 

- hlavným regulačným orgánom v oblasti systému elektronických médií je Rada pre vysielanie a retransmisiu je to verejnoprávny orgán SR

Okrem Rady a Zákona č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii mediálne prostredie na Slovensku upravujú aj iné zákony;

Legislatívny rámec pre oblasť elektronických médií sa v Slovenskej republike formoval postupne od roku 1991 a v r. 2004 – 2005 ho tvoria najmä:

1.      Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

2.      Zákon č. 16/2004 Zb. o Slovenskej televízii

3.      Zákon č. 619/2003 Zb. o Slovenskom rozhlase

4.      Zákon č. 166/1993 Z. z. o niektorých opatreniach v oblasti rozhlasového a televízneho vysielania v znení neskorších predpisov

5.      Oznámenie MZV SR o uzavretí Európskeho dohovoru o cezhraničnej televízii č.168/1998 Z. z.

6.      Oznámenie MZV SR o prijatí Protokolu pozmeňujúceho Európsky dohovor o cezhraničnej televízii č. 345/2002 Z. z.

Ďalšie právne predpisy v oblasti vysielania a retransmisie:

7.      Zákon č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách v znení neskorších predpisov

8.      Zákon č. 81/1966 Zb. o periodickej tlači a ostatných hromadných informačných prostriedkoch v znení neskorších predpisov

9.      Zákon č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

10.  Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

11.  Zákon č. 283/1997 Z. z. o kolektívnej správe práv podľa autorského zákona a o zmene a doplnení niektorých zákonov

12.  Zákon č. 618/2003 Z. z. - autorský zákon

13.  Rámcový dohovor na ochranu národnostných menšín (Oznámenie MZV SR č.160/1998 Z. z.)

14.  Zákon č. 212/1995 Z. z. o koncesionárskych poplatkoch (za rozhlasové a televízne prijímače)

15.  Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach

16.  Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmenách a doplnení niektorých zákonov.

Právne predpisy upravujúce procesné postupy Rady pre vysielanie a retransmisiu (ďalej len "Rada"):

16.  Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

17.  Zákon č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Dňa 8. mája 2002 vstúpil do platnosti zákon č. 206/2002 Z. z., ktorý novelizoval zákon č. 308/2000 Z .z. v 13. časti – SANKCIE

 

Rada pre vysielanie a retransmisiu je právnická osoba so sídlom v Bratislave. Transformovala sa z predchádzajúcej Rady Slovenskej republiky pre rozhlasové a televízne vysielanie

-         presadzuje záujmy verejnosti pri uplatňovaní práva na informácie, slobody prejavu atď...

-         dbá na dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich vysielanie a retransmisiu a vykonáva štátnu správu v oblasti vysielania a retransmisie

Do jej pôsobnosti patrí: rozhodovať o licenciách na vysielanie; rozhodovať o registrácii retransmisie; rozhodovať o zastavení retransmisie programovej služby; rozhodovať o pridelení ďalších frekvencií vysielateľovi zo zákona; začať konanie o udelenie licencie na terestriálne vysielanie; udeľovať súhlas vysielateľovi na základe zákona na vysielanie prostredníctvom družice; dohliadať na povinnosti podľa zákona 308/2000; ukladať sankcie; viesť evidenciu žiadostí o udelenie licencií

Zákon vymedzuje:

- základné práva a povinnosti vysielateľa a prevádzkovateľa

- osobitné povinnosti vysielateľa na základe zákona

- ochrana ľud. dôstojnosti, maloletých a právo na opravu

- európske diela a nezávislá produkcia vo vysielaní TV programovej

prístup verejnosti k informáciám vo vysielaní TV programovej služby

- vysielanie reklamy, telenákupu a sponzorovaných programov

- programová služba určená výhradne na vlastnú propagáciu a telenákup

- pluralita informácií a prehľadnosť majetkových a personálnych vzťahov vo vysielaní

- konanie o udelení licencie

- konanie o registrácii retransmisie

- sankcie

- frekvenčné spektrum na vysielanie

- záverečné ustanovenia

P.S.: Preštudovať si zákon o vysielaní a retransmisii !!!