Neurologické ošetrovateľstvo PhDr. Slezáková

 

Charakteristika neurologického ošetrovateľstva

je ošetrovateľský odbor, ktorý sa zaoberá ošetrovateľskou starostlivosťou o pacientov s neurologickými ochoreniami. Zameriava  sa na prevenciu neurologických chorôb a v prípade choroby na čo najrýchlejšie obnovenie zdravia a zmiernenie následkov ochorenia.

n        v starostlivosti uplatňuje holistický prístup pri uspokojovaní biologických, psychických, sociálnych, kultúrnych a duchovných potrieb metódou ošetrovateľského procesu.

Cieľ :

poskytovať komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť pacientom  metódou ošetrovateľského procesu a ich rodinám v  zdraví  i chorobe a vykonávať činnosti, ktoré prospievajú k udržaniu zdravia, uzdravovaniu alebo zabezpečeniu pokojnej a dôstojnej smrti,

pomôcť čo najrýchlejšie získať sebestačnosť.

Úlohy neurologického ošetrovateľstva

Uspokojovať biologické, psychické, sociálne a duchovné potreby neurologických pacienta.

Poskytovať všeobecnú a špecializovanú ošetrovateľskú  starostlivosť vo všetkých zložkách neurologickej starostlivosti v prevencii, diagnostike, liečbe, ako aj rehabilitačnej, sociálnej a edukačnej starostlivosti.

Aktívne sa zapájať a podporovať pacienta a jeho rodinu do procesu uzdravovania, obnovy a podpory zdravia.

Úlohy

Monitorovať ošetrovateľské požiadavky pacienta na ošetrovateľskú starostlivosť

realizovať ju metódou ošetrovateľského procesu s dôrazom na kvalitu a efektívnosť.

Uplatňovať vedecký zdôvodnené ošetrovateľské metódy, postupy a techniky pri ošetrovateľských činnostiach.

Zabezpečovať a realizovať edukáciu neurologických pacientov v sebestačnosti.

Rozpoznávať a riešiť ošetrovateľské problémy, ktoré môžu byť predmetom výskumu a využívať výsledky výskumu v neurologickej ošetrovateľskej praxi.

 

Pracoviská neurologického ošetrovateľstva

neurologická ambulancia,

ošetrovacie jednotky neurologického oddelenia/kliník nemocníc,

intracerebrálne jednotky ( ICJ ),

neurologické centrá, agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti.

Vzťah neurologického ošetrovateľstva  k príbuzným odborom

Východiskovými odbormi sú:medicínske disciplíny najmä:

neurológia, z ktorej ošetrovateľstvo čerpá poznatky o etiológii, patogenéze a prejavoch chorôb, prevencií, diagnostike a terapii,

rehabilitácia, z ktorej využíva rôzne druhy fyzikálnych energií na liečebné účely,

humanitné disciplíny. Ide o odbory, ako  je filozofia, etika, psychológia, pedagogika, sociológia, logopédia  a iné.

 

Manažment ošetrovateľstva na neurologických pracoviskách

ošetrovateľskú starostlivosť na neurologických pracoviskách v súčasnosti vykonávajú sestry:

s predpísaným vzdelaním, ktoré spĺňajú kvalifikačné požiadavky v súlade s európskymi normami pre vzdelávanie sestier,

a odbornú spôsobilosť na výkon povolania  sestry,(742/2004 Z. z.)

ako aj na výkon špecializovaných pracovných činnosti

a certifikovaných pracovných činností.(322/2006 Z.z.)

 

Ambulantná starostlivosť

Neurologická ambulancia patrí medzi špecializované ambulancie, ktorá poskytuje preventívnu a liečebno – diagnostickú starostlivosť, nevyžadujúcu hospitalizáciu.

Sesterské činnosti v ambulancii:

administratívne -  vedie evidenciu neurologických pacientov, zhromažďuje a triedi lekárske nálezy, výsledky  klinických a laboratórnych vyšetrení do zdravotných záznamov, vedie presne záznamy pre poisťovne a spolupracuje s nimi, spracúva štatistiku,

diagnosticko – terapeutické – realizuje výkony na základe ordinácie lekára a spolupracuje pri výkonoch ( odbery biologického materiálu, podávanie liekov, obstreky, infúzie - analgetické, vazodilatačné,) sleduje účinok podaných liekov a ich reakciu na organizmus,

dispenzárnu činnosť - o pacienta s epilepsiou, sklérozou multiplex, nádormi, Parkinsonovým syndrómom, DMO.,

 

Ambulantná starostlivosť

preventívne - sestra sa aktívne zapája do zdravotno- výchovných programov, ktoré podporujú zdravý životný štýl, monitoruje rizikové  faktory  u  neurologických pacientov a intervenčnými opatreniami ich motivuje:

- k zmene správania ( fajčenie, pitie alkoholu,  výživa, programy telesných cvičení, motivačné pohovory  

  s cieľom eliminácií stresu a pod.

- predchádzaniu komplikáciám.

- hodnotí a analyzuje intervenčné opatrenia i dosiahnutie výsledkov v ovplyvňovaní myslenia a správania.

- vytvára estetické prostredie a zabezpečuje  potrebné  informácie formou propagačných materiálov, 

  násteniek, plagátov, brožúr a pod.

- koordinuje svoju preventívnu činnosť s iniciatívami orgánov zdravotníctva,

 

Špecializovaná starostlivosť

za účelom  diagnostiky a liečby zistených ochorení mozgu, záchvatovitých ochorení, ochorení periférneho nervového systému, nervovo- svalových ochorení,

jej súčasťou sú aj konziliárne služby pre jednotlivé oddelenia nemocnice,

sestra poskytuje základnú a špecializovanú ošetrovateľskú starostlivosť,

 

Ošetrovateľský tím na ošetrovacej jednotke

vedúca sestra  oddelenia

vysokoškolské vzdelanie I. stupňa (Bc.,) ošetrovateľstvo prípadne vyššie odborné vzdelanie

špecializácia: ošetrovateľská starostlivosť vo vnútorných odboroch,

Špecializácia: manažment v ošetrovateľstve,

sestry -  na 10 postelí jedna sestra

zdravotnícky asistent – 2 na 1 sestru

sanitár

 

Zdravotnícky tím

lekári so špecializáciou v špecializačnom odbore neurológia,

sestry, asistenti, fyzioterapeuti

iný zdravotnícky pracovníci – klinický logopéd, klinický psychológ