2

NEUTRALITA ZDANENIA

 

Neutralita zdanenia:

·        podmienka minimalizácie štátnych zásahov do ekonomiky – daň nemá ovplyvňovať stav a vývoj NH a nemá mať vplyv na správanie sa ekonomických subjektov

·        nemá vyvolávať žiadnu zmenu správania u daňovníka

·        nevyvolávali substitučný efekt, alebo minimálny substitučný efekt

·        daň by nemala byt dôvodom pre jednotlivcov, č firmy na zmenu ich ekonomickej voľby, napr. medzi spotrebu rozličných tovarov o použití výrobných vstupov či voľby o umiestnení investície

Neutralita- účinnosť

·        zásada daňovej účinnosti- dane sa majú využívať na determinovanie rozvoja ekonomiky

Dnešná požiadavka neutrality zdanenia

·        štát by mal prostredníctvom dani v minimálnej miere zasahovať do aktu individuálnej voľby a dane majú vytvoriť rovnaké konkurenčné prostredie respektíve podmienky pre všetky subjekty

2 efekty zdanenia

·        dôchodkový (štát mi zoberie z mojich 1000 Sk 200 Sk)

·        substitučný (keď mi štát zoberie, musím substituovať, keďže nemá 1000, ale 200 Sk)- deformuje ekonomické prostredie.

Daň je neutrálna ak nevyvoláva substitučný efekt (napr. daň z hlavy)

 

Matematická podmienka neutrality:

Ak pre všetky T platí MNt=Ct a súčasne pre všetky VF platí MPvf=Cvf, potom je daň NEUTRÁLNA.

T- ľubovoľný tovar

VF- ľubovoľný výrobný faktor

MN- hraničné náklady

MP- hraničný produkt

C- cena tovaru; výrobného faktoru

 

Teórie neutrality

·        neutralita exportu kapitálu- capital export neutrality- CEN

o      vyžaduje zdanenie všetkých príjmov daňovníka v mieste jeho sídla/bydliska s vylúčením dvojakého zdanenia metódou zápočty

o      daňový systém je neutrálny voči exportu kapitálu, pretože investori celia rovnakej daňovej sadzbe na príjmy z rovnakých investícií bez ohľadu na skutočnosť, či investujú vo svojom state, alebo v zahraničí

·        neutralita importu kapitálu- capital import neutrality- CIN

o       aplikuje využitie princípu zdanenia podľa zdroja príjmov v kombinácii s metódou vyňatia

o      daňový systém je neutrálny voči importu kapitálu, pretože domáci a zahraničný investori získavajú v tomto štáte z rovnakých investícií rovnaký výnos po zdanení

·        národná neutralita kapitálu- national neutrality- NN

·        neutralita vlastníctva kapitálu- capital ownership neutrality- CON

·        neutralita národného kapitálu- national ownership neutrality- NON