Ergonómia - Ing. Kvetoslava Kováčová

 

Prednáška 09. 02. 2009

Bude písomná skúška, tí, ktorí neuspejú, prídu na ústnu skúšku. Nevyžadujem presné definície, ale vyžadujem pojmový aparát  - vyjadrovať sa pojmami..

 

Vyžadujem veci z prednášok.

Tézy:

 1. Ergonómia v sústave vied,
 2. preventívne ergonomické programi v podnikoch,
 3. význam ergonómie v pracovnom procese,
 4. počítač a naše zdravie,
 5. človek ako súčasť pracovného procesu,
 6. psychológia práce,
 7. subsystém človek, stroj
 8. subsystém prostredie
 9. škodlivé činitele v pracovnom prostredí,
 10. hodnotenie mikroklimatických podmienok pracoviska,
 11. bezpečnosť pri práci,práva a povinnosti zamestnanca a zamestnávateľa,
 12. hygiena práce,
 13. prvky a návyky vytvárajúce dobré pracovné prostredie,
 14. mobilné telefóny a zdravie,
 15. metódy štúdia pracovných činností,
 16. perimetria – pohybový priestor na pracovisku,
 17. medzinárodná ergonómická asociácia,
 18. režim práce a odpočinku,
 19. sociálna klíma na pracovisku,
 20. najdôležitejšie ergonomické zásady,
 21. výkonová kapacita človeka,
 22. organizačná ergonómia,
 23. ergonómia z historického pohľadu,
 24. pracovná záťaž a stres,
 25. zmyslové obmedzenie výkonnosti pracovníka,
 26. metódy merania psychickej a fyzickej záťaže,
 27. ergonomické požiadavky na pracovné nástroje a náradie,
 28. prednosti stroja pred človekom, a naopak,
 29. faktory pracovného prostredia,
 30. Druhy pracovného prostredia a jeho negatívne pôsobenie na ľudský organizmus,

 

 

Ergonómia – je vedný odbor, ktorý sústavne rieši postavenie človeka ako v pracovnej, ale tak i v mimo pracovnej oblasti. Bude viacej definícii. Jej náplňou je hodnotiť, alebo prvoradou je hodnotiť a skúmať a navrhovať podmienky pre činnosť človeka.

Ako vedný odbor, je veľmi dôležitý nástroj, nie len pre zvyšovanie produktivity práce, ale aj pre vytváranie podmienok na rozvoj osobnosti človeka. Čerpá poznatky z rôznych vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú človekom a jeho pracovnou činnosťou.

 

 

Čo je to akademická pôda? Je pojem, ktorý hovorí o tom, že je to sústava pravidiel, povinnoosťí, nárokov študentov a pedagógov, ale je to aj sloboda prejavu. A treba mať k tomu úctu a aj k pedagógom.

 

Poňatie ergonómie,

Ergonómia je interdisciplynárna veda, skúmajúca vzájomné vzťahy človeka k technike a pracovnému prostrediu, sledujúca vzťahy vo vnútri troch subsystémov, a to s cieľom dosiahnúť maximálny stupeň humanizácie bezpečnosti práce, ktorý môže zabezpečiť spoločnosť v danej etape vývoja.

 

Človek – stroj -  pracovné prostredie

 

Sú to tie vzťahy, ktoré ergońomia skúma, a má vytvoriť optimálne podmienky na danú výkonnosť, ktorú má pracovnik podať...tieto 3 SUBSYSTéMY, sú previazané väzbami,

 

Človek – ako najdôležitejší subsystém, má limitujúci charakter, ale aj určujúci, keď sa porušia tieto vzájomné vzťahy, vznikajú úrazy a choroby z povolania, a preto aj Bezpečnosť práce sa priraďuje ako neoddeliteľnou súčasťou ergonómie ako takej.

Ergonómiu  možno rozdeliť na:

 

Odvetvováergonómia, ktorá sa dotýka priamo určitých odvetví spoločnosti – textilná, poľnohospodárska,

eobecnázahrňaetky všeobecné, platné, poznatky a to sú definície, normy, predpisy, metodické návody a podobne,

 

Základné oblasti ergonómie:

Fyzická ergonómia  - jej hlavnou älohou je zaoberať sa vplyvov pracovného prostredia na ľudské zdravie. Uplatňujú sa poznatky z anatómie, antropometrie, fyziológie, biomechaniky ...zaoberá sa manipuláciou z rôznymi bremenami, na to máme platné predpisy a normy, profesionálne.. pohybových aparátov,

Psychická – kognitívna ergonómia – tieto činnosti sú zamerané na pamäť, usudzovanie, a podobne. Veľmi dôležitá je tu psychickáťaž, výkonnosť, zručnosti...a iné oblasti..

Organizačná ergonómia  - má za úlohu optimalizovať organizačné štruktúry, postupy, stratégie, patrí sem ľudský systém v komunikácii, ktorá je veľmi dôležitá, tímová práca, sociálna klíma, režim odočinku, smennosť práce....

 

Špeciálne oblasti ergonómie

Medzi ne zaraďujeme myoskeletálnu ergonómiu, to sú konkrétne oblasti, jej predmetom je zaistenie prevencie pohybového aparátu človeka, napr. Ochorenie chrbtice, končatiny, keď sú zle pracovné podmienky

Psychosociálna ergonómia – tá sa konkrétne zaoberá rôznymi stresovými faktormi,

Participačná – účastnícka ergonómia – vznikla nedávno v Japonsku, v súčasnej dobe je to taký trend, ktorý sa uplatňuje, to znamená, že jej podstavou je usporiadanie pracoviska na základe pracovníkov. Teda oni sa zúčastňujú..

Ergonómia rehabilitačná – zaoberá sa na určitú profesionálnu prípravu hendicapovanýh osôb, zaoberá sa konštrukciou a riešením technických opatrení, prispôsobenie pracoviska, nástrojov, pracovných pomôcok, aby bolo v súlade s výkonovou kapacitou ,psychickým, alebo telesným stavom. .

 

Pracovný systém - Skladá sa z osôb a pracovného zariadenia, pričom ich súčinnosťou pracovného procesu je plnená určitá pracovná úloha a to na konkrétnom pracovnom mieste a v určitom prostredí.

 

Pracovné zariadenie  - sú to nástroje, dopravné prostriedky, prístroje, napr. Technické vybavenie, ktoré používame v pracovnom procese ako takom..

Pracovné prostredie – fyzikálne, chemické, biologické, spoločenské faktory sem zahrňame a rôzne podmienky, ktoré pôsobia na osoby v pracovnom systéme. Ergonomické kritéria – Výber ergonomických kritérii je odvodený z povahy a typu pracovného prostredia.

Ergonomické parametre – sú to rozmery pracovného miesta, limity prípustnosti, fyzikálnych, chemických, biologických faktorov, energetický výdaj pracovníka, ergonomické hodnotenie je porovnávanie a zrovnávanie zistených hodnôt parametrov určitého pracovného systému s príslušnými legilatívnymi normami, predpismy,

 

Ergonomické konrolné listy – ktoré obsahujú súbor ergonomických kritérii, ktoré sú dôležité pre hodnotenie strojov, pracovísk pre dadný typ pracovného systému.

 

 

História

 

Korene siahajú až do čias vzniku človeka. Ergonómia sa sústavne vyvíjala s človekom a jeho potrebamy. Človek si prispôsoboval pracovné prostredie, náradie, prístroje na základe svojej výkonovej kapacity, ktorú má obmedzenú vekom, pohlavím....

Z rozvojom vedy a techniky, okrem pozitívnych aj negatívne, alarmujúce javy – ako je napr. Hluk, prach, žiarenie, toxické látky, nadmerná pracovná záťaž, stres a rôzne iné faktory. Z tohto dôvodu tieto javy viedli halvne v minulosti a teraz sa rozširujú, viedli k dôkladnejšiemu riešeniu otázok pracovných podmienok a humaniz. Práce. Medzi najvýznamnejšie osobnosti, ktoré sa v minulosti zaoberali: Leonardo Da Vinči – 1452 – 1519, Taylor 1856 – 1915, Neskôr to bol Gilber , Ford, Baťa a iní.

 

Pojem ergonómia vznikol z dvoch gréckych slov:

Ergon – práca a výkon

Nomos – pravidlo, zákon, prepisy

 

Vlastný rozvoj tejto vednej disciplýny, začal od čias svetovej vojny. V obodbí 2. sv. Vojny a to z dôvodu rozvoja techniky, hlavne strojárskej techniky, v oblasti špeciálnej techniky, rozmach na vývoji zbraní...

 

Pošlem materiály na doštudovanie. Bude na lzpm01, zoznam.sk

 

Dvojitá prednáška 16. 02. 2009

 

Ergonomia v praxi

 

Akustika a hluk na poškodenie sluchového vnemu ako takého

 

Hluk – nemusí byť neúmerne silný, aby spôsoboval určité problémy na pracovisku. Ale určitým vzájomným pôsobením s inými nebezpečenstvami na pracovisku môže spôsobiť ohrozenie zdravia pracovníkov. A to je napr. Zvýšiť riziko nehôd a to zastretím určitých varovných signálov, ak je vystavený aj určitým pracovným stresom, určitými chemikáliami, ..t.j. čo sa týka bezpečnosti z pohľadu hluku – strata sluchu, strata hluku, ak nemáte sluch, nevnímate hluk, počet ludíEurope, ktoré štatistiky uvádzajú je väčší ako počet obyvateľov francúzska.

Fiziologické účinky sú: má vplyv na kardiovaskulárny systém človeka, vedie k zvyšovaniu krvného tlaku,

Stres na pracovisku v spojitosti z hlukom, vzniká na základe určitých rizikových faktorov, ktoré hluk spôsobuje. Vysoké hladiny hluku sťažujú na pracovisku pracovníkom počutie, komunikáciu a tým pádom sa zvyšuje úrazovosť.

Hygiena práce vplýva tiež na pracovníka.