FM prednáška 1

 

 1. Pojem a podstata finančného manažmentu
 2. Vývoj svetových financií
 3. Finančné rozhodovanie

 

Pojem a podstata FM

 

Definície manažmentu

            Skupiny definícií:

-         vedenie ľudí

-         špecifické funkcie vykonávané riadiacimi pracovníkmi

-         tvorivý prístup, predmet štúdia a jeho účel

 

Manažment

-         manažment je otvorená sústava poznatkov o špecifických činnostiach (funkciách) manažérov, ktoré sú potrebné na dosiahnutie stanovených cieľov organizácie.

 

Finančné riadenie (finančný manažment)

-         subjektívna ekonomická činnosť zaoberajúca sa:

Ø      získavaním potrebného množstva peňazí a kapitálu z rôznych finančných zdrojov  (financovanie)

Ø      alokáciou peňazí do rôznych foriem nepeňažného majetku (investovanie)

Ø      a rozdeľovaním zisku (dividendová politika)

Ø      s cieľom maximalizácie trhovej hodnoty vlastného majetku podniku.

 

Základný finančný cieľ podniku:

-         maximalizácia trhovej hodnoty vlastného majetku podniku

 

Základné činnosti finančného riadenia (FM):

Ø      finančné  rozhodovanie

Ø      finančné plánovanie

Ø      organizovanie finančných procesov

Ø      finančná analýza a kontrola

 

Základné úlohy finančného riadenia (FM):

 1. získanie potrebného kapitálu
 2. efektívna alokácia kapitálu

 

Vonkajšie vplyvy (činitele) pôsobiace na finančné riadenie:

-         úroveň celkovej ekonomickej aktivity odboru, štátu (sledovanie reálneho HDP, vytvorenej PH)

-         stav konkurenčného prostredia (stupeň monopolizácie daného odvetvia)

-         situácia na finančnom trhu (FT = PT + KT)

-         finančná politika štátu (daňová, colná, rozpočtová dotačná politika)

-         legislatívne prostredie (stabilita legislatívneho prostredia, vymožiteľnosť práva)

-         menová politika štátu (či štát ovplyvňuje menu, aké nástroje využíva, tiež monetárna politika, či je expanzívna alebo reštriktívna)

-         finančná revolúcia (začala v 80. rokoch min. storočia vtedy došlo k zásadným revolučným zmenám)

Znaky finančnej revolúcie

Ø      internacionalizácia

Ø      deregulácia

Ø      sekuritizácia

Ø      intelektualizácia

Ø      nové technológie

Ø      rozvoj finančných inovácií

Ø      problémy verejných financií

 

Internacionalizácia

- proces medzinárodných pohybov peňazí a kapitálu, ktorý je vyvolaný:

Ø      expanziou medzinárodnej výmeny tovarov a služieb (vo veľkých objemoch)

Ø      rozvojom multinacionálnych  spoločností (napr. dcérskych spoločností)

Ø      prepojením krajín prostredníctvom kapitálových trhov

Dôsledky internacionalizácie na finančné riadenie podniku:

 1. možnosť získať dodatočný kapitál
 2. zjednotenie podmienok získavania kapitálu
 3. nové možností investovania v zahraničí

 

Deregulácia

-         postupná liberalizácia právnych a iných predpisov upravujúcich v jednotlivých štátoch finančné procesy ( regulácia medzinárodného pohybu kapitálu, pôsobenie na menový kurz, harmonizácia daňových a colných sústav a pod.)

-         štát by  mal čoraz menej zasahovať do finančných procesov na podnikovej úrovni

Dôsledky deregulácie pre finančné riadenie podniku:

 1. rozšírenie možností samostatného finančného rozhodovania podniku
 2. rastúca zodpovednosť finančných manažérov

 

Sekuritizácia

-         presun peňazí a kapitálu od subjektov vytvárajúcich úspory k subjektom, ktoré sú ochotné a schopné ich produktívne využiť v rastúcej miere prostredníctvom cenných papierov

-         podiel strednodobých a dlhodobých bankových úverov výrazne klesá a ich získavanie stále viac zabezpečuje emisia obligácií

 

Intelektualizácia

-         úspechy vo finančnom riadení prestávajú byť otázkou skúsenosti, ale čoraz viac ich podmieňuje teoretická príprava – osobitne na kapitálových trhoch

Prečo?

-         ekonomický život je zložitejší

-         podmienky na finančnom trhu sú premenlivé

 

Nové technológie

- postupy zdokonaľujúce a urýchľujúce realizáciu finančných procesov:

Ø      elektronicky systém obchodovania

Ø      platobný styk uskutočňovaný v reálnom čase

Ø      elektronické bankovníctvo

Ø      masové používanie bankomatov a pod.

 

 

Finančné inovácie

-         finančné deriváty = finančné inovácie

-         uvedenie na trh  nových finančných produktov alebo postupov, alebo aj nasadenie známych produktov a postupov v nových kombináciách alebo oblastiach použitia

-         vznik inovácií je výsledkom snahy dosahovať mimoriadny zisk

Príčiny vzniku finančných inovácií:

Ø      snaha vyhnúť sa rastúcim finančným rizikám

Ø      snaha špekulačne využiť nové možnosti dosiahnutia zisku

Ø      snaha reagovať  na regulačné opatrenia štátov

Ø      snaha komerčne využiť možnosti, ktoré núka rozvoj techniky

 

Problémy verejných financií

- väčšina štátov pracuje s deficitnými rozpočtami, rastie štátny dlh:

Ø      schodok rozpočtu sa kryje úverovými zdrojmi

Ø      obsluha štátneho dlhu pohlcuje viac prostriedkov

Ø      krytie schodku zahraničným zadlžením oslabuje menu.

 

 

Štruktúra finančného riadenia podniku

Ø      zabezpečovanie finančných zdrojov na založenie a ďalší rozvoj podniku

Ø      voľba optimálnej finančnej a kapitálovej štruktúry

Ø      riadenie obežného majetku

Ø      investovanie peňažných prostriedkov do fixného a finančného majetku

Ø      rozdeľovanie zisku podniku

Ø      finančná analýza

Ø      finančné plánovanie

 

Finančné rozhodovanie podniku

 

Finančné rozhodovanie podniku

-         proces výberu optimálneho variantu získavania peňazí, podnikového kapitálu a ich použitie z hľadiska základných finančných cieľov podnikania a s prihliadnutím na rôzne obmedzujúce podmienky.

 

Fázy finančného rozhodovania:

 1. poznanie a formulovanie finančného problému, určenie konkrétnych finančných cieľov
 2. zhromažďovanie a analýza informácií a podkladov potrebných na rozhodovanie
 3. voľba rôznych variantov riešenia
 4. stanovenie kritérií na výber optimálneho variantu (najvýhodneej alternatívy)
 5. hodnotenie jednotlivých variantov podľa zvolených kritérií, včítane prihliadnutia na riziko
 6. výber optimálneho variantu
 7. realizácia zvoleného optimálneho variantu a jeho overovanie vzhľadom na učené ciele

 

Finančný problém

-         problém vzniká, ak je odchýlka od požadovaného stavu negatívna

Požadovaný stav môže mať podobu:

Ø      niektorého ukazovateľa finančnej situácie

Ø      interne stanoveného strategického normatívu

Ø      plánom určenej výšky vybranej finančnej veličiny

Finančné problémy nemusia vznikať len vo finančnej oblasti.