MANAŽÉRSKE ÚČTOVNÍCTVO                                  Prednáška 1

 

Vývoj a chápanie manažérskeho účtovníctva

Manažérske účtovníctvo vzniklo v 50. rokoch min. st. v Amerike.

»          do roku 1953 v našich podmienkach pojem manažérske účtovníctvo ako také, neexistoval - vystupovalo pod pojmom prevádzkové účtovníctvo.

»          do r. 1966 - pojem nákladové účtovníctvo.

»          od r. 1966 sa zaviedol do terminológie pojem vnútropodnikové riadenie a účtovníctvo

Manažérske účtovníctvo vzniklo postupnou transformáciou vnútropodnikového , nákladového a prevádzkového účtovníctva.

V anglosaských krajinách prevláda termín nákladové účtovníctvo - apeluje na problematiku N

Vo Francúzsku - prevažuje prevádzkové účtovníctvo

V Nemecku chápu MU ako riadenie N a V

 

Vzťah účtovníctva a riadenia

Účtovníctvo a riadenie spolu súvisia.

Riadenie z pohľadu MU zahŕňa:

»          zisťovanie skutočnosti o jave                  

»          kontrola tohto javu  - zahŕňa N účtovníctvo

»          analýza javu vo vzťahu k okoliu                 

»          upozorňovanie manažérov na skutočnosti o jave

»          získavanie informácii pre rozhodovanie

»          rozhodovanie - nemôžeme do kompetencie MU zahrnúť - je v pôsobnosti N účtovníctva

»          stanovenie úloh pre budúce obdobie

 

N účtovníctvo sa z MU vyvíja.

Z hľadiska účtovníctva ide o uvedomenie si toho akú funkciu účtovníctvo ako také poskytuje.

 

Účtovníctvo :

a) nástroj záznamu

b) nástroj riadenia

V prvopočiatkoch bolo účtovníctvo nástrojom záznamu, tzn. že účtovníctvo v sebe skrývalo funkciu zaznamenávania informácii o nejakom jave. Postupom sa z nástroju záznamu stal nástroj riadenia, ktorý napomáha aby sa MU prejavilo v plnej miere v pojme riadenie a v pojme účtovníctvo.

 

Spoločné znaky - sú ohraničené:

»          získavaním, overovaním informácií, evidenciou, klasifikáciou, sumarizáciou - je ohraničené finančným účtovníctvom

»          informačný balík pre hodnotenie, rozbory a budúcnosť - vyššia úroveň účtovníctva. MU apeluje po spracovaní informácií v rámci budúceho vývoja. To je vlastne hranica, ktorú delí finančné a manažérske účtovníctvo.

 

Faktory pôsobiace na vývoj riadenia = externé faktory, ktoré vplývajú na MU

»          Trh a konkurencia

»          globálny trh

»          globálni aktéri

»          ázijská konkurencia - ázijské tigre

»          čas - turbulentné zmeny na trhu - ako sme schopní na ne reagovať znamená akú pozíciu dosiahneme na trhu

»          kvalita a lehoty dodávky produktov - kvalitu treba brať ako štandard, lehoty čo možno najkratšie

»          výroba smerom k potrebám zákazníka

»          zvyšovanie sortimentu, znižovanie objemu výroby

»          Výrobok

»          informačné technológie vo výrobe - prejavujú sa znižovaním fixných N, má pozitívne ekonomické následky

»          zvýšenie sortimentu, znižovanie objemu výroby

»          zásahy do technologických procesov - do pred výrobných a konštrukčných fáz sa zasahuje viac ako doteraz, čo má ekon. dôsledky (zníženie nákladov - napr. zníženie počtu nepodarkov)

»          zníženie času výroby aj kusov výrobkov

»          zvýšenie kvality

»          Pomocné činnosti

»          zvýšený význam nadobúdajú oprava, servis, doprava... - tzn. stávajú sa súčasťou zodpovedajúcich stredísk

»          sú tendencie ich začleňovania do útvarov hlavnej výrobnej činnosti

 

Dôsledky zmien pre riadenie

1.       Poňatie riadenia - vnímame do tej úrovne, že už nie je dôraz kladený na operatívne riadenie, ale na predikovanie vývoja = strategické a taktické riadenie. Musíme tomu prispôsobiť aj riadenie, tzn. také, ktoré vyžaduje vklad prostriedkov a nie rozhodovanie o danej kapacite (rozhodovacie úlohy o danej kapacite stoja na tom „čo máme“). Riadenie prahne o optimálnom využití kapacít. Forma riadenia sa stáva decentralizovanou - kladie sa na to dôraz

2.       Hospodárnosť a efektívnosť - hospodár. sa zisťuje pomerom k získanému zisku; efekt. - posudzuje sa ako miera zhodnotenia vkladov

3.       Náklady a rozhodovanie - väčší dôraz sa kladie na konštrukčné a pred výrobné náklady. Treba sledovať aj N na strategické rozhodnutia - v akej výške treba vystaviť náklad, aby bol v konečnom dôsledku efektívny

4.       Štruktúra N -N sa menia, napr. úroveň jednotkových mzdových N - klesajú, zvyšujú sa režijné N, a ak chceme zvýšiť sortimentnosť, tak sa zvýšia materiálové N

5.       Ostatné dôsledky - napr. zvyšuje sa dôraz kladený na likviditu

 

Základné úlohy pre vnútropodnikové riadenie

»          poskytovanie informácií pre finančné účtovníctvo - FU apeluje na externých záujemcov, ale MU získavaním informácií z FU poskytuje informácie pre manažment - sú vzájomne prepoje

»          poskytovanie informácie o N, V a rentabilite pre potreby  vnútorného riadenia a cenovú kontrolu a cenotvorbu - MU poskytuje analýzu z rôznych druhov pohľadu, FU nie.

»          poskytovanie informácií pre útvarové riadenia

»          zabezpečenie bežnej kontroly N

»          poskytovanie ďalších informácií pre riadenie a rozhodovanie

Časové hľadisko týchto úloh - pri prvom bode stačí rok, pri ostatných je čas. interval vyšší

www.anti skola.eu

Vzťah MU k EIS

Základné väzby existujú k:

»          FU

»          rozpočtovníctvu                 - medzi nimi vzájomné väzby

»          štatistike

Informácie z MU nehovoria len o tom ako javy vznikajú, ale poskytujú aj informácie o dôsledkoch, ktoré prinášajú a akým spôsobom sa s týmito dôsledkami vysporiadať.

 

 

Účtovný informačný systém v najširšom význame

 

Finančné účtovníctvo                                                   Účtovníctvo pre vnútorné riadenie

 

základné                                                                      nákladové                     manažérske     

podnikové                                                                    (minulosť)                    (minulosť + budúcnosť)

eobecné                                                                   vnútropodnikové           rozpočtovníctvo

                                                                                  strediskové                   a plán. výpočty

                                                                                  kalkulačné

                                                                                              Kalkulačný systém

                                                                                              Finančná analýza

                                                                                              ostatné informácie pre rozhodovanie

                                                                                              (operatívna evidencia, štatistika)

 

má právnu formu                                                          nemá právnu formu ani obsah predpísaný

 

 

 

 

 

 

Porovnávanie nákladového účtovníctva a manažérskeho účtovníctva           Prednáška 2

 

Orientácia nákladového účtovníctva v 2 aspektoch:

»         z hľadiska predmetu zobrazenia - orientácia na ekonomickú realitu cez intervalové veličiny

»         z hľadiska fáz rozhodovacieho procesu - orientácia najmä na prvú fázu, obsahujúcu účelový popis reprodukčného procesu

 

Nákladové účtovníctvo - hospodárna produkcia (tak využívať vstupy, aby boli čo najefektívnejšie využívané)

 

Orientácia manažérskeho účtovníctva:

»          operatívne, taktické aj strategické riadenie

»          na riadenie hospodárnosti a efektívnosti

»          na náklady z časového a vecného hľadiska v intervale bežného aj strategického obdobia

»          na aktíva, výnosy ale aj na peňažné toky

»          na peňažné aj nepeňažné vyjadrenie

»          na riadenie aj rozhodovanie

 

 

www.anti skola.eu