Ponuka – produkt

        výrobky (hmotné), služby (nehmotné), myšlienky (spisovatelia, maliari),

        ponuka – množstvo tovaru alebo služieb, ktoré je v určitom čase a priestore na uspokojene dopytu.

Ponuka je funkciou 2 premenných (množstvo, cena).

        množstvo tovaru, ktoré sú predávajúci ochotní a schopní ponúknuť pri určitej cene,

        krivka ponuky stúpa z 2 dôvodov

Vyššie ceny dovoľujú  ziskovú výrobu pri vyšších množstvách v podnikoch, ktoré už na trhu pôsobia.

Tam, kde sú zisky sú priťahované ďalšie podniky, aby vstúpili na trh.

Priebeh P krivky odpovedá zákonu rastúcej P, podľa ktorého rast ceny vyvolá rast ponuky, pokles ceny vyvolá pokles ponuky.

 

 

Na ponuku vplýva celý rad okolností:

  1. cena

o       čím je ceny vyššia, tým je ponuka zaujímavejšia

o       snaha podnikov predať viac výrobkov

 

  1. náklady vstupov
    • čím sú N nižšie, tým viac sa oplatí predávať za danú cenu => rast ponuky

 

  1. cena iných druhov tovarov

o       ak na trhu cena určitého výrobku rastie, vyvolá to snahu podnikateľa opustiť svoj obor a prejsť do oblasti, kde sa výrobkom darí lepšie (pokles P v určitej oblasti)

 

Hodnota a uspokojovanie

        hodnota produktu je vyjadrenie zákazníckeho odhadu vlastnosti výrobku (služby) uspokojiť jeho potrebu,

        ide o usporiadanie (hierarchiu) vlastností určitého produktu, ktorá je pre každého zákazníka iná a podľa ktorej si zákazník konkrétny produkt vyberie,

        čím väčšiu hodnotu uspokojenia produkt prináša cieľovému zákazníkovi, tým je ponuka úspešnejšia,

        zákazníci si vyberajú z ponuky tie produkty, o ktorých sú presveený, že im prinesú najväčšiu hodnotu.

 

Def.:

Hodnota – pomer medzi tým, čo zákazník získava a tým, čo za to dáva.

 

 

           

§         úžitky: funkcionálne, emocionálne, ...

§         náklady: peniaze, čas, energetické, psychologické, ...

 

Výmena

        akt získavania žiadaného produktu za ponúknutie ničoho iného,

        musia byť splnené niektoré predpoklady: prítomnosť aspoň 2 subjektov,

        každý subjekt schopný komunikácie a dodávky,

        každý subjekt ponúka niečo, čo má hodnotu pre druhý subjekt,

        každý subjekt môže niečo  dobrovoľne prijať, alebo odmietnuť,

        každý subjekt má záujem o jednanie s iným subjektom

        výmena sa uskutoční vtedy, ak sa vieme dohodnúť na výhodnosti oboch strán.

 

Výmena (z hľadiska výkonnosti) ako proces, ktorý vytvára hodnotu, pretože po výmene sú obe strany bohatšie.

 

Transakcia

        ak sa výmena uskutoční na základe obojstrannej dohody (2 a viac subjektov),

        môže prebiehať ako PEŇAŽNÁ (tovar - peniaze),

        barterová (tovar - tovar).

 

 

Transfer

        jednostranná výmena,

        jedna strana dá niečo druhej strane a nedostane nič (sponzorstvo, dary, ...),

        dávajúca strana očakáva vďačnosť.

 

www.anti skola.eu