Variant A (15. a 18.1.2008).

1. teória preferencie likvidity: Vynos s penazi je nizsi nezinych aktiv. Peniaze su likvidne aktiva (pouzitelne na nakup). S peniazmi nesuvisi riziko zmeny ceny, inflacie a  zmeny hodnoty. Tri motivy drzby penazi: a)transakcny motiv: casovy rozdiel medzi prijmomvydajom na nakup. Preto  cast sa drzi v hotovosti, alebo na uctoch. b)opatrnostny motiv: spojeny s neistotou buducich prijmovvydavkov, alebo odlozenej spotreby. c)spekulacny motiv: drzba penazi zavisi od u.m. Celkovy dopyt je sucet tychto troch motivov a je priamo umerne ovplyvneny realnemu nar. dochodkunepriamo umerne urokovej sadzbe. Rychlost obehu penazi je nepriamoumerna urokovej sadzbe.

2. Slovensko a eurozona - v akej faze pripravy sa nachadzame, ake kriteria mame splnit, ako ich splname, z akych etap sa sklada vstup: maastrichtske kriteria: Kriterium cenovej stability: inflacia neprekracuje o viac ako 1,5 % miery inflacie statov (najviac troch) ktore mali najnizsiu inflaciu . Kriterium dlhodobo udrzatelneho stavu VF: maximalne 3 % schodku VF k HDP v trhovych cenach a 60 % verejneho vladneho dlhu k HDP. Berie sa do uvahy aj trend a ci to je dlhodoby, alebo vinimocny jav. Kriterium stability menovych kurzov ERM II: aspon pocas 2 rokov +- 15% od centr. parity 35,44 skk/EUR. Dlhodoba uroven urokovej miery: úrokové sadzby z dlhodobých CP nesmu prekrocitviac ako 2 %  3 najlepsie staty. 1.ETAPA: po vstup do ERM II (pristupove procesy). 2.ETAPA: clenstvo v ERM II do rozhodnutiaprijati SR do EMU. 3.ETAPA: medzi rozhodnutimprijativstupom. 4.ETAPA: po vstupe do EMU.

1. vplyv priamych a nepriamych devízových intervencií na MB a ú. m. 1.priame d.i.: a) nákup zahr.meny CBkou (rast MB a pokles ú.m.), b) predaj zahr.meny CBkou (pokles MB a rast ú.m.). 2.nepriame d.i.: a) rast ú.s. CB (žiadna zmena MB, rast ú.m), b) pokles ú.s. CB (žiadna zmena MB, pokles ú.m.).

 2. tri spôsoby vzniku CB: 1.premena existujucej sukr. obch. banky: Svedska CB. 2.pridelenie prava na emisiu bankoviek: Taliansko. 3.zalozenie CB ako novej inst.: Bank of England , Francuzsko.

3. vlastnosti cielov menovej politiky: 1. meratelnost ciela: presne a spolahlive udaje. 2.dosiahnutelnost ciela: CB musi byt schopna splnit ciel. 3.Pribuznost cielavyssim cielom. 4. pravidlo inflačného cielenia -explicitné a implicitné: Expl.: udržanie miery inflácie v určitom časovom horizonte na určitej úrovniImpl.: ak očakávaná miera inflácie prevýši inflačný cieľ, je potrebné zvýšiť úrokové sadzby.

5. kritéria menovej politiky: Kritériá sú medziciele na dosiahnutie konečného cieľa. Operativne kriterium je ovplyvnovane nastrojmi MP a vplyva na sprostredkujuce kriterium, ktore podlieha zmene skor, ako konecny ciel.

6. napíš úverový a kurzový t. mechanizmus ak je modifikované operatívne kritérium: 1. modif.kurz.: Nastr.MP(priame a nepriame), Operat.kriterium(kratkodob. u.m.), Sprostred.krit.(dev.kurz), Konecny ciel (boj proti inf.). 2.modif.uverovy:Priamenepriame, MB, celk.stav uverov, rast HDP.

7. Kriteria vyberu devizoveho rezimu: závisí od charakteru meny(vymenitelnost/nevymen.), urcenia zakl. urovne a možnosti CB zasahovať do jej pohybov. Charakter.idealn.režimu:stabilný devíz.kurz, voľnosť kapitál.tokov,nezávislá men.politika.

8. vymenuj nástroje NBS, char. vplyv nástrojov : 1.priame: a)urokové a úverové limity a stropy, b)povinné vklady, c)pravidlá likvidity. 2.nepriame: a)operácie na voľnom trhu (priame, reverzne a switch), b)devízové intervencie (priame, nepriame), c)diskontné nástroje. 9. repo operácia v SR: 1.pohotova (poskytnutie uveru s prevodom CP veritelovi) a 2.terminovana(splatenie uveru aj uroku a spatny prevod CP v dohodnutom termine). Z hladiska vplyvu na likviditu KB: 1.refin. repo obchod: poziciava NBS druhej strane (doplnenie likvidity). 2.steril. repo obchod: NBS si poziciava od druhej strany (stahovanie likvidity).

10. popíš aukciu americkým a holandským spôsobom: 1.holand.: obchod sa realizuje za rovnovážnu cenu, 2.amer.: CB predá za rovnovážnu alebo vyššiu cenu a kúpi za rovnovážnu alebo nižšiu cenu. Primárny predaj PP NBS: 1.americ.: cena na prihláške do aukcie, 2.holand.: rovnaka cenu (posledna akceptovana).

11.zakladna definicia a vymedzenie likvidity a jej určenie: likvidita:     schopnosť premieňať aktíva na peňažné prostriedky bez zbytočných strát, na účel plnenia peňažných záväzkov. Určenie: ukazovateľ likvidity (ukazovateľ stálych a nelikvidných pasív) = stále a nelikvidné aktíva /  vybrané položky pasív. Max. 1.

12. funkcie MF, NBS, štátnej pokladnice, ARDAL v menovej a rozpočtovej politike:. MF SR je tvorcom a koordinátorom systému riadenia štátneho dlhu, ŠT.POKL.: ulohy vo vztahu ku klientom a ARDaLulohy vo vztahufin. trhom (emisie SCP).

 13. menové kritéria pri riadení štátneho dlhu: regulovanie peňažnej zásoby k HDP a inflacii, stabilný výmenný kurz, vyrovnaná platobná bilancia.

14. dlhový parameter :Dlhovy parameter = Statny dlh alebo deficit SR / HDP. Mal by sa znizovat pri raste HDP a znizovani statneho dlhu,resp.deficitu SR.

 15.Teória držby peňazí (dopyt po peniazoch,  nie po tov. a službách) a teoria pen. ako funkcie dôchodkov (peniaze ako platidlo, cize dopyt po tovaroch a službách).

 

 

 

www.anti skola.eu