1. Teoretické a metodologické východiská poradenstva v personálnych a riadiacich činnostiach                                     

 

a.) Definície poradenstva- 2 prístupy

 

Poradenský proces – z funkčného hľadiska je akýkoľvek spôsob poskytovania pomoci zameraný na obsah, proces alebo štruktúru úloh kde poradca nenesie skutočnú zodpovednosť za uskutočnenú úlohu, ale pomáha tým ktorí túto zodpovednosť nesú. ( Fritz Steele )

Poradenstvo – ako špecifická odborná služba, ktorá kladie dôraz na celú radu charakteristických vlastností, ktorými sa táto služba má vyznačovať.

Poradenstvo pre riadenie je poradenská služba, zmluvne zaistená a poskytovaná organizáciám špeciálne vyškolenými a kvalifikovanými osobami, ktoré objektívnym a nezávislým spôsobom pomáhajú zadávateľskej organizácii identifikovať a analyzovať problémy v riadení, doporučujú ich riešenie a pomáhajú pri implementácii ak ich o to požiadajú.

Uvedené prístupy považujeme za prístupy, ktoré sa navzájom dopĺňajú. Poradenstvo pre riadenie považujeme buď za kvalifikovanú službu, alebo metódu poskytujúcu praktickú radu a pomoc.

www.anti skola.eu

Základy poradenského prístupu

 

Efektívny poradenský prístup navrhuje ako riešiť dva kritické rozmery zmeny v zadávateľskej organizácii:

-         technický rozmer – týka sa podstaty problému riadenia alebo podnikania pred ktorým stojí zákazník a spôsob akým môže byť tento problém analyzovaný a vyriešený.

-         ľudský rozmer – vzťah medzi poradcom a zákazníkom a spôsob akým ľudia v zadávateľskej organizácii reagujú na zmeny a ako im je možné pomôcť v plánovaní a implementácii zmien.

 

Poradenský proces – je spoločná konzultačná činnosť konzultanta a zákazníka, ktorá smeruje k vyriešeniu špecifického problému a implementácii žiaducich zmien v zadávateľskej organizácii.

Tento proces má začiatok ( nadviazanie vzťahu a začiatok práce ) a koniec ( poradca odchádza)

 

Fázy konzultačného procesu: 

 

 

 

 

1. vstup

                                                                                                             

 

2. diagnóza

 

                                                                                                            

 

 

3.plánovanie akcie

 

 

4. implementácia

 

 

5. ukončenie

 

 

2. Pôsobnosť a rozsah poradenských služieb

 

a.) Hlavné typy poradenských služieb

 

1. Veľké mnohofunkčné poradenské firmy – funguje ako nadnárodná spoločnosť s niekoľko sto odborníkov. Veľkosť umožňuje venovať sa rôznorodým zákazníkom so zložitými problémami riadenia. Hovorí sa o nich ako o organizáciách zabezpečujúcich komplexné služby. Uprednostňujú služby pre veľké firmy a vyznačujú sa zvláštnymi znalosťami v istých odboroch.

 

2. Poradenské služby pre riadenie vo veľkých účtovníckych firmách (MAS- Management advisory services) - podobajú sa veľkým mnohofunkčným poradenským firmám čo do veľkosti a úrovňou a rozsahom kvalifikácie. Ťažia z prostredia významnej účtovnej firmy pokiaľ ide o odbornosť ako aj o zákazky. MAS taktiež pracujú v oblastiach ako je veda o správaní , riadenie ľudských zdrojov a rovnosť pracovnej kariéry.

 

3. Malé a stredné poradenské firmy – do tejto skupiny patrí celá rada organizácie v rozsahu od niekoľko pracovníkov až po 50-100 poradcov. Medzi profil firmy patrí:

- všeobecné poradenstvo pre riadenie malých a stredných firiem v obmedzenej geografickej oblasti

- špecializované poradenské služby pre riadenie v jednej alebo niekoľkých technických oblastiach ako sú podniková stratégia, personalistika, marketing, riadenie odbytu.....

- dôsledná špecializácia v jednom alebo niekoľkých priemyselných odboroch alebo odboroch služieb napr: mestská doprava, textílie, poisťovníctvo....

 

4. Organizácie poskytujúce zvláštne technické služby – organizácie, ktoré majú väčšinou zázemie v matematike, výpočtovej technike, elektronike, výskum a poskytujú poradenské služby v oblastiach ako sú strategické analýzy, modelová tvorba, systémové analýzy a projekcia....Hovorí sa o nich ako o organizácii typu „ výskumný tím „. Môžu byť nezávislé alebo úzko spojené s počítačovou firmou, VŠ technického zamerania alebo výskumným ústavom.

 

5. Poradenské oddelenia v ústavoch pre riadenie – poradenské služby na pomoc súkromným a verejným organizáciám predovšetkým v rozvojových zemiach

 

6. Nezávislý poradcoviageneralisti a špecialisti. Ich sila sa odráža predovšetkým v individuálnom a pružnom prístupe, ktorý sa nedá tak ľahko použiť pri veľkých organizáciách. Ich služby sú mnohokrát lacnejšie lebo odpadajú režijné náklady , ktoré má veľká organizácia.

Nezávislí poradcovia sú často spojený neformálne s inými kolegami a často tak vytvárajú celé tímy, aby tak mohli prijať väčšiu a zložitejšiu zákazku.

 

7. Konzultujúci profesori – zatiaľ čo nezávislí poradcovia sa živia poradenstvom, sú v oblasti profesori, lektori, školitelia a výskumní pracovníci, ktorých hlavným zamestnaním poradenstvo nie je, ale ktorí sú v ňom angažovaní na čiastočný úväzok. Môžu prijať dlhodobejšie projekty a byť na nich uvoľnený od zamestnávateľa na niekoľko mesiacov, alebo môžu poskytovať ad hoc poradcu k otázkam riadenia.

 

8. Netradiční dodávatelia poradenských služieb – nová skupina poradenských služieb. Skupina je heterogénna avšak má 1 spoločnú vlastnosť. Jej pôvodná a hlavná funkcia je niečo iné ako poradenstvo , ale poradenstvo je považované ako lukratívny doplnok k ich výrobkom a službám. Túto skupinu tvoria napr.:

- dodávatelia a predajcovia počítačových služieb a komunikačného zariadenia

- softwarové firmy

- obchodné a investičné banky, makléri, poisťovne...

- dodávatelia zariadení a projektov na kľúč v energetike, doprave, vodárenstve, zavlažovanie...

- iné organizácie poskytujúce služby