Ergonómia je vedný odbor, ktorý neustále rieši postavenie človeka v pracovnej, ale i mimopracovnej oblasti. Náplňou erg. je hodnotiť, skúmať a navrhovať optimálne podmienky pre činnosť človeka. Je veľmi dôležitým nástrojom nielen pre zvyšovanie produktivity práce, ale i pre utváranie podmienok rozvoj osobnosti ako takej- človeka. Ergonómia čerpá veľa poznatkov z mnohých vedných disciplín, ktoré sa zaoberajú človekom a jeho pracovnou činnosťou, alebo činnosťou celkovo.

Ergonómia je nedeliteľnou súčasťou bezpečnosti práce a má prvoradé miesto. Ergonómia sa dotýka každej jednej oblasti. Je to interdisciplinárna veda – čerpá poznatky z iných vedných odborov.

   Definícia ergonómie: „Ergonómia je interdisciplinárna veda skúmajúca vzájomné vzťahy človeka k technike a pracovnému prostrediu a sledujúca vzťahy vo vnútri týchto troch subsystémov človek, stroj, prostredie, s cieľom dosiahnuť maximálny stupeň humanizácie a bezpečnosti práce, ktorú môže zabezpečiť spoločnosť v danej etape vývoja“.

 

Požiadavky na človeka sa menia, viac pracujeme duševne ako fyzicky.

3 subsystémy: človek, stroj a prostredie

+ vzťahy, ktorými sa navzájom ovplyvňujú (človek – stroj, človek – prostredie)

   Tento termín ergonómia ako súhrnné vyjadrenie pre systém, ktorá sa člení na 3  subsystémy: človek, stroj a prostredie. Tieto 3 subsystémy sú spojené vzájomnými väzbami a subsystém človek má v nich limitujúci a určujúci charakter a je dominantný. Pri poruchách vzťahu medzi týmito subsystémami vznikajú pracovné  úrazy, choroby z povolania, alebo úrazy ako také, preto sa bezpečnosť práce priraďuje ako nedeliteľná časť ergonómie.