HISTÓRIA SZ

 

-         najstaršie inštitúcie: sociálne zabezpečenie vojakov a štátnych úradníkov

-         prvá zmienka sa nachádza v najstaršom právnom dokumente: „Chamuratiho zákony

-         ďalšie prvky sú v Starom zákone Biblie – vyšli tu prvky kolektivizmu

-         ďalej v „židovskej obci“ – symbolom bola KUPA – tzv. pokladnička, kde občania dobrovoľne dávali peniaze, z ktorých sa zabezpečovali určité dávky pomoci (napr. aj víno, a to vo veľkej miere, pretože bolo prevenciou proti chorobám)

-         novodobé prvky sa objavili už pred 200 rokmi – v čase priemyselnej revolúcie, v začiatkoch kapitalizmu, toto obdobie je charakteristické zvýšenou chorobnosťou obyvateľstva (aj z dôvodu vojen), rástol význam fyzického zdravia  ľudí, pretože si uvedomovali, že ich potrebujú pre výkon pracovnej činnosti

-         r. 1883 – 1889 – bol zavedený prvý stupeň sociálneho poistenia – financoval a garantoval ho štát ako určitú nárokovú záležitosť, ktorá vyplývala zo zákona

- tento systém realizoval Otto van Bismarck

- do systému začali prispievať zamestnávatelia aj zamestnanci

      -     prvé zákony o sociálnom poistení boli v Rakúsko-Uhorsku

      -     r. 1911 – prvý československý zákon o nemocenskom poistení, ale zabezpečená bola

            len malá časť obyvateľstva, nebol dobrý tento zákon

-         r.1948 – v SR bola zriadená Ústredná sociálna poisťovňa v Bratislave

-         najviac deformácií aj v systéme dôchodkového poistenia zaznamenala reforma z r.1964 – urobilo sa veľa chýb, zaviedla sa progresívna daň z dôchodku, zásluhovosť,....

-         v r.1975 bol novelizovaný, zaznamenal zleenie

 

TRI ZÁKLADNÉ MODELY SZ:

1) moderný liberálny model – USA, Veľká Británia

    - individuálna zodpovednosť na sociálnom poistení, chýbajú zdravotné, nemocenské a

      Rodinné programy, účasť na sociálnom poistení je dobrovoľná

2) sociálnodemokratický model – Švédsko

    - princíp univerzálnosti, všeobecnosti 

    - podpora maximálnej zamestnanosti, majú systém rôznych dávok, je to jediný systém,

      ktorý je financovaný prostredníctvom všeobecných daní,

3) moderný konzervatívny model – Nemecko

    - povinný sociálny poisťovací systém, ide o solidaritu ekonomicky aktívnym 

      ekonomicky neaktívnym obyvateľstvom

    - Bismarckov model

    - priebežný dôchodkový systém

 

Náš slovenský sociálny systém má prvky zo všetkých troch modelov.

 

 

SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

 

Sociálne zabezpečenie je neoddeliteľnou súčasťou sociálneho systému, celý systém prebieha vývojom a je ovplyvňovaný faktormi – vnútornými a vonkajšími.

Dnešný systém sa skladá z troch častí:

1)      sociálne poistenie

2)      štátna sociálna podpora

3)      sociálna pomoc

 

Definície SZ:

-         súbor právnych, finančných a organizačných nástrojov a opatrení, ktorých cieľom je kompenzovať nepriaznivé finančné a sociálne dôsledky rôznych udalostí ľudí

-         súbor inštitúcií, ktoré poskytujú občanom poradenstvo, ochranu, materiálne a peňažné zabezpečenie, služby, atď.

SZ je jedno zo základných nástrojov sociálnej politiky.

V SZ rozoznávame dve skupiny právnych vzťahov:

a)      základné zabezpečovacie právne vzťahy – nachádzame ich v starostlivosti o zdravie, v dôchodkovom zabezpečení, pri poskytovaní rôznych sociálnych služieb

b)      odvodené zabezpečovacie právne vzťahy – procesné právne vzťahy a sankčné

Do vzťahov vstupujú tri prvky: subjekt, objekt a predmet.

Subjekt – nositeľ práv a povinností: jednotlivci – fyzické osoby, právnické osoby, verejnoprávne inštitúcie a štát.

Obsah vzťahov - oprávnenia, ktoré do vzťahov vstupujú

Objekt – vstupujú tu subjekty práva, ktorými sú poskytované nároky, ktoré vyplývajú z týchto vzťahov

 

FAKTORY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ SZ:

A) VNÚTORNÉ:

    1.  ekonomické – najdôležitejším ukazovateľom SZ  je hrubý domáci produkt

    2.  spoločensko-politická situácia – spoločenské udalosti a politické rozhodnutia sa

          dotýkajú sociálnej  štruktúry obyvateľstva, politická situácia ovplyvňujeetky

          subjekty, ktoré vstupujú do vzťahov SZ

    3.  demografický vývoj obyvateľstva – starnutie obyvateľstva, úmrtnosť mužov sa zvyšuje,

          dôležitým ukazovateľom je aj migrácia obyvateľstva,

    4.  zamestnanosť obyvateľstva - nízke uplatnenie absolventov škôl na trhu práce

    5.  pracovné príjmy obyvateľstva - rozdiely v príjmoch obyvateľstva

    6.  zdravotný stav obyvateľstva

- dôležitým faktorom sú aj etické názory, ktoré ovplyvňujú SZ, aj rôzne tradície (napr, názory na rodičovstvo, interrupcia)

B) VONKAJŠIE:

    1.  medzinárodná situácia – napr. obdobia vojen, SZ stráca význam a ide do úzadia

    2.  zahraničná orientácia danej krajiny – napr. vziať si ponaučenia zo skúseností inej

         krajiny

    3.  činnosť medzinárodných organizácií – Asociácia sociálneho zabezpečenia

    4.  migrácia obyvateľstva za prácou – študenti odchádzajú za prácou, čo spôsobuje

         oslabenie dôchodkového systému