Projektový manažment

 

Je to množina a metóda techník pre plánovanie, organizovanie (navrhovanie) a kontrolu pracovných aktivít za účelom dosiahnutia cieľa projektu v stanovenom čase, v rámci rozpočtu a dostupných zdrojov.

 

V plánovaní stanovujeme ciele globálne, čiastkové a aktivity na dosiahnutie tohto cieľa.

 

Organizovanie – nejde len o organizovanie ľudí, ale aj o zhromažďovanie, získavanie a organizovanie zdrojov všeobecne. Medzi zdroje patria ľudia, financie, know-how, informácie, technológie, zariadenia, materiál, stroje, priestory potrebné na realizáciu projektu.

 

Kontrola – porovnávanie daného stavu so želaným stavom

 

Projektový manažment sa využívanie hlavne vo veľkých podnikoch, kde sa realizuje vedľa seba viacej projektov, ktoré treba koordinovať.

 

Manažment projektov – riadenie, kontrola projektu.

 

Projekt- cieľavedomý návrh na uskutočnenie určitej inovácie v danom termíne

 

Inovácia- každá zmena v podniku, ktorá vedie k novému stavu

 

Projekt – proces zavádzania inovácií limitovaný časom, zdrojmi, nákladmi a požadovanou kvalitou,

-               nejde len o výsledok ale najmä o tvorivý proces

 

 

Znaky projektu:

-          sleduje konkrétny cieľ

-          definuje stratégiu na dosiahnutie cieľa

-          určuje zdroje a náklady na projekt

-          je časovo ohraniče

-          každý projekt je jedinečný, neopakovateľný, originálny a podieľa sa na ňom tím projektantov

 

Delenie projektu: z hľadiska času, obsahu a nákladu.

  1. z hľadiska času:

-          dlhodobý, komplexný projekt = vysoké náklady, mnoho činností a špeciálna organizačná štruktúra

-          strednodobý, špeciálny projekt = menší počet činností

-          krátkodobý, jednoduchý projekt = jednoduchý cieľ, málo činností, vyhotoviteľný jednou osobou

  1. z hľadiska obsahu, účelu:

a)      projekty spojené s výstavbou – investičné, ak sa na niektorú časť vzťahuje stavebníctvo vypracuje ju autorizovaná osoba – autorizovaný technik, inžinier, architekt 

b)      výskumné a vývojové projekty

c)       technologické projekty

d)      organizačné projekty

  1. aká skupina projekt riadi, realizuje:

a)        projekt v rámci priemyselných, obchodných a vzdelávacích organizácií a iné organizácie, ktoré sú finančné samostatnými organizáciami – môžu byť zamerané na zmenu organizačnej štruktúry, na vývoj nového produktu alebo služby

b)       projekt komerčných, rozpočtových a príspevkových inštitúcií, samosprávnych orgánov, ktoré sú motivované vnútornými zámermi a potrebou organizácie, ale aj možnosťou získania finančných prostriedkov z externých zdrojov.

c)        projekt realizovaný skupinou ľudí na riešenie kultúrnych, sociálnych, ekologických, ekonomických a iných problémov, sú čiastočne financované z externých zdrojov na základe žiadosti o grand

d)       iné projekty, ktoré pokrývajú zložitejšie aktivity realizované jednotlivcami alebo skupinou osôb s rôznymi nárokmi na organizačné a finančné zabezpečenie – ako si zariadiť kanceláriu, vyhrať voľby a pod.

 

Charakteristiky projektu:

-          jedinečnosť, dočasnosť

-          neistota a riziko

-          ohraničené zdroje a rozpočet

-          zložité a početné aktivity

-          zaangažovanosť väčšieho počtu ľudí

-          cieľovo orientovaná činnosť, ktorého výsledkom musí byť špecifikovaný cieľový produkt, proces alebo služba

www.anti skola.eu

Hlavné príčiny neúspechu:

-          nie je jasne definovaný problém, cieľ alebo definícia problému sa neustále mení v priebehu riešenia

-          nikto, okrem členov projektového tímu nemá záujem o výsledky projektu

-          nie je vytvorená vhodná štruktúra riadenia – delenie zodpovednosti

-          nie je rozpracovaná štruktúra plánu projektu

-          finančné a iné zdroje projektu nie sú správne odhadnuté, napr. bývajú podhodnote

-          chýba komunikácia medzi členmi tímu, resp. nie je efektívna

-          zlý štýl manažmentu projektov, prevláda improvizácia

-          nebola vykonaná analýza – analýza súčasnej situácie, okolia, dostupných zdrojov

 

www.anti skola.eu