Komerčné banky

 

Najjednoduchšie definícia je, že je to podnikateľský subjekt, ktorý príma vklady a poskytuje úvery.

Ďalšie činnosti:

Pr. Investovanie do CP, sprostredkovanie platobného styku a zúčtovania, poskytovanie záruk, obchodovanie s devízovými hodnotami, zmenárenská činnosť, ..

Štruktúra:

Z tohto vychádza aj bilancia banky, čo je koncentrované vyjadrenie jej činností.

Bilancia aktív a pasív dáva informácie o štruktúre jej majetku (aktíva) a zdroje financovania (pasíva).

                                 Aktíva                                               pasíva

 

 

 

1. pokladničná hotovosť                                         1. záväzky voči bankám

2. vklady v centrálnej banke                                2. záväzky voči klientom

3. štátne pokladničné poukážky                          3. záväzky z emitovaných                              

4. pohľadávky voči banká                                           obchodovateľných CP

5. úvery klienktom                                             4. rezervy 

6. cenné papiere                                               5. podriadený dlh

7. majetkové účasti                                           6. základné imanie

8. hmotný a nehmotný majetok                        7. kapitálové fondy

9. pohľadávky voči akcionárom a vlastné         8. rezervné fondy a ostatné fondy

    akcie                                                                        zo zisku

                                                                          9. nerozdelený zisk

 

 

www.anti skola.eu